Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta syys–joulukuu 2016

STUK jatkoi käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyen erilaisia laitoksen käyttöön liittyviä ohjelmia, kuten ympäristön säteilyvalvontaa, laitoksen ikääntymisen hallintaa ja määräaikaistarkastuksia koskevat ohjelmat. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK edellytti lisätietoja. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken STUKissa.

Laitospaikalla asennukset sekä laitteiden ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

Keväällä 2016 STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö laitevalmistajien Creusot Forge ja SBS (Spécial Brides Service) mahdolliset väärinkäytökset (esim. valmistusdokumentaation tai materiaalitodistusten väärentäminen) myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja jos liittyvät, mikä niiden merkitys on. TVO toimitti vaaditun selvityksen syyskuussa, mutta koska selvitystyö asian suhteen on vielä kesken, lopullista johtopäätöstä väärinkäytösten merkityksestä OL3:lle ei voida vielä tehdä. STUK edellytti jatkoselvityksiä molempien valmistajien osalta. Marraskuussa STUK osallistui kansainväliseen viranomaistarkastukseen Creusot Forgelle.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana neljä rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Muutostenhallintaa käsitelleessä tarkastuksessa arvioitiin TVO:n menettelyjä suunnittelu- että työmaamuutosten käsittelyyn ja sitä, miten TVO saa tietoa muutoksista ja valvoo laitostoimittajaa muutostenhallintaan liittyen. TVO:n toiminta todettiin ohjeistuksen mukaiseksi, ja TVO:n todettiin saavan hyvin tietoa suunnitteilla olevista muutoksista. TVO on kehittänyt menettelyjään merkittävästi projektin aikana. Muutosten käsittely oli dokumentoitua ja jäljitettävää. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus työmaamuutosten viranomaishyväksynnän ja sen dokumentoinnin ohjeistamisesta.

Sähkötekniikan tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n havaintoja sähköjärjestelmien käyttöönotosta sekä OL3 tuotantokäyttöön valmistautumista koskien sähköteknisen käyttö/kunnossapito ohjeiden harmonisointia OL1/2 ja OL3 laitosyksiköiden välillä. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien suunnitteluperusteisen virran jakautumista SBO:n rinnankytketyissä generaattorikaapeleissa.

Ohjaajien koulutusta ja lisensiointia koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin lisensioitavan käyttöhenkilöstön koulutussuunnitelmia ja niiden tausta-aineistoja sekä suunniteltua käyttöhenkilöstön lisensiointirutiinia. Ennen varsinaista tarkastusta tehtiin neljä käyttöhenkilöstön haastattelua koulutettavien henkilöiden omien käsitysten kartoittamiseksi. Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta: OL3 ohjaajien koulutukseen on sisällytettävä osuus, jossa käydään läpi ohjaajien ja vuoropäällikön toimiminen toistensa varahenkilöinä; OL3 jaospäällikön varahenkilökäytännöt on suunniteltava.

Automaatiota koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin käytön aikaisen ohjeistuksen tilannetta, koekäytössä esiintyneiden teknisten ongelmien ratkaisemisen etenemistä sekä muutosten- ja konfiguraationhallintaa. Viimeksi mainittujen yhteydessä tehtiin kierros laitostoimittajan toimistolla sekä työmaalla tarkastamassa asiakirjojen muutosmerkintöjen asianmukaisuutta. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien automaation käyttöönottoa koskevien päivittäishavaintojen kirjaamista.


Rakentamisen aikainen valvonta touko–elokuu 2016

TVO jätti käyttölupahakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. STUK aloitti käyttölupa-aineiston tarkastamisen. Aineisto toimitettiin STUKille kokonaisuutena, lukuunottamatta tiettyjä paloriskianalyyseja, joiden toimittamiseen muuta aineistoa myöhemmin STUK on antanut luvan.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

TVO tiedotti STUK:lle keväällä kahdesta työmaalla ilmenneestä ongelmasta; venttiiliasennuksissa venttiilien osia oli sekaantunut ja asennettu vääriin paikkoihin, ja ilmastointikanavien tiiveystestauksessa oli huomattu, että suunnittelussa tiiveydelle asetetut vaatimuksen eivät kaikilta osin täyttyneet.

Ilmastointikanavista TVO toimitti STUKille hyväksyttäväksi esityksen tilanteen korjaamisesta; mikäli suunnittelussa on vaadittu tiiveyttä ilman erityistä syytä, vaatimusta voidaan lieventää, mutta mikäli tiiveydelle on todellinen tarve (estetään radioaktiivisuuden leviäminen), asennukset korjataan. STUK hyväksyi esityksen, mutta esitti siihen liittyen vaatimuksia mm. tiiveyden varmistamisesta kokein niille kanavistoille, joiden on oltava tiiviitä.

Venttiiliasennuksiin liittyen TVO toimitti STUKille selvityksen sekaannukseen johtaneista syistä ja opiksi otetuista asioista. Kaikki asennuksessa tehdyt virheet pystytään jäljittämään ja korjaamaan. Myös STUK tulee arvioimaan tarkastusmenettelyjään, jotta vastaavanlainen sekaannus jatkossa havaittaisiin aikaisemmin.

Toukokuussa Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN tiedotti STUKille väärinkäytösepäilyksistä Creusot Forgen tehtaalla, joka on valmistanut Olkiluoto 3:lle tärkeitä reaktorin jäähdytyspiirin osia, kuten paineistimen. Samaan aikaan TVO kertoi saaneensa tietoa epäselvyyksistä SBS:n (Spécial Brides Service) materiaalitodistuksissa. Kyseinen yritys on toimittanut materiaaleja useille alihankkijoille. STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö epäilyt myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja mikä niiden merkitys on. Selvitys on toimitettava STUKille syyskuun loppuun mennessä.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kaksi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuuriin. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyihin liittyviä näkökohtia osana turvallisuuskulttuuria. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus (henkilöstöä on opastettava varautumaan erilaisiin ulkoa tuleviin turvajärjestelyuhkiin, kuten tiedon urkintaan).

Toisessa tarkastuksessa arvioitiin TVO:n valmistautumista reaktorilaitoksen käyttöönottotarkastuksiin (laitteille ja järjestelmille tehdään käyttöönottotarkastus ennen niiden koekäytön aloittamista, jotta voidaan varmistua, että edellytykset koekäytön aloittamiselle ovat olemassa). STUK teki tarkastuksen yllätystarkastuksena ilmoittamatta siitä etukäteen TVO:lle. Tarkastuksessa ei havaittu poikkeamia sovituista käytännöistä, ja todettiin, että TVO ja laitostoimittaja olivat kehittäneet toimintaansa aktiivisesti vuoden aikana. Tarkastuksessa havaittiin muutamia kehityskohteita esimerkiksi päällekkäisen työn karsimiseksi, mutta tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.


Rakentamisen aikainen valvonta tammi–huhtikuu 2016

STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastamista. Järjestelmäsuunnittelu on hyväksytty, mutta STUK tarkasti muutamia suunnitteluun tulleita muutoksia. Laitteiden ja rakenteiden osalta STUK käsitteli etenkin väsymisanalyyseja sekä suunnitelmiin tulleita muutoksia.

TVO jätti käyttölupahakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. STUK aloitti käyttölupa-aineiston tarkastamisen.

STUK osallistui laitoksen rakennus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmistelujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin tarkastuksiin. STUK valvoi myös Ranskassa tehtäviä paineistimen varoventtiilin testejä. Venttiili suojaa reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta.

Reaktorilaitoksella kaapelointi ja putkiston asennustyöt jatkuivat. STUK valvoi töiden etenemistä laitospaikalla.

Automaation koekäyttö alkoi vuoden alkupuolella, ja reaktorilaitoksen muiden prosessijärjestelmien koekäyttö huhtikuussa. STUK tarkasti koekäyttösuunnitelmia, ja valvoi koekäyttötoimintaa paikan päällä. Koekäyttösuunnitelmien tarkastuksen perusteella STUK ei ollut täysin vakuuttunut testauksen kattavuudesta automaatiotoimintojen osalta. STUK esitti asiasta TVO:lle vaatimuksen automaation käyttöönottoon kohdistetussa tarkastuksessa.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana neljä rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Vuoden ensimmäinen tarkastus kohdistui automaatiojärjestelmien koekäyttöön. Tarkastuksessa seurattiin TVO:n roolia koekäytöissä ja käsiteltiin automaatiojärjestelmien koekäyttöjen tilannetta, automaatiotoimintojen testikattavuutta prosessijärjestelmien koekäytöissä sekä automaatiojärjestelmien käyttöönottotarkastuksia. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus automaatiotoimintojen riittävän testikattavuuden varmistamisesta.

Kunnossapitoa ja ikääntymisen hallintaa koskevan tarkastuksen tavoitteena oli selvittää TVOn valmiutta mekaanisten laitteiden kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa kartoitettiin kunnossapito-ohjeiston tilanne ja laitteiden varaosien hankinta ja varastointi. Lisäksi arvioitiin kunnossapitohenkilöstön koulutuksen tilannetta ja koulutukseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n kunnossapitostrategiaa ja kunnonvalvontamenetelmiä arvioitiin esimerkeiksi valittujen laitteiden avulla. Tarkastuksessa selvitettiin myös käyttöönottovaiheen aikaista laitteiden ja rakenteiden kunnossapitoa ja TVO:n näkemyksiä sekä varautumista laitoksen pitkän asennusvaiheen aiheuttamien haitallisten vaikutusten torjumiseen. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Valmiusjärjestelyihin kohdistetussa tarkastuksessa käsiteltiin valmiusjärjestelyjä, -ohjeistusta, -tiloja, -koulutusta ja turvajärjestelynäkökohtia. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta; lista valmiustilanteeseen liittyvistä ohjeista on toimitettava STUKille, valmiussuunnitelmaa on täydennettävä keskeisillä uhkatilanteiden hallintaan liittyvillä tehtävillä ja valmiustilanteen aikaiset kuulutukset on voitava tehdä sujuvasti laitosyksiköiden välillä.

Kauden neljäs tarkastus koski käyttöönottoa. Tarkastuksessa seurattiin TVO:n toimintaa käyttöönotossa, tilannekuvan ylläpitoa sekä henkilöstön perehdyttämistä käyttöönoton aikana. Tarkastuksessa käytiin läpi myös käyttöönoton aikainen käyttökokemustoiminta koskien sekä OL3-laitosyksikköä, että muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämistä. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus eri organisaatioiden roolien ja vastuiden selvittämisestä.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö