Säkerhets- och kvalitetspolicy

Syftet med Strålsäkerhetscentralens verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och de kommande generationerna från strålningens skadeverkningar. Målet är att minimera finländarnas exponering för strålning, hålla en så hög nivå av säkerhet som det med praktiska åtgärder är möjligt och förhindra strål- och kärnolyckor.

De värderingar som styr vår verksamhet är sakkunskap, öppenhet, mod och samarbete. Vi följer principerna för god förvaltningssed och myndighetsverksamhet. Vi förbinder oss till god yrkesmässig verksamhet och håller hög kvalitet på våra tjänster.

Vi förstår hur vårt arbete inverkar på säkerheten och att kärn- och strålsäkerheten utgörs av summan av flera faktorer. Vi lyfter säkerheten högst i vår verksamhet och vårt beslutsfattande samt riktar in vår verksamhet utifrån den säkerhetsinnebörd saker och ting har. Vårt beteende främjar en god säkerhetskultur.

Vi betonar verksamhetsutövarens ansvar för säkerheten. Vi övervakar att strålningsverksamheten och användningen av kärnenergi i Finland är säkra. Vid behov ingriper vi målmedvetet vid avvikelser.

Vi förbereder oss på avvikande situationer. Personalen är organiserad, instruerad och utbildad i att arbeta i olika strålnings- och kärnolyckssituationer.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att förbättra säkerheten, kvaliteten och resultaten. Vi utnyttjar resultat från undersökningar och utredningar i verksamheten. Dessutom deltar vi i utvecklingen av den nationella kompetensen. Vi identifierar och observerar osäkerhetsfaktorer och risker förknippade med vår verksamhet. Vi är alerta och öppna när det gäller att observera avvikelser och utvecklingsmöjligheter i vårt arbete och vi lyfter modigt fram dessa. Vi ber även utomstående att bedöma vår verksamhet regelbundet för att hitta bästa praxis.

Vi bemöter varandra jämlikt och rättvist. Vår uppgift och vårt ansvar är klara och alla ansvarar för kvaliteten i det egna arbetet. Alla har möjlighet att utveckla sin egen kompetens och arbetsuppgift samt organisationen. Vi stöder detta genom en flexibel organisation och en öppen, diskuterande och ömsesidigt uppskattande dialog.

Vi informerar öppet om strål- och kärnsäkerhetsrelaterade ärenden i rätt tid och vi är aktiva och initiativtagande i kommunikationen gällande dessa. Vi ser till att våra förhållanden till intressenterna är fungerande.

Högklassig strål- och kärnsäkerhet tillsammans.

Dela denna sida