Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Tunnetko työpaikkasi radonriskin?

Tunnetko työpaikkasi radonriskin?

22.2.2016 klo 11:59
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) on päivittänyt listan kunnista, joissa työpaikkojen sisäilman radonpitoisuus tulee mitata. Jos kunnassa on mitattu korkeita radonpitoisuuksia pientaloissa, tulee kunnassa toimivien työnantajien selvittää myös työpaikkojen radonpitoisuus. Työnantajat eivät tätä velvoitetta kuitenkaan kovin hyvin tunne. Sisäilman radonia vähentämällä voidaan pienentää keuhkosyöpäriskiä.

Toiminnanharjoittajien velvoite selvittää työpaikkojen radonpitoisuus ei ole hyvin tiedossa. STUK kartoitti vuonna 2015, paljonko radonia on sellaisten päiväkotien sisäilmassa, jotka sijaitsevat korkeiden radonpitoisuuden kunnissa. Osoittautui, että noin 60 prosentissa päiväkodeista radonmittausta ei ollut edes tehty mittausvelvoitteesta huolimatta.

On huolestuttavaa, että näin monessa päiväkodissa radonpitoisuus oli mittaamatta. Eikö velvoitteesta tiedetä vai eikö radonia oteta vakavasti?” pohtii Säteilyturvakeskuksen tarkastaja Katja Kojo. Kojo ehdottaa, että työntekijät voisivat tiedustella työnantajalta, millainen on oman työpaikan radonpitoisuus. Myös lasten vanhemmat voisivat kysellä, tunnetaanko lasten koulun tai päiväkodin radonpitoisuus.

Radon mitataan radonmittauspurkilla, joka sijoitetaan mitattavaan tilaan kahdeksi kuukaudeksi marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Tilaamalla radonpurkin nyt, mittauksen ehtii vielä tehdä tämän mittauskauden aikana eli huhtikuun loppuun mennessä.

Työpaikkojen radon tulee mitata 59 kunnassa

Säännöllisessä työssä ja julkisissa oleskelutiloissa radonia ei saa olla enempää kuin 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Säteilylainsäädäntö velvoittaa työnantajia, jotka toimivat korkeiden radonpitoisuuksien kunnissa, selvittämään, ylittyykö tämä raja omalla työpaikalla. Korkean radonpitoisuuden kunniksi määritellään ne kunnat, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuksista vähintään 10 prosenttia ylittää arvon 400 becquereliä kuutiometrissä. STUK ylläpitää listaa tällaisista kunnista.

Nyt päivitetyssä kuntalistassa korkean radonpitoisuuden kuntia on 59. Päivityksessä listalta jätettiin pois Siuntio ja uutena listalle nostettiin Valkeakoski. Muutokset johtuvat tuoreimmista mittaustuloksista. Siuntiossa on mitattu aiempaa alhaisempia pitoisuuksia ja Valkeakoskella puolestaan korkeampia. Mittausvelvoite on voimassa heti.

Korkeiden radonpitoisuuden kuntien lisäksi radon tulee mitata työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla koko maassa. Radon tulee mitata koko maassa myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi. Mikäli työpaikka sijaitsee toisessa kerroksessa tai sitä korkeammalla, ei mittausta yleensä tarvitse tehdä.

Toiminnanharjoittajan velvollisuudesta selvittää radonpitoisuus on ohjeistettu myös tuoreessa Työterveyslaitoksen julkaisemassa oppaassa ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen”.

Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota, mutta suurin altistus saadaan kodeissa. ”Säteilyannos kertyy ihmiselle koko eliniän ajan, joten on keskeistä huolehtia kaikin tavoin siitä, että altistus jää mahdollisimman pieneksi. On hyvin tärkeää, että kaikissa kodeissakin radonpitoisuus selvitettäisiin”, tarkastaja Kojo täsmentää.

Lisätietoja

Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Tiedottaja Leena Hietanen, puh. (09) 759 88 215

Lista korkean radonpitoisuuden kunnista

Mitä radon on?

Radon on radioaktiivista kaasua, joka syntyy maaperässä useiden hajoamisten kautta uraanista. Yli puolet suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Se aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpätapausta vuodessa ja tupakointi kasvattaa sairastumisen riskiä.

Sallittu radonpitoisuus työpaikkojen sisäilmassa on alle 400 becquereliä radonia kuutiometrissä ilmaa. Uuden EU-direktiivin myötä tämä enimmäisarvo todennäköisesti laskee vuoteen 2018 mennessä 300 becquereliin. Raja-arvon ylittäviä tiloja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. STUK velvoittaa toiminnanharjoittajia mittaamaan sisäilman radonin, mikäli työpaikka sijaitsee korkean pitoisuuden kunnassa, hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumalla, harjulla tai pysyvää työskentelyä edellyttävissä maanalaisissa tiloissa.

Radonin mittaaminen on helppoa sekä edullista. Mikäli raja-arvo ylittyy, voidaan radonpitoisuutta pienentää esimerkiksi ilmanvaihtoa parantamalla tai muilla helpoilla keinoilla.

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja lista toimijoista

Radon
Päivitetty
17.5.2017 klo 16:13