Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin selvitys: Sisäilman radonpitoisuudet päiväkodeissa keskimäärin alhaisia

STUKin selvitys: Sisäilman radonpitoisuudet päiväkodeissa keskimäärin alhaisia

2.11.2015 klo 10:20
Tiedote

Säteilyturvakeskuksen (STUK) työpaikkojen radonvalvonnan osana mitattiin 482 päiväkodin sisäilman radonpitoisuudet, jotka olivat keskimäärin alhaisia. Toimenpidearvo ylittyi 17 päiväkodissa. Selvityksen tavoitteena oli saada lisää tietoa päiväkotien radontilanteesta, sekä vähentää työntekijöiden ja lasten altistumista syöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle kaasulle.

Säteilylainsäädäntö velvoittaa työnantajia, jotka toimivat korkeiden radonpitoisuuksien kunnissa mittaamaan työpaikkojensa sisäilman radonpitoisuuden. Vuosina 2014 ja 2015 STUK kohdisti valvontaansa kuntien päiväkoteihin.

”Radonpitoisuus mitattiin 482 päiväkodissa, ja radonpitoisuudet olivat yleisesti ottaen matalia. Työpaikoilla tulee tehdä sekä  jatkoselvityksiä että mahdollisesti pitoisuutta vähentäviä korjaustoimenpiteitä silloin, kun raja-arvo 400 becquereliä radonia kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3) ylittyy. Näin kävi 17 päiväkodin kohdalla,” kertoo STUKin tarkastaja Katja Kojo.

Talvella tehtävä mittaus ohjaa jatkotoimenpiteitä

Koska radonia ei voi aistia, pitoisuus selviää vain mittaamalla. Selvittäminen aloitetaan yleensä mittauksella, joka tehdään talvikaudella, eli marraskuun ensimmäisen päivän ja huhtikuun viimeisen päivän välisenä aikana. Tuolloin tilaan sijoitetaan kahdeksi kuukaudeksi radonmittauspurkki, joita tarjoavat useat toimijat Suomessa. Vastuu mittauksen tilaamisesta ja käynnistämisestä on toiminnan harjoittajalla.

”Purkkimittauksella saadun tuloksen perustella arvioidaan, tarvitseeko tehdä lisäselvityksiä, ja pitäisikö radonpitoisuutta pienentää korjaustoimenpiteiden avulla”, Kojo täsmentää.
 
Niille päiväkodeille, joissa yhdenkin mittauspisteen sisäilman radonpitoisuus ylitti 400 Bq/m3, STUK antoi toimenpidemääräyksiä. Yhden päiväkodin kohdalla arvot olivat yli 2000 Bq/m3, minkä seurauksena STUK edellytti korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli purkkimittaustulos sijoittui 500–2000 Bq/m3 välille, antoi STUK määräyksen tehdä mittaus jatkuvasti pitoisuutta rekisteröivällä laitteella, jolla saadaan selville vuorokaudenaikaiset pitoisuusvaihtelut, tai vaihtoehtoisesti ryhtymään suoraan toimenpiteisiin radonpitoisuuden alentamiseksi. Purkkimittaustulokset, jotka sijoittuivat 400–500 Bq/m3 välille edellyttävät toiminnanharjoittajaa suorittamaan kesällä tehtävän uusintamittauksen, jolloin voidaan tarkemmin arvioida, ylittääkö radonpitoisuuden vuosikeskiarvo toimenpidearvon 400 Bq/m3.
 
”Mikäli työntekijät päiväkodeissa ovat altistuneet hyvin pitkään korkealle radonpitoisuudelle, voidaan sanoa, että keuhkosyöpäriski on kohonnut. Lasten päiväkodissa saama radonaltistus on hyvin lyhytaikainen, joten riski ei todennäköisesti ole kohonnut vielä merkittävästi. Huolen paikka on siinä, että radonin vaikutuksia ja pitoisuuden selvittämisen velvoitetta ei ymmärretä vieläkään riittävän hyvin, sillä selvitykseen mukaan pyydetyistä päiväkodeista 116 jätti mittauksen kokonaan tekemättä”, Kojo toteaa. Näihin päiväkoteihin STUK on määrännyt mittauksen suoritettavaksi talvikaudella 2015–2016.

Suurin altistus kertyy kodeissa

Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuteen on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota, mutta suurin altistus saadaan kuitenkin kodeissa.

”Selvityksessä mukana olleiden päiväkotien keskimääräinen radonpitoisuus oli 81 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Se on vähemmän kuin suomalaisen asuinrakennuksen keskimääräinen radonpitoisuus, joka on 109 becquereliä kuutiometrissä ilmaa. Olisikin hyvin tärkeää, että kaikki  selvittäisivät oman kotinsa radonpitoisuuden. Säteilyannos kertyy ihmiselle koko eliniän ajan, joten on tärkeää huolehtia kaikin tavoin, että altistus jää mahdollisimman pieneksi, ja muistaa että tupakointi kasvattaa riskiä entisestään,” tarkastaja Kojo täsmentää.

Lisätietoja:

Tarkastaja Katja Kojo, puh. (09) 759 88 472, katja.kojo@stuk.fi
Viestintäpäällikkö Kaisa Raitio, puh. (09) 759 88 795

Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015

STUKin selvitys, Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015, on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa.

STUKin internetsivuilta löytyy lista 1.11.2014–30.4.2015 mitatuista radonpitoisuuksista päiväkodeissa.

Mitä Radon on?

Radon on radioaktiivista kaasua, joka syntyy useiden hajoamisten kautta uraanista. Yli puolet suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Se aiheuttaa Suomessa noin 300 keuhkosyöpätapausta vuodessa ja tupakointi kasvattaa sairastumisen riskiä. Laadukkaassa sisäilmassa radonpitoisuus on alle 400 becquereliä radonia kuutiometrissä ilmaa. Tämän arvon ylittäviä tiloja voi olla kaikkialla Suomessa, mutta suurin todennäköisyys niiden löytymiselle on Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan alueella. STUK velvoittaa toiminnanharjoittajia mittaamaan sisäilman radonin, mikäli työpaikka sijaitsee korkean pitoisuuden kunnassa, hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumalla, harjulla tai pysyvää työskentelyä edellyttävissä maanalaisissa tiloissa. Radonin mittaaminen on helppoa sekä edullista. Mikäli raja-arvo ylittyy, voidaan radonpitoisuutta pienentää esimerkiksi ilmanvaihtoa parantamalla tai muilla helpoilla keinoilla.

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää (Stuk.fi)
Lista korkean radonpitoisuuden kunnista (Stuk.fi)
STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät ja lista toimijoista (Stuk.fi)

Radon
Päivitetty
17.12.2018 klo 13:41