Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta syyskuun alusta joulukuun loppuun 2017

Teollisuuden Voima, TVO, tarvitsee käyttöluvan ennen kuin se voi ladata ydinpolttoainetta OL3:n reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto ja STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion sekä antaa hakemusta koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle. Laitostoimittaja Areva ilmoitti lokakuussa viiden kuukauden lisäviiveestä Olkiluoto 3 -projektiin. Viiveen takia myös STUKin lausunnon antaminen siirtyi. STUK antaa lausunnon vasta, kun laitoksen koekäyttö on edennyt niin pitkälle, että on nähty sen toimivan suunnitellusti.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK jatkoi OL3:n käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyvät suunnitelmat valmiusjärjestelyiksi. Sen sijaan laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyysperusteisen riskianalyysin tarkastukset ovat vielä kesken. TVO toimitti syksyllä päivityksiä lopulliseen turvallisuusselosteeseen. Selosteen tarkastus jatkuu 2018 puolelle. Muut käyttölupa-asiakirjat STUK on hyväksynyt jo aiemmin.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia -ja tuloksia, automaation soveltuvuusarviota sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. Hakemukset olivat pääosin hyvin tehtyjä ja täyttivät vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juuri huomautettavaa.

Vuoden 2017 lopussa STUK sai valmiiksi ydinvoimaloihin laitteita valmistavan Creusot Forge -tehtan poikkeamia koskevien selvitysten käsittelyn. Johtopäätöksenä on, ettei poikkeamilla ole vaikutusta Olkiluoto 3 -laitosyksikölle asennettujen osien latuun tai eheyteen. Areva oli tarkastanut Creusot Forgen valmistusdokumentaation uudelleen yksityiskohtaisesti ja havaitut poikkeamat oli käsitelty perusteellisesti. Tehtaalta toimitettujen Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen käytettyjen materiaalien laadusta saatiin TVOn toimittamien selvitysten perusteella riittävä varmuus.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. Koekäyttö eteni kuumakokeisiin, jotka alkoivat joulukuussa. Kuumakokeissa reaktori- ja turbiinilaitoksen järjestelmät lämmitetään pääkiertopumppujen tuottaman lämmön avulla oikeisiin käyttölämpötiloihin. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja käyttöönottokokeita. Koekäytössä yksi laitoksen neljästä hätädieselgeneraattorista vaurioitui. Vaurion perussyyn selvitys oli vuoden lopussa vielä meneillään. STUK on edellyttänyt syyn selvittämistä ennen kuin koneen koekäyttöä jatketaan. Hätädieselgeneraattoreilla tuotetaan sähköä turvallisuuden kannalta tärkeille järjestelmille, jos yhteys sähköverkkoon on menetetty.

Paineistimen varoventtiilit olivat viimeiset vielä asentamatta olevat pääkomponentit. Venttiilit suojaavat reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Varoventtiileiden tehdastestit saatiin valmiiksi syksyn aikana ja venttiilit tuotiin Olkiluotoon ja asennettiin paikalleen. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. STUK valvoi tehdastestejä, asennusta edeltäviä testejä Olkiluodossa ja asennustoimintaa.

Tuoreen ydinpolttoaineen tuonti OL3-laitosyksikölle alkoi syksyllä. Ennen tuonnin aloittamista STUK tarkasti, että edellytykset tuonnille ovat olemassa. STUK valvoi polttoaineen kuljetusta ja polttoaineen käsittelyä laitoksella.

STUK valvoi TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. STUK valvoi esimerkiksi hätätilanteissa tarvittavien ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista.

Olkiluodon voimalaitoksen valmiusharjoitus pidettiin lokakuussa. Harjoitus oli kerran kolmessa vuodessa järjestettävä viranomaisten organisoima yhteistoimintaharjoitus. Harjoituksen skenaario sijoittui OL3-laitosyksikölle. Yksi harjoituksen tavoitteista oli osoittaa valmiussuunnitelman ja -organisaation toiminta OL3-laitosyksikön valmiustilanteessa. Harjoituksessa organisaatiot pystyivät yhteistyössä vastaamaan harjoituksen keskeisiin haasteisiin. Harjoituksen arvioinnissa tunnistettiin mahdollisina kehityskohteiksi TVO:lla esi­merkiksi pitkäkestoiseen tilanteeseen varautuminen ja viestinnän täsmällisyys. Lisäksi tiloissa, laitteissa ja ohjeissa oli vielä pieniä puutteita, jotka pitää korjata ennen laitosyksikön käytön aloittamista.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana viisi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Ydinpolttoaineen tuontiin valmistausumiseksi STUK teki vuoden viimeisellä kolmanneksella kaksi tarkastusta., Toinen tarkastuksista kohdistui turvajärjestelyjen valmiuteen ja toisessa todennettiin muita valmiuksia polttoaineen vastaanottamiseen. Tarkastuksessa käytiin läpi tarvittavien tilojen ja järjestelmien valmius sekä organisaation valmistautuminen polttoaineen tuontiin. Tarkastusten tuloksena todettiin, että tarvittavat tehtävät on tunnistettu, mutta tehtävien suorittaminen oli edelleen kesken. STUK seurasi töiden etenemistä ja antoi erillisellä päätöksellä luvan polttoaineen tuontiin laitosyksikölle, kun valmiudet olivat olemassa.

Sähkötekniikan tarkastus kohdistui syötönvaihtokokeiden suoritukseen ja tuloksiin, käyttöön valmistautumiseen ja signaalikaapelien johtavuusmittauksiin. Syötönvaihtokokeiden osalta tarkasteltiin kokeissa ilmenneitä aikaleimauksiin ja signaaliviiveisiin liittyviä ongelmia. Lopullinen tulosraportti ei ole vielä saatavilla. Tästä syystä tarkastuksessa edellytettiin selvitystä syötönvaihtokokeiden tulosten hyväksyttävyydestä ennen käyttöönoton seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä.

Automaatiotekniikan tarkastuksessa aiheena oli käyttövaiheeseen valmistautuminen. Tarkastuksessa käsiteltiin käyttöönottotarkastuksien valmistelua ja käyttövaiheessa tarvittavien ohjeiden ja työkalujen tilannetta. Lisäksi todennettiin koekäyttöjen valvonnan resursointia ja konfiguraationhallinnan menettelyjä ja havaintoja. Käyttöön valmistautuminen on vielä kesken, mutta tarvittavat tehtävät on suunniteltu ja työ on käynnissä. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Kuumakokeiden aloitusvalmiustarkastuksissa todennettiin, täyttyvätkö kokeiden aloittamisen edellytykset. Valmiutta kokeiden aloittamiseen arvioitiin sekä laitoksen teknisen valmiuden että koekäyttötoiminnan organisoinnin kannalta. Tarkastuksissa ei tullut esiin asioita, jotka estäisivät kokeiden aloittamisen, mutta STUK edellytti TVO:ta varmistamaan omien valvontaresurssiensa riittävyyden kokeiden ajankohdasta riippumatta.

Rakentamisen aikainen valvonta toukokuun alusta elokuun loppuun 2017

Teollisuuden Voiman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittely työllisti STUKia vuoden toisella kolmanneksella. Neljän kuukauden aikana STUK hyväksyi laitoksen turvallisuustekniset käyttöehdot, suunnitelmat turvajärjestelyistä ja selvityksen ympäristön perustilasta.

Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken. Käyttölupa tarvitaan ennen kuin polttoainetta voi ladata reaktoriin ensimmäisen kerran. Käyttöluvan myöntää valtioneuvosto, STUK tekee käyttöluvasta turvallisuusarvion.

Käyttölupa-aineiston lisäksi STUK tarkasti muita aineistoja, etenkin koekäyttösuunnitelmia ja -tuloksia sekä putkistojen lopullisia jännitysanalyyseja. STUKin tarkastamat aineistot olivat pääosin hyvälaatuisia ja täyttivät vaatimukset, eikä STUKilla ollut niihin juurikaan huomautettavaa.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja käyttöönottokokeita. Kesäkuussa aloitettiin kylmäkokeet, joissa reaktorilaitoksen järjestelmiä käytetään kokonaisuutena. Aiemmissa kokeissa on testattu yksittäisiä järjestelmiä. Tärkeä osa kylmäkokeita on reaktorin jäähdytyspiirin painekoe, jolla testataan jäähdytyspiirin eheyttä. Eheys on tärkeä kahdesta syystä, ensinnäkin sillä varmistetaan, että reaktoria jäähdytetään koko ajan riittävästi, toisaalta jos polttoaineen suojakuoressa olisi vuotoja, ehyt primääripiiri estäisi niiden leviämisen laitoksella. Radioaktiivisuuden leviämisen tiellä on useita peräkkäisiä esteitä, ensimmäisenä polttoaineen suojakuori, sen jälkeen jäähdytyspiiri ja jäähdytyspiirin ympärillä vielä suojarakennus. Vaikka jäähdytyspiirin suunnittelua, valmistusta ja asentamista on valvottu tarkasti, painekoe on tarpeellinen osoitus ja varmistus siitä, että valmis, asennettu kokonaisuus on vaatimusten mukainen. STUK valvoi kokeen suorittamista. Koe onnistui, ja sen tulokset vaikuttavat hyväksyttäviltä. STUK tarkastaa lopullisen tulosraportin sen valmistuttua.

Paineistimen varoventtiileitä ei ole vielä asennettu. Venttiilit suojaavat reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. STUK valvoi venttiilien tehdastestejä. Testit ja tarkastukset tehtaalla jatkuvat vielä syyskuun ajan.

STUK valvoi TVO:n valmistautumista laitoksen tulevaan käyttöön. Erilaisten ohjeiden laadinta ja niiden toimivuuden testaaminen on tärkeä osa käyttöön valmistautumista. STUK seurasi häiriötilanteita varten laadittujen ohjeiden testaamista laitossimulaattorilla.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kuusi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Osaamiseen, koulutukseen ja resursseihin kohdistuneessa tarkastuksessa aiheina olivat menettelyt, joilla TVO arvioi ja kehittää osaamista ja resursseja. Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia koulutuksen vaikuttavuuden ja työsuoritusten arvioimisesta, koekäytön hyödyntämisestä perehdytyksessä ja todennäköisperusteisen riskianalyysin hyödyntämisestä koko henkilöstön koulutuksessa.

Kylmäkokeiden aloitusvalmiustarkastuksessa todennettiin, täyttyvätkö kokeiden aloittamisen edellytykset. Valmiutta kokeiden aloittamiseen arvioitiin sekä laitoksen teknisen valmiuden että koekäyttötoiminnan organisoinnin kannalta. Tarkastuksessa ei tullut esiin asioita, jotka estäisivät kokeiden aloittamisen, eikä tarkastuksessa esitetty vaatimuksia.

Turvajärjestelyihin kohdistettiin kolme tarkastusta, joissa todennettiin turvajärjestelyjen valmiutta polttoaineen laitokselle tuontia ajatellen. Lisäksi STUK tarkasti valmiuksia polttoaineen vastaanottamiseen myös muiden osa-alueiden osalta. Tarkastuksissa käytiin läpi tarvittavien tilojen ja järjestelmien valmius sekä organisaation muu valmistautuminen polttoaineen tuontiin. Tarkastusten tuloksena todettiin, että tarvittavat tehtävät on tunnistettu, mutta työ on edelleen kesken. STUK seuraa töiden etenemistä ja antaa erillisellä päätöksellä luvan polttoaineen tuontiin laitosyksikölle, kun valmiudet ovat olemassa.

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2017

Vuoden 2017 alussa STUK jatkoi Teollisuuden Voiman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittelyä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana STUK hyväksyi selvityksen ydinmateriaalivalvonnan järjestämisestä, kuvauksen käytönaikaisesta laadunhallinnasta ja luokitusasiakirjan, joka kuvaa laitoksen järjestelmien ja laitteiden luokituksen niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK pyysi lausunnot sisäministeriöltä. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken.

Laitospaikalla jatkuivat asennukset ja järjestelmien koekäyttö. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi käyttöönottokokeita.

Laitoksen ohjaajien simulaattorikoulutus alkoi helmikuussa. STUK tarkasti yhteenvetoraportin testeistä, joilla TVO osoitti, että simulaattori vastaa laitosta ja on valmis koulutuskäyttöön. Simulaattorin hyväksymistestejä STUK seurasi syksyllä 2016.

Reaktorin jäähdytyspiirin paineistimen varoventtiileitä ei ole vielä asennettu. Venttiilit suojaavat jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. Paineistimen varoventtiileiden tehdastestejä STUK valvoi Saksassa. Testeissä oli ongelmia. Aluksi venttiilin kokoonpano oli väärä ja venttiilissä oli sisäisiä vuotoja. STUK seuraa ongelmien ratkaisua ja tarkastaa venttiilit vielä ennen niiden lähettämistä valmistajalta Olkiluotoon.

Tammikuussa laitostoimittaja Areva toi työmaalle neutroni-ilmaisimia ilman asianmukaisia lupia. Luvat niille olisi pitänyt etukäteen hankkia, sillä ilmaisimet luokitellaan ydinmateriaaliksi. TVO toimitti STUKille selvityksen, jossa esitettiin miten vastaavat virheet jatkossa vältetään. STUK arvioi korjaavat toimenpiteet riittäviksi, ja seuraa jatkossa niiden toteuttamista.

STUK on projektin kuluessa teettänyt säännöllisesti selvityksiä turvallisuuskulttuurista työmaalla. Vuoden 2017 alussa käynnistyi selvitys käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuurista. STUK hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan valvontaansa ja tehdessään turvallisuusarviota käyttölupahakemuksesta.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kuusi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui TVO:n ”Tuotantoon valmistautuminen” -osaprojektiin. Osaprojektin tavoitteena on seurata ja varmistaa, että TVO:n eri organisaatioyksiköt valmistautuvat Olkiluoto 3:n käyttöön ja ylläpitoon systemaattisesti. Tarkastuksessa käytiin läpi osaprojektin edistymistä ja hallinnointia yleisesti, ja tarkastettiin yksityiskohtaisemmin osa-alueita kunnossapito, ohjeistojen laatiminen ja suunnittelutyökalut ja -tiedot. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK kiinnitti kuitenkin huomiota henkilöstön vaihtuvuuteen ja resursseihin sekä korosti perehdytyksen tärkeyttä, samoin kuin sitä, että esimiestyöhön on varattava riittävästi aikaa.

Helmikuussa STUK teki johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn liittyvän tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin projektijohdon menettelyitä ja toimintaa turvallisuuden ensisijaisuuden varmistamiseksi ja vastuiden muuttumista projektin siirtyessä rakentamisvaiheesta käyttöönottoon ja käyttöön. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvallisuuskulttuuri- ja työilmapiirikyselyjen tuloksia ja niiden perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Tarkastuksessa todennettiin, että turvallisuusnäkökohdat otetaan päätöksenteossa huomioon, mutta päätösten perusteluja ei dokumentoida kattavasti pöytäkirjoihin. Turvallisuutta korostavan kulttuurin kannalta olisi eduksi, että päätösten taustat olisivat muidenkin kuin päätöksentekoon osallistuneiden löydettävissä. Asiasta ei esitetty vaatimusta, koska TVO oli tunnistanut saman asian itsekin, ja aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tuore ydinpolttoaine tuodaan laitospaikalle syksyllä. STUK teki polttoaineen tuontiin valmistautumiseen liittyen kaksi tarkastusta. Toinen tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin, ja toinen valvonta-alueen käyttöönottoon. Valvonta-alue tarkoittaa aluetta, jolla on noudatettava erityisiä turvaohjeita säteilyltä suojaamiseksi ja jonne pääsyä valvotaan. Turvajärjestelytarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Valvonta-alueen käyttöönottosuunnitelmaan STUK edellytti tarkastuksen perusteella tarkempaa kuvausta kulunvalvonnasta. STUK vaati myös, että säteilysuojeluhenkilöstön valtuudet toteuttaa toimenpiteitä säteilyannosten pienentämiseksi ja valtuudet keskeyttää työnteko on kirjattava laitoksella käytössä oleviin ohjeisiin. Kolmas esitetty vaatimus koski säteilysuojelukoulutuksen sisällöstä ja koulutussuunnitelmista ilmoittamista STUKille.

Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA – Probabilistic Risk Assessment) hyödyntämiseen kohdistuneessa tarkastuksessa aiheina olivat PRA:n ylläpidon vastuut ja resurssit rakentamis- ja käyttövaiheissa sekä PRA:n tarkastamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvät ohjeet. STUK totesi, että TVO:lla on Olkiluodon käyvillä yksiköillä toimivat PRA -menettelyt, ja on tärkeää, että myös OL3:n osalta menettelyt ja vastuut ovat selvät laitoksen käytön alkaessa.

Maaliskuussa STUK teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen varaosien varastointiin ja vastaanottotarkastusten menettelyihin. Tarkastuksessa todennettiin toimintaa ja varastointiolosuhteita eri varastotiloissa. Lisäksi tarkastettiin TVO:n ohjeistusta, resursseja ja henkilöstön koulutusta varaosien valvontaa ja tarkastuksia koskien. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus varastoinnin aikaisen kunnossapitotoiminnan dokumentoimisesta.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi OL1/2:n käytön tarkastusohjelman valmiusjärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa käsiteltiin valmiusjärjestelyjä myös OL3-laitosyksikön kannalta.

 

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Minna Tuomainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988329