Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin määräys parantaa säteilyturvallisuutta kosmeettisissa hoidoissa

STUKin määräys parantaa säteilyturvallisuutta kosmeettisissa hoidoissa

21.12.2018 klo 09:12
Tiedote

Ionisoimattoman säteilyn käyttöön liittyvät Säteilyturvakeskuksen (STUK) määräykset  astuivat voimaan 20.12.2018. Säteilylain nojalla annettavat määräykset koskevat ionisoimattoman säteilyn käyttöä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä sekä suuritehoisten laserlaitteiden käyttöä. Määräysten tarkoituksena on suojella terveyttä ionisoimattoman säteilyn aiheuttamilta haitoilta sekä selkeyttää nykyistä kansallista sääntelyä ja edistää yhdenmukaisia ja läpinäkyviä viranomaiskäytäntöjä.

Kosmeettisissa käsittelyissä käytettävät laitehoidot aiheuttavat nykyään suurimmat väestön altistukset ionisoimattomalle säteilylle. Alan sääntelyä on uusittu säteilylain kokonaisuudistuksessa riskien hallitsemiseksi ja nopeasti kehittyvän alan tarpeiden huomioimiseksi. Lainsäädännössä ionisoimattoman säteilyn altistukselle on säädetty raja-arvot, joita ei saa ylittää. Kosmeettisissa hoidoissa ylitys on nyt kuitenkin sallittua, mikäli haitalliset terveysvaikutukset pystytään muuten estämään. Uudessa STUKin määräyksessä annetaan tarkemmat vaatimukset haittojen ehkäisemiseksi. Lisäksi määräys antaa vaatimukset tiedoista, joita toimenpiteistä on kerrottava asiakkaalle.

Toiminnanharjoittajan on määriteltävä laitekohtaisesti tekijät, jotka voisivat estää toimenpiteen turvallisen suorittamisen asiakkaalle. Tällaisia  voivat olla esimerkiksi hoidettavan sairauteen tai terveydentilaan liittyvät seikat, raskaus tai lääkitys, jotka voivat lisätä hoidosta aiheutuvia riskejä. Hoidettavalle on  kerrottava näistä hoidon vasta-aiheista ennen toimenpiteen tekemistä. Näin varmistutaan siitä, että asiakkaat eivät hakeudu toimenpiteeseen, joka voisi aiheuttaa heille vaaraa. Vasta-aiheista kertominen ei kuitenkaan poista toiminnanharjoittajan vastuuta  turvallisuudesta.

Sääntely kevenee pieniriskisissä kosmeettisissa toimenpiteissä ja toisaalta antaa viranomaiselle paremmat mahdollisuudet puuttua vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Määräys ja uudistettu säännöstö selkeyttävät toiminnanharjoittajien osaamiselle ja tiedoille asetettavia vaatimuksia. Suurempia riskejä aiheuttavien toimenpiteiden salliminen edellyttää toiminnanharjoittajilta aiempaa parempaa ymmärrystä säteilyä hyödyntävistä toimenpiteistä ja laitteiden käytöstä. Tämä parantaa toimenpiteiden säteilyturvallisuutta ja vähentää asiakkaisiin kohdistuvia riskejä.

Ultraviolettisäteilylle altistavien toimenpiteiden osalta määräys vastaa sisällöltään aiemmin asetuksessa (294/2002) 11 §:ssä säädettyä. Optiselle säteilylle, sähkömagneettisille kentille ja ultraäänelle altistavien toimenpiteiden osalta määräykset ovat uusia. Toiminta, johon määräystä voi soveltaa, on määritetty säteilylain (859/2018) 162 §:ssä.

Säteilylain kokonaisuudistuksessa uudistettiin myös laser-esitysten järjestämistä koskeva säännöstö. Esityksissä käytetään suuritehoisia laitteita, jotka väärin käytettynä voivat aiheuttaa silmävaurioita pitkänkin matkan päästä.  Säteilyturvakeskuksen määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä koskee säteilylain (859/2018) 165 §:n lupahakemuksessa esitettäviä tietoja, 166 §:n laserlaitteiden käyttöä ja toiminnan muutoksista ilmoittamista, 167 §:n mukaista turvallista käyttöä sekä 169 §:n mukaista omavalvontaa.  Näiden osalta määräys vastaa olennaisesti aiemmin ohjeessa ST 9.4 Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä esitettyjä menettelytapoja. Määräys täydentää uusittua säännöstöä, jonka tavoitteena on varmistaa yleisön turvallisuus laser-esityksissä ja selkeyttää toiminnanharjoittajia koskevia vaatimuksia.

Uuden säteilylainsäädännön tuomista muutoksista kauneudenhoidon säteilynkäyttöön löytyy lisätietoa STUKin uutiskirjeen artikkelista.

Linkit:

STUKin määräykset ja perustelumuistiot

Säteilylainsäädännön uudistus

Lisätietoja:

Kauneudenhoidon säteilynkäyttö: Laboratorionjohtaja Pasi Orreveteläinen, puh. (09) 759 88 230
Yleisölaserit: Erikoistutkija Lasse Ylianttila, puh. (09) 759 88 455

Laserit, Säteilyturvakeskus