Tillbaka till föregående sida

STUKs strålsäkerhetsforskning söker ett nytt hem vid universiteten

STUKs strålsäkerhetsforskning söker ett nytt hem vid universiteten

6.11.2014 kl 11:00
Meddelande

Representanter för de finländska universiteten och högskolorna samt universitetscentralsjukhusen samlades onsdagen den 5 november vid Strålsäkerhetscentralen (STUK) för att bygga upp ett samarbete som gör det möjligt att fortsätta att bedriva högklassig strålsäkerhetsforskning i Finland. I enlighet med statsrådets riktlinjer (statsrådets principbeslut om en totalreform av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering) planerar STUK och ett flertal finländska universitet att grunda en forskningssammanslutning nästa år.

STUK, som har ansvarat för en stor del av strålsäkerhetsforskningen, kommer att få mindre pengar på grund av produktivitetsprogrammet, reformen av forskningsinstituten och minskade anslag. Vid STUK bedrivs i fortsättningen endast sådan forskning som direkt stöder tillsynen och beredskapsverksamheten. STUKs forskningsdirektör Sisko Salomaa är oroad över strålsäkerhetsforskningens framtid i Finland. Hela systemet för strålsäkerhetsforskningen måste byggas upp på nytt.

”Nu är vi i en situation där vi känner till de möjliga negativa effekterna av en omorganisering av forskningsfinansieringen. Om inget görs, kommer forskningen inom området och kunskapen i allmänhet att minska mycket och snabbt. Detta skulle ha en direkt effekt även på myndigheternas sakkunskap och i slutändan på finländarnas strålsäkerhet”, säger Sisko Salomaa.

STUK har inlett diskussioner med universiteten och högskolorna samt universitetscentralsjukhusen för att väcka ett större intresse för strålsäkerhetsforskning. Målet är att man i Finland även i fortsättningen ska bedriva forskning som är väsentlig för finländarnas strålsäkerhet.

STUKs plan är att det ska grundas en forskningssammanslutning för strålsäkerhetsforskning i Finland nästa år. STUKs bidrag till sammanslutningen är en stark kännedom om informationsbehoven inom branschen och kontakter till internationella nätverk. Universiteten har stark kunskap inom sådana vetenskapsgrenar som stöder utvecklingen av kunnande som krävs inom strålsäkerheten. Deras uppgift är också att utbilda nya experter.

Det stora intresset ger hopp

Uppbyggandet av ett forskningssamarbete intresserar alla universitet och högskolor som bedriver forskning och undervisning relaterad till ämnet. I det seminarium som hölls vid STUK onsdagen den 5 november deltog representanter för sammanlagt åtta universitet och ett tekniskt universitet samt representanter för ministerier, yrkeshögskolor och universitetscentralsjukhus. Forskningsdirektör Salomaa tror att man lyckas bygga upp en sammanslutning.

Salomaa säger att det finns tillräckligt med strålsäkerhetsforskning inom hälsa, miljö, olycksberedskap och säkerhetsarrangemang för alla högskolor. Det finns många bra exempel. Till exempel har Östra Finlands universitets campus i Kuopio bra förutsättningar för att öka forskningen och undervisningen i strålningsbiologi och radioekologi. Vid Jyväskylä universitet bedrivs det för sin del ytterst högklassig grundforskning i kärnfysik, som ger upphov till många mätningstekniska applikationer. Tammerfors universitet har ett starkt kunnande inom epidemiologi. Universitetscentralsjukhusen utvecklar å sin sida metoder för dosberäkning som används för att säkerställa patientsäkerheten vid strålbehandling.

Nu behövs det pengar

En betydande fördel med en forskningssammanslutning skulle vara att det blir lättare att söka finansiering tillsammans.

Forskningsinstitutet för fysik (HIP) som är verksamt i anslutning till Helsingfors universitet beviljades nyligen betydande finansiering av Tekes för programmet Finnish Distinguished Professorship, som utvecklar ny teknik för användning inom kärnsäkerhet, säkerhetsarrangemang och övervakning av kärnämnen. STUK deltar i projektet i egenskap av slutanvändare av information.

Salomaa ser också finansieringsmöjligheter i EU-programmen, förutsatt att den nationella EU-motfinansieringen kan täckas.

”STUK har tidigare utmärkt sig vad gäller mottagande av EU-finansiering. Ännu under det sjunde ramprogrammet som omfattade åren 2007–2013 hade STUK den relativt sett största andelen EU-finansiering jämfört med andra finländska forskningsinstitut eller universitet och en utmärkt genomförandeprocent för projekten", berättar Salomaa.

STUKs budgetfinansiering för forskning minskar dock till en femtedel jämfört med den tidigare perioden 2010–2017.

”Detta innebär att man så snart som möjligt måste få med universiteten i EU-forskningen inom området vid sidan av STUK", säger Salomaa.

En fördjupning av samarbetet mellan forskningsinstituten och högskolorna är ett centralt mål med reformen av forskningsinstituten. Målet är att erbjuda synergifördelar, stärka det finländska forsknings- och innovationssystemet som en helhet samt stärka sambandet mellan forskning och högskoleutbildning.

”Strålsäkerhetsforskningen är multivetenskaplig. Informationsbasen inom området finns vid flera olika universitet, vilket innebär att det inte finns ett enda campus där vi kan etablera oss. En nätverksliknande sammanslutning av flera universitet sammanför experter inom olika områden. Ett nationellt program bibehåller vår konkurrenskraft även inom EU-forskningen”, funderar Salomaa.

Mer information:
Forskningsdirektör Sisko Salomaa, tfn (09) 759 88 495

STUK
Dela denna sida

Dela denna sida