Kansainvälinen säteilyturvallisuusyhteistyö

STUK osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, jossa tavoitteena on säteilyturvallisuuden kehittäminen.

STUKin työntekijät ovat jäseninä monissa kansainvälisissä työryhmissä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA

STUKin edustajat osallistuvat IAEA:n säteilyturvallisuutta koskevan ohjeiston valmistelua johtavan pääkomitean CSS:n (safety standards) sekä ohjeiden sisältöä käsittelevien komiteoiden työhön. Näitä ovat

  • NUSSC, nuclear safety
  • WASSC, waste safety
  • RASSC, radiation safety
  • NSGC, nuclear security
  • TRANSSC, transport safety

Maailman terveysjärjestö WHO

STUKin edustajat ovat kysyttyjä asiantuntijoita osallistumaan säteilyturvallisuutta koskeviin yhteistyökokouksiin ja viemään maassamme omaksuttuja hyviä käytäntöjä kansainväliseen tietoisuuteen.  Hyviä esimerkkejä ovat terveydenhuollon säteilyn käytön kliinisten auditointien käytännöt ja säteilylle altistavien terveydenhuollon tutkimusten määrien yhteenvedoista tehtävät väestöaltistusten määrittämisten  menetelmät. STUK osallistuu aktiivisesti myös ionisoimattoman säteilyn turvallisuutta käsitteleviin WHO:n hankkeisiin.

Euroopan komission työryhmät

STUKin edustajat ovat mukana Euroopan komission Euratom-sopimuksen mukaisissa asiantuntijaryhmissä.  Asiantuntijaryhmät ovat komission neuvoa-antavia elimiä säteilysuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

HERCA

Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymän, HERCAn (Heads of the European  Radiological  Protection Competent  Authorities) tavoitteena on säteilyturvallisuuteen ja säteilyturvallisuusvalvontaan liittyvien hyvien käytäntöjen saaminen mahdollisimman laajaan tietoisuuteen ja käyttöön jäsenmaissa.  STUK on ollut jäsenenä HERCAssa sen perustamisesta 2007 lähtien.  STUKin edustajat osallistuvat HERCAn työryhmiin, joita on muun muassa terveydenhuollon, teollisuuden, valmiustoiminnan ja annosvalvonnan toimialueilla.

Pohjoismainen viranomaisyhteistyö

Tanskan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen säteilyturvallisuusviranomaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet.  Pääjohtajat kokoontuvat vuosittain katselmoimaan yhteistyöryhmien tulokset ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.  STUKin edustajat osallistuvat terveydenhuollon, teollisuuden, mittanormaalitoiminnan, valmiuden ja tiedostuksen työryhmiin.  Ionisoimattoman säteilyn työryhmä järjestää säännöllisesti teemakohtaisia workshop-tyyppisiä tilaisuuksia.  Pohjoismaiset viranomaiset antavat tarvittaessa yhteisiä julkilausumia ajankohtaisista aiheista.

Radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonta

Euroopassa sovelletaan samoja IAEA:n vaatimuksiin perustuvia säädöksiä radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin (esim. ADR- ja RID-sopimukset). STUK tekee yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten järjestössä liittyen muun muassa yhteiseen ohjeistukseen ja vaatimusten harmonisointiin.  

Eurooppalainen tutkimusyhteistyö

Säteilyturvallisuuden tutkimus on suhteellisen kapea mutta samalla monitieteinen tutkimusala muissakin Euroopan maissa. Kriittisen massan lisäämiseksi useat Euroopan maat päättivät muutama vuosi sitten yhdistää voimansa tutkimusyhteenliittymien kautta.  STUKin edustajat ovat mukana näissä asiantuntijaverkostoissa (MELODI, NERIS, EURADOS) vaikuttamassa alan tutkimuksen kehitykseen.

Kansainvälinen ionisoivan säteilyn mittanormaalitoiminta

STUKin edustajat osallistuvat eurooppalaisen säteilymittausten luotettavuutta ja laatua koskevan EURAMET- järjestön toimintaan.  EURAMET-verkoston puitteissa ylläpidetään keskeisimpien annossuureiden mittanormaalit kansainvälisen paino- ja mittakomitean (CIPM) laatiman vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (MRA) mukaisena kaikissa jäsenmaissa sekä osallistutaan eurooppalaisiin säteilymittausten tutkimusohjelmiin. STUK on pitkäaikainen jäsen myös IAEA:n ja WHO:n ylläpitämässä kalibrointilaboratorioiden verkostossa, jonka puitteissa osallistutaan muun muassa säteilymittausten ohjeistusta käsitteleviin työryhmiin.

Jaa tämä sivu