Tillbaka till föregående sida

Kraven på vatten från vattenverk skärps – radioaktiviteten ska undersökas regelbundet

Kraven på vatten från vattenverk skärps – radioaktiviteten ska undersökas regelbundet

30.11.2015 kl 16:00
Meddelande

Enligt den nya förordningen om hushållsvatten ska radioaktiva ämnen i vatten undersökas minst vart femte år. Strålsäkerhetscentralen (STUK) påminner om att radioaktiva ämnen i vatten från privata brunnar också bör mätas.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015) som trädde i kraft den 27 november 2015 ska radioaktiviteten i hushållsvatten kontrolleras regelbundet. Hushållsvatten är vatten som är avsett för dryck eller matlagning i hemmen och för livsmedelsindustrin. Radioaktiviteten i vatten från vattenverk ska nu undersökas minst vart femte år. Enligt STUK:s tidigare strålsäkerhetsförordning krävdes mätningar endast innan vattenkällan togs i bruk.

Ifall maximivärdena överskrids måste radioaktiviteten minskas

Som hushållsvatten används vanligen grundvatten och det kan innehålla naturliga radioaktiva ämnen från jordmånen och bergmaterial, till exempel radon, uran, radium, bly och polonium. Radioaktiva ämnen i hushållsvatten ökar cancerrisken. Långvarig användning av radonhaltigt hushållsvatten kan till exempel ge ökad risk att insjukna i magcancer.

Om radonhalten i hushållsvatten överskrider 300 becquerel per liter, är hälsoskyddsmyndigheten skyldig att utreda om radioaktiviteten i hushållsvattnet utgör en hälsorisk. Om radonhalten överskrider 1 000 becquerel per liter ska vattenverket vidta åtgärder för att minska halten. Radonhalten kan minskas till exempel genom luftningsmetoden. Den genomsnittliga radonhalten i vatten från vattenverk i Finland är ca 30 becquerel per liter.
 
Hälsoinspektörerna ansvarar för kommunernas tillsynsprogram för hushållsvatten och för att de nya kraven iakttas. Mätresultat för radioaktiva ämnen lämnas till STUK, som bedömer behovet av åtgärder.

Hälsoinspektörerna ansvarar för kommunernas tillsynsprogram för hushållsvatten och för att de nya kraven iakttas. Mätresultat för radioaktiva ämnen lämnas till STUK, som bedömer behovet av åtgärder.

Mest problem i privata borrbrunnar

Halterna av radioaktiva ämnen i vatten från borrbrunnar är i genomsnitt tio gånger högre än i vatten från vattenverk eller ringbrunnar. Enligt STUK:s bedömning använder cirka 20 000 personer vatten från borrbrunnar vars radonhalt överskrider maximivärdet 1 000 becquerel per liter.

”I vatten från borrbrunnar i Finland är de högsta radonhalterna som uppmätts över 100 000 becquerel per liter. Användning av sådant vatten medför en 20 gånger högre stråldos än den stråldos som finländaren i genomsnitt får per år”, säger laboratoriechef Pia Vesterbacka  på STUK:s miljöövervaknings- och mätlaboratorium.

STUK rekommenderar att radon- och uranhalten mäts i alla borrbrunnar. Radon- och uranmätningar görs förutom av STUK även av lokala livsmedels- och miljölaboratorier. Provtagningarna ska göras med omsorg och det är bra att i förväg begära anvisningar för provtagningen av det laboratorium som ska göra mätningarna. En mätning kostar 100–200 euro.

Finländarnas genomsnittliga stråldos från alla källor är cirka 3,2 millisievert per år.

Hög radonhalt i vattnet kan också höja radonhalten i inomhusluften.

Ny förordning: I fortsättningen övervakar kommunen radonhalten i hushållsvatten (SHM:s meddelande 30.11.2015)

Ny förordning om hushållsvatten – radioaktivitet ska i fortsättningen undersökas regelbundet (Valviras nyhet 30.11.2015)

Ytterligare information:

Laboratoriechef Pia Vesterbacka, tfn (09) 759 88 550

 

Livsmedel och dricksvatten
uppdaterad
1.12.2015 kl 10:57
Dela denna sida

Dela denna sida