Information om webbplatsen

Stuk.fi är Strålsäkerhetscentralens (STUK) webbtjänst och STUKs kommunikationsenhet bär ansvaret för att uppdatera webbtjänsten.

Tjänsten produceras på finska och svenska. En del av innehållet finns även på engelska.

Aktuellt innehåll

Det är möjligt att följa meddelanden och webbnyheter som RSS-flöde. STUKs nyhetsbrev (på finska) är avgiftsfria och du använder webblanketten för att beställa dem till din e-postadress. Nyhetsbrevet Strålningsnyheter (på finska) är avsett för alla som är intresserade av strålning. Nyhetsbreven ProInfo (på finska) är avsett för yrkesmässiga användare av strålning.

Publikationer

STUKs publikationer publiceras i det elektroniska publikationsarkivet Julkari och de listas på STUKs webbtjänst. STUKs publikationer publiceras i sin helhet i PDF-format. För en del av publikationerna publiceras även ett förord eller sammandrag i html-format. STUKs elektroniska publikationer är kostnadsfria.

Bilagor

De bilagor som finns på webbtjänsten är i huvudsak PDF-filer. Ett läsprogram, till exempel Adobe Acrobat Reader, behövs för att läsa dem. Programmet kan laddas ned på Adobes webbplats utan kostnad.

Sökning

Sökningen riktas till hela innehållet på webbplatsen, till sidor, bilagor och kontaktuppgifter. På sökresultatsidan delas sökresultaten in Sidor, Publikationer och Personer.

Upphovsrättigheter och ansvar

Strålsäkerhetscentralen äger rättigheterna till materialet på webbplatsen. Du kan fritt länka till webbtjänsten och citera text med källhänvisning.

STUK strävar efter att se till att uppgifterna på webbtjänsten är korrekta och uppdaterade. STUK ansvarar inte för olägenheter som orsakas av en teknisk störning. STUK ansvarar heller inte för länkar till material producerat av andra parter.

Uppgifterna på webbplatsen och STUKs bilder och videor får användas om källan omnämns, men de får inte bearbetas eller användas i ett vilseledande sammanhang. I de fall där fotografen, bildbyrån eller illustratören äger rättigheterna till bilden nämns detta i bildtexten.

I samband med Finlands radonkartor ska följande information anges:

Källa: STUK (grundkarta: Lantmäteriverket).

Uppföljning av användning av webbtjänsten

Statistiska uppgifter samlas in om hur webbtjänsten används och uppgifterna utnyttjas för att utveckla webbplatsen. Sådana här uppgifter är bland annat antal besökare, hur de anländer till tjänsten, när de använder tjänsten, vilka sidor som besöks och vilken webbläsare som använts.

Tekniskt genomförande

Stuk.fi har skapats med publikationssystemet Liferay EE 6.2. Användargränssnittet har designats så att det är responsivt, dvs. skalas enligt den enhet användaren använder. I designen av webbplatsens utseende och användargränssnitt har man strävat efter nivå AA i tillgänglighetsanvisningen WCAG 2.0.

Respons och kontakt

På webbtjänstens sidor kan du ge respons om de olika sidorna. Du hittar responsblanketten nertill på varje sida.

Du kan skicka respons om tjänsten Stuk.fi med webblanketten. Du kan även skicka respons per e-post på adressen palaute (at) stuk.fi

Officiell post ska skickas till registratorskontoret per e-post kirjaamo (at) stuk.fi

Du kan skicka respons eller frågor om strålnings- och kärnsäkerhet till STUKs sakkunniga

Uppgifterna som anges på respons- och frågeblanketterna på STUKs webbtjänst sparas för att kunna kontakta avsändaren om denne så önskar och för att svara på responsen/efterfrågan. Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifterna som anges på respons- och frågeblanketterna på STUKs webbplats sparas i ärendehanteringssystemet (Efecte) för STUK för att kunna kontakta avsändaren om denne så önskar och för att svara på responsen/efterfrågan.

Registeransvarig

Strålsäkerhetscentralen, Kommunikation, Flänsvägen 4, 00880 Helsingfors
Postadress: STUK/Kommunikation
PB 14, 00881 Helsingfors
Telefon: 09 759 881 (växeln)
E-postadress: info (at) stuk.fi

Registrets namn

Fråga om strålning/Respons

Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål)

Syftet med blanketterna är att erbjuda användarna en möjlighet att ge respons eller ställa frågor om strålnings- och kärnsäkerhet. Blanketten efterfrågar responsgivarens kontaktinformation för behandling av responsen. Meddelandet kan dock sändas utan att ange kontaktinformation.

Registrets datainnehåll

All den information som responsgivaren eller efterfrågaren har givit på respons- och frågeblanketterna sparas i registret.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Ett enskilt meddelande utlämnas endast till de sakkunniga inom STUK vars expertis behövs för att svara på frågan eller till dem som responsen riktar sig till. Inga uppgifter utlämnas från registret för andra syften än för att behandla responsen.

Frågorna och svaren kan publiceras på sidan Vanliga frågor på STUKs webbplats på så vis att frågan och svaret har bearbetats till allmän form.

Principerna för skyddet av registret

  • Manuellt material: Responsen i elektroniskt format skrivs ut endast då det behövs. Pappersutskrifterna förstörs genast efter behandlingen.
  • Elektroniskt lagrade uppgifter: Responsen anlände till STUKs kommunikationsavdelning per e-post och styrs till ärendehanteringssystemet (Efecte). Endast kommunikationsavdelningens personal har rätt att läsa, sända och radera de meddelanden som anlänt. Uppgifterna överlåts endast för att behandla responsen/frågan och endast till den instans som responsen gäller eller vars expertis behövs för att besvara frågan.

Granskningsrätt

Den som registrerats har rätt att granska uppgifter som lagrats i registret om honom eller henne, rätt att kräva korrigering av felaktig uppgift och även i övrigt rätt att hänvisa till sina rättigheter som tryggas i personuppgiftslagen. Den skriftliga begäran som gäller granskning av uppgifter och korrigering av felaktiga uppgifter ska riktas till den person som ansvarar för registerärendet (se punkten Registeransvarig) eller genom att på förhand tillsammans med den person som ansvarar för registerärendet komma överens om att granska uppgifterna hos den registeransvariga.

 

Dela denna sida