Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null STUK aloittaa ydinturvallisuussäännöstön uudistuksen

STUK aloittaa ydinturvallisuussäännöstön uudistuksen

4.11.2020 klo 13:15
Tiedote

Ydinenergialain mukaan STUKin tehtävänä on antaa ydinenergian käyttöä koskevia yleisiä turvallisuusmääräyksiä ja yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia. Nämä esitetään STUKin julkaisemissa määräyksissä ja ohjeissa (YVL-ohjeet). Ydinturvallisuussäännöstö sisältää ydinlaitosten ja muun ydinenergian käytön ydin- ja säteilyturvallisuuteen, turvajärjestelyihin ja ydinmateriaalivalvontaan liittyvät vaatimukset. Säännöstö kattaa ydinlaitoksen kaikki elinkaaren vaiheet (suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja käytöstäpoisto sekä ydinjätteiden loppusijoitus). Säännöstöön kuuluu viisi määräystä ja 45 YVL-ohjetta.

Säteilyturvakeskus päätti 28.10.2020 aloittaa ydinenergian käytön turvallisuussäännöstön sisällöllisen ja rakenteellisen uudistuksen valmistelun. Säännöstöuudistuksella tavoitellaan muutoksia ydinturvallisuuden valvontaan ja toimintakulttuuriin. Nykyisin vaadittua ydinlaitosten ja muun ydinenergian käytön turvallisuustasoa ei ole tarkoitus uudistuksessa muuttaa.

Uuden säännöstön on tarkoitus korostaa toiminnanharjoittajien vastuuta turvallisuudesta. Uudistuksessa suositusluonteiset ohjeet ja velvoittavat vaatimukset eriytetään toisistaan. Uusien turvallisuusvaatimusten on tarkoitus olla tavoitteellisia ja teknologianeutraaleja, eivätkä ne enää sanele hyväksyttyjä ratkaisuja. Tavoitteelliset vaatimukset antavat luvanhaltijoille mahdollisuuden etsiä parhaiten soveltuvia ratkaisuja vaatimusten täyttämiseksi. Teknologianeutraalius mahdollistaa uusien teknologioiden, esimerkiksi niin kutsuttujen pienten modulaaristen reaktoreiden (Small Modular Reactor, SMR) luvittamisen nykysäännöstöä joustavammin.

”Nykysäännöstö määrittää hyväksyttävät ratkaisut ydinvoimalaitoksissa ehkä liiankin yksityiskohtaisesti, ja sitoo niin STUKin kuin luvanhaltijoiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteellinen säännöstö tarkoittaisi sitä, että luvanhaltijoille annetaan entistä enemmän mahdollisuuksia itse miettiä, mikä on turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, ennen kuin sitä esitetään STUKin hyväksyttäväksi”, ydinvoimalaitosten valvonnan johtava asiantuntija Minna Tuomainen kuvaa.

Säännöstöuudistus antaa STUKille myös mahdollisuuden kohdentaa valvontaa asioiden riskimerkityksen mukaan. Vastuullinen toiminta huomioidaan myös valvonnan kohdentamisessa ja määrässä.

Myös ydinenergialain uudistaminen olisi tarpeen

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmä julkaisi elokuussa arvion, jonka mukaan ydinenergialain kokonaisuudistus olisi tarpeen, koska ydinenergian käytön toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin lain voimaantulon (1988) jälkeen. STUK oli mukana työryhmässä.

On eduksi, jos lainsäädäntöä ja ydinturvallisuussäännöstöä uudistetaan samaan aikaan, koska ydinenergialaki ja sen alainen säännöstö kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Säännöstöuudistuksen yhteydessä tarkastellaan, onko nykyisestä ydinturvallisuussäännöstöstä mahdollisesti tarpeen nostaa laki- tai asetustasolle tiettyjä vaatimuksia, joista perustuslain mukaan on näissä säädettävä. Parhaan lopputuloksen sääntelyn valmistelun ja lopputuloksen kannalta tuottaisi tämän vuoksi kokonaisuuden samanaikainen uudistaminen.

”Tärkeä osa säännöstöuudistuksen valmistelua onkin keskustelu TEMin kanssa uudistusten aikatauluista ja yhteensovittamisesta”, Tuomainen toteaa.

STUKin säännöstöuudistuksen aikataulu täsmentyy vuoden 2021 aikana, kun uudistukselle laaditaan yksityiskohtaisempi toteutussuunnitelma.

Ydinturvallisuussäännöstö

  • Ydinturvallisuussäännöstöllä tarkoitetaan STUKin ydinenergialain nojalla antamia yleisiä turvallisuusmääräyksiä (7 q §) ja yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia (7 r §) eli YVL-ohjeita, joiden antaminen on säädetty STUKin tehtäväksi (55 §).
  • Säännöstöä sovelletaan ydinlaitosten kaikkiin elinkaaren vaiheisiin niiden suunnittelusta käytöstäpoistoon ja muuhun ydinenergian käyttöön (mm. ydinmateriaalien kuljetukset).
  • Turvallisuusvaatimukset koskevat ydinlaitosta, laitospaikkaa, ydinlaitosta käyttävää organisaatiota sekä erilaisia toimintoja (esimerkiksi turva- ja valmiusjärjestelyjä, ydinjätehuoltoa, ydinmateriaalivalvontaa tai ympäristön säteilyvalvontaa).
  • STUK valvoo säännöstön noudattamista (55 §).

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Minna Tuomainen, puh. (09) 759 88 329, minna.tuomainen@stuk.fi
johtaja Kirsi Alm-Lytz, puh. (09) 759 88 663, kirsi.alm-lytz@stuk.fi
Mediapalvelu, puh. 010 850 4761

Ydinturvallisuus
Päivitetty
4.11.2020 klo 13:39