Syftet med hälsokontroll av en arbetstagare i strålningsarbete är att säkerställa att arbetstagaren är lämplig för strålningsarbete och att hans eller hennes hälsotillstånd inte utgör ett hinder för strålningsarbete. Behörigheten av den läkare som ansvarar för hälsokontrollen av arbetstagare i kategori A ska ha fastställts av Strålsäkerhetscentralen.

För vem ska hälsokontroll ordnas?

Arbetstagare i kategori A ska genomgå en primärundersökning innan arbetet påbörjas så att man ska kunna konstatera att arbetstagaren är lämplig för arbetet. Utöver detta ska en årlig hälsokontroll ordnas. Arbetstagaren får inte klassificeras i kategori A eller hållas i strålningsarbete enligt denna kategori om hans eller hennes hälsa inte tillåter detta.

Arbetstagare i kategori B ska genomgå primärundersökning men behöver inte av strålskyddsrelaterade orsaker genomgå regelbundna hälsokontroller. Primärundersökningen ska helst göras innan strålningsarbetet påbörjas, men senast inom en månad efter att arbetet påbörjats.  

Mer information om ordnandet av hälsokontroll finns i direktiv ST 7.5 och om kategorierna i direktiv ST 1.6.

Vilka uppgifter ska verksamhetsutövaren meddela till läkaren?

Verksamhetsutövaren ska meddela till läkaren med ansvar för hälsokontrollen i vilken av de två kategorierna man avser klassificera arbetstagaren. Läkaren ska även ges så detaljerade uppgifter om arbetstagarens arbetsuppgifter och -förhållanden samt faktorer som påverkar strålningsexponeringen, att läkaren kan avgöra om arbetstagaren är lämplig för arbetet och fatta beslut om arbetstagarens hälsokontroll.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål informera läkaren med ansvar för hälsokontrollen om observationer och avvikande händelser som har betydelse för arbetstagarens strålningsexponering.

Läkare med ansvar för hälsokontrollen och behörighet

Behörigheten av den läkare som ansvarar för hälsokontrollen av arbetstagare i kategori A ska ha fastställts av Strålsäkerhetscentralen. Behörighetskraven presenteras i direktiv ST 7.5. För läkare som utför hälsokontroll av arbetstagare i kategori B finns inga separata behörighetskrav.

För fastställande av behörigheten ställer läkaren en skriftlig ansökan till Strålsäkerhetscentralen. Då kraven uppfylls utfärdar Strålsäkerhetscentralen ett behörighetsintyg för arbete som läkare med ansvar för hälsokontroll.

Strålsäkerhetscentralen upprätthåller ett register över läkare med ansvar för hälsokontroll. Förfrågningar gällande förteckningen över namn på ansvariga läkare samt verksamhetsställen kan ställas till Strålsäkerhetscentralens avdelning Övervakning av strålningsverksamhet.

Dela denna sida