Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK uudisti ohjeistusta suojaustoimista säteilyvaarassa

STUK uudisti ohjeistusta suojaustoimista säteilyvaarassa

16.9.2020 klo 12:50
Verkkouutinen

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa -ohje (VAL 1) on uudistettu. Ohje on Säteilyturvakeskuksen (STUK) keskeinen työväline suojelutoimiin liittyvien suositusten valmisteluun säteilyvaaratilanteessa. Ohjetta voivat hyödyntää myös suojelutoimista päättävät viranomaiset.

Ohje säteilyvaaratilanteen varhais- ja jälkivaiheessa tarvittavista suojelutoimista on uudistettu. Uusittu ohje korvaa vuonna 2012 julkaistut VAL 1 ja VAL 2 -ohjeet. Ohje sisältää suojelutoimien perusteet, jotka ohjaavat viranomaisten toimintaa säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi siinä annetaan annoskriteerit ja toimenpidetasot, joiden ylittyessä suojelutoimet ovat yleensä tarpeen.

Säteilyvaaratilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa saatetaan tarvita pelastus- tai suojelutoimia, jotta väestön ja tilanteen hoitamiseen osallistuvien henkilöiden säteilyaltistus jäisi vähäiseksi. STUK antaa tilanteessa tarvittavista suojelutoimista suositukset muille viranomaisille, jotka tekevät päätökset toimenpiteistä, kuten tietyn alueen evakuoimisesta. Ohje on tarkoitettu keskeiseksi työvälineeksi STUKin suositusten valmisteluun sekä suunnittelun pohjaksi suojelutoimia koskevien päätösten tekoon osallistuville viranomaisille ja organisaatioille.

”Tarve ohjeen uudistamiselle johtuu muun muassa säteilylainsäädännön uudistamisesta. Uuden säteilylain mukaiset periaatteet säteilyvaaratyöntekijöiden suojaamiseen on sisällytetty ohjeeseen, ja terminologiaa on tarkistettu. Ohjeessa on myös hyödynnetty valmiusharjoituksista ja erilaisista säteilyyn liittyvistä tapahtumista saatuja kokemuksia”, kertoo ohjeen valmistelusta vastannut ylitarkastaja Antero Kuusi STUKista.

Ohjetekstiä on myös huomattavasti selkeytetty verrattuna vuonna 2012 julkaistuihin ohjeisiin VAL 1 ja VAL 2. Erityisen hyödyllisenä Antero Kuusi pitää sitä, että valmistelussa oli STUKin lisäksi muita viranomaisia ja organisaatioita:

”Ohjeluonnoksesta pyydettiin lausunnot useilta eri tahoilta, joilla olisi jokin rooli säteilyvaaratilanteen suojelutoimien suunnittelussa tai toteutuksessa. Luonnos oli myös vapaasti kenen tahansa lausuttavana Lausuntopalvelu.fissä. Lausunnot huomioitiin ohjeuudistuksessa.”

Mikä saattaisi aiheuttaa säteilyvaaran Suomessa?

Vakavan säteilyvaaratilanteen, joka saattaisi vaatia laajoja suojelutoimia Suomessa, voi aiheuttaa vakava ydinvoimalaitosonnettomuus Suomessa tai lähialueilla, likaisen pommin käyttö tai ydinräjähdyksen aiheuttama laskeuma. Paikallisen säteilyvaaratilanteen voi aiheuttaa onnettomuus radioaktiivisten aineiden käytössä tai kuljetuksessa tai tahallinen lainvastainen radioaktiivisten aineiden käyttö. Uudistettua ohjetta sovelletaan kaikkiin säteilyvaaratilanteisiin niiden vakavuudesta tai laajuudesta riippumatta.

Uudistettu ohje on etupäässä viranomaisten työväline. Sen lisäksi, että viranomaiset toimivat vaaratilanteessa tehokkaasti ja suunnitelmallisesti väestön suojaamiseksi, on myös kansalaisten tärkeää toimia säteilyvaarassa oikein. STUK julkaisi tämän vuoden toukokuussa kaksi esitettä, Säteilyvaara ja suojautumien – Näin toimit vaaratilanteessa, sekä hieman laajemman Säteilyvaara ja suojautuminen -esitteen, jossa kerrotaan myös muun muassa säteilyn terveysvaikutuksista.

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa -ohje (VAL 1) Stuklexissa

Suojelutoimet säteilyvaaratilanteessa
Ohje VAL 1 / 1.9.2020 (pdf)

Skyddsåtgärder i en nödsituation med strålrisk
Direktiv VAL 1 / 1.9.2020 (pdf)

Esitteet kansalaisille

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Antero Kuusi, puh. +358 9 759 88 499
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Säteilyvaaraan varautuminen
Päivitetty
16.9.2020 klo 13:19