Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Suomalaiset ydinvoimalaitokset ikääntyvät hallitusti

Suomalaiset ydinvoimalaitokset ikääntyvät hallitusti

15.1.2018 klo 14:06
Verkkouutinen

Suomalaisten ydinvoimalaitosten ikääntyminen ei ole vaarantamassa niiden turvallisuutta. Säteilyturvakeskuksen (STUK) raportti suomalaisten ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinnasta valmistui viime vuoden lopussa. Suomen ja muiden ydinenergiaa käyttävien EU-maiden ydinturvallisuusviranomaiset arvioivat seuraavaksi toistensa raportit. Raportit ovat  myös nähtävillä ja yleisesti kommentoitavissa EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän, ENSREGin nettisivuilla.

EU:n ydinturvallisuusdirektiivi edellyttää että jäsenmaat tekevät kuuden vuoden välein ydinvoimalaitosten turvallisuudesta vertaisarviointeja. EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten ryhmä ENSREG päätti heinäkuussa 2015, että ensimmäinen vertaisarviointi koskee ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaa. Arvioinnissa selvitetään, onko ydinvoimaa käyttävissä maissa kansalliset ja kansainväliset vaatimukset täyttävä ikääntymisen hallinnan ohjelma ja kuinka ohjelmat toimivat. ”Ikääntymisen hallinta korostuu, koska laitoksia käytetään pidempään kuin alun perin oli suunniteltu”, toteaa johtaja Kirsi Alm-Lytz STUKista. STUKin ENSREGille tekemä raportti ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinnasta koskee käynnissä olevia laitoksia (Loviisa 1 ja 2 sekä  Olkiluoto 1 ja 2) ja rakenteilla olevaa Olkiluoto 3 -laitosyksikköä.

Ikääntymisen hallinnan tavoitteena on varmistaa että ydinvoimalaitoksen turvallisuuden kannalta merkittävät laitteet, rakenteet ja järjestelmät säilyttävät toimintakykynsä suunnittelussa huomioon otetuissa käyttö- ja häiriötilanteissa laitoksen käyttöiän loppuun saakka. Tavoitteen saavuttamisen kannalta olennaista on toimivat kunnonvalvonta- ja ennakkohuolto-ohjelmat, laite-, rakenne- ja järjestelmämuutokset ja ikääntymisilmiöiden tutkiminen sekä ikääntymiseen liittyvän käyttökokemustiedon vaihtaminen laitosten välillä.

Arvioinnin perusteella suomalaiset voimayhtiöt täyttävät olennaisilta osiltaan kansalliset ja kansainväliset ikääntymisen hallintaa koskevat vaatimukset. Ohjelmat täydentyvät vielä kevään aikana, kun yhtiöt toimittavat STUKille vuonna 2013 julkaistun ikääntymisen hallintaa koskevan YVL ohjeen edellyttämät päivitetyt ohjelmat.

Paineastia, kaapelit ja suojarakennus erityisen tarkastelun kohteena

Eri maisa tehdyissä raporteissa ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallintaohjelmien toimeenpanoa ja toimivuutta  arvioidaan erityisesti reaktoripainesäiliöiden, kaapeleiden ja betonisten suojarakennusten osalta. Niiden kunto on voimalaitosten turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää ja niiden ikääntymisen hallinnan katsotaan kertovan olennaista koko laitoksen ikääntymisen hallinnasta. STUKin raportissa todetaan, että suomalaisilla laitoksilla näiden toimintojen ikääntymisen hallinnasta on huolehdittu.

Loviisa 1:n reaktoripainesäiliö lämpökäsiteltiin materiaalin sitkeyden parantamiseksi 1996. Sen ja Loviisa 2:n reaktoripainesäiliöiden käytön arvioidaan olevan turvallista laitosten  50 vuoden käyttöiän loppuun saakka. Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n reaktorien painesäiliöiden ikääntymisen hallintaa STUK on tarkastellut, kun  se on tehnyt  turvallisuusarviota laitosten käyttöiän pidentämisestä. STUK puoltaa TVO:n arviota, jonka mukaan reaktoripainesäiliöitä voidaan käyttää 60 vuotta.  

Kaapeleiden ikääntymisen hallinta koskee erityisesti kaapeleita, joiden on kestettävä myös erilaisia onnettomuuksia. STUK toteaa raportissa, että kaapeleiden kuntoa on valvottava järjestelmällisesti ja että voimayhtiöt ovat korjanneet ja uusineet kaapeleita aina tarpeen vaatiessa. Betonisten suojarakennusten tiiveyden voimayhtiöt testaavat säännöllisin väliajoin ja varmistavat myös laskelmin ja mittauksin, että ne toimivat suunnitelmien mukaisesti.

Pääjohtaja Petteri Tiippana vetää eurooppalaista vertaisarviointia

ENSREG on saanut ydinvoimalaitosten ikääntymisen hallinnan maaraportit kaikilta EU:n ydinvoimaa käyttäviltä mailta. Omat raporttinsa ENSREGille ovat toimittaneet myös Ukraina, Sveitsi ja Norja. Kansallisista raporteista tehdään niin sanottu vertaisarviointi, eli eri maiden viranomaiset arvioivat toistensa raportit. Vertaisarviointi tehdään ensi toukokuuhun mennessä.

ENSREGissä vertaisarviointityötä johtava STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana pitää tällaista yhteistyötä erinomaisena asiana. "Vertaisarviointi luo vertaispainetta ja lisäksi sen avulla voidaan vaihtaa kokemuksia ydinturvallisuuden kannalta tärkeästä aiheesta ja tunnistaa hyviä käytäntöjä, jotka muidenkin maiden voimayhtiöt ja viranomaiset voivat ottaa käyttöön."

 

Raportteja voi kommentoida ja niistä voi esittää kysymyksiä helmikuun loppuun saakka:
http://www.ensreg.eu/form/public-feedback-topical-peer-review

 

ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group, on EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten riippumaton, neuvoa antava asiantuntijaryhmä.  Päätöksen ryhmän perustamisesta teki Eurooppa-Neuvosto vuonna 2007. STUK on osallistunut aktiivisesti ENSREGin ja sen työryhmien työhön ryhmän perustamisesta lähtien.


Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Toimistopäällikkö Petri Vuorio, puh. (09) 759 88 299
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus
Päivitetty
15.1.2018 klo 14:16