Tillbaka till föregående sida

Finland fick beröm för att slutförvaringen framskrider

Finland fick beröm för att slutförvaringen framskrider

19.5.2015 kl 10:44
Meddelande

Slutförvaringen av använt kärnbränsle framskrider målmedvetet i Finland steg för steg. Detta konstaterades på det internationella granskningsmötet som gäller säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Mötet fortsätter till fredag och hålls i Wien.

På mötet noterades att schaktningen av den underjordiska forskningslokalen ONKALO i Olkiluotos berggrund, beredningen av Posivas tillståndsansökan och den samtidiga utvecklingen av Strålsäkerhetscentralens (STUK) myndighetsövervakning har steg för steg fört Finlands slutförvaringsprojekt framåt.

Finland fick också beröm för att man lyckats förbättra säkerheten vid lagring av använt bränsle utifrån det man lärt sig av Fukushima samt kunnat utveckla kompetensen i de organisationer som deltar i kärnavfallshantering. Det är emellertid fortfarande en utmaning att säkerställa att det också i fortsättningen ska finnas kompetent personal i branschen.

Finland måste också lösa slutförvaringen av några strålkällor som används av hälsovården och industrin. Dessutom förbereds för närvarande avvecklingen av en forskningsreaktor i Otnäs i Esbo och man måste komma fram till lösningar som gäller hanteringen av avvecklingsavfall och använt bränsle.

Mötet i Wien är ett granskningsmöte för det allmänna avtalet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. De länder som undertecknat avtalet förbinder sig till säker hantering av avfall. Länderna avger vart tredje år en rapport om hur de uppfyllt förpliktelserna i avtalet. Granskningen gäller hur principerna för hantering av kärnavfall uppfylls från uppkomsten av avfall till säker lagring och slutförvaring.

Avtalet trädde i kraft 2001, och det möte som nu pågår är det femte granskningsmötet. Avtalet omfattar över 60 länder. Bland dessa finns alla de länder där användningen av kärnenergi är betydande.

Finlands nationella redogörelse (STUK-B 180)
Frågor som de övriga avtalsländerna ställt Finland samt svar på frågorna (pdf)

Mer information:

Byråchef Jussi Heinonen, tfn (09) 759 88 679
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Kärnsäkerhet
Dela denna sida

Dela denna sida