Tillbaka till föregående sida

Finns det radonrisk på din arbetsplats?

Finns det radonrisk på din arbetsplats?

23.2.2016 kl 12:44
Meddelande

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har uppdaterat listan över kommuner där radonhalten i inomhusluften på arbetsplatserna ska mätas. Om höga radonhalter har uppmätts i småhus i kommunen, ska arbetsgivare som verkar i kommunen även utreda radonhalten på arbetsplatserna. Arbetsgivarna känner dock inte till denna skyldighet särskilt bra. Genom att minska radonhalten i inomhusluften kan man minska risken för lungcancer.

Verksamhetsutövarnas skyldighet att utreda radonhalten på arbetsplatserna är inte särskilt känd. År 2015 kartlade STUK hur mycket radon det finns i inomhusluften i daghem som ligger i kommuner med höga radonhalter. Det visade sig att radonmätningar inte ens hade utförts i 60 procent av daghemmen trots mätningsskyldigheten.

Det är oroväckande att man låtit bli att mäta radonhalten i så här många daghem. Känner man inte till skyldigheten eller tar man inte radon på allvar?” undrar Strålsäkerhetscentralens inspektör Katja Kojo. Kojo föreslår att de anställda ska fråga arbetsgivaren om radonhalten på den egna arbetsplatsen. Även barnens föräldrar kunde fråga om man känner till radonhalten i barnens skola eller daghem.

Radonhalten mäts under två månader med radonmätningsburkar som placeras i den lokal där halten ska mätas. Mätningarna utförs mellan början av november och slutet av april. Om burkarna beställs nu, kan mätningarna utföras ännu under pågående mätningsperiod, dvs. före utgången av april.

I 59 kommuner ska radon mätas på arbetsplatserna

I lokaler där man arbetar regelbundet och i offentliga vistelselokaler får inte radonhalten överstiga 400 becquerel per kubikmeter luft. Strålskyddslagstiftningen förpliktar arbetsgivare i kommuner med hög radonhalt att utreda om denna gräns överskrids på den egna arbetsplatsen. Kommuner med hög radonhalt är de kommuner där minst tio procent av de radonhalter som uppmätts i småhus överskrider 400 becquerel per kubikmeter. STUK upprätthåller en lista över sådana kommuner.

På den lista som nu har uppdaterats finns det 59 kommuner med hög radonhalt. På den uppdaterade listan föll Sjundeå bort och Valkeakoski tillkom som ny på listan. Förändringarna baserar sig på färska undersökningsresultat. I Sjundeå har man uppmätt lägre halter än tidigare medan halterna i Valkeakoski har stigit. Mätningsskyldigheten träder i kraft genast.

Förutom i kommunerna med höga radonhalter ska radonmätningar utföras i hela landet på arbetsplatser som ligger på åsar eller andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft. Radon ska också mätas i hela landet i alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs fortgående. Om arbetsplatsen ligger på andra våningen eller högre upp krävs i allmänhet inga mätningar.

Anvisningar om verksamhetsutövarens skyldighet att utreda radonhalten finns också i en guide publicerad av Arbetshälsoinstitutet: ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen” (Utredning av problem med inomhusluften på arbetsplatser, endast på finska).

Man bör fästa stor uppmärksamhet vid radonhalten i inomhusluften på arbetsplatserna, men den största exponeringen sker i hemmen. ”En strålningsdos ackumuleras i människan livet igenom och därför är det viktigt att på alla sätt se till att exponeringen är så liten som möjligt. Därför bör man utreda radonhalten i alla hem”, framhåller inspektör Kojo.


Ytterligare information

Inspektör Katja Kojo, tfn (09) 759 88 472
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Förteckning över kommuner med hög förekomst av radon

Vad är radon?
Radon är en radioaktiv gas som bildas i jordmånen genom flera sönderfall av uran. Över hälften av finländarnas genomsnittliga årliga strålningsdos kommer från radon i inomhusluften. I Finland orsakar detta årligen cirka 300 lungcancerfall per år, och rökning ökar risken att insjukna.

Den högsta tillåtna radonhalten i inomhusluft på arbetsplatser är 400 becquerel radon per kubikmeter luft. I och med ett nytt EU-direktiv kommer detta maximivärde troligtvis att sänkas till 300 becquerel före år 2018. Lokaler med halter som överskrider detta värde kan finnas överallt i Finland, men sannolikheten är störst för att man påträffar dem i södra Finland och Birkaland. STUK förpliktar verksamhetsutövare att mäta radon i inomhusluft, om arbetsplatsen ligger i en kommun med höga halter, på grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft, på åsar eller när det krävs fortgående arbete i underjordiska utrymmen.

Det är både enkelt och förmånligt att mäta radon. Om gränsvärdet överskrids, kan radonhalten minskas till exempel genom förbättring av ventilationen eller andra enkla metoder.

Radon orsakar lungcancer

Radonmätningsmetoder som godkänts av STUK och förteckning över företag (på finska)

Radon
uppdaterad
19.5.2017 kl 11:03
Dela denna sida

Dela denna sida