Tillbaka till föregående sida

Fingrarnas exponering för strålning minskade tack vare nya arbetsmetoder

Fingrarnas exponering för strålning minskade tack vare nya arbetsmetoder

20.6.2016 kl 11:02
Meddelande

Åbo PET-centrum har lyckats minska strålningsexponeringen betydligt hos de medarbetare som hanterar radioaktiva spårämnen genom att automatisera och utveckla sina arbetsmetoder. Under tidigare år har de högsta doserna som riktas mot fingrarna närmat sig den årliga dosgränsen, men i fjol sjönk även de högsta doserna till ungefär en tredjedel.

”Den viktigaste orsaken till att doserna har minskat är att vi i fjol tog i bruk en automatisk doserare. Tack vare den behöver man inte längre dela upp det radioaktiva spårämne som vi mest använder i patientdoser för hand. Dosering är en av de arbetsfaser som mest exponerar våra laboratoriearbetare”, berättar laboratorieskötare Hanna Liukko-Sipi. Hon ansvarar för att instruera laboratoriearbetarna på Åbo PET-centrum i användningen av den nya doseraren. Åbo PET-centrum är Åbo universitets, Åbo Akademis och Åbo universitetscentralsjukhusets gemensamma, nationella undersökningscentrum.

Enligt Strålsäkerhetscentralens inspektör Anne Kiuru har vägledningen och undervisningen i arbetsmetoderna en viktig roll när man tar ny teknik i bruk och vill minska stråldoserna. När en ny arbetsmetod tas i bruk kan det först till och med öka de anställdas doser tillfälligt, men när arbetssätten planeras, de anställda instrueras i dem och lär in dem och de nya metoderna blir rutiner, kan doserna minskas betydligt.

Strålsäkerhetscentralen för ett riksomfattande register över de stråldoser som arbetstagare exponeras för i strålningsarbete. Registrets statistik visar hur förändringarna i strålningsarbetet har påverkat exponeringen hos arbetstagare.

Doserna för arbetstagare i strålningsarbete höll sig på samma nivå som tidigare år

Strålningsarbete utförs inom hälsovård, på kärntekniska anläggningar och inom industri, forskning, undervisning och veterinärmedicin. I dessa branscher fanns det år 2015 cirka 10 800 arbetstagare som var med i en personlig uppföljning av strålningsexponering som beräknas för hela kroppen och cirka 500 i en uppföljning av doser för fingrarna. I allmänhet var de stråldoser som arbetstagarna utsattes för mycket små i likhet med tidigare år.

Utöver arbetstagare som utövar egentligt strålningsarbete följer STUK också strålningsexponering hos flygpersonalen, eftersom flygpersonalen utsätts för kosmisk strålning. År 2015 omfattade uppföljningen 3 680 medlemmar av cockpit- och kabinpersonal i flygplan. Ingen arbetstagares dos översteg dosgränserna år 2015.

Dosregistret, där uppföljningsresultaten samlas, är Strålsäkerhetscentralens verktyg för övervakning. Med hjälp av det säkerställs att arbetet är säkert med tanke på strålningsexponering samt att dosgränserna inte överstigs och onödig exponering kan undvikas.

Reformen av strålskyddslagstiftningen förändrar dosgränsen för arbetstagare i strålningsarbete

Enligt den nuvarande lagstiftningen får den stråldos som arbetet orsakar arbetstagaren (effektiv dos) inte under fem år överskrida medelvärdet 20 millisievert per år och inte under något år värdet 50 millisievert. Dosgränsen för arbetstagares ögon är 150 millisievert per år.

I ett EU-direktiv som trädde i kraft år 2013 förändrades den årliga dosgränsen för den effektiva dosen för en arbetstagare i strålningsarbete till 20 millisievert per år och dosgränsen för ögonen till 20 millisievert per år. De nya dosgränserna enligt direktivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen senast 6.2.2018. Till dess används fortfarande dosgränserna enligt den nuvarande lagstiftningen.

Finländarnas genomsnittliga dos är cirka 3,2 millisievert per år. Ungefär hälften av denna dos orsakas av radon i inomhusluften.

Mer information

Inspektör Anne Kiuru, tfn (09) 759 88 536
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215
 

PET-avbildning
Positronemissionstomografi (PET) är en snittavbildningsmetod där patienten får läkemedel som märkts med ett radioaktivt ämne antingen via injektion eller inandning. Ämnet förs till objektet som undersöks och som avbildas med en kamera som tar emot strålning. PET-avbildning ger information om vävnadernas verksamhet, ämnesomsättningen i kroppen samt om hur olika läkemedel beter sig i vävnaderna. Metoden är användbar när man undersöker till exempel spridningen av cancer, undersöker hjärnan eller hjärtat samt när man söker efter infektionshärdar. Det spårämne som mest används i undersökningar är sockeranalogen fluorodeoxiglukos, som söker sig till de objekt i kroppen som förbrukar mest energi, t.ex. cancermetastaser.

Strålning i arbete
Dela denna sida

Dela denna sida