Korkeakouluharjoittelijat Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osastolle

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osaston (VALO) tehtävänä on ylläpitää ympäristön säteilyvalvontaohjelmia (valtakunnallinen sekä ydinlaitosten ja kaivosten ympäristövalvonta) ja vastaa niiden kehittämisestä. Haemme kuutta korkeakouluharjoittelijaa osastollemme.

Osasto

  • Tekee ympäristön säteilyvalvontaan ja valmiuteen kiinteästi liittyviä kehitys- ja tutkimushankkeita sekä viranomaisvalvontaa tukevia selvityksiä ja palveluja.
  • Ylläpitää ja kehittää säteilymittauksissa tarvittavia laitteita ja menetelmiä sekä kenttä- ja laboratoriotoimintoja poikkeavan säteilytilanteen nopeaksi havaitsemiseksi ja selvittämiseksi.
  • Arvioi säteilyannoksia ja suunnittelee ennakkoon suojelutoimenpiteitä säteilytilanteiden varalta.
  • Tuottaa asiantuntija- ja mittauspalveluja.

Valvonta ja mittaus (VAM)

Korkeakouluharjoittelija (radiokemian laboratorio)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Muut luonnontieteet, ympäristö- ja biotieteet

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Säteilyturvakeskuksen palvelu- ja valvontahankkeisiin liittyvien näytteiden esikäsittelytyöt ja radioaktiivisuusmääritykset. Ympäristönäytteinä ovat mm. rakkolevät, kalat, merivesi, sedimentit, maito, laskeumanäytteet, kilkit ja talousvedet.

Ympäristönäytteiden esikäsittely pitää sisällään kylmäkuivausta, märkäpolttoa, tuhkistusta, haihdutusta, näytteiden puhdistusta ja kuivausta.

Lisäksi työhön kuuluvat akkreditoidun laboratorion laadunvalvontaan liittyvät työtehtävät ja laboratorion yleiset tehtävät.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Tehtävä soveltuu kemian tai ympäristötieteen opiskelijalle, jolla on kemiasta luonnontieteiden kandidaattiin vaadittavat kurssit tai vastaavat suoritettu. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus: 1976–2106 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150 ja alle 240)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Harjoittelupaikan täyttämisen edellytys on, että yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään yhdeksi kuukaudeksi.

Ajankohta: 1.6.–31.8.2017

Yhteyshenkilö: Kaisa Vaaramaa, puhelin 09 759 88 521, kaisa.vaaramaa@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 6.3.2017 osoitteeseen kaisa.vaaramaa@stuk.fi.

Valvonta ja mittaus (VAM)

Harjoittelija ydinvoimalaitosten ympäristönäytteenottoon

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Ympäristö- ja biotieteet

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät:  Työtehtävät muodostuvat ydinvoimalaitosten ympäristötarkkailuihin liittyvistä näytteenottotöistä sekä näytteiden esikäsittelystä.  

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Työssä edellytetään perustietoja ympäristönäytteiden ottamisesta, laboratoriotyöskentelystä, matkustusvalmiutta (ajokortti) sekä oma-aloitteisuutta.  Sukelluspätevyys katsotaan eduksi. Sujuva suomen kieli välttämättömyys.

Palkka: 1623–2233 euroa/kk opintopisteistä riippuen.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Yliopiston osallistuminen palkkakustannuksiin ei välttämätöntä, mutta katsotaan eduksi.

Ajankohta: Toivottu ajankohta 1.5.–31.8.2017 tai sopimuksen mukaan.

Harjoittelun kesto: 4 kk

Yhteyshenkilö: Kari Huusela,  puhelin  09 759 881 (STUKin vaihde), kari.huusela@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 26.2.2017 osoitteeseen kari.huusela@stuk.fi.

Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät (KET)

Korkeakouluharjoittelija (fysiikka/tekniikka)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Teknillis-luonnontieteellinen

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Kenttä ja tilannekuvajärjestelmät -yksikkö vastaa osaltaan ympäristön säteilyvalvonnan toteuttamisesta. Yksikön tehtäviä ovat mm. ulkoisen säteilyn ja ilman radioaktiivisuuden valvonta sekä käytössä olevien laitteiden ja järjestelmien ylläpito ja kehitys. Korkeakouluharjoittelijan tehtäviin kuuluu mittauslaitteistojen testausta ja gammaspektrien analysointia.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Tehtävä soveltuu luonnontieteiden tai teknisten tieteiden opiskelijalle, jolla on perustiedot ionisoivasta säteilystä sekä mielellään kokemusta sen mittaamisesta.

Palkkaus: 1976–2106 euroa/kk riippuen opintopisteiden määrästä (yli 150, mutta alle 240)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:  Harjoittelupaikan täyttämisen edellytys on, että yliopisto myöntää harjoittelutukea vähintään yhdeksi kuukaudeksi.

Ajankohta ja kesto: Touko-elokuu 2017, 3–4 kk

Yhteyshenkilö: Maarit Muikku,  09 759 88 509, maarit.muikku@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 28.02.2017 osoitteeseen maarit.muikku@stuk.fi.

Radon ja terveys ( RAT)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Tilastotiede, terveystiede.

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Harjoittelijan tehtävään kuuluu eri radonhankkeisiin osallistuminen. Tällaisia ovat muun muassa koulujen radonvalvontahanke ja radonviestintähankkeet pienten lasten vanhemmille sekä radonviestintää kouluille. Harjoittelija toimii Radon ja terveys -yksikön ohjauksessa. Tehtäviin kuuluu raportin kirjoittamista, aineiston analysointia sekä tulevien hankkeiden valmistelua.  

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Harjoittelijan toivotaan olevan sosiaalinen, avoin ja innostunut loppuvaiheen korkeakouluopiskelija esimerkiksi tilastotieteen tai terveystieteen alalta. Työ vaatii huolellista otetta kirjoittamiseen, aineiston analysointiin sekä tulevan hankeen suunnitteluintoa ja arviointikykyä. Harjoittelijalla toivotaan olevan 195 opintopistettä tai enemmän.

Palkkaus määräytyy opintopisteiden mukaan seuraavasti:
195–239 pistettä 2106 euroa/kk, 240 pistettä tai enemmän 2246 euroa/kk.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:  Yliopiston palkkatuki on välttämätön.

Ajankohta: 1.6.2017–31.8.2017. Ajankohdasta voidaan neuvotella tarpeen mukaan.

Yhteyshenkilö: Katja Kojo, katja.kojo@stuk.fi

Hakemukset, ansioluettelo ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 13.2.2017 osoitteeseen katja.kojo@stuk.fi.

Radon ja terveys ( RAT)

Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Tilastotiede, tietojenkäsittely

Harjoittelijan tärkeimmät työtehtävät: Harjoittelijan tehtävään kuuluu verkkokaupan kehittämisessä avustaminen sekä erilaisten lomakkeiden (asuntojen radon ja työpaikkojen radonvalvonta) ja ulkopuolisten mittaustietojen ilmoittamisen digitalisointi. Harjoittelijan tehtävänä on myös kehittää keinoja radonvalvonnan tietojen avoimen datan edistämiseen.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Harjoittelijan toivotaan olevan sosiaalinen, avoin ja innostunut loppuvaiheen korkeakouluopiskelija soveltuvalta alalta (esimerkiksi tietotekniikka). Työ vaatii huolellista ja tarkkaa otetta asioiden hoitoon. Harjoittelijalla toivotaan olevan 195 opintopistettä tai enemmän sekä kiinnostusta digitalisoinnista sekä avoimesta datasta.  

Palkkaus määräytyy opintopisteiden mukaan seuraavasti:
195–239 pistettä 2106 euroa/kk, 240 pistettä tai enemmän 2 246 euroa/kk.

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot:  Yliopiston palkkatuki on välttämätön.

Ajankohta: 1.6.2017–31.8.2017. Ajankohdasta voidaan neuvotella tarpeen mukaan.

Yhteyshenkilö: Katja Kojo, katja.kojo@stuk.fi

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 13.2.2017  osoitteeseen katja.kojo@stuk.fi

Valmiusyksikkö (VYK)

Harjoittelija  valmiustoiminnan kehittämiseen

Työn kuvaus ja edellytetty osaaminen: Harjoittelija työskentelee osana STUKin valmiusyksikköä. Harjoittelija tekee yhteistyötä Säteilyturvakeskuksen eri osastojen ja yksiköiden kanssa heidän valmiustoiminnan kehittämisessään. Harjoittelija ylläpitää ja kehittää valmiustoiminnassa tarvittavia tietoaineistoja ja ohjeistoja. Tehtävässä kootaan olemassa olevaa tietoa ja kehitetään tapoja tiedon esittämiseksi sellaisessa muodossa, joka tukee Säteilyturvakeskuksen toimintaa säteilyvaaratilanteessa.

Edellä olevan lisäksi harjoittelija osallistuu valmiutta tukevan koulutuksen suunnitteluun ja järjestämiseen. Tehtävän vaatimustasoa voidaan kasvattaa valittavan henkilön aikaisemman osaamisen perusteella.

Harjoittelijalta edellytettävät perusvalmiudet: Työssä edellytetään hyvää teknistieteellistä perusosaamista. Soveltuva koulutusohjelma on esimerkiksi fysiikan opinnot. Tehtävässä tarvitaan hyviä tietotekniikan perustaitoja ja kykyä järjestelmälliseen työskentelytapaan. Säteilyyn, säteilylähteisiin tai ydinvoimalaitoksiin liittyvä perusosaaminen on eduksi, samoin kokemus tietoaineistojen järjestämisestä ja esittämisestä käyttäjälähtöisesti. Suomen kielen sujuva osaaminen on välttämätöntä.

Tehtävään valitusta tehdään turvallisuusselvitys.

Palkka: 2246 €euroa/kk (esim. +240 opintopistettä)

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Palkkaus STUKin harjoittelijapalkkataulukon mukaisesti, esim. yli 240 opintopistettä.

Ajankohta ja kesto: 15.5.–15.9.2017, 4 kk

Yhteyshenkilö: Jukka Kupila

Hakemukset ja opintorekisteriote tulee lähettää sähköpostitse viimeistään 31.1.2017  osoitteeseen jukka.kupila@stuk.fi

Jaa tämä sivu