Tillbaka till föregående sida

Alla lärdomar samlas från cesium-incidenten i mars

Alla lärdomar samlas från cesium-incidenten i mars

23.5.2016 kl 16:43
Meddelande

En trasig strålkälla i lokalerna som hör till ett företag som hanterar radioaktivt småavfall förorenade Strålsäkerhetscentralens (STUK) lokaler i mars. Incidenten medförde omfattande reningsåtgärder, eftersom en del av STUKs myndighetsarbete utgörs av verksamhet som kräver en helt ren laboratorie- och mätmiljö.

Den trasiga källan avslöjades av en händelsekedja som fick sin början när en förhöjd, om än mycket lite halt cesium analyserades från en luftinsamlare på lokalens tak. En människa kan andas sådan luft som observationen visade i 1 600 års tid utan avbrott innan den normala årliga stråldosen för finländare skulle överskridas (3,2 mSv). Genom mätningar säkerställdes dock ännu att incidenten inte hade några hälsoeffekter.

Olycksutredningscentralen beslutade den 23 maj att inleda en utredning av händelsen.

Olycksutredningscentralen utreder cesium-fallet

”Under våren diskuterade vi i ledningsgruppen behovet av en oberoende utvärdering av cesium-fallet, och konstaterade att en sådan skulle vara mycket nyttig. Därför kontaktade jag Olycksutredningscentralen (OTKES) och bad dem att överväga en utredning”, säger STUKs generaldirektör Petteri Tiippana.

OTKES fattar beslut om att inleda utredningar självständigt och oavhängigt. Förutom utredning av olyckor och farliga situationer kan OTKES med stöd av säkerhetsutredningslagen pröva utredningar även om andra händelser, till exempel om en myndighet begär detta.

”Vi har själva utvärderat vår verksamhet, men jag tror att vi med hjälp av OTKES kan få mer information som hjälper oss att utveckla såväl myndighetsverksamheten som kraven och säkerhetskulturen samt beredskapsverksamheten och kommunikationen. Vi vill själva handla på samma sätt som vi kräver att andra handlar; öppet och modigt, genom att ifrågasätta och utveckla vår verksamhet”, fortsätter Tiippana.

Rengöringsplanen för företagets lokaler är klar

Företaget har lämnat in en plan för rengöring av företags lokaler till STUK. STUK strävar efter att främja att närmare undersökningar görs av den trasiga cesium-källan för att motsvarande incidenter ska kunna förhindras i framtiden.

”Det är nödvändigt att samla alla lärdomar om fallet och även dela dessa proaktivt. Vi utvecklar övervakningen av strålkällor som används för närvarande och som tagits ur bruk samt ger verksamhetsutövare anvisningar om hur de ska utveckla sina förfaranden vid hantering och lagring av strålkällorna”, preciserar Eero Kettunen, direktör för strålhanteringsavdelningen.
 

Mer information

Kaisa Koskinen, direktör 09 759 88 322
Kaisa Raitio, kommunikationschef 09 759 88 795

Olycksutredningscentralen: Nya undersökningar


En trasig strålkälla förorenade STUKs lokaler

 • Måndagen den 7 mars 2016 informerade STUK om att man hade observerat förhöjda halter av Cesium 137
 • Observationen gjordes i en luftinsamlare på taket av STUKs verksamhetslokal i Helsingfors
 • Provet där de förhöjda halterna uppmättes hade tagits 3–4 mars.
 • Den observerade cesiumhalten var så liten att en människa kan andas sådan luft som observationen visade i 1 600 års tid utan avbrott innan den normala årliga stråldosen för finländare skulle överskridas (3,2 mSv)
 • Genom inspektioner efter observationen uteslöts möjligheten att strålkällan skulle ha kommit från STUKs laboratorium
 • Prover från övriga luftinsamlare i Finland analyserades, och inga förhöjda halter upptäcktes i dem
 • Som en säkerhetsåtgärd utfördes även mätningar i lokalens omgivning, i Kasberget i Helsingfors, och strålningsläget konstaterades vara normalt
 • Onsdagen den 9 mars lokaliserades strålkällan till lokalerna för ett företag som hanterar radioaktivt småavfall. Företaget är verksamt i samma fastighet som STUK.
 • Källan och de förorenade lokalerna avspärrades och reningsåtgärder påbörjades
 • Bland STUKs lokaler var garaget mest förorenat
 • En grundlig rengöring av ytorna i hela verksamhetslokalen behövs, eftersom en del av STUKs myndighetsarbete utgörs av verksamhet som kräver en helt ren laboratorie- och mätmiljö
 • Genom mätningar säkerställdes dock ännu att incidenten inte hade några hälsoeffekter
 • Ingen avvikande mängd cesium observerades hos den medarbetare som hade hanterat strålkällan
 • De förhöjda strålningshalterna orsakades av en trasig nivågivare, som hade tagits ur bruk på UPM-Kymmenes fabrik i Kaipola
 • STUK säkerställde tillsammans med UPM att lokalerna i Kaipolafabriken var rena, och mätresultaten indikerade inte något avvikande
 • I Finland används tusentals liknande källor, och normalt förhindrar deras skydd att källan skadas
 • Företaget har utarbetat en plan för att rengöra sina lokaler
 • STUKs lokaler har rengjorts och verksamheten har fortsatt i normal omfattning efter detta

 

Vad är en luftinsamlare?

 • Insamlarna observerar mycket små förändringar i strålningsläget
 • De finns på åtta orter i Finland: Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä
 • Filtren från insamlingsstationerna analyseras varje vecka på STUKs laboratorium
 • Om förhöjda halter observeras kan dessa vara en indikation på till exempel ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning, en strålkälla som smälts på ett metallsmältverk, ett utsläpp i samband med framställning av radioaktiva ämnen eller ett kärnprov som utförts.  
 • Resultaten publiceras på STUKs webbplats

 

Strålningsläget följs upp 24/7

 • Strålningsläget följs upp i realtid med hjälp av ett mätningsnätverk för extern strålning
 • 255 stationer runtom i Finland
 • Mätarna uppdateras var 10:e minut, och en gång i timmen uppdateras även STUKs webbplats med resultaten: Strålningsläget i dag
 • Om den larmgräns som ställts in för stationerna överskrids, anmäls detta automatiskt till nödcentralen och STUK.
 • Det finns internationella överenskommelser om anmälan vid strålnings- och kärnolyckor, och uppgift om en strålrisk som hotar Finland skulle fås innan mätningsnätvärket indikerar förändringar i läget eller skyddsåtgärder behövs.

 

 • STUKs verksamhetsprinciper inkluderar att utan dröjsmål och öppet berätta om förändringar i strålningsläget. Förändringarna observeras till exempel med hjälp av luftinsamlare eller ett mätningsnätverk för extern strålning.

 

Strålsäkerhetscentralen
Dela denna sida

Dela denna sida