Sisältöjulkaisija

null Terrafamen uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset

Terrafamen uraanin talteenottolaitos täyttää turvallisuusvaatimukset

11.6.2019 klo 10:00
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen työ- ja elinkeinoministeriölle tänään toimittaman lausunnon mukaan Terrafame Oy:n uraanin talteenottolaitoksen luvan myöntämiselle ei ole säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta estettä. Luvan Sotkamossa Terrafamen kaivosalueella olevan talteenottolaitoksen käynnistämiselle myöntää valtioneuvosto.

STUKin lausunto uraanin talteenottolaitoksen turvallisuudesta perustuu turvallisuusarvioon, jossa STUK on  arvioinut, miten Terrafame Oy täyttää ydinenergialainsäädännössä sille asetetut vaatimukset. STUK katsoo, että Terrafamen Oy:n hakemus on vaatimusten mukainen, ja että uraanin tuotannon ympäristölle ja ympäristön asukkaille aiheuttamat ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä.

”Vähäiset riskit tarkoittavat käytännössä sitä, että uraanin talteenottolaitoksen työntekijöiden säteilyaltistus jää vähäiseksi eikä väestölle aiheudu lisäaltistusta uraanituotannon aloittamisesta”, toteaa ylitarkastaja Jarkko Kyllönen STUKista. ”Toiminnan harjoittaja vastaa laitoksen, sen työntekijöiden sekä ympäristön säteilyturvallisuudesta. STUKin tehtävä on valvoa, että näin myös tapahtuu”, hän jatkaa.

Terrafame Oy on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja jalostus niin sanotuksi yellow cake-puolituotteeksi, eli uraanioksidiksi, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

Terrafamen kaivoksella louhittavassa malmissa uraania on vaihtelevia määriä, suurimmillaan 15-20 mg/kg, kun Suomessa maaperän keskimääräinen uraanipitoisuus on noin 4 mg/kg. Terrafamen arvion mukaan sen vuosittain käsittelemässä  malmissa on noin 300 tonnia uraania, josta puolet liukenee bioliuotuksessa. Uraaninerotuslaitoksessa siitä saataisiin noin 135 tonnia talteen.

”Talteenottolaitoksen lopputuote luokitellaan ydinenergialain mukaan ydinmateriaaliksi. Lopputuote kuuluu näin ollen kansainvälisen ydinmateriaalivalvonnan piiriin. Valvonnalla varmistetaan, ettei tuotetta päädy vääriin käyttötarkoituksiin, kuten ydinaseisiin”, Kyllönen kertoo.

Kaivosalueen ympäristön säteilyvalvonta jatkuu

Uraanin talteenoton ympäristövaikutuksista on tehty ympäristövaikutusten arviointi.  Arvioinnissa ei tullut esille sellaisia ympäristön säteilyturvallisuuteen liittyviä seikkoja, jotka estäisivät uraanin talteenottolaitoksen käytön Terrafamen tehdasalueella. Talteenottolaitos tulee osaksi Terrafamen metallitehdasta, eikä uraanin raakajalosteita tarvitse kuljettaa kaivosalueelta muualle käsiteltäväksi ennen valmiin uraanioksidituotteen kuljetusta. Talteenottolaitoksen sijainti kaivosalueen sisällä ja etäällä asutuksesta edistää väestön säteilysuojelutavoitteiden täyttymistä myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

”STUK on tehnyt ympäristön säteilyvalvontaa Terrafamen kaivosalueen ympäristössä pitkäjänteisesti, koska kaivoksen vesien hallintaa on valvottu säteilytoimintana vuoden 2012 ympäristövahingosta lähtien. Valvonta jatkuu myös uraanin talteenottolaitoksen käynnistyttyä. Viime vuosina on ympäristövalvonnassa havaittu satunnaisesti yksittäisiä kohonneita uraanipitoisuuksia kaivosalueen ympäristössä. Kuitenkaan ympäristöön ei ole päässyt enää ympäristövahingon jälkeen merkittäviä määriä uraania”, toteaa STUKin ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston johtaja Pia Vesterbacka.

Lisätietoja:

Laitoksen valvonta ja luvitus: projektipäällikkö Jarkko Kyllönen, puh. (09) 759 88 728, jarkko.kyllonen (at) stuk.fi
Ympäristön säteilyvalvonta: johtaja Pia Vesterbacka, puh. (09) 759 88 550, pia.vesterbacka (at) stuk.fi
Ydinjätteet ja ydinmateriaalit: johtaja Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679, jussi.heinonen (at) stuk.fi
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Kaivokset
Päivitetty
28.10.2019 klo 03:30