Sisältöjulkaisija

null Paljonko nykyiset ydinvoimalat päästävät säteilyä ympäristöönsä, lähelle ja kauemmas?

Paljonko nykyiset ydinvoimalat päästävät säteilyä ympäristöönsä, lähelle ja kauemmas?

13.8.2015 klo 09:47

Suomen ydinvoimalaitokset Loviisassa ja Olkiluodossa puhdistavat ilmastointipiippujensa kautta poistettavan ilman ja lauhdeveden mukana mereen laskettavat vedet radioaktiivisista aineista. Voimalaitoksista päästettävät kaasut ja vedet mitataan ennen päästöä tarkoilla mittalaitteilla. Mittauksilla varmistutaan siitä, että ympäristöön ei pääse kuin luonnolle ja ihmisille merkityksettömiä radioaktiivisia päästöjä.

Suomen ydinvoimalaitosten radioaktiiviset vuosipäästöt ovat alittaneet selvästi voimalaitoksille asetetut vuosirajat. Vuosirajat pohjautuvat valtioneuvoston asetuksessa - ydinvoimalaitosten turvallisuudesta (733/2008) 8 § - asetettuun säteilyannoksen raja-arvoon. Väestön yksilön annosraja on 0,1 millisievertiä (mSv) vuodessa.

Radioaktiivisten päästöjen mittaustulosten perusteella yhdessä meteorologisten mittausten kanssa voidaan määrittää laskennallisesti väestön eniten altistuneeseen (kriittiseen) ryhmään kuuluvan henkilön saama säteilyannos. Laskennassa otetaan huomioon yliarvioidusti erilaisia seikkoja, jotka nostavat arvioitua säteilyaltistusta. Vuoden 2007 osalta kriittisen ryhmän säteilyannokset olivat Loviisassa ja Olkiluodossa molemmissa noin 0,05 mikrosievertiä (eli 0,00005 millisievertiä), kun asetettu raja-arvo on 0,1 millisievertiä. Vertailun vuoksi; keskimääräinen suomalainen henkilö saa samansuuruisen säteilyannoksen 10 minuutin aikana radonin, kosmisen säteilyn ja maaperän ulkoisen säteilyn vaikutuksesta. Ydinvoimalaitosten ympäristön asukkaille voimalaitosten aiheuttama säteilyaltistus on siis erittäin vähäistä verrattuna luonnosta saatavaan säteilyyn.

Ympäristön säteilyvalvonnalla varmistetaan, että päästöjen valvonta antaa oikeita tuloksia ja ettei esim. elintarvikkeissa ole ydinvoimalaitoksesta peräisin olevaa radioaktiivisuutta. Säteilyturvakeskus toteuttaa Suomen ja Itämeren alueella kattavaa ympäristön radioaktiivisuusvalvontaa. Mittaushavaintoja tehdään säännöllisten ohjelmien mukaan mm. ulkoisesta säteilystä, ilmasta, maaperästä, elintarvikkeista, kasveista, pintavesistä ja pohjasedimenteistä, kaloista ja muista vesieliöistä sekä erityisistä radioaktiivisia aineita keräävistä luonnollisista osoitinnäytteistä. Suomen ydinvoimalaitosten ympäristönvalvonta toteutetaan turvallisuusvaatimuksiin perustuvan erillisen ohjelman mukaan ja se on erittäin kattavaa. Valvonnan tulokset raportoidaan vuosineljänneksittäin.

Voimalaitosalueeksi kutsutaan aluetta, joka on ydinlaitoksen käytössä oleva alue, jolla liikkuminen ja oleskelu on rajoitettua. Alue ulottuu yleensä noin kilometrin päähän varsinaisesta laitoksesta. Sillä etäisyydellä ei ole sen enempää ympäristön säteilyä kuin kauempanakaan, ja se aiheutuu käytännössä luonnossa esiintyvästä maaperän ja avaruudesta tulevasta ulkoisesta säteilystä.

Lisätietoa Suomen ydinvoimalaitosten säteilyturvallisuuden valvonnasta
Ydinvoimalaitosten ympäristönvalvonnan tuloksia

Säteily ympäristössä
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:57