Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK päivittää ydinlaitoksia koskevia määräyksiään

STUK päivittää ydinlaitoksia koskevia määräyksiään

8.6.2018 klo 12:12
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskus (STUK) on päivittänyt kolme viidestä ydinlaitoksia koskevasta määräyksestään ja päivittää vielä kaksi muutakin. Jo päivitettyjen määräysten luonnokset ovat kommentoitavina STUKin ohjeistosivulla internetissä elokuun 15. päivään asti. STUKin määräykset tarkentavat lainsäädännössä olevia yleisiä turvallisuustavoitteita ja ne sitovat ydinlaitosten luvanhaltijoita.

Vuoden 2018 alussa Suomessa astui voimaan ydinenergialain muutos, jolla pantiin täytäntöön EU:n ydinturvallisuusdirektiivin täydennys  vuodelta 2014. Suoraan direktiivistä johtuvat lainmuutokset koskevat toiminnan avoimuutta, luvanhaltijan tietojenvaihtovelvollisuutta ja vastuuta alihankkijoista, väestön osallistamista ydinlaitosten lupien käsittelyä koskevaan päätöksentekoprosessiin sekä kansainvälisiä vertaisarviointeja. Näiden lainmuutosten vaikutukset STUKin määräyksiin ovat varsin vähäiset. Niiden takia STUK lisäsi valmiusjärjestelyjä koskevaan määräykseensä luvanhaltijan velvollisuuden varautua ulkoisen avun vastaanottamiseen valmiustilanteessa.

Samalla kun ydinturvallisuuslakia muutettiin yhteensopivaksi direktiivin kanssa, siihen tehtiin myös  ydinlaitosten käytöstäpoistoon ja ydinjätehuoltoon liittyviä muutoksia. Nämä muutokset vaikuttavat ydinvoimalaitosten turvallisuutta ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskeviin  STUKin määräyksiin enemmän kuin direktiivistä johtuvat lainmuutokset.

”Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että käytöstäpoisto käsitellään uuden lupavaiheen myötä omana kokonaisuutenaan”, sanoo johtaja Jussi Heinonen STUKin Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta -osastolta. Muuten päivityksellä on hänen mukaansa pyritty aiempaa yksiselitteisemmin kertomaan, mitä vaatimuksilla tarkoitetaan.

Myös säteilylainsäädännön kokonaisuudistus vaikuttaa määräyksiin

Eduskuntakäsittelyssä oleva uusi säteilylaki tuo Suomen lainsäädäntöön EU:n säteilyturvallisuusdirektiivin (BSS-direktiivi) vaatimukset. Ydinenergian käyttöä koskevat BSS-direktiivin vaatimukset tulevat voimaan säteilylain liitelakina.

Säteilylainsäädännön uudistuksen seurauksena STUK päivittää ydinvoimalaitosten turvallisuutta, ydinvoimalaitosten valmiusjärjestelyjä ja ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuutta koskevia määräyksiään.

Myöhemmin STUK antaa vielä säteilylain nojalla uuden määräyksen luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta. Siinä yhteydessä täytyy myös arvioida sen vaikutukset ydinenergialain nojalla annettuun uraanin tai toriumin tuottamisen turvallisuutta koskevaan määräykseen. Syksyllä STUK päivittää vielä määräyksen ydinenergian käytön turvajärjestelyistä, kun hallituksen turvajärjestelyjä koskeva lakimuutosesitys on tiedossa.

Johtaja Kirsi Alm-Lytz STUKin Ydinvoimalaitosten valvonta -osastolta sanoo, että valmisteilla olevien määräysten antaminen kommentoitavaksi on niiden laadun ja käytettävyyden kannalta tärkeää. ”STUK vastaa määräysten laatimisesta, mutta toiminnan harjoittajat vastaavat vaatimusten turvallisuustavoitteiden täyttämisestä. Kommentit vaatimusten ymmärrettävyydestä ja sovellettavuudesta ovat tervetulleita.”


STUKin ydinturvallisuusmääräysluonnokset ovat kommentoitavana STUKin ohjeisto-sivulla (https://ohjeisto.stuk.fi/maaraykset/)

Voimassa olevat määräykset ovat STUKlex-palvelussa (https://www.stuklex.fi/fi/maarays).

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663
Johtaja Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679
Viestinnän asiantuntija Risto Isaksson, puh. (09) 759 88 208

ydinturvallisuus
Päivitetty
8.6.2018 klo 12:22