Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUKin määräykset korvasivat valtioneuvoston asetukset

STUKin määräykset korvasivat valtioneuvoston asetukset

7.1.2016 klo 15:01
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) antoi viisi ydinlaitosten turvallisuutta koskevaa määräystä 1.1.2016. Tähän asti nämä ydinlaitosten yleisiä turvallisuustavoitteita tarkentavat teknisluonteiset säännökset on annettu valtioneuvoston asetuksina. Uudistus perustuu vuoden alussa voimaan tulleeseen ydinenergialain muutokseen.

STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana korostaa, että määräystenantovaltuus lisää STUKin itsenäistä ja riippumatonta asemaa ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnassa.  Valvonnan riippumattomuuden lisäämistä on suositellut  myös STUKin toimintaa arvioinut kansainvälinen arviointiryhmä. Sitä edellytetään myös kesällä 2014 julkaistussa ydinturvallisuusdirektiivin täydennyksessä.

Lainmuutoksen jälkeen määräysten valmistelu, vahvistaminen ja ylläpito ovat STUKin vastuulla. Ennen uusien määräysten antamista sen on kuunneltava luvanhaltijoita, STUKin yhteydessä toimivia neuvottelukuntia, ministeriöitä, pelastusviranomaisia ja tarvittaessa muitakin viranomaisia.

Ydinenergialaissa on 27 kohdan luettelo asioista, joista STUK voi määräyksiä antaa. Lista perustuu nykyisiin asetuksiin sekä ydinenergialain muutokseen vuonna 2011.

STUKin nyt antamista viidestä määräyksestä ydinvoimalaitosten turvallisuutta, valmiustoimintaa ja ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevat eivät tuo olennaisia muutoksia aikaisempiin valtioneuvoston asetuksiin. Uraanin ja toriumin tuottamiseksi harjoitettavaa kaivostoimintaa koskeva määräys on uusi, siitä ei ollut valtioneuvoston asetusta.

Ydinjätteiden loppusijoitusta koskeva määräys päivitettiin Posivan rakentamislupahakemuksen käsittelystä ja muiden ydinjätelaitosten valvonnasta saatujen kokemusten perusteella. Samalla määräys yhdenmukaistettiin rakenteeltaan ja vaatimuksiltaan vastaamaan määräystä ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta. Merkittävin muutos on johtavan ydinturvallisuusasiantuntijan Seija Suksen mukaan  ydinvoimalaitossäännöstössä olevan oletettujen onnettomuuksien laajennuksen ottaminen huomioon  käytettyä ydinpolttoainetta käsittelevissä ydinlaitoksissa. Seija Suksi toteaa, että muutokset  selkeyttävät ydinjätelaitosten suunnittelua ja täsmentävät ydinjätteiden pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä määräyksiä.

Kumoutuneissa valtioneuvoston asetuksissa on myös säännöksiä, joista ei voi säätää STUKin määräyksillä vaan asetuksenantovalta jää valtioneuvostolle. Tällaisia asioita ovat säteilyaltistuksen ja radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittaminen sekä toisten viranomaisten toiminta-alueille kuuluvat tehtävät. Näiden säännösten osalta on vuoden alusta tullut voimaan ydinenergia-asetuksen muutos (Finlex.fi).

Lisätietoja

Johtava ydinturvallisuusasiantuntija Seija Suksi, puh. (09) 759 88 347
Tiedottaja Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

Määräykset perusteluineen on julkaistu STUKin määräyskokoelmassa

Määräykset suomeksi:

42423-MÄÄRÄYS STUK Y/1/2016,  Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
42424-MÄÄRÄYS STUK Y/2/2016: Säteilyturvakeskuksen määräys Säteilyturvakeskuksen määräys ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
42425-MÄÄRÄYS STUK Y/3/2016: Säteilyturvakeskuksen määräys ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
42426-MÄÄRÄYS STUK Y/4/2016: Säteilyturvakeskuksen määräys ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
42427-MÄÄRÄYS STUK Y/5/2016: Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta

Määräykset ruotsiksi:

42428-FÖRESKRIFT  STUK  Y/1/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid kärnkraftverk
42429-FÖRESKRIFT  STUK  Y/2/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om beredskapsarrangemang vid ett kärnkraftverk
42430-FÖRESKRIFT STUK Y/3/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om skyddsarrangemangen vid användning av kärnenergi
42431-FÖRESKRIFT STUK Y/4/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid slutförvaring av kärnavfall
424232-FÖRESKRIFT STUK Y/5/2016: Strålsäkerhetscentralens föreskrift om säkerheten vid gruvdrift och malmanrikningsverksamhet i syfte att producera uran eller torium

Ydinturvallisuus
Päivitetty
14.12.2021 klo 17:30