Turvallisuus- ja laatupolitiikka

Säteilyturvakeskuksen toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoitteena on, että suomalaisten säteilyaltistus pidetään niin pienenä sekä turvallisuus niin hyvänä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että säteily- ja ydinonnettomuudet estetään.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiantuntemus, avoimuus, rohkeus ja yhteistyö. Noudatamme hyvän hallinnon ja viranomaistoiminnan periaatteita. Sitoudumme hyvään ammattitaitoiseen toimintaan ja pidämme palvelujemme laadun korkeana.

Ymmärrämme työmme vaikutuksen turvallisuuteen ja sen että ydin- ja säteilyturvallisuus muodostuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Korostamme turvallisuuden ensisijaisuutta toiminnassamme ja päätöksenteossamme sekä kohdennamme toimintaamme asioiden turvallisuusmerkityksen perusteella. Edistämme käyttäytymisellämme hyvää turvallisuuskulttuuria.

Korostamme toiminnanharjoittajan vastuuta turvallisuudesta. Valvomme että säteilytoiminta ja ydinenergian käyttö Suomessa on turvallista. Tarvittaessa puutumme jämäkästi epäkohtiin.

Varaudumme poikkeaviin tilanteisiin. Henkilöstömme on organisoitu, ohjeistettu ja koulutettu toimimaan erilaisissa säteily- ja ydinonnettomuustilanteissa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti turvallisuuden, laadun ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Hyödynnämme tutkimusten ja selvitysten tuloksia toiminnassamme. Lisäksi osallistumme kansallisen osaamisen kehittämiseen. Tunnistamme ja huomioimme toimintaamme liittyvät epävarmuudet ja riskit. Olemme valppaita ja avoimia havaitsemaan poikkeamia sekä kehitysmahdollisuuksia työssämme ja tuomme ne rohkeasti esille. Pyydämme myös ulkopuolisia arvioimaan toimintaamme säännöllisesti parhaiden käytäntöjen löytämiseksi.

Kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Tehtävämme ja vastuumme ovat selkeät ja jokainen vastaa oman työnsä laadusta. Kaikilla on mahdollisuus oman ammattitaitonsa ja työtehtävänsä sekä organisaatiomme kehittämiseen; tuemme tätä joustavalla organisoitumisella sekä avoimella, keskustelevalla ja toista arvostavalla vuorovaikutuksella.

Tiedotamme avoimesti ja oikea-aikaisesti säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä asioista ja olemme aktiivisia ja oma-aloitteisia niitä koskevassa viestinnässä. Huolehdimme toimivista suhteista sidosryhmiimme.

Yhdessä korkeatasoista säteily- ja ydinturvallisuutta.

Jaa tämä sivu