Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivitys käynnistynyt – lausuntoaikaa 19.3. saakka

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivitys käynnistynyt – lausuntoaikaa 19.3. saakka

9.2.2021 klo 12:00
Verkkouutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat julkaisseet suunnitelman käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista.

Tavoitteena on, että kaikesta käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti ja siten, että jätehuollon toimenpiteet jätteen synnystä loppusijoitukseen toteutetaan viivytyksettä.

Toimintapolitiikka ja kansallinen ohjelma perustuvat EU:n direktiiviin (2011/70/Euratom), ydinenergialakiin ja säteilylakiin. Ne koskevat Suomessa syntynyttä käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä. Suomeen ei saa tuoda ulkomailta käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä huolehdittavaksi.

Käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä syntyy neljässä ydinvoimalaitosyksikössä Loviisassa ja Eurajoella. Lisäksi Olkiluodossa on käynnistymässä kolmas laitosyksikkö, ja yksi yksikkö on suunnitteilla Pyhäjoelle. Radioaktiivisia jätteitä syntyy tulevaisuudessa myös loppusijoitustoiminnassa Eurajoella.

Vähäisiä määriä käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä on syntynyt myös Otaniemessä FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä. Jätteitä syntyy vielä suljetun tutkimusreaktorin purkamisessa. Radioaktiivista jätettä syntyy lisäksi lukuisissa paikoissa terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon tilanne on Suomessa pääosin hyvä. On kuitenkin joitakin pieniä jäte-eriä, joiden huollon kokonaisuutta loppusijoitukseen saakka ei ole toistaiseksi pystytty varmentamaan. Kansallisen ohjelman päivitystyön päätavoitteena voidaan pitää näiden jäte-erien ja niiden mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen tunnistamista.

Kansallisessa ohjelmassa esitetään myös käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon vastuut, yleiset tavoitteet ja periaatteet, jätteiden määrät, sijaintipaikat sekä arvio käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kustannuksista ja aikatauluista.

Ensimmäinen direktiivin edellyttämä toimintapolitiikkaa ja kansallista ohjelmaa koskeva raportti valmistui kesällä 2015. Ohjelman päivittäminen on tarpeen kansallisen toiminnan kehittämiseksi sekä tulevaa, säännöllisin väliajoin toteutettavaa kansainvälistä arviointia varten.

Suunnitelmaa voi kommentoida 19.3.2021 mennessä

Viranomaiset, alan toiminnanharjoittajat, kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää lausuntoja ja mielipiteitä suunnitelmasta 19.3.2021 mennessä. Lausunnon tai mielipiteen voi antaa lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi tai kirjeitse ministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. (Käyntiosoite: TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki). Asian diaarinumero on VN/874/2021.

Lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisessä sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnassa. Luonnosten valmistuttua niistä toteutetaan kuuleminen keväällä 2021.

Lisätiedot:

  • erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 050 412 4425, linda.kumpula(at)tem.fi
  • ylitarkastaja Mia Ylä-Mella, STUK, puh. 09 759 88 202, mia.yla-mella(at)stuk.fi
  • tarkastaja Venla Kuhmonen, STUK, 09 759 88 327, venla.kuhmonen(at)stuk.fi
Ydinturvallisuus
Päivitetty
9.2.2021 klo 13:46