Kansainvälinen ydinturvallisuusyhteistyö

MDEP

Multinational Design Evaluation Programme (MDEP) on USA:n ydinturvallisuusviranomaisen (Nuclear Regulatory Commission, NRC) aloittees­ta perustettu 14 maan ohjelma, jonka tavoitteina on parantaa yhteistyötä uusien ydinvoimalaitosten arvioinnissa ja kehittää samansuuntaisia viran­omaiskäytäntöjä. Ohjelmaan osallistuvat USA:n lisäksi Etelä-Afrikka, Intia, Japani, Kanada, Kiina, Korea, Ranska, Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Turkki ja Yhdistyneet Arabi-Emiraatit. Ohjelmaan hyväksytään vain maita, joissa on käynnissä uusien ydinvoimalaitosten viranomais­arvioinnin jokin vaihe. Ohjelman sihteeristöteh­tävistä huolehtii OECD:n Nuclear Energy Agency.

IAEA

STUKin edustajat osallistuvat IAEA:n ydinturvallisuutta koskevan oh­jeiston valmistelua johtavan pääkomitean CSS (safety standards) että ohjeiden sisältöä käsitte­levien NUSSC-(nuclear safety), WASSC-(waste safety), RASSC-(radiation safety), NSGC (nuclear security) ja TRANSSC-(transport safety) komi­teoiden työhön.

OECD/NEA

OECD:n ydinenergiajärjestö (NEA) koordinoi eri­tyisesti turvallisuustutkimukseen liittyvää kan­sainvälistä yhteistyötä. Lisäksi järjestö tarjoaa tilaisuuden viranomaisten väliseen yhteistyöhön. STUK oli edustettuna kaikissa säteily- ja ydintur­vallisuutta käsittelevissä järjestön pääkomiteois­sa. Pääkomiteoiden toimialat ovat:

  • ydinturvallisuusvalvonta (CNRA, Committee on Nuclear Regulatory Activities),
  • turvallisuustutkimus (CSNI, Committee on the Safety of Nuclear Installations),
  • säteilyturvallisuus (CRPPH, Committee on Ra­diation Protection and Public Health) ja
  • ydinjätehuolto (RWMC, Radioactive Waste Ma­nagement Committee).

WENRA

WENRA (The Western European Nuclear Regulators' Association) on Länsi-Euroopan turvallisuusviranomaisten muodostama ryhmä, jonka jäsen STUK on ollut toiminnan alusta eli vuodesta 1999 alkaen. WENRAn tavoitteena on ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen jäsenmaissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi WENRA valmistelee ydinturvallisuutta koskevia suosituksia kansallisten ydinturvallisuussäännösten ja -vaatimusten harmonisointia silmälläpitäen.

ENSREG

STUK osallistuu EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöryhmän (ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group) sekä sen kahden alaryhmän (ydinturvallisuus ja ydinjäte­huolto) toimintaan.

VVER-forum

STUK osallistuu VVER-tyyppiä olevia ydinvoimalai­toksia (esim. Loviisan ydinvoimalaitos Suomessa) käyttävien maiden viranomaisyhteistyöhön, VVER-forumiin.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Kirsi Alm-Lytz / Johtaja
    puh. +358975988663
  • Jussi Heinonen / Johtaja
    puh. +358975988679