Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöä voi jatkaa turvallisesti

Olkiluoto 1:n ja 2:n käyttöä voi jatkaa turvallisesti

31.5.2018 klo 14:07
Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) hakemusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöluvalle vuoteen 2038 saakka. Laitosyksiköiden nykyiset käyttöluvat päättyvät tämän vuoden lopussa.

STUKin turvallisuusarvio Olkiluodon käyvien laitosyksiköiden käytön jatkamisesta perustuu voimayhtiön toimittamien asiakirjojen tarkastamiseen ja STUKin jatkuvan valvonnan tuloksiin. Turvallisuusarviossa STUK toteaa, että laitosyksiköiden käyttö on turvallista ja täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. STUK arvioi myös TVO:n käytössä olevat ydinjätehuollon järjestelyt riittäviksi ja asianmukaisiksi.

Näin ollen STUK ei näe estettä myöntää TVO:n hakemuksen mukaista käyttölupaa laitosyksiköille 20 vuodeksi. STUK antoi asiasta lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 31.5. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto.

Ydinenergialain mukaan ydinlaitoksen turvallisuutta on arvioitava kokonaisuutena vähintään kymmenen vuoden välein. STUK edellyttää, että jos valtioneuvosto myöntää käyttöluvan hakemuksen mukaiselle ajalle, TVO:n on tehtävä Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköille määräaikainen turvallisuusarviointi ja toimitettava se STUKin hyväksyttäväksi vuoden 2028 loppuun mennessä.

Laitosten ikääntyminen on otettava huomioon ja turvallisuuskulttuurista on pidettävä huolta

Jos käyttölupa jatkuu voimayhtiön esityksen mukaisesti 20 vuodella, Olkiluodon vuonna 1978 toimintansa aloittanut ykkösyksikkö voi jatkaa toimintaansa 60-vuotiaaksi. Kakkosyksikkö käynnistettiin vuonna 1980.

TVO on parantanut 1970-luvulla suunniteltujen ydinvoimalaitosyksiköiden turvallisuutta jatkuvasti ja STUK korostaa, että yhtiön on noudatettava tätä periaatetta myös jatkossa. TVO on omassa turvallisuusarviossaan esittänyt STUKille toimenpidesuunnitelman laitoksen turvallisuuden edelleen kehittämiseksi tulevalla käyttölupajaksolla. STUK pitää esitettyjä suunnitelmia riittävinä varmistamaan laitosyksiköiden turvallisen käytön seuraavaan määräaikaiseen turvallisuusarviointiin saakka.

Laitosyksiköiden alkuperäinen suunnittelu tähtäsi 40 vuoden käyttöön. 20 vuotta pidempi käyttö perustuu laitosyksiköiden ikääntymisen hallintaan, mistä TVO:n täytyy jatkossa pitää erityistä huolta. STUK tarkasteli reaktorien painesäiliöiden ikääntymistä tekemänsä turvallisuusarvioinnin yhteydessä ja puoltaa TVO:n arviota, jonka mukaan reaktoripainesäiliöitä voidaan käyttää suunnitellun 60 vuoden käyttöiän ajan. Edellytyksenä tälle on, että reaktoripainesäiliöille tehdään painekokeet kahdeksan vuoden välein. Ensimmäiset kokeet on määrä tehdä 2019 ja 2020.

STUK kiinnitti arvioinnissaan erityistä huomiota TVO:n organisaation työilmapiirin ja henkilöstövaihtuvuuden kehittymiseen. Turvallisuuskulttuuria, työilmapiiriä ja johtamista parantaakseen TVO on käynnistänyt mittavia ohjelmia ja vuosina 2017 ja 2018 STUK on valvonut TVO:n toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta tehostetusti. Valvonnan perusteella STUK toteaa, että TVO:ssa tehty työ on systemaattista ja turvallisuuskulttuuri yhtiössä on tällä hetkellä hyväksyttävällä tasolla. TVO:n on kuitenkin edelleen jatkettava kehitystyötä, sillä asioiden parantaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä.

Säteilyturvakeskuksen lausunto ja turvallisuusarvio TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköiden käyttöä koskevasta lupahakemuksesta ovat STUKin verkkosivuilla: ydinlaitoksia koskevia päätöksiä.

STUK tuntee laitoksen

Apulaisjohtaja Tomi Routamo vastaa Säteilyturvakeskuksessa Fortumin Loviisan ja TVO:n Olkiluodon käyvien ydinvoimalaitosten valvonnasta. Hänen mukaansa STUK on käyttänyt Olkiluodon ykkös- ja kakkosyksikön käyttöluvan turvallisuusarvion tekemiseen noin kaksi henkilötyövuotta.

”Työ STUKissa aloitettiin, kun TVO toimitti meille käyttölupahakemukseen liittyvät asiakirjat vuoden 2017 alussa”, hän toteaa. ”Käytännössä STUKin tekemä työ on asiakirjojen tarkastamista ja hyväksyttävyyden arviointia, tarkastusten tekemistä laitospaikalla, luvanhaltijan toiminnan seuraamista – yleensäkin kaikkea, millä varmistumme, että luvanhaltija huolehtii turvallisuudesta asianmukaisesti."

Routamo muistuttaa, että normaalin jatkuvan valvonnan myötä STUKilla on aina ajantasainen käsitys laitosyksiköitten tilasta. Luvanhaltijan raportointi STUKin edellyttämällä tavalla muun muassa laitoksen tilasta ja tapahtumista tukee myös tätä työtä. Käyttöluvan turvallisuusarvion tekeminen ei näin ollen lähtenyt tyhjältä pöydältä, vaan sitä tekivät STUKissa työntekijät, jotka tuntevat laitoksen ja siitä huolehtivan organisaation sekä niiden toiminnan.

Yhteensä turvallisuusarvion tekemiseen osallistui Routamon mukaan noin 60 Säteilyturvakeskuksen asiantuntijaa.

STUKin lausunto ja sen liitteet:

Säteilyturvakeskuksen lausunto Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköiden käyttöluvasta

Säteilyturvakeskuksen Olkiluoto 1 ja 2 –ydinvoimalaitosyksiköitä sekä KPA-, KAJ-, MAJ- ja komponenttivarastoja koskeva turvallisuusarvio

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausunto Olkiluoto l ja 2 -laitosyksiköiden käyttölupa-hakemusta koskevasta Säteilyturvakeskuksen lausunnosta sekä turvallisuusarviosta

Ydinlaitoksia koskevia päätöksiä
 

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Tomi Routamo, tomi.routamo@stuk.fi, puh. (09) 759 88 577
Käytönvalvontapäällikkö Niko Mononen, niko.mononen@stuk.fi, puh. (09) 759 88 429

 

ydinturvallisuus
Päivitetty
31.5.2018 klo 16:04