Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK: Lupa Espoon Otaniemessä olevan tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon voidaan antaa

STUK: Lupa Espoon Otaniemessä olevan tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon voidaan antaa

3.4.2019 klo 12:30
Tiedote

STUK toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle luovuttamassaan lausunnossa, että Espoon Otaniemessä oleva pieni ydinreaktori, tutkimusreaktori FiR 1, voidaan poistaa käytöstä turvallisesti.

FiR 1 on Suomen vanhin ydinreaktori ja käynnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1962. Vuodesta 2015 alkaen pysyvästi suljetun reaktorin purkamiseen sen omistaja ja käyttöluvan haltija VTT voi kuitenkin ryhtyä vasta, kun sillä on siihen valtioneuvoston antama lupa. Valtioneuvosto puolestaan voi päättää luvasta vasta, kun STUK on tehnyt lupahakemuksesta turvallisuusarvion ja todennut toiminnan turvalliseksi.

VTT jätti käytöstäpoistoa koskevan käyttölupahakemuksensa vuonna 2017 ja päivitti sitä tämän vuoden tammikuussa. VTT hakee lupaa, joka olisi voimassa vuoden 2038 loppuun. Lupahakemuksessa esitetyn aikataulun mukaan reaktori olisi purettu ja reaktorirakennus siivottu kaikesta radioaktiivisuudesta viimeistään vuonna 2025.

STUK toteaa lausunnossaan, että säteily- ja ydinturvallisuuden osalta luvan ehdot täyttyvät.

”Käytöstäpoiston turvallisuus on nyt katsottu kokonaisuutena, mutta VTT:n pitää tarkentaa suunnitelmia ja erityisesti ydinjätteen varastointia. Vielä on siis jonkin verran työtä ennen kuin reaktoria ryhdytään oikeasti  purkamaan”, toteaa STUKin Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta –osaston johtaja Jussi Heinonen.

Käytetty polttoaine matkaa joko USA:han tai jää Suomeen

Käytännön purkutöihin ryhtymistä viivästää erityisesti epävarmuus käytetyn polttoaineen lopullisesta määränpäästä. Käytetty polttoaine on toistaiseksi turvallisesti reaktorirakennuksessa, mutta reaktorin purkamista ei käytännössä voi aloittaa ennen polttoaineen siirtämistä muuhun varastopaikkaan. Alkuperäinen suunnitelma oli, että polttoaine palautetaan USA:han, mistä se on hankittukin.

Polttoaineen palauttaminen ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mahdollista USAn sisäisten lupaepäselvyyksien takia. VTT selvittää parhaillaan, voisiko palauttaminen onnistua myöhemmin, vai onko sen varastoitava ja loppusijoitettava polttoaine Suomessa.

Projektipäällikkö Mia Ylä-Mella STUKista muistuttaa, että FiR 1-reaktorin käytetty polttoaine on radioaktiivisuutensa takia pidettävä huolellisesti erossa ihmisistä ja ympäristöstä. Ydinvoimalaitosten käytettyyn polttoaineeseen verrattuna tutkimusreaktorin käytetty polttoaine on kuitenkin paljon vähemmän aktiivista, eikä se lämpene merkittävästi, joten sen käsittely ja varastointi on yksinkertaisempaa.

”Käytettyä polttoainetta ei myöskään ole kovin paljon,  vähän yli 70 sentin mittaisia käytettyjä polttoainesauvoja on 103 kappaletta ja lisäksi 24 käyttämätöntä tuoreen polttoaineen sauvaa. Niissä on yhteensä noin 25 kiloa uraania. Se on vähän verrattuna vaikka Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten käytetyn ydinpolttoaineen tuhansien tonnien uraanimäärään”, toteaa Mia Ylä-Mella.

STUKin valvonta jatkuu

Muussakin jätehuollossa kuin käytetyn polttoaineen käsittelyssä riittää VTT:llä vielä työtä.
Sen on ennen reaktorin purkamisen aloittamista tarkennettava purkujätteiden varastointia koskevia suunnitelmiaan.

Kun reaktori puretaan, osa purkujätteestä on radioaktiivista ja täytyy varastoida ja loppusijoittaa asianmukaisesti. Purkujäte varastoidaan väliaikaisesti ensin Otaniemessä ja sitä koskevat suunnitelmat VTT:n täytyy vielä erikseen hyväksyttää STUKilla.

Purkujätteiden pidempiaikaisesta välivarastoinnista ja loppusijoittamisesta VTT neuvottelee Fortumin kanssa. VTT:n tavoite on loppusijoittaa purkujätteet Loviisan Hästholmenissa. Toteutuessaan menettely edellyttää ydinenergialain mukaisia lupia.

Oppimisen paikka myös viranomaiselle

FiR 1 on ensimmäinen ydinlaitos, joka Suomessa poistetaan käytöstä ja puretaan. Niinpä kyseessä on oppimisen paikka myös valvovalle viranomaiselle. Säännöstö, lupaprosessit ja valvonnan käytännöt tulevat ensimmäistä kertaa testatuiksi laitoksen elinkaaren loppupäässä.

”Lupakäsittely on tuonut uusia ajatuksia esimerkiksi siitä miten reaktorin käytön lopettamisen ja varsinaisen purkamisen välinen jakso kannattaisi hoitaa”, sanoo johtaja Jussi Heinonen. ”Toinen tärkeä asia on miettiä käytöstäpoiston riskejä ja miten valvonta suhteutetaan ja kohdistetaan oikein. ”

 

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Heinonen, puh. (09) 759 88 679
Projektipäällikkö Mia Ylä-Mella, puh. (09) 759 88 202
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

 

Linkit:

Säteilyturvakeskuksen lausunto FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevasta lupahakemuksesta

Säteilyturvakeskuksen FiR 1 –tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskeva turvallisuusarvio

Ydinturvallisusneuvottelukunnan lausunto

 

 

Ydinturvallisuus