Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

1. Vad leveransvillkoren gäller

1.1 Dessa leveransvillkor gäller mätningstjänster och därmed jämförbara tjänster, som beställs av Strålsäkerhetscentralen och som kan vara t.ex.

  • kalibrering, testning och bestrålning
  • mätning av stråldoser
  • biologisk dosmätning (kromosomanalys)
  • radonmätningar
  • gammaspektrometriska mätningar av prov
  • H-3-mätningar
  • andra mätningar av radioaktivitet
  • helkroppsmätningar av människor

1.2 Priserna för de olika tjänsterna ingår i Strålsäkerhetscentralens gällande prislista för tjänster.

2. Debitering

2.1 Strålsäkerhetscentralen fakturerar det pris som står i prislistan. Det pris som prislistan anger för en mätning, en bestämning eller en motsvarande tjänst inkluderar endast själva resultatet. Om beställningen förutsätter andra åtgärder (såsom förbehandling av provet, en bedömning av provet, ett utlåtande eller en uttolkning m.fl. åtgärder), faktureras även för dessa åtgärder enligt den tid som åtgått för dem.

2.2 Moms adderas till prislistans pris.

2.3 Strålsäkerhetscentralen kan kräva, att avgiften för en tjänst betalas på förhand.

2.4 Pengarna skall vara på Strålsäkerhetscentralens konto senast inom 21 dagar från fakturans datum. Förseningsränta debiteras enligt gällande räntelag (633/1982).

2.5 Strålsäkerhetscentralen kan ge en faktura som är obetald och som har förfallit till en tredje part för utmätning. Utmätningskostnaderna betalas av kunden.

3. Strålsäkerhetscentralens roll

3.1 Strålsäkerhetscentralen utför den beställda tjänsten med omsorg och sakkunskap.

3.2 Strålsäkerhetscentralen utför tjänsten inom avtalad tid. Om man inte överenskommit om tid, utförs tjänsten utan omotiverade dröjsmål.

3.3 Strålsäkerhetscentralen har rätt att förlänga leveranstiden, om detta beror på oöverkomligt hinder, någon annan orsak som inte beror på Strålsäkerhetscentralen eller orsak som beror på beställaren eller omständigheter som beställaren ansvarar för. Såsom oöverkomligt hinder anses händelse, som hindrar Strålsäkerhetscentralen att utföra tjänsten eller gör arbetet orimligt svårt (så kallad force majeure, såsom krig eller undantagstillstånd, händelse i anslutning till strålning eller kärnkraft, eldsvåda, strejk, blockad eller annan orsak som är lika betydande och ovanlig samt oberoende av parterna).

4. Beställarens roll

4.1 Strålsäkerhetscentralen hanterar omsorgsfullt och konfidentiellt alla uppgifter, prover och annat material som beställaren levererat till centralen. När tjänsten utförts ger Strålsäkerhetscentralen resultaten till beställaren. Strålsäkerhetscentralen ger inte resultaten till utomstående utan tillstånd.

4.2 Strålsäkerhetscentralen har rätt att använda resultaten i sin egen forsknings- och utredningsverksamhet. Strålsäkerhetscentralen är skyldig att hantera uppgifterna så, att uppgifter om beställaren eller någon annan part inte avslöjas för utomstående.

4.3 Strålsäkerhetscentralen kan i enskilda fall enligt sitt eget förgottfinnande på begäran ge uppgifter om mätresultat eller andra dylika resultat till den, som resultatet direkt och individuellt angår. När denna punkt tillämpas utgår Strålsäkerhetscentralen från, att envar har rätt till uppgifter som gäller honom själv.

4.4 Strålsäkerhetscentralens namn får inte användas i reklamsyfte, om inte chefen för ifrågavarande enhet inom Strålsäkerhetscentralen gett skriftligt tillstånd till detta. Den som anhåller om reklamtillstånd bör uppvisa reklamen, broschyren eller annat material för Strålsäkerhetscentralen i den form och med det innehåll, som kommer att användas. Strålsäkerhetscentralen är inte skyldig att ge tillstånd till att Strålsäkerhetscentralens namn används inom reklam eller därmed jämförliga sammanhang.

5. Strålsäkerhetscentralens ansvar

5.1 Strålsäkerhetscentralen ansvarar för att den tjänst som beställs utförs enligt vad som överenskommits. Om Strålsäkerhetscentralen använder en underleverantör för någon deluppgift som hör till tjänsten ifråga, ansvarar centralen för underleverantörens arbete såsom för sitt eget arbete.

5.2 Strålsäkerhetscentralen ansvarar för omedelbar skada som åsamkas beställaren, om skadan beror på avsiktlig åtgärd,  försummelse eller åtgärd som vidtagits av oaktsamhet.

5.3 Strålsäkerhetscentralens ansvar begränsas under alla omständigheter till det belopp som faktureras av Strålsäkerhetscentralen, dock så att om beloppet är under tusen (1.000) euro, utgör denna summa det högsta ansvarsbeloppet. Strålsäkerhetscentralen ansvarar inte för indirekta skador.

5.4 Strålsäkerhetscentralens ansvar upphör ett (1) år efter det resultatet levererats till beställaren eller kunnat mottas av beställaren.

5.5 Eventuella krav på Strålsäkerhetscentralen bör framställas inom sex (6) månader efter det ansvarstiden utgått. I annat fall förlorar beställaren rätten att framföra skadeståndskrav.

6. Tvistefrågor

6.1 Meningsskiljaktigheter, som parterna inte kan samsas om, skall avgöras av Helsingfors tingsrätt.

6.2 Vid avgörande av tvister skall den lagstiftning tillämpas, som var gällande i Finland, när beställningen gjordes.

Dela denna sida