Tillbaka till föregående sida

Har skolorna i din kommun låtit mäta radonhalten?

Har skolorna i din kommun låtit mäta radonhalten?

27.9.2016 kl 14:15
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har inlett ett riksomfattande projekt i syfte att utreda radonhalterna i inomhusluften i skolorna och minska elevernas och personalens exponering för radon. Det är särskilt viktigt att skydda barn mot radonexponering, eftersom stråldosen från radon ackumuleras under hela livet och ökar risken för lungcancer.

Arbetsgivaren är skyldig att utreda radonhalten i inomhusluften på arbetsplatsen, om det finns skäl att anta att halten är hög. I projektet för radonmätning i skolorna påminner STUK kommunerna och de privata skolorna om denna skyldighet. Radonhalten i inomhusluften ska mätas i skolorna under perioden 1.11.2016–30.4.2017, om inte denna mätning redan har gjorts. Mätningen tar minst två månader i anspråk och ska därför inledas före utgången av februari. Genom mätningarna får man redan på vilka skolor som måste vidta åtgärder för att minska exponeringen för radon. Projektet omfattar grundskolor, gymnasier och yrkesskolor.

”Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att radonmätningarna inleds och beställs: i offentliga skolor är det alltså kommunen och i privata läroanstalter den privata verksamhetsutövaren som bär ansvaret. Radonmätningen kan beställas av STUK eller en sådan tjänsteleverantör som använder en radonmätningsmetod som godkänts av STUK. Utifrån mätresultaten bestämmer STUK om tilläggsutredningar eller radonsaneringar behöver utföras i lokalen”, preciserar direktör Tarja K. Ikäheimonen från STUK.

Radonhalten i inomhusluften ska mätas i skolor där man regelbundet arbetar i lokaler som ligger delvis eller helt under jord och i skolor som ligger på åsar eller annan jordmån som lätt släpper igenom luft eller i en kommun där radonhalten är hög. Det finns en förteckning över dessa kommuner på STUK:s webbplats.

STUK har kontaktat dem som ansvarar för tillsynen över miljöhälsovården i alla kommuner i Finland och krävt att kommunerna inom september ska meddela STUK i vilka grundskolor, specialskolor på grundskolenivå, gymnasier, yrkesläroanstalter och specialyrkesläroanstalter radonhalten ska mätas. Vissa skolor har redan tidigare mätt radonhalten i inomhusluften, men det finns fortfarande många skolor som inte har gjort det.

Den största exponeringen sker i hemmen

Radon är en luktfri och färglös radioaktiv gas som bildas i jordmånen. Radonexponering ökar risken för cancer. Varje år dör cirka 300 människor i Finland i lungcancer som orsakas av radon. Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom mätning.

”Det är mycket viktigt att ge akt på radonhalten i inomhusluften på arbetsplatserna, men den största exponeringen sker ändå i hemmen. Därför skulle det också vara mycket viktigt att alla utreder radonhalten i sitt hem. Det har också bevisats att tobaksrökning ökar den risk för lungcancer som orsakas av radon”, berättar Tarja K. Ikäheimonen.

Mer information

Direktör Tarja K. Ikäheimonen, tfn (09) 759 88 596
Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Radon på arbetsplatser
Kommuner med hög radonhalt  
Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK och förteckning över företag (på finska)

Radon
uppdaterad
5.6.2017 kl 15:50
Dela denna sida

Dela denna sida