Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot sujuivat turvallisesti

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollot sujuivat turvallisesti

19.10.2018 klo 11:30
Verkkouutinen

Loviisan ydinvoimalaitoksen molempien voimalaitosyksiköiden vuosihuollot ovat tältä vuodelta ohi. Vastuu huoltojen ja laitoksen käytön turvallisuudesta on voimayhtiö Fortum Power and Heat Oy:llä (Fortum). Huoltoja oli valvomassa noin 30 STUKin asiantuntijaa. He varmistivat, että Fortum huolehti säteily- ja ydinturvallisuudesta ja  teki  huoltotyöt turvallisesti.

Loviisan vuosihuollot alkoivat kakkosyksikön huollolla 5. elokuuta ja päättyivät, kun  Loviisan ykkösyksikkö kytkettiin STUKin myöntämän käynnistysluvan jälkeen valtakunnan verkkoon torstaina 18. lokakuuta . Kakkosyksikölle Fortum teki kahdeksan vuoden välein toistettavan laajan tarkastusvuosihuollon. Ykkösyksikön vuosihuolto oli normaali vuosihuolto. Huoltojen aikana laitoksen molempiin reaktoreihin vaihdettiin neljäsosa polttoaineesta tuoreeseen sekä tehtiin mittavia laitosmuutoksia.

Vuosihuoltojen aikana STUK seurasi erityisesti laitoksella tehtäviä mittavia muutostöitä. Molemmille laitosyksiköille asennettiin automaatiouudistuksen turvallisuuden kannalta tärkein turvallisuusautomaatiota koskeva osuus sekä viimeisteltiin siihen sidoksissa oleva sekundääripiirin turvallisuustoimintojen modernisointi. Automaatiouudistus toimii pohjana muille myöhemmin toteutettaville pienemmille muutostöille, joilla huolehditaan automaatiojärjestelmien luotettavasta toiminnasta myös jatkossa.

Ennen Loviisa 1:n vuosihuollon aloitusta STUK hyväksyi suunnitellun hätädieselgeneraattorien jäähdytysputkiston uusinnan siirtämisen toteutettavaksi vasta seuraavina vuosina. Tällä voimayhtiö pystyi varmistamaan riittävät resurssit em. sekundääripiirin parannustöiden loppuunsaattamiselle. Muita vuosihuollon aikaisia valvonnan kohteita olivat esimerkiksi palontorjunta ja irto-osien hallinta sekä työntekijöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Vuosihuoltojen aikana sattui kolme turvallisuusteknisten käyttöehtojen (TTKE) vastaista tapahtumaa, joista Fortum teki STUKille asianmukaiset ilmoitukset. Näistä kaksi sattui Loviisa 2:n vuosihuollossa liittyen polttoainealtaiden jäähdytysjärjestelmän toimintaan: ensimmäisessä oli kyse hallinnollisesta rikkeestä, jossa jälkilämmönpoistoon liittyvä järjestelmä erotettiin vaikka polttoainealtaan pinta oli alempana kuin vaadittu. Toisessa menetettiin ohjausautomaatiovian vuoksi hetkellisesti (30 min) polttoainealtaan jäähdytys tilanteessa, jossa kaikki polttoaine oli siirretty altaaseen. Altaan ja polttoaineen lämpötila pysyi vakaana molemmissa tapahtumissa eikä niistä näin ollen aiheutunut vaaraa. Kolmannessa tapahtumassa Loviisa 1:lla huomattiin, että turvallisuuden kannalta tärkeän  ilmastoinnin tuloilmalinjan aukon peitoksi oli jäänyt vanerilevy. Levy poistettiin ja muut vastaavat laitoksen ilmanottokanavat tarkistettiin.

Kaikki tapahtumat luokiteltiin alustavasti kansainvälisellä asteikolla luokkaan INES 0 eikä niistä aiheutunut säteilyvaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tapahtumista tehdään vielä voimayhtiön toimesta tutkinta, jonka tulokset toimitetaan STUKille arvioitavaksi.

Säteily ei aiheuttanut vaaraa ihmisille tai ympäristölle

Vuosihuoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat säteilyasetuksen annosrajat selvästi. Loviisa 2:n vuosihuollon kokonaissäteilyannos oli 947 manmSv joka on jonkin verran Fortumin ennakkoarviota suurempi. Loviisa 1:n osalta alustava tulos 244 manmSv sen sijaan oli selvästi ennakoitua pienempi.

Vuosihuollon aikana STUK suoritti mittausautossaan työntekijöiden sisäisen kontaminaation mittauksia. 93 mitatun joukossa kahden henkilön osalta kirjauskynnys 0,1 mSv ylittyi hieman, ja mitatut arvot olivat 0,11 mSv ja 0,13 mSv. Tulokset ovat hyvin alhaiset, eikä niistä ole vaaraa terveydelle.

STUK valvoo Loviisan voimalaitoksen ympäristön radioaktiivisuutta ja ottaa  säännöllisesti näytteitä ilmasta, maalta ja meriympäristöstä. Mittauksissa ei havaittu radioaktiivisia aineita, joista olisi  vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.  

Lisätietoja:                                                            

Apulaisjohtaja Tomi Routamo, puh. 09 759 88 577
STUK mediapalvelu, puh.
010 850 4761

 

Ydinturvallisuus