Sisältöjulkaisija

null Kuka Suomessa päättää ydinvoiman käyttöönotosta? Mikä on Säteilyturvakeskuksen rooli?

Kuka Suomessa päättää ydinvoiman käyttöönotosta? Mikä on Säteilyturvakeskuksen rooli?

13.8.2015 klo 09:19

Säteilyturvakeskuksen tehtävät määritellään Suomen lainsäädännössä (asetus Säteilyturvakeskuksesta ja ydinenergialaki) siten, että ydinenergian käytön alueella niihin kuuluu ennen kaikkea ydinvoimalaitosten suunnittelun, rakentamisen ja käytön valvonta. Tämä tarkoittaa, että STUKin tehtävänä on varmistaa, että Suomessa voimassa olevia ydinenergian käyttöä koskevia määräyksiä noudatetaan. STUKin tehtävänä on toki myös jatkuvasti kehittää näitä määräyksiä. STUKin tehtäviin sen sijaan ei kuulu päättäminen siitä, millä energiantuottomuodolla (esim. ydinvoima, hiili, öljy, puu) yhteiskunnan sähköntarve katetaan.

Ydinenergian käytöstä päättää Suomessa valtioneuvosto ja eduskunta. Haettaessa lupaa rakentaa uusi ydinvoimalaitos, hakemus esitetään ensin valtioneuvostolle ja jos se harkitsee hakemuksen perustelluksi, valtioneuvoston myönteinen päätös alistetaan vielä eduskunnan vahvistettavaksi. Jos eduskunta vahvistaa tämän ns. periaatepäätöksen, seuraavat lupavaiheet ovat rakentamislupa ja käyttölupa, jotka molemmat myöntää valtioneuvosto. Kaikissa näissä kolmessa vaiheessa (periaatepäätös, rakentamislupa, käyttölupa) STUK antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle lausuntonsa turvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

Ydinturvallisuus
Päivitetty
13.8.2015 klo 09:20