Verksamhetsidé och värden

STUKs verksamhetsidé är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar.

STUKs värden

Sakkunskap

Valen, ställningstagandena och lösningarna grundar sig på gemensam högklassig kompetens och undersökta fakta. 

Öppenhet

Verksamheten är öppen och ärlig i alla interaktioner med intressentgrupper, medborgare och den egna personalen. 

Mod

STUK lyfter modigt fram upptäckta problem och egna synvinklar. STUK tar ansvar för genomförda lösningar. Fel korrigeras. 

Samarbete

Samarbetet inom STUK baserar sig på goda relationer till kollegorna, delaktighet och ömsesidig respekt. Intressentgrupperna inkluderas i beredningen av ärenden. 

 

De strategiska riktlinjerna för åren 2013–2017, som verkställer visionen och värdena, har skrivits in i STUKs strategi (pdf, på finska).

Dela denna sida