Tillbaka till föregående sida

En plutoniumkälla förorenade ett rum på Strålsäkerhetscentralen

En plutoniumkälla förorenade ett rum på Strålsäkerhetscentralen

19.2.2016 kl 14:08
Meddelande

En söndrig strålkälla förorenade ett rum på Strålsäkerhetscentralen. Enligt de första mätningarna exponerades inte den person som hanterade källan eller andra personer som arbetade i lokalen för radioaktiva ämnen. Rummet har rengjorts och den söndriga källan har deponerats på ett säkert sätt. Händelsekedjan och eventuella brister i verksamheten utreds, och nödvändiga utvecklingsåtgärder vidtas för att förhindra liknande händelser.

Man kontrollerade att Strålsäkerhetscentralens alfastrålningsapparat var i funktionsdugligt skick och konstaterade att ytan på apparatens plutoniumkälla (plutonium-238) var skadad. Man beslutade sig för att kassera apparaten via ett företag som tar emot medel- och lågaktivt avfall.

För att säkerställa att apparaten skulle kunna kasseras på ett säkert sätt gjorde vi den 17 februari mätningar, varvid källan måste lösgöras från skyddshöljet. Vi konstaterade då att plutonium hade spritt sig förutom till skyddshöljet även till bords- och golvytor i rummet i samband med lösgörandet. Vi utredde först föroreningens omfattning och mängd genom tilläggsmätningar. De anställda rengjorde sig noga för att förhindra exponering för plutonium. Vi har nu rengjort rummet och genom mätningar har vi konstaterat att inga andra rum har förorenats”, säger laboratoriechef Pia Vesterbacka.

De anställdas exponering för aktiva ämnen undersöktes först med en ytkontamineringsmätare och därefter fick den person som hanterat källan genomgå noggrannare mätningar i Strålsäkerhetscentralens bil för mätning på människor. Vi följer ännu upp med ytterligare mätningar om personen har exponerats för radioaktiva ämnen.

Det här är en tråkig händelse och den borde inte ha fått inträffa. Det är alltid krävande att hantera en söndrig strålkälla. Trots att de anställda genom snabbt och sakkunnigt ingripande lyckades förhindra att människor exponerades för aktiviteten och begränsa spridningen till ett rum, borde hanteringen ha genomförts på ett sådant sätt att ingen spridning av aktiviteten överhuvudtaget skulle ha skett. Vi ska gå igenom händelsekedjan grundligt och genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder för att förhindra liknande händelser. Arbete som främjar och förbättrar säkerheten hör till det dagliga arbetet. Det här förutsätter vi både av oss själva och av dem som vi övervakar”, konstaterar Strålsäkerhetscentralens generaldirektör Petteri Tiippana.

Säkerhetens kärna är att ifrågasätta, vara öppen och ständigt utveckla

Teknik, organisationer och människor bildar den helhet som formar säkerheten. En viktig faktor i skapandet av säkerhet är en välutvecklad säkerhetskultur, där man till exempel uppmuntrar ifrågasättande, främjar öppenhet och ständigt utvecklar säkerheten.

Fastän teknikens utveckling ger ökad säkerhet, är öppenhet och kunskap som överförs direkt från människa till människa ändå viktig. För tillståndshavare för strålhantering ordnar vi utbildning där deltagarna tar lärdom av situationsbeskrivningar. Vi utarbetar en rapport över vår händelse och delar den kunskap vi erhållit under följande utbildningsdag för tillståndshavare”, berättar direktören vid avdelningen för övervakning av strålningsverksamhet Eero Kettunen.

Mer information

Laboratoriechef Pia Vesterbacka, tfn (09) 759 88 550
Generaldirektör Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 200
Kommunikationschef Kaisa Raitio, tfn (09) 759 88 957

Säkerhetskultur

Avvikande händelser statistikförs och publiceras i årsrapporter om strålanvändning för att förebygga liknande händelser. Användning av strålning och annan verksamhet som orsakar exponering för strålning: Årsrapport 2014
På finska
På engelska
Rapporten för 2015 blir färdig våren 2016.

PLUTONIUM 238

• Plutonium-238 är en av plutoniumets isotoper.

• Halveringstiden är 87,7 år.

• Plutonium-238 är inte kärnvapendugligt plutonium, eftersom man inte kan åstadkomma kedjereaktioner med det.

• Det utsöndrar i huvudsak alfastrålning, men även svag gammastrålning och röntgenstrålning.

• Plutonium-238 framställs i huvudsak genom bestrålning av neptunium-237-mål i kärnreaktorer. Det uppkommer också i reaktioner av uran-238.

• Plutonium-238 används i kärnbatterier för satelliter, och det har tidigare också använts i hjärtstimulatorer (pacemaker).

• Aktiviteten i kärnbatterier är i storleksklassen 1–10 TBq (terabecquerel,1 TBq = 1000 000 000 000 Bq), och i hjärtstimulatorer 0,1–0,3 TBq. Aktiviteten i den nu aktuella plutonium-238-alfastrålningskällan är 0,0009 TBq.

• Vid exponering för plutonium orsakar endast invärtes exponering betydande men för hälsan, dvs. ökad risk för cancer. Plutonium är farligast om det kommer in i kroppen via andningsvägarna. Om plutonium kommer in i kroppen via munnen är det inte på långt när lika farligt, eftersom största delen av det avlägsnas ur kroppen via utsöndringar utan att sugas upp i mag-tarmkanalen.

• Det plutonium som finns i Finlands natur härstammar i huvudsak från de kärnvapenprover som utfördes under 1950- och 1960-talen samt från Tjernobylolyckan. De små mängder Pu-238 som härstammar från kärnvapenproverna kan observeras endast genom noggranna laboratorieundersökningar.

Strålning i arbete
Dela denna sida

Dela denna sida