Hanhikivi 1

Uusien hankkeiden valvonta toukokuu–elokuu 2017

Fennovoiman Hanhikivi 1 ydinvoimalaitosyksikköä koskevan rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja täydentää rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018. Täydennysaineistojen toimittaminen on viivästynyt rakentamislupahakemuksessa ja ensimmäisessä luvitussuunnitelmassa esitetystä arviosta. Fennovoima on päivittänyt luvitussuunnitelmaansa säännöllisesti vastaamaan tilannetta.

STUK lähetti työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) huhtikuussa 2017 ilmoituksen rakentamislupakäsittelyn viivästymisestä. Ilmoituksessa STUK toteaa, että ”Luvanhakija Fennovoima on rakentamislupahakemusta jättäessään kesäkuussa 2015 ilmoittanut toimittavansa kyseiset selvitykset STUKille vaiheittain siten, että STUKin turvallisuusarviointi olisi ollut mahdollista vuoden 2017 loppuun mennessä. Fennovoima on sittemmin päivittänyt suunnitelmiaan kyseisten asiakirjojen toimittamiseksi. Maaliskuussa 2017 päivitetyn aikataulun mukaan aineistotoimitukset STUKille jatkuisivat kevääseen 2018 ajoittuen pääasiassa syksylle 2017. STUKin lausunto ja turvallisuusarvio valmistuvat 2018 lopussa mikäli mahdollista riippuen mm. siitä pysyykö Fennovoima STUKille esitetyssä aineistojen toimitusaikataulussaan sekä toimitettavien aineistojen kattavuudesta ja laadusta.”

Fennovoiman, laitostoimittajan ja STUKin välinen kanssakäyminen jatkui vuoden 2017 toisella kolmanneksella. Suomalaisia turvallisuusvaatimuksia ja niiden täyttymistä koskevista asioista keskusteltiin kokouksissa Fennovoiman ja laitostoimittajan kanssa. STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen osallistumalla Fennovoiman toimitusketjuun kohdentamiin auditointeihin ja tekemällä omia tarkastuksiaan hankkeen keskeisimpiin organisaatioihin.

Rakentamislupahakemuksen ja muiden STUKille toimitettujen asiakirjojen käsittely

Toisella vuosikolmanneksella STUK käsitteli alustavan turvaselosteen osat koskien laitosyksikön käyttöönottoa ja turvallisuusteknisiä käyttöehtoja, joista STUK edellytti lisäselvityksiä Fennovoimalta. STUKin käsittelyyn toimitettiin turvallisuusanalyysien laskentaohjelmistoihin liittyvät raportit. STUK jatkaa aiemmin toimitetun alustavan turvallisuusselosteen osan, laadunhallinta ja turvallisuusjohtaminen, käsittelyä.

Ydinenergialain 55 §:n mukaisesti luvanhakija voi toimittaa rakentamislupahakemusaineistojen lisäksi myös pitkän valmistusajan komponentteja koskevia suunnitelmia ja valmistusasiakirjoja STUKin käsittelyyn. Toisella vuosikolmanneksella STUK jatkoi aiemmin keväällä toimitettujen reaktoripainesäiliön materiaalin vaatimusmäärittelyn, reaktoripainesäiliön suunnitteluperusteiden ja reaktoripainesäiliön materiaalien hyväksymiskäsittelyä. Yksi keskeinen tarkastuksen kohde on painesäiliöön valittavien materiaalien soveltuvuus ja kestävyys suunnittelulle 60 vuoden käyttöiälle.

Merkittävimpiä STUKin päätöksiä vuosikolmanneksella olivat vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan liittyvän ns. sydänsiepparin suunnittelun ja valmistuksen vaatimusten hyväksyminen sydänsiepparin suunnittelun aloittamiseksi. Vakavien reaktorionnettomuuksien hallinnan strategia ja järjestelmät käsitellään tulevien toimituserien yhteydessä. Lisäksi STUKille on toimitettu tiedoksi ylätason suunnitteluaineistoja, kuten kelpoistuksen periaatesuunnitelma ja toimittajan teknisen arkkitehtuurin laatu- ja turvallisuussuunnitelmat, joista STUK on antanut kommentteja luvanhakijalle.

Viiveet rakentamislupa-aineistojen toimituksissa ovat STUKin näkemyksen mukaan johtuneet pääosin projektin ja se toimitusketjun oletettua hitaammasta organisoitumisesta ja resurssipuutteissa projektinjohdossa ja suunnitteluorganisaatioissa. STUK on myös kanssakäymisessään havainnut, että Fennovoima palauttaa keskeneräisiä tai huonolaatuisia aineistoja laitostoimittajalle eikä toimita niitä STUKin käsittelyyn. Laitostoimittaja ja pääsuunnittelija ovatkin vahvistaneet organisaatioitaan Suomessa siirtämällä projektin henkilöstöä Helsinkiin edistämään suunnitelmien käsittelyä luvanhakijan ja laitostoimittajan organisaatioiden välillä. Fennovoiman tavoitteena on saada aikaan luvanhakijalle ja suunnitteluorganisaatioille yhteensopivat menettelytavat ja työkalut, joita voidaan hyödyntää koko laitoksen elinkaaren ajan. STUKin käsitys on, että menettelytapojen määrittely on edelleen merkittävästi kesken esimerkiksi yhtenäisten konfiguraation hallinnan eli teknisen kokoonpanon hallinnan ja sen työkalun käyttöönoton osalta. STUK seuraa luvanhakijan ja laitostoimittajan toimenpiteitä laitossuunnittelun kehittämiseksi mm. periaatepäätösvaiheessa tehtyjen havaintojen perusteella ja on edellyttänyt Fennovoimalta säännöllistä raportointia tästä.

Fennovoiman johtamisjärjestelmän kehitys on ollut tähän mennessä hitaahkoa. STUKin arvio luvanhakijan valmiudesta perustuu tarkastustensa tuloksiin ja niiden osalta ei ole nähty merkittävää avointen STUKin vaatimusten lukumäärän putoamista. Johtamisjärjestelmän valmius rakentamisen aloittamisen osalta on yksi Fennovoima avaintavoitteista. Fennovoiman on myös jäljessä suunnitelluista rekrytoinneistaan. STUK seuraa Fennovoiman organisaation ja osaamisen kehittymistä. STUK on myös tilannut arvion Fennovoiman ja laitostoimittajan turvallisuuskulttuurista VTT:ltä. Arvioinnin valmistuminen on siirtynyt aiemmin suunnitellusta ajankohdasta syyskuulle 2017.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta vastaa johtamisjärjestelmissä esitettyä ja täyttää vaatimukset.

Syyskuussa 2015 STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Ne suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2017 toisella kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti kolme tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenvedot tarkastuksista.

I&C (automaatio), Helsinki

Automaatioon kohdistuneessa tarkastuksessa käytiin läpi sekä Fennovoiman I&C-yksikön että automaatioon liittyvien muiden organisaatioyksiköiden tehtäviä. Tarkastuksessa arvioitiin myös inhimillisten tekijöiden huomioimista suunnittelussa (Human Factors Engineering, HFE). STUK todensi tarkastusalueisiin liittyviä Fennovoiman ohjeita, menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on suunniteltava ja ohjeistettava miten automaation riippumattomat arvioinnit suoritetaan ja resursoidaan. Lisäksi Fennovoiman on analysoitava I&C:hen liittyvät kriittiset isot riskit ja määritettävä ne pienemmiksi ja helpommin hallittaviksi kokonaisuuksiksi, mukaan lukien HFE. Fennovoiman on varmistettava I&C-yksikön uusien työntekijöiden perehdytys mukaan lukien Fennovoiman oman henkilöstön tukena toimivat konsultit. Fennovoiman on myös päivitettävä suunnittelun ohjausta ja valvontaa koskeva ohjeisto vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. Tarkastuksessa esitettiin, että Fennovoiman on luvitussuunnittelussaan ja niihin liittyvissä suunnitelmissa ja aikatauluissa yksilöitävä ne luvitusaineistot joita ei vielä pystytä määrittelemään esim. puuttuvien toimittajavalintojen tai suunnitelmien (esim. laatusuunnitelmat) johdosta.

Petrozavodsk branch of AEM-Technology JSC, Petroskoi

Tarkastus kohdistui AEM-Technologyn (AEM-T) Petroskoin tehtaan – PetrozavodskMashin johtamiseen ja toimitusvalmiuteen. Tarkastuksen tekohetkellä tehtaalla ei ollut vielä toimitussopimusta laitostoimittajan kanssa ja valmistuksen aloituksen valmistelut olivat hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi tarkastuksessa esitettiin aikataulutettujen vaatimusten sijaan kehittämistoimenpiteitä tarvitsevia havaintoja. Suomen ja Venäjän ydinturvallisuusviranomaisten (STUK-RTN Rostechnadzor) yhteistyön kautta tarkastuksen seuraajina oli Rostechnadzorin ja Venäjän viranomaisen teknisen tukiorganisaation VO-Safetyn edustajia.

Tarkastuksessa STUK löysi kehitystarpeita muun muassa turvallisuuskulttuuriin liittyvissä menettelytavoissa avoimen virheiden raportoinnin ja ”blame-free” -ilmapiirin rakentamiseksi, dokumenttien versionhallinnassa, riskienhallinnan suunnittelussa sekä ainetta rikkovan ja rikkomattoman testauksen (NDT ja DT) laboratorioiden vaatimuksenmukaisuudessa. STUK esitti, että se tulee selvittämään Petrozavodskmashin kehitystoimenpiteet näiden havaintojen hoitamiseksi Fennovoiman auditseurannan ja valmistajan sekä sen laboratorioiden hyväksyntäkäsittelyjen yhteydessä.

Fennovoima johtaminen ja tarkastusmenettelyt, Salmisaari

Tarkastus kohdistui Fennovoiman johdon rooliin ja toimintaan Hanhikivi 1 projektissa. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman johdon toimenpiteitä turvallisuusasioiden tunnistamiseen, seurantaan ja käsittelyyn. Tarkastuksessa keskityttiin keskeisiin johtamisjärjestelmän prosesseihin kuten turvallisuusasioiden käsittely, projektinhallinta sisältäen luvitussuunnittelun ja konfiguraationhallinta eli teknisen kokoonpanon hallinta sisältäen muutostenhallinnan ja vaatimustenhallinnan.

Tarkastuksessa STUK edellytti, että Fennovoima ottaa käyttöön konfiguraationhallinnan työkalun ja myös varmistaa projektin eri toimitusosuuksien ja toimijoiden menettelytapojen yhteensopivuuden. Lisäksi Fennovoiman on varmistettava ja osoitettava suunnittelijasta riippumattoman turvallisuusarvioinnin toteutuminen tilanteessa, jossa Fennovoima itse osallistuu suunnitteluun. Fennovoiman on myös organisoitava, ohjeistettava ja resursoitava laadunvarmistustoiminto (QC) projektissa sekä arvioitava pääkomponenttien valmistuksen valvontaan liittyviä riskejä mikäli valvontaan käytetään konsultteja oman henkilöstön lisäksi. Fennovoiman laatu- ja turvallisuusosastojen tulee arvioida projektin eri osa-alueita kuvaavan dokumentin soveltuvuus johtamisjärjestelmän mukaiseen toimintaan ja dokumentin linjausten vaikutus turvallisuusasioiden asianmukaisen käsittelyn kannalta. Fennovoiman on arvion perusteella suunniteltava ja toteutettava mahdolliset jatkotoimenpiteet toiminnan ja johtamisjärjestelmän yhtenäisyyden kannalta. Lisäksi Fennovoiman on varmistettava ja ohjeistettava, että toimittajien laatusuunnitelmien tulee olla hyväksytty ennen kuin toimittajien laatimia suunnitelmia ryhdytään arvioimaan.

Uusien hankkeiden valvonta tammikuu–huhtikuu 2017

Fennovoima jätti 30.6.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) rakentamislupahakemuksen koskien uutta ydinvoimalaitosta (AES-2006) Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Samalla Fennovoima lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti lupa-aineistoa Säteilyturvakeskukselle turvallisuusarvioinnin aloittamista varten. TEM lähetti 8.9.2015 STUKille lausuntopyynnön, jossa ministeriö pyytää STUKin lausuntoa ja turvallisuusarviota sekä ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausuntoa vuoden 2017 loppuun mennessä mikäli mahdollista.

Hanhikivi 1 -laitoshankkeen rakentamislupahakemukseen liittyvien selvitysten käsittelyn yhteydessä STUK arvioi sekä laitoksen ja sen järjestelmien teknistä vaatimustenmukaisuutta että luvanhaltijan, laitostoimittajan ja päätoimittajien organisaatioiden kyvykkyyttä ydinvoimalaitoksen rakentamiseen ja myöhemmin käyttöön.

Rakentamislupahakemuksen käsittely

Rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja täydentää rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018.

Fennovoiman rakentamislupahakemusaineistojen toimittaminen on viivästynyt vuonna 2015 toimitetusta rakentamislupahakemuksesta ja ensimmäisestä luvitussuunnitelmasta. Fennovoima on päivittänyt myös luvitussuunnitelmaansa vuoden 2015 jälkeen.

STUK lähetti TEM:lle huhtikuussa 2017 ilmoituksen rakentamislupakäsittelyn viivästymisestä. Ilmoituksessa STUK toteaa, että ”Luvanhakija Fennovoima on rakentamislupahakemusta jättäessään kesäkuussa 2015 ilmoittanut toimittavansa kyseiset selvitykset STUKille vaiheittain siten, että STUKin turvallisuusarviointi olisi ollut mahdollista vuoden 2017 loppuun mennessä. Fennovoima on sittemmin päivittänyt suunnitelmiaan kyseisten asiakirjojen toimittamiseksi. Maaliskuussa 2017 päivitetyn aikataulun mukaan aineistotoimitukset STUKille jatkuisivat kevääseen 2018 ajoittuen pääasiassa syksylle 2017. STUKin lausunto ja turvallisuusarvio valmistuvat 2018 lopussa mikäli mahdollista riippuen mm. siitä pysyykö Fennovoima STUKille esitetyssä aineistojen toimitusaikataulussaan sekä toimitettavien aineistojen kattavuudesta ja laadusta.”

Viiveet rakentamislupa-aineistojen toimituksissa ovat STUKin näkemyksen mukaan johtuneet pääosin projektin ja se toimitusketjun oletettua hitaammasta organisoitumisesta ja resurssipuutteista projektinjohdossa ja suunnitteluorganisaatioissa. Pääsuunnittelijan nykyinen suunnitteluaikataulu ei STUKin käsityksen mukaan tue esitettyä luvitussuunnitelmaa. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella laitostoimittajalla ei ollut myöskään vielä päätöstä laitoksen pääautomaatiojärjestelmien toimittajasta. Automaation suunnittelu ja sen esittäminen rakentamislupavaiheessa on yksi keskeinen osa laitoksen ja sen järjestelmien turvallisuuden arvioinnissa.

Helmikuussa FV toimitti STUKlle reaktoripainesäiliön laitevaatimusmäärittelyn ja maaliskuussa Fennovoima lähetti STUKiin hyväksyttäväksi vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan kuuluvan sydänsiepparin suunnittelun ja valmistuksen vaatimukset. Maaliskuun loppupuolella Fennovoima toimitti STUKille reaktoripainesäiliön vaatimusmäärittelyn ja suunnitteluperusteet. Nämä ovat ensimmäisiä painesäiliöaineistoja joiden käsittelyn ja hyväksynnän perusteella luvanhakija ja laitostoimittaja voivat suunnitella materiaalivalmistuksen aloittamista. Huhtikuussa FV toimitti alustavan turvallisuusselosteen luvun laadunhallinnasta ja turvallisuusjohtamisesta sekä aineistoja koskien reaktoripainesäiliön materiaalien hyväksyntää ja pitkän valmistusajan laitteiden materiaalien valintaperusteet. Huhtikuun loppupuolella toimitettiin STUKlle tiedoksi referenssilaitoksen reaktoripainesäiliön lujuusanalyysit.

Fennovoiman, laitostoimittajan ja STUKin väliset kokoukset jatkuivat vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella. Projekti- ja johdon kokousten lisäksi aihekohtaisissa kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa asiakirjapilotit, rakentamislupahakemusaikataulu, mekaniikka, rakennustekniikka, säteilysuojelu. toimitusketjut, rakentamiskokemusten hyödyntäminen, sydänsieppari, käytetyn polttoaineen varasto, layout-optimointiprosessi, ydinpolttoaine, turvajärjestelyt, kelpoistus, turvallisuuskulttuuri, automaatio-ja sähkötekniikka. Lisäksi STUK on osallistunut tarkkailijana Fennovoiman tekemiin toimitusketjun auditointeihin.

Vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella STUK jatkoi myös prosessijärjestelmäkuvausten käsittelyn pilotointia laitostoimittajan ja Fennovoiman kanssa. STUK käyttää tarkastuksensa tukena vaatimustenhallinnan tietokantapohjaista työkalua.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta täyttää vaatimukset.

Syyskuussa 2015 STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Ne suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2017 ensimmäisellä kolmanneksella STUK teki tarkastusohjelmansa mukaisesti neljä tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta. Alla on esitetty yhteenvedot tarkastuksista.

Säteilysuojelu (Salmisaari)

Tarkastus kohdistui säteilysuojelun, säteilyn mittaamisen ja valmiusjärjestelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman toimenpiteitä ja menettelyjä säteilyturvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä. Tarkastus kattoi mm. seuraavat aihealueet: vaatimustenhallinta säteilysuojelun osalla, resurssit säteilysuojelun suunnittelussa, säteilyolosuhteiden arvioiminen laitoksen sisällä, säteilysuojauslaskennat, säteilysuojelun huomiointi laitoksen layout-suunnittelussa ja järjestelmien suunnittelussa, materiaalivalinnat sekä referenssilaitoksilta saatavan tiedon hyödyntäminen ja valmiustilanteiden huomioiminen. STUK todensi tarkastuksen aikana Hanhikivi-1 spesifisiä ohjeita, menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset otetaan huomioon ydinlaitoksen suunnitteluprosessin kaikissa eri vaiheissa. Säteilyturvallisuudesta vastaaville asiantuntijoille on mahdollistettava osallistuminen eri suunnitteluvaiheiden prosesseihin, dokumenttien tarkastuksiin (ml. pilotit), katselmointeihin ja säteilysuojelun toteutukseen vaikuttavien päätösten tekoon. Lisäksi Fennovoiman on arvioitava vuosisuunnitelmissaan pääsuunnittelijan säteilysuojelua koskevan follow-up auditoinnin tarpeellisuus. Fennovoiman on myös varmistettava, että säteilysuojelussa tarvittavat laskut ja annosarviot tehdään Hanhikivi 1–laitosyksikköspesifisten tietojen perusteella. Laboratoriotoimintojen osalta suunnittelussa on otettava huomioon tilojen ja laitteiden riittävä käytettävyys kaikissa tilanteissa, ottaen huomioon työ- ja säteilyturvallisuus. Valmiustilanteiden kannalta keskeiset operointipaikat ja -reitit on otettava huomioon laitoksen layoutin suunnittelussa ja niiden säteilyolosuhteet mahdollisissa onnettomuuksissa on arvioitava, jotta voidaan varmistaa operointipaikkojen käytettävyys.

Nuclear Island (Salmisaari)

Tarkastus kohdistui Fennovoiman Projektiosaston Nuclear Island -yksikköön. Tarkastuksessa käytiin läpi yksikön organisaatioon, tehtäviin ja resursseihin liittyviä asioita todentamalla asioiden dokumentointi Fennovoiman asiakirjojen hallintajärjestelmästä ja henkilöhaastatteluin.

Tarkastuksessa läpikäytiin yksikön tehtävien jakoa järjestelmävastuullisille henkilöille sekä yksikön vastuulla olevien luvitusasiakirjojen tarkastusvastuita tarkastusmatriisin avulla. Lisäksi tarkastuksessa todennettiin Fennovoiman kokousmenettelyjä ja avointen teknisten kysymysten nostamista tarvittaessa organisaatioiden ylemmille päätöksentekotasoille. Organisaatiota koskien tarkastuksessa havaittiin yksikön johtajan varahenkilön nimeämisen puute johtamisjärjestelmän dokumenteissa. Tarkastuksessa havaittiin myös puute valvomoja koskevissa tarkastustehtävissä.

Tarkastuksessa Fennovoima esitti, että NI Project Unitin rakennuksista vastaavat henkilöt seuraavat nimetyssä rakennuksessa olevien järjestelmien suunnittelun (asennusten ja käyttöönoton) etenemistä ja pyrkivät varmistamaan järjestelmien yhteensopivuuden - esimerkiksi että prosessijärjestelmän tarvitsemat sähköt on suunniteltu oikein tai että saman järjestelmän tarvitsemat ohjaukset on suunniteltu oikein. Tässä yhteydessä tarkastuksessa nousi esiin ajatus siitä, että rakennuksista vastaavat henkilöt voisivat myös seurata järjestelmien suunnittelun etenemistä konfiguraation perustasojen (configuration baseline) kautta; järjestelmien suunnitteludokumentit kuuluvat samaan konfiguraation perustasoon ja että ne ovat keskenään yhteensopivia.

Henkilöresurssien suunnittelu on Fennovoiman tarkastuksessa esittämän mukaan varsin haastavaa, koska työn määrästä ja sen ajankohdasta ei ole selkeää kuvaa. Suunnittelun etenemisen aikataulut ovat muuttuneet, joten tarkastettavia ja arvioitavia dokumentteja ei ole saapunut niin kuin on ajateltu. Pieni riskitekijä resurssien riittävyyden kannalta lienee se, että suunnitteludokumentteja tulee kerralla paljon.

Tarkastuksen perusteella STUK antoi yhden vaatimuksen, joka koski projektin osa-alueiden kuvauksen (Description of Project Areas) esittämistä STUKille.

Todennäköisyysperusteinen riskianalyysi (PRA) (Salmisaari)

Tarkastusalue kattoi PRA:n tarkastamiseen, hyödyntämiseen ja PRA-työn valvontaan liittyvät Fennovoiman menettelytavat laitoksen suunnittelun ja rakentamislupahakemuksen käsittelyn aikana. Tarkastuksessa STUK todensi tarkastusalueeseen liittyviä Hanhikivi-1 spesifisiä ohjeita, menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja. Tarkastuksen toisena päivänä todennettiin Fennovoiman valvonta- ja tarkastusmenettelyjä esimerkkien avulla.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on suunniteltava yksityiskohtaisemmin PRA:n tarkastustyöhön tarvittavat resurssit, työmäärät, ulkopuolisten asiantuntijoiden tarve sekä tarkastustyön dokumentointi. PRA:n tarkastussuunnitelman on katettava PRA:n eri osiot sekä tarkastussuunnitelma on toimitettava STUKille tiedoksi. STUK havaitsi, että Fennovoima ei ole todentanut PRA:n laatimiseen, kehittämiseen, ylläpitoon liittyviä PRA:n laatijatahon menettelyjä. PRA:n hyödyntämistä suunnittelun tukena ei ole myöskään kyetty todentamaan. STUK asetti tarkastuksen perusteella vaatimuksen, että Fennovoiman on auditoitava pääsuunnittelija Atomproektin PRA toiminto.

Gidropress (Podolsk)

Kyseessä oli seurantatarkastus primääripiirin pääsunnittelija OKB Gidropressille. Tarkastus kohdistui johtamiseen ja toimintaan, edellisen tarkastuksen (2016) vaatimuksiin ja niiden perusteella tehtyihin toimenpiteisiin sekä ohjeen YVL E.4 luvun 8 lujuusanalyysien laadunhallintaa koskeviin vaatimuksiin. Tarkastuksessa voitiin todennuksen perusteella sulkea useita edellisessä tarkastuksessa annettuja vaatimuksia.

Tarkastuksessa käsiteltiin ja todennettiin valituin esimerkein deterministisiä analyysejä, vakavia onnettomuuksia ja mekaanisten laitteiden suunnittelua. Tarkastuksessa todennettiin ohjeistuksen mukaista toimintaa valituin esimerkein.

Tarkastuksessa todettiin, että STUKin turvallisuusarvio ja lausunto rakentamislupahakemuksesta tulee perustumaan osaltaan STUKin tekemiin tai teettämiin riippumattomiin vertailuanalyyseihin. Jotta näiden analyysien tekeminen on mahdollista, Fennovoiman on toimitettava analyysimallien laatimista varten tarvittavat lähtötiedot STUKille. Analyysimallien laatiminen ja itse analyysien tekeminen vaativat aikaa, joten lähtötiedot olisi saatava riittävän ajoissa.

Lisäksi todettiin, että suunnittelukonfiguraation perustasoa ei ole vielä jäädytetty. Rakentamislupavaiheessa viranomaiskäsittelyyn toimitettavien dokumenttien on oltava Hanhikivi-1 laitosta kuvaavia ja niiden on perustuttava yhtenäiseen konfiguraation eli teknisen kokoonpanon hallinnan perustasoon. Tältä osin aiemman tarkastuksen vaatimus jäi avoimeksi, koska STUKille ei ole vielä toimitettu konfiguraation perustasoon jäädytettyjä suunnitteluaineistoja, joista voitaisiin todeta vaatimuksen täyttyminen.

Tarkastuksessa todettiin, että OKB Gidropress reaktorilaitoksen pääsuunnittelijana tekee turvallisuusluokan 1 laitteiden lujuusanalyysejä. Ohje YVL E.4 801 edellyttää, että lujuusanalyysejä tekevällä organisaatiolla on oltava tähän tarkoitukseen dokumentoitu ja toimeenpantu laadunhallintajärjestelmä. STUKin vaatimuksen mukaisesti OKB Gidropressin on arvioitava johtamisjärjestelmänsä ASME NQA-1-2008 lujuusanalyyseihin liittyviä vaatimuksia vasten. Arvioinnin tulosten perusteella OKB Gidropressin on toteutettava toimenpiteet, jotta sen johtamisjärjestelmä täyttää ASME NQA-1-2008:n vaatimukset.


Uusien hankkeiden valvonta syyskuu–joulukuu 2016

Fennovoima jätti 30.6.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) rakentamislupahakemuksen koskien uutta ydinvoimalaitosta (AES-2006) Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Samalla Fennovoima lähetti ydinenergia-asetuksen mukaisesti lupa-aineistoa Säteilyturvakeskukselle turvallisuusarvioinnin aloittamista varten. TEM lähetti 8.9.2015 STUKille lausuntopyynnön, jossa ministeriö pyytää STUKin lausuntoa ja turvallisuusarviota sekä ydinturvallisuusneuvottelukunnan lausuntoa vuoden 2017 loppuun mennessä mikäli mahdollista.

Hanhikivi 1 -laitoshankkeen rakentamislupahakemukseen liittyvien selvitysten käsittelyn yhteydessä STUK arvioi sekä laitoksen teknistä vaatimustenmukaisuutta että luvanhaltijan, laitostoimittajan ja päätoimittajien organisaatioiden kyvykkyyttä ydinvoimalaitoksen rakentamiseen ja myöhemmin käyttöön.

Rakentamislupahakemuksen käsittely

Rakentamislupahakemuksen yhteydessä STUKille toimitettu aineisto ei ollut täydellinen ja Fennovoima on täydentänyt ja täydentää rakentamislupahakemustaan vaiheittain vuosina 2015–2018.

Fennovoiman rakentamislupa-aineistojen toimittaminen on viivästynyt vuonna 2015 toimitetusta rakentamislupahakemuksesta ja ensimmäisestä luvitussuunnitelmasta. Fennovoima on päivittänyt myös luvitussuunnitelmaansa vuoden 2015 jälkeen.

Viiveet rakentamislupa-aineistojen toimituksissa ovat STUKin näkemyksen mukaan johtuneet pääosin projektin ja se toimitusketjun oletettua hitaammasta organisoitumisesta ja resurssipuutteista projektinjohdossa ja suunnitteluorganisaatioissa.

Syyskuun alusta vuoden 2016 loppuun Fennovoima toimitti STUKin käsittelyyn alustavan turvaselosteen osia jotka koskevat käyttöönottoa ja laitoksen turvallisuusteknisiä käyttöehtoja. Lisäksi STUK sai käsiteltäväkseen onnettomuusanalyysien mallikuvauksia ja analyysispesifikaatioita. STUKille tiedoksi Fennovoima toimitti muun muassa laitoksen turvallisuussuunnittelun ja lyhyen- ja pitkän aikavälin toiminnalliset arkkitehtuurit sekä turvallisuussuunnittelun laatusuunnitelman.

Fennovoiman, laitostoimittajan ja STUKin väliset kokoukset jatkuivat vuoden 2016 viimeisellä kolmanneksella. Aihekohtaisissa kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat muun muassa sydänsieppari, lentokonetörmäys, rakennustekniikka, sähkötekniikka sekä turbiinilaitos. Lisäksi STUK on osallistunut tarkkailijana Fennovoiman toimitusketjun arvioinnin auditointeihin.

Vuoden 2016 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi myös prosessijärjestelmäkuvausten käsittelyn pilotointia laitostoimittajan ja Fennovoiman kanssa. STUK käyttää tarkastuksensa tukena vaatimustenhallinnan tietokantapohjaista työkalua ja antaa palautteen Fennovoimalle alkuvuonna 2017.

Rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelma (RKT)

STUK tarkastaa ja arvioi Fennovoiman ja muiden hankkeen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden johtamisjärjestelmiä. STUK tekee myös organisaatioihin tarkastuksia varmistaakseen, että niiden käytännön toiminta täyttää vaatimukset.

Syyskuussa 2015 STUK aloitti rakentamisluvan käsittelyyn liittyvän tarkastusohjelman (RKT) tarkastukset. Ne suunnitellaan puolivuosittain ja vuoden 2016 viimeisellä kolmanneksella STUK teki yhdeksän tarkastusta. Tarkastusten tuloksia STUK käyttää tehdessään turvallisuusarvion ja lausunnon rakentamisluvasta.

Tarkastuksen aihe 3/3 2016
JSC Atomproekt (Pietari)
Fennovoima Oy, Ydinmateriaalivalvonta (Helsinki)
Fennovoima Oy, Turvallisuuskulttuuri (Helsinki)
Fennovoima Oy, henkilöstöresurssit (Helsinki)
JSC consern TITAN-2 (Pietari)
Fennovoima Oy, turvajärjestelyt (Helsinki)
Kurchatov Instituutti (Moskova)
Fennovoima Oy, Sähkötekniikka (Helsinki)
RAOS Project Oy (Pietari)
 

Alla on esitetty yhteenvedot pidettyjen tarkastusten tuloksista

JSC Atomproekt, Pietari

JSC Atomproekt on Fennovoiman ydinvoimalaitoksen pääsuunnittelija. Ensimmäisen Atomproektin tarkastuksen STUK teki 16.–18.12.2015. Seurantatarkastuksessa STUK arvioi Atomproektin suunnittelujohtamisen- ja laadunhallinnan menettelyjä.

STUK selvitti, kuinka Atomproekt on kehittänyt johtamisjärjestelmäänsä kehittymistä ja vastaako sen suunnittelutoiminta suomalaisia vaatimuksia. Erityisesti tarkastuksen kohteina olivat Atomproektin suunnittelunhallinnan menettelyt ja ohjeistus.

Vuoden 2015 tarkastuksessa STUK antoi Atomproektille kymmenen toimintaa koskevaa vaatimusta. STUK totesi, että viisi vaatimuksista voitiin sulkea, eli asiat on hoidettu suomalaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Viiden vaatimuksen osalta töitä pitää vielä jatkaa. STUK tarkasti laitos- ja järjestelmätason suunnitteluperusteiden asettamista ulkoisille uhille ja niiden hyväksymistilannetta, samoin STUK tarkasti muutoksia pääsuunnittelijan asemassa sekä uusien suunnitteluorganisaatioiden yhteyksiä pääsuunnittelijaan. Tarkastuksessa käytiin läpi myös suunnittelualihankkijoiden hyväksyntää ja toimitusvalvontaa, suunnittelumuutosten hallintaa sekä deterministisien turvallisuusanalyysien laadintaa.

Seurantatarkastuksen perusteella STUK antoi uusia vaatimuksia muun muassa pääsuunnittelijan resurssisuunnittelusta ja resurssien kohdentamisesta projektin eri suunnittelutehtäviin, alustavasta turvaselostetta (PSAR) koskevasta ohjeistuksesta, laatusuunnittelusta, pääsuunnittelijatoiminnon jatkuvuudesta, suunnittelumuutostenhallinnasta ja determinististen analyysien laadinnasta.

STUK arvioi, että Atomproektin toiminta on kehittynyt huomattavasti. Hanhikivi 1 -projektin suunnitteluun ei kuitenkaan ole osoitettu riittävästi resursseja.

Fennovoima Oy, Ydinmateriaalivalvonta, Helsinki

Tarkastus kohdistui Fennovoiman ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja Fennovoiman suunnitelmiin ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä. Tarkastuksessa STUK arvioi, kuinka Fennovoiman suunnitelmat ja menettelyt täyttävät lainsäädännössä, YVL-ohjeissa (erityisesti YVL D.1) sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset.

Tarkastuksen osa-alueita olivat: johtamisjärjestelmä, ydinmateriaalivalvonta-asioiden käsittely johtoryhmissä, yhteistyö ja yhteydenpito ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilöiden kanssa, ydinmateriaalivalvonnan kehittäminen ja koulutukset, riskienhallinta ja arviointi ydinmateriaalivalvonnan alueella, ydinmateriaalivalvonnan resursointi, ydinmateriaalikäsikirja ja sen hyväksyminen, Fennovoiman ydinmateriaalivalvontajärjestelmä sekä viranomais- ja kansainvälisten organisaatioiden valvonnan mahdollistaminen.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti suosituksia vuosiraportointiin, tietoturvallisuuden kriteereihin sekä ydinmateriaalivalvonnan käsikirjan liitteen toimintaohjeisiin. STUK antoi tarkastuksessa vaatimuksia ydinmateriaalivalvontajärjestelmän suunnitteluun ja aikataulutukseen, asiakirjojen käsittelyyn sekä poikkeamien hallintaan.

Fennovoima Oy, turvallisuuskulttuuri, Helsinki

Turvallisuuskulttuuria koskevassa seurantatarkastuksessa STUK arvioi Fennovoiman menettelyjä turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Erityisesti painotettiin Fennovoiman menettelyjä toimitusketjun hyvän turvallisuuskulttuurin varmistamiseksi. Lisäksi STUK tarkasti mihin toimenpiteisiin Fennovoima on ryhtynyt täyttääkseen vuoden 2015 turvallisuuskulttuuritarkastuksessa annetut vaatimukset.

STUKin arvion mukaan Fennovoiman johto pyrkii kehittämään turvallisuuskulttuuriin liittyvää osaamistaan ja muodostamaan käsityksen Fennovoiman turvallisuuskulttuurin tilasta ja kehityksestä. STUK havaitsi myös, että Fennovoiman turvallisuuskulttuurin kehittämistyö on aktiivista ja sen tärkeys on tunnistettu organisaatiossa.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että Fennovoima ei ole toteuttanut systemaattista turvallisuuskulttuurin itsearviointia tai ulkopuolista arviointia vuonna 2016, joten Fennovoiman johdon näkemys tilanteen kehittymisestä parempaan suuntaan perustuu erityisesti työyhteisön toimivuutta mittaavaan kyselyyn, jossa on turvallisuuskulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Fennovoimalle ei myöskään ole enää tullut merkittäviä turvallisuushuoliraportteja. STUKin arvion mukaan Fennovoiman johdolla ei ollut riittävän luotettavaa kuvaa tilanteesta ja sen  käsitys toimitusketjun turvallisuuskulttuurin tilasta oli hajanainen.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että Fennovoiman on kehitettävä kokonaisprosessia, jolla se varmistuu oman organisaationsa ja toimitusketjun turvallisuuskulttuurista ja reagoi mahdollisiin epäkohtiin tehokkaasti. Tästä syystä STUK esitti vaatimuksina, että Fennovoiman johtamisjärjestelmässä tulee olla menettelyt, joilla johto saa kokonaisvaltaisen ja luotettavan kuvan sekä Fennovoiman että toimitusketjun turvallisuuskulttuurin tilasta ja turvallisuuskulttuurin vaatimuksenmukaisuudesta. Nämä menettelyt on Fennovoiman kuvattava ja otettava käyttöön.

Turvallisuuskulttuuriohjelman toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden kattavuudesta ja oikea-aikaisuudesta on varmistauduttava ja on otettava huomioon muun muassa laitossuunnittelun ja valmistuksen eteneminen. Fennovoiman on huolehdittava, että toimenpiteille on riittävät resurssit. STUK todentaa kehityksen maaliskuussa 2017 järjestettävässä erillisessä kokouksessa.

Fennovoima Oy, henkilöstöresurssit, Helsinki

Henkilöresursointia koskeva seurantatarkastus keskittyi Fennovoiman resurssien ja osaamisen hallintaan ydinturvallisuuden edelleen kehittämiseksi ja laitosprojektin tarpeita varten. Tarkastuksessa STUK kävi läpi edellisen tarkastuksen vaatimusten tilanteen sekä ohjeen YVL A.4 mukaisten vastuullisten henkilöiden osaamisen kehittämisen suunnitelmia ja menettelyitä.

Tarkastuksen perusteella STUK totesi, että Fennovoiman on kehitettävä osaamisen- ja resurssienhallintansa menettelyjä ja varmistuttava siitä, että toimitusketjun eri organisaatioiden turvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät on määritelty ja tehtävienhaltijoiden osaaminen on riittävää. Tästä syystä STUK esitti vaatimuksinaan, että Fennovoiman on varmistettava organisaationsa riittävä osaaminen ja resurssit systemaattisin menettelyin. Menettelyt on kuvattava ja asiaan liittyvä ohjeistus on saatettava ajan tasalle.

Kehitystyössä on huomioitava turvallisuuden kannalta merkittävät tehtävät ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät. Menettelyjen on taattava organisaation tarvittava ammatillinen osaaminen, tekninen tieto ja turvallisuusosaaminen, osaamispuutteiden sekä resurssikapeikkojen ja -pullonkaulojen tunnistaminen ja käsittely. Samoin Fennovoiman on kehitettävä menettelyjään hankkeen toimitusketjun eri organisaatioiden turvallisuuden kannalta merkittävien tehtävien tunnistamiseen, niihin liittyvien vaatimusten asettamiseen sekä pätevyyksien seuraamiseen ja varmistamiseen.

JSC consern TITAN-2, Pietari

STUKin TITAN-2:ssa tekemän tarkastuksen tarkoitus oli varmistua toimittajan kyvystä toimia pääurakoitsijana ydinvoimalaitostyömaalla. Tarkastuksessa todennettiin valituin esimerkein projektin- ja suunnittelunhallinnan prosessien ohjeiden mukainen toiminta Titan-2:ssa.

STUK todensi Hanhikivi 1 -kohtaisia menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja ja tietokantoja. Tarkastuksen perusteella STUK asetti joitain vaatimuksia. Ne koskevat TITAN-2:n johtamisjärjestelmän arviointia ja sertifiointia, vaatimustenhallintaa hankintaketjussa, riskienhallintaa, suomalaisten vaatimusten esittämistä projektissa, sekä muiden VVER-laitosten sekä ydinvoimalaitosprojektien rakentamiskokemusten systemaattista hyödyntämistä. TITAN-2:n koulutusohjelmassa oli myös puutteita, sillä siinä ei ollut suomalaisten turvallisuusvaatimusten koulutusta, Hanhikivi 1 –laitoksen suunnitteluperustan koulutusta, Hanhikivi 1 -projektin johtamisjärjestelmän koulutusta eikä koulutusta rakentamiskokemuksista.

Fennovoima Oy, turvajärjestelyt, Helsinki

Tarkastus kohdistui Fennovoiman turvajärjestelyihin. Niitä ovat rakenteelliset, tekniset, operatiiviset ja organisatoriset järjestelyt lainvastaisen tai luvattoman toiminnan havaitsemiseksi, viivyttämiseksi ja estämiseksi.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoiman on selkeämmin huolehdittava suomalaisten turvajärjestelyvaatimusten huomioimisesta laitostoimittajan toteuttamassa suunnittelussa ja rakentamisessa. STUK edellytti myös kaikkien voimalaitosalueen rakennusten kuvaamista alustavassa turvallisuusselosteessa turvajärjestelyjen toteuttamisen näkökulmasta (PSAR), vaikkei rakennuksilla olisikaan suoraa vaikutusta ydin- tai säteilyturvallisuuteen.

Kurchatov Instituutti, Moskova

Tarkastus kohdistui reaktorin- ja polttoaineen suunnitteluorganisaation Kurchatov Instituutin UNPP osastoon. Tehdyn tarkastuksen aiheita olivat organisaatio, konfiguraation- ja laadunhallinta sekä deterministiset turvallisuusanalyysit ja instituutin aineenkoetustoiminta. Tarkastuksessa STUKille esitettiin, että organisaatioon on yhdistymässä muita organisaatioita, jotka eivät osallistu Hanhikivi 1 -projektiin. Muutos vaikuttaa yrityksen johtamisjärjestelmään, joten se on päivitettävä.

Tarkastuksessa havaittiin, että Kurchatov Instituutin konfiguraationhallintasuunnitelma oli vielä kehitteillä. STUK edellytti, että Fennovoima varmistuu suunnitelman viimeistelystä ja siitä, että se on linjassa Fennovoiman konfiguraationhallinnan kanssa. Rakentamislupa-aineistoon kuuluvien viranomaisen arvioon ja tarkastukseen toimitettavien dokumenttien on perustuttava samaan jäädytettyyn konfiguraation eli teknisen kokoonpanon perustasoon.

Tarkastuksessa Kurchatov Instituutti esitti jo laatineensa osuutensa alustavasta turvallisuusselosteesta (PSAR). STUK esitti vaatimuksena, että Fennovoiman on varmistettava, että laaditut osuudet täyttävät suomalaiset vaatimukset ja vastaavat Hanhikiven laitosta. Tarkastuksessa todettiin myös, että Fennnovoima ei ole vielä hyväksynyt Kurchatov Instituutin laatusuunnitelmaa. Fennovoiman on varmistuttava, että laatusuunnitelma viimeistellään ja otetaan käyttöön. Kurchatov Instituutin on myös parannettava dokumenttien hallinnan ohjeita.

Fennovoima Oy, Sähkötekniikka, Helsinki

STUK tarkasti Fennovoiman sähkötekniikan ja varavoimakoneiden osa-alueet. Tarkastuksessa käsiteltiin Fennovoiman sähkö- ja varavoimakoneiden henkilöstöresursseja, toimenpiteitä ja menettelyjä turvallisuusasioiden tunnistamiseen, seurantaan ja käsittelyyn. Tarkastuksessa STUK keskittyi seuraaviin, turvallisuuden kannalta olennaisiin toimintoihin: henkilöstöresurssien mitoitus, suunnittelun ohjaus ja valvonta, teknisten suunnitelmien tarkastus, toimittajien hyväksyntä sekä toimittajien ja hankintojen valvonta. Tarkastuksessa todennettiin valituin esimerkein edellä mainittuja toimintoja.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti, että Fennovoima vahvistaa sähkönjakelun asiantuntemustaan. Sillä johdetaan Fennovoiman omaa ja alihankkijoiden suunnittelua sekä arvioidaan laitostoimittajan ja sen alihankkijoiden suunnittelua. Fennovoiman on myös kehitettävä sähkötekniikan konsulttien laitostuntemuksen ja Fennovoiman johtamisjärjestelmän perehdytystä sekä vahvistettava sähkötekniikan alueen henkilöiden perehdytyskoulutusta suomalaisten ydinturvallisuusvaatimusten osalta. Fennovoiman on määriteltävä sähkötekniikan konseptien asema suunnittelussa sekä rakentamislupa-aineistossa sekä Fennovoiman on osoitettava, että laatusuunnitelmat ohjaavat sähköteknisten konseptien, arkkitehtuurin ja järjestelmien suunnitteluprosesseja. STUK esitti tarkastuksessa myös vaatimuksen, että Fennovoiman on luotava johtamisjärjestelmäänsä sähkötekniikan alueen suunnitteluohjeisto.

RAOS Project Oy, Pietari

Laitostoimittajaan kohdistuneessa seurantatarkastuksessa STUK tarkasti RAOS Project Oy:n (RAOS) toimenpiteitä ja menettelyjä turvallisuusasioiden tunnistamisessa, seurannassa ja käsittelyssä sekä laadunhallinnassa. Tarkastuksessa todennettiin valituin esimerkein johtamisjärjestelmässä kuvattujen projektin- ja suunnittelunhallinnan prosessien mukaista toimintaa RAOS:ssa. STUK todensi Hanhikivi 1 -projektispesifisiä ohjeita, menettelyjä ja suunnitelmia sekä niitä koskevia asiakirjoja ja tietokantoja. Tarkastuksessa havaittiin RAOS:in määrätietoisesti kehittäneen johtamisjärjestelmäänsä. Suurin osa (13/15) edellisen tarkastuksen vaatimuksista oli hoidettu ja asiat voitiin sulkea. Avoimet vaatimukset koskevat RAOS:in johtamisjärjestelmän arvioinnin laajuutta ja konfiguraation ensimmäisen perustason (CB0) jäädyttämistä. Seurantatarkastuksessa STUK havaitsi, että laitostoimittajan organisaatiossa ei vieläkään ole riittävästi henkilöresursseja. STUK edellytti, että RAOS raportoi Fennovoimalle ja STUKille henkilöresursseja koskevista suunnitelmistaan. Samoin esitettiin vaatimus toimittajien arvioinnista ja hyväksynnästä toimitusketjussa. Toimittajien kyky tuottaa vaatimusten mukaisia tuotteita ja niihin liittyviä dokumentteja on arvioitava ennen tuotteiden tilaamista. Lisäksi STUK edellytti tarkennuksia suunnittelunhallintaan liittyvissä termeissä ja asiakirjojen revisionhallinnassa.

 


Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Janne Nevalainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988682