Tillbaka till föregående sida

Sjukhusens anmälningar om riskhändelser bidrar till att utveckla strålsäkerheten

Sjukhusens anmälningar om riskhändelser bidrar till att utveckla strålsäkerheten

3.9.2015 kl 13:02
Meddelande

Avvikelseanmälningar från hälsovårdens enheter inom röntgenverksamhet, strålbehandling och nukleärmedicin bidrar till att förbättra strålsäkerheten och minska farliga situationer.

Om det inom hälsovårdens röntgenverksamhet, strålbehandlingar eller nukleärmedicin sker något som äventyrar de anställdas, omgivningens eller patienternas strålsäkerhet, anmäler sjukhusen händelsen till Strålsäkerhetscentralen (STUK). Anmälningarna hjälper STUK att vid sina inspektioner uppmärksamma rätta omständigheter, dela information också till andra aktörer samt att utveckla handlingssätt och anvisningar i samarbete med dem som använder strålning.

Händelser som anmälts diskuteras också vid gemensamma utbildningar, vilket åter bidrar till att enheter som använder strålning och yrkesmänniskor inom branschen kan lära sig av varandra och lägga märke till sådant som de kan förbättra också i deras egen verksamhet.

I och med att anmälningsförfarandet har blivit etablerat har antalet anmälningar fortsatt att öka. När STUK år 2010 fick in anmälningar om mindre än tio händelser, gjordes det närmare hundra anmälningar under 2014. Ökningen av antalet anmälningar är inte ett tecken på att avvikelser har blivit vanligare, utan vittnar i stället om en utveckling av en ansvarsfull säkerhetskultur som grundar sig på öppenhet.

En defekt röntgenapparat orsakade en extra stråldos hos en stor patientgrupp

STUK fick den senaste anmälningen om avvikelse i början av augusti. Enligt en anmälan från Päijänne-Tavastlands centralsjukhus fick en stor grupp patienter i maj-juni en onödigt stor stråldos under röntgenfotografering.

Över 600 patienter hade röntgats med en röntgenapparat som hade en oupptäckt defekt i exponeringsautomaten och därmed användes vid alla röntgenfotograferingar ett strålvärde avsett för kraftiga personer. Då var stråldosen cirka fem gånger så stor jämfört med det värde som används vid röntgen av personer med normalvikt. Den extra dosen som enstaka patienter fick var emellertid så liten att den inte har någon inverkan på hälsan. Barn röntgades inte med den defekta apparaten.

Defekten upptäcktes i slutet av juni, och efter det användes inte apparaten innan den reparerades den 2 juli 2015.

"En typisk dos som röntgenfotografering orsakar patienten är cirka 0,05 millisievert. Med den defekta apparaten var dosen som störst 0,3–0,35 millisievert. Den extra dosen var alltså som högst cirka 0,3 millisievert, vilket motsvarar den dos som bakgrundsstrålningen i den normala livsmiljön orsakar människan under cirka en månad. Sådana stråldoser medför ingen risk för hälsan", konstaterar Teemu Siiskonen vid Strålsäkerhetscentralens (STUK) enhet som övervakar säkerheten inom strålningsverksamhet.

Enligt Siiskonen är händelsen emellertid exceptionell i Finland, eftersom man hann röntga flera patienter med den defekta apparaten.

"Det är viktigt att orsakerna till avvikelsen utreds och att information om händelsen sprids, för att på så sätt säkerställa att motsvarande eller eventuellt allvarligare situationer inte ska uppstå i fortsättningen."

Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård förutsätter att riskhändelser ska rapporteras också till Valvira.

På STUKs finska webbplats finns det beskrivningar av alla avvikelser inom användning av strålning i hälsovården som anmälts till STUK

Mer information

Byråchef Teemu Siiskonen, tfn (09) 759 88 318
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

STUK – Strålsäkerhetscentralen
Strålsäkerhetscentralen är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Dess mål är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser. STUK definierar krav på kärn- och strålsäkerheten och övervakar att de fullföljs. Övervakningsobjekten är kärnkraftverk och andra kärnanläggningar, kärnmaterial och slutförvaring av kärnavfall. STUK beviljar tillstånden i anslutning till användningen av strålning och övervakar användningen av strålning inom hälso- och sjukvården och industrin samt observerar förekomsten av strålning i miljön. Strålsäkerhetscentralen har också en dygnet runt-jour för eventuella kärnolyckor och andra situationer som medför fara för strålning.
Strålning i hälsovården
Dela denna sida

Dela denna sida