Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin selvitys: Suomen kouluissa radontilanne melko hyvä

STUKin selvitys: Suomen kouluissa radontilanne melko hyvä

6.11.2017 klo 14:00
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemän koulujen radonkartoituksen mukaan keskimääräinen koulujen sisäilman radonpitoisuus oli 87 becquereliä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3) ja mediaani 45 Bq/m3. Vuonna 2018 voimaan tulevan säteilylainsäädännön uudistuksen mukainen viitearvo 300 Bq/m3 ylittyi 14 %:ssa kouluista. Tulokset vahvistavat käsitystä, että suurin osa suomalaisten radonaltistusta tapahtuu kodeissa.

”Radontilanne suomalaisissa kouluissa on kohtalaisen hyvä. Mittaustulosten ja muun annetun selvityksen perusteella annoimme 53 koululle toimenpidemääräyksiä radonpitoisuuden pienentämiseksi tai lisäselvitysten tekemiseksi. STUKin tekemien kartoitusten perusteella koulujen ja päiväkotien sisäilman keskimääräinen radonpitoisuus on pienempi kuin suomalaisissa asunnoissa mitattu keskimääräinen radonpitoisuus, eli 109 Bq/m3.  Suurin osa radonaltistuksesta koko elämän aikana tapahtuu siis kodeissa, ja sen takia sisäilman radonpitoisuuden mittaaminen ja mahdollinen radonkorjaaminen asunnoissa onkin erittäin tärkeää,” kertoo tarkastaja Katja Kojo STUKista.

STUK kehotti työnantajia tekemään sisäilman radonmittaukset 1.11.2016 ja 30.4.2017 välisenä aikana kouluissa, joissa radonmittaukset tulee tehdä, mutta niitä ei oltu aikaisemmin tehty. Mitattavia kouluja ilmoitettiin olevan 1268, mutta mittaustulokset saatiin vain 852 koulusta 122 kunnan alueelta. Niissä kouluissa, joissa nykyisen säteilylainsäädännön mukainen toimenpidearvo 400 Bq/m3 ylittyi, opiskeli yhteensä 9170 oppilasta ja työskenteli yhteensä 790 henkilöä. Suurin mitattu radonpitoisuus oli 10 919 Bq/m3.

Noin 33 % kouluista, joissa radonpitoisuus olisi pitänyt mitata, ei tehnyt mittauksia. STUK on työntekijöiden radonaltistumista valvova viranomainen ja on kehottanut työnantajia tekemään radonmittaukset marraskuussa 2017 alkavalla radonmittauskaudella.

Nyt on aika tilata radonmittaus

Sisäilman radon mitataan marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana, jolloin saadaan hyvä arvio radonaltistuksesta. Radonmittauksen voi tilata mittauspalvelua tarjoavasta yrityksestä tai STUKista. STUKin hyväksymät mittauspalveluiden tarjoajat on listattu STUKin sivuilla. Mittaus tehdään radonmittauspurkeilla, joita pidetään mitattavassa tilassa vähintään kaksi kuukautta  ja lähetetään sen jälkeen palveluntarjoajalle analysoitavaksi.

”Noin puolet suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Säteilyn haittavaikutukset kertyvät ihmiselle koko eliniän ajan, joten on tärkeää, että radonilta suojautuminen aloitetaan jo lapsuudessa. Suosittelemme radonmittauksen tekemistä kaikissa pientaloissa, rivitaloasunnoissa ja kerrostalojen alimpien kerrosten asunnoissa. Mikäli mittauksessa radonin raja-arvo ylittyy, pystytään asunnon sisäilman radonpitoisuutta pienentämään muun muassa ilmanvaihtoa tehostamalla tai muilla tehokkailla korjaustoimenpiteillä,” sanoo Katja Kojo.

Työpaikoilla radon tulee mitata Säteilyturvakeskuksen määrittämissä kunnissa sekä koko Suomessa kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi. Lisäksi radon tulee mitata koko maassa työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla sekä vesilaitoksilla, jotka käsittelevät pohjavettä.

Radonille altistuminen lisää keuhkosyövän riskiä

Radon on sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti kallio- ja maaperässä olevan uraanin hajotessa. Maaperästä radonpitoinen ilma pääsee asuntoon talon alapohjassa olevien rakojen kautta. Pitkäaikainen altistuminen korkealle radonpitoisuudelle lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpää, joista noin 300 liittyy radonaltistumiseen.

Radonin aiheuttama keuhkosyöpäriski on suurempi tupakoitsijoille. Tupakoimattomille radonaltistuminen on merkittävin tunnettu keuhkosyövän riskitekijä. Radonaltistuksesta johtuvia keuhkosyöpätapauksia olisi helppo estää, sillä sisäilman radonmittaukset ovat helppoja tehdä. Sisäilman korkea radonpitoisuus saadaan laskettua tehokkailla korjaustoimilla. Radonin torjuminen on helpointa ja edullisinta talon rakennusvaiheessa, ja radonturvallinen rakentamien onkin perusteltua ja järkevää tehdä koko Suomessa.

Koulujen radonkartoituksen raportti

Tiivistelmä kartoituksen tuloksista (pdf) 

Lisätietoa radonmittauksista.
Lisätietoa radonilta suojautumisesta lapsiperheissä.

Lisätietoja:
Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472
Viestinnän asiantuntija Johanna Vahtola, puh. (09) 759 88 325

Radon
Päivitetty
6.11.2017 klo 17:01