Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta touko–elokuu 2016

TVO jätti käyttölupahakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. STUK aloitti käyttölupa-aineiston tarkastamisen. Aineisto toimitettiin STUKille kokonaisuutena, lukuunottamatta tiettyjä paloriskianalyyseja, joiden toimittamiseen muuta aineistoa myöhemmin STUK on antanut luvan.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

TVO tiedotti STUK:lle keväällä kahdesta työmaalla ilmenneestä ongelmasta; venttiiliasennuksissa venttiilien osia oli sekaantunut ja asennettu vääriin paikkoihin, ja ilmastointikanavien tiiveystestauksessa oli huomattu, että suunnittelussa tiiveydelle asetetut vaatimuksen eivät kaikilta osin täyttyneet.

Ilmastointikanavista TVO toimitti STUKille hyväksyttäväksi esityksen tilanteen korjaamisesta; mikäli suunnittelussa on vaadittu tiiveyttä ilman erityistä syytä, vaatimusta voidaan lieventää, mutta mikäli tiiveydelle on todellinen tarve (estetään radioaktiivisuuden leviäminen), asennukset korjataan. STUK hyväksyi esityksen, mutta esitti siihen liittyen vaatimuksia mm. tiiveyden varmistamisesta kokein niille kanavistoille, joiden on oltava tiiviitä.

Venttiiliasennuksiin liittyen TVO toimitti STUKille selvityksen sekaannukseen johtaneista syistä ja opiksi otetuista asioista. Kaikki asennuksessa tehdyt virheet pystytään jäljittämään ja korjaamaan. Myös STUK tulee arvioimaan tarkastusmenettelyjään, jotta vastaavanlainen sekaannus jatkossa havaittaisiin aikaisemmin.

Toukokuussa Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN tiedotti STUKille väärinkäytösepäilyksistä Creusot Forgen tehtaalla, joka on valmistanut Olkiluoto 3:lle tärkeitä reaktorin jäähdytyspiirin osia, kuten paineistimen. Samaan aikaan TVO kertoi saaneensa tietoa epäselvyyksistä SBS:n (Spécial Brides Service) materiaalitodistuksissa. Kyseinen yritys on toimittanut materiaaleja useille alihankkijoille. STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö epäilyt myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja mikä niiden merkitys on. Selvitys on toimitettava STUKille syyskuun loppuun mennessä.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kaksi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuuriin. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyihin liittyviä näkökohtia osana turvallisuuskulttuuria. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus (henkilöstöä on opastettava varautumaan erilaisiin ulkoa tuleviin turvajärjestelyuhkiin, kuten tiedon urkintaan).

Toisessa tarkastuksessa arvioitiin TVO:n valmistautumista reaktorilaitoksen käyttöönottotarkastuksiin (laitteille ja järjestelmille tehdään käyttöönottotarkastus ennen niiden koekäytön aloittamista, jotta voidaan varmistua, että edellytykset koekäytön aloittamiselle ovat olemassa). STUK teki tarkastuksen yllätystarkastuksena ilmoittamatta siitä etukäteen TVO:lle. Tarkastuksessa ei havaittu poikkeamia sovituista käytännöistä, ja todettiin, että TVO ja laitostoimittaja olivat kehittäneet toimintaansa aktiivisesti vuoden aikana. Tarkastuksessa havaittiin muutamia kehityskohteita esimerkiksi päällekkäisen työn karsimiseksi, mutta tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Rakentamisen aikainen valvonta tammi–huhtikuu 2016

STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastamista. Järjestelmäsuunnittelu on hyväksytty, mutta STUK tarkasti muutamia suunnitteluun tulleita muutoksia. Laitteiden ja rakenteiden osalta STUK käsitteli etenkin väsymisanalyyseja sekä suunnitelmiin tulleita muutoksia.

TVO jätti käyttölupahakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. STUK aloitti käyttölupa-aineiston tarkastamisen.

STUK osallistui laitoksen rakennus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmistelujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin tarkastuksiin. STUK valvoi myös Ranskassa tehtäviä paineistimen varoventtiilin testejä. Venttiili suojaa reaktorin jäähdytyspiiriä ylipaineelta.

Reaktorilaitoksella kaapelointi ja putkiston asennustyöt jatkuivat. STUK valvoi töiden etenemistä laitospaikalla.

Automaation koekäyttö alkoi vuoden alkupuolella, ja reaktorilaitoksen muiden prosessijärjestelmien koekäyttö huhtikuussa. STUK tarkasti koekäyttösuunnitelmia, ja valvoi koekäyttötoimintaa paikan päällä. Koekäyttösuunnitelmien tarkastuksen perusteella STUK ei ollut täysin vakuuttunut testauksen kattavuudesta automaatiotoimintojen osalta. STUK esitti asiasta TVO:lle vaatimuksen automaation käyttöönottoon kohdistetussa tarkastuksessa.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana neljä rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Vuoden ensimmäinen tarkastus kohdistui automaatiojärjestelmien koekäyttöön. Tarkastuksessa seurattiin TVO:n roolia koekäytöissä ja käsiteltiin automaatiojärjestelmien koekäyttöjen tilannetta, automaatiotoimintojen testikattavuutta prosessijärjestelmien koekäytöissä sekä automaatiojärjestelmien käyttöönottotarkastuksia. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus automaatiotoimintojen riittävän testikattavuuden varmistamisesta.

Kunnossapitoa ja ikääntymisen hallintaa koskevan tarkastuksen tavoitteena oli selvittää TVOn valmiutta mekaanisten laitteiden kunnossapitoon ja ikääntymisen hallintaan. Tarkastuksessa kartoitettiin kunnossapito-ohjeiston tilanne ja laitteiden varaosien hankinta ja varastointi. Lisäksi arvioitiin kunnossapitohenkilöstön koulutuksen tilannetta ja koulutukseen liittyviä suunnitelmia. TVO:n kunnossapitostrategiaa ja kunnonvalvontamenetelmiä arvioitiin esimerkeiksi valittujen laitteiden avulla. Tarkastuksessa selvitettiin myös käyttöönottovaiheen aikaista laitteiden ja rakenteiden kunnossapitoa ja TVO:n näkemyksiä sekä varautumista laitoksen pitkän asennusvaiheen aiheuttamien haitallisten vaikutusten torjumiseen. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Valmiusjärjestelyihin kohdistetussa tarkastuksessa käsiteltiin valmiusjärjestelyjä, -ohjeistusta, -tiloja, -koulutusta ja turvajärjestelynäkökohtia. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta; lista valmiustilanteeseen liittyvistä ohjeista on toimitettava STUKille, valmiussuunnitelmaa on täydennettävä keskeisillä uhkatilanteiden hallintaan liittyvillä tehtävillä ja valmiustilanteen aikaiset kuulutukset on voitava tehdä sujuvasti laitosyksiköiden välillä.

Kauden neljäs tarkastus koski käyttöönottoa. Tarkastuksessa seurattiin TVO:n toimintaa käyttöönotossa, tilannekuvan ylläpitoa sekä henkilöstön perehdyttämistä käyttöönoton aikana. Tarkastuksessa käytiin läpi myös käyttöönoton aikainen käyttökokemustoiminta koskien sekä OL3-laitosyksikköä, että muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämistä. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus eri organisaatioiden roolien ja vastuiden selvittämisestä.


Rakentamisen aikainen valvonta syys–joulukuu 2015

STUK jatkoi Olkiluoto 3:n järjestelmien, laitteiden ja rakenteiden yksityiskohtaisten suunnitelmien tarkastamista. Lisäksi STUK osallistui laitosyksikön komponenttivalmistuksen, laitoksen rakennus- ja asennustöiden sekä käyttöönottovalmistelujen valvontaan ja näihin työvaiheisiin liittyviin tarkastuksiin.

Laitoksen järjestelmien suunnittelu on hyväksytty. STUK tarkasti järjestelmien ja laitteiden suunnitteluaineistoihin tehtyjä muutoksia sekä erilaisia analyyseja, kuten vika- ja vaikutusanalyyseja sekä järjestelmien kuormituskuvauksia, joita käytetään lähtötietona lopullisten jännitysanalyysien tekemiselle.

Reaktorilaitoksella putkiston asennustyöt alkoivat uudelleen. STUK valvoi töiden etenemistä laitospaikalla.

Automaation testaus testikentällä jatkui vielä osalle järjestelmistä. Osa järjestelmistä on jo siirretty Olkiluotoon. STUK seurasi valittuja testejä testikentällä ja käsitteli ja hyväksyi hakemukset viimeistenkin automaatiojärjestelmien siirtämiseksi laitospaikalle.

Keväällä STUK edellytti TVO:lta selvitystä reaktoripainesäiliön ja muiden primääripiirin laitteiden materiaalivalmistuksesta Ranskan ydinturvallisuusviranomainen tiedotettua, että Ranskan Flamanvilleen rakennettavan ydinvoimalaitoksen reaktorin painesäiliön hiilipitoisuudessa on havaittu lujuuteen vaikuttavia poikkeamia. TVO toimitti selvityksen ensimmäisen osan STUKille kesäkuussa, ja toisen osan marraskuussa. TVO tarkisti vielä lokakuussa reaktorin primääripiiriin kuuluvan paineistimen teräksen hiilipitoisuuksia. Mittaukset kertoivat hiilipitoisuuden olevan vaatimusten mukainen. STUK tarkasti TVO:n toimittamat selvitykset ja totesi ne riittäviksi ja tehdyt johtopäätökset perustelluiksi.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki viimeisen vuosikolmanneksen aikana kahdeksan rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta. Yksi tarkastuksista oli yllätystarkastus, josta ei ilmoitettu etukäteen TVO:lle. Yllätystarkastus kohdistui asennusvalvonnan resursseihin, ja se tehtiin asennustoiminnan vilkastumisen jälkeen. Tarkastuksessa todennettiin valvontakäynneillä resurssien riittävyyttä eri tekniikanaloilla sekä normaalin työajan ulkopuolella että normaalina työaikana. Tarkastuksessa arvioitiin myös TVO:n asennusvalvonnan reagointimahdollisuuksia muuttuviin resurssitarpeisiin tulevaisuudessa sekä asennusvalvonnan resurssien mitoitusta asennusten työtahtiin suhteutettuna. Resurssit todettiin riittäviksi, mutta TVOta edellytettiin varautumaan resurssitarpeiden muuttumiseen.

Sähkötekniikan tarkastuksessa käsiteltiin muutostenhallintaa, valmistautumista käyttöönottovaiheeseen, suojarakennuksen sähköasennuksia tekevän aliurakoitsijan perehdytystä ja asennusvalvonnan resursseja. Tarkastuksessa ei havaittu puutteita luvanhaltijan toiminnassa.

Käyttöönottoon liittyen tehtiin kaksi tarkastusta. Toisessa tarkastuksessa arvioitiin turvallisuustoimintojen testauksen kattavuutta, testauskattavuuden tarkastusta sekä laajempien kokonaisuuksien käsittelyä koeohjelmissa ja testausta koekäytöissä. Osana tarkastusta STUK haastatteli koekäytön, koeohjelmien tarkastuksen ja ydinturvallisuuden asiantuntijoita. Toinen käyttöönoton tarkastuksista kohdistui ilmastointijärjestelmien koekäyttöön. Tarkastuksessa käsiteltiin esim. käyttöönoton aikaista kunnossapitoa, muutosten hallintaa, tiettyjen tilojen erityisvaatimuksia ilmastoinnille sekä käyttöönottoon osallistuvien uusien henkilöiden perehdytystä. Tarkastuksissa TVO:n menettelyt arvioitiin riittäviksi, eikä STUK esittänyt vaatimuksia.

Tietoturvallisuuteen ja turvajärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa keskityttiin käyttöönoton turvajärjestelyihin, turvajärjestelyjen käytännön toteutusta todennettiin laitoskierroksella. Laitoskierroksen kohteena olivat reaktorirakennus, ulkoalueet ja logistiikkaketju voimalaitosalueella. STUK esitti tarkastuksessa yhden laitostietokantaa koskevan vaatimuksen.

Laadunhallinnan tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n organisaatiomuutoksen vaikutuksia, käyttölupahakemuksen jättämisen valmisteluja sekä avoimien asioiden hallintaa. Tarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia.

Säteilysuojelun tarkastuksessa aiheina olivat säteilysuojeluorganisaation resurssit, valmistautuminen valvonta-alueen käyttöönottoon sekä säteilysuojelun hankinnat. Lisäksi käsiteltiin TVO:n toimenpiteitä N16-lähdetermin mahdollisen aliarvioinnin johdosta. Tarkastukseen kuului laitoskierros, jossa todettiin mm. vesi- ja ilmapäästömonitorien sekä näytteenottopisteiden tulevat sijainnit. Tarkastuksen perusteella TVO:ta vaadittiin arvioimaan säteilysuojelun henkilöresurssien riittävyys.

PRA-tarkastuksessa käytiin läpi PRA:n tilannekatsaus ja todennettiin TVO:n tarkastus- ja valvontatoimia liittyen laitostoimittajan PRA-työhön. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.


Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö