Olkiluoto 3

Rakentamisen aikainen valvonta tammikuun alusta huhtikuun loppuun 2017

Vuoden 2017 alussa STUK jatkoi Teollisuuden Voiman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttölupahakemuksen käsittelyä. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana STUK hyväksyi selvityksen ydinmateriaalivalvonnan järjestämisestä, kuvauksen käytönaikaisesta laadunhallinnasta ja luokitusasiakirjan, joka kuvaa laitoksen järjestelmien ja laitteiden luokituksen niiden turvallisuusmerkityksen mukaisesti. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK pyysi lausunnot sisäministeriöltä. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken.

Laitospaikalla jatkuivat asennukset ja järjestelmien koekäyttö. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi käyttöönottokokeita.

Laitoksen ohjaajien simulaattorikoulutus alkoi helmikuussa. STUK tarkasti yhteenvetoraportin testeistä, joilla TVO osoitti, että simulaattori vastaa laitosta ja on valmis koulutuskäyttöön. Simulaattorin hyväksymistestejä STUK seurasi syksyllä 2016.

Reaktorin jäähdytyspiirin paineistimen varoventtiileitä ei ole vielä asennettu. Venttiilit suojaavat jäähdytyspiiriä ylipaineelta. Venttiili edustaa osin uutta suunnittelua, ja siihen on projektin aikana tehty useita muutoksia. Paineistimen varoventtiileiden tehdastestejä STUK valvoi Saksassa. Testeissä oli ongelmia. Aluksi venttiilin kokoonpano oli väärä ja venttiilissä oli sisäisiä vuotoja. STUK seuraa ongelmien ratkaisua ja tarkastaa venttiilit vielä ennen niiden lähettämistä valmistajalta Olkiluotoon.

Tammikuussa laitostoimittaja Areva toi työmaalle neutroni-ilmaisimia ilman asianmukaisia lupia. Luvat niille olisi pitänyt etukäteen hankkia, sillä ilmaisimet luokitellaan ydinmateriaaliksi. TVO toimitti STUKille selvityksen, jossa esitettiin miten vastaavat virheet jatkossa vältetään. STUK arvioi korjaavat toimenpiteet riittäviksi, ja seuraa jatkossa niiden toteuttamista.

STUK on projektin kuluessa teettänyt säännöllisesti selvityksiä turvallisuuskulttuurista työmaalla. Vuoden 2017 alussa käynnistyi selvitys käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuurista. STUK hyödyntää selvityksen tuloksia suunnitellessaan valvontaansa ja tehdessään turvallisuusarviota käyttölupahakemuksesta.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kuusi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui TVO:n ”Tuotantoon valmistautuminen” -osaprojektiin. Osaprojektin tavoitteena on seurata ja varmistaa, että TVO:n eri organisaatioyksiköt valmistautuvat Olkiluoto 3:n käyttöön ja ylläpitoon systemaattisesti. Tarkastuksessa käytiin läpi osaprojektin edistymistä ja hallinnointia yleisesti, ja tarkastettiin yksityiskohtaisemmin osa-alueita kunnossapito, ohjeistojen laatiminen ja suunnittelutyökalut ja -tiedot. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK kiinnitti kuitenkin huomiota henkilöstön vaihtuvuuteen ja resursseihin sekä korosti perehdytyksen tärkeyttä, samoin kuin sitä, että esimiestyöhön on varattava riittävästi aikaa.

Helmikuussa STUK teki johtamiseen ja turvallisuusasioiden käsittelyyn liittyvän tarkastuksen. Tarkastuksessa käsiteltiin projektijohdon menettelyitä ja toimintaa turvallisuuden ensisijaisuuden varmistamiseksi ja vastuiden muuttumista projektin siirtyessä rakentamisvaiheesta käyttöönottoon ja käyttöön. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvallisuuskulttuuri- ja työilmapiirikyselyjen tuloksia ja niiden perusteella tehtäviä toimenpiteitä. Tarkastuksessa todennettiin, että turvallisuusnäkökohdat otetaan päätöksenteossa huomioon, mutta päätösten perusteluja ei dokumentoida kattavasti pöytäkirjoihin. Turvallisuutta korostavan kulttuurin kannalta olisi eduksi, että päätösten taustat olisivat muidenkin kuin päätöksentekoon osallistuneiden löydettävissä. Asiasta ei esitetty vaatimusta, koska TVO oli tunnistanut saman asian itsekin, ja aloittanut toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.

Tuore ydinpolttoaine tuodaan laitospaikalle syksyllä. STUK teki polttoaineen tuontiin valmistautumiseen liittyen kaksi tarkastusta. Toinen tarkastus kohdistui turvajärjestelyihin, ja toinen valvonta-alueen käyttöönottoon. Valvonta-alue tarkoittaa aluetta, jolla on noudatettava erityisiä turvaohjeita säteilyltä suojaamiseksi ja jonne pääsyä valvotaan. Turvajärjestelytarkastuksessa ei esitetty vaatimuksia. Valvonta-alueen käyttöönottosuunnitelmaan STUK edellytti tarkastuksen perusteella tarkempaa kuvausta kulunvalvonnasta. STUK vaati myös, että säteilysuojeluhenkilöstön valtuudet toteuttaa toimenpiteitä säteilyannosten pienentämiseksi ja valtuudet keskeyttää työnteko on kirjattava laitoksella käytössä oleviin ohjeisiin. Kolmas esitetty vaatimus koski säteilysuojelukoulutuksen sisällöstä ja koulutussuunnitelmista ilmoittamista STUKille.

Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA – Probabilistic Risk Assessment) hyödyntämiseen kohdistuneessa tarkastuksessa aiheina olivat PRA:n ylläpidon vastuut ja resurssit rakentamis- ja käyttövaiheissa sekä PRA:n tarkastamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyvät ohjeet. STUK totesi, että TVO:lla on Olkiluodon käyvillä yksiköillä toimivat PRA -menettelyt, ja on tärkeää, että myös OL3:n osalta menettelyt ja vastuut ovat selvät laitoksen käytön alkaessa.

Maaliskuussa STUK teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen varaosien varastointiin ja vastaanottotarkastusten menettelyihin. Tarkastuksessa todennettiin toimintaa ja varastointiolosuhteita eri varastotiloissa. Lisäksi tarkastettiin TVO:n ohjeistusta, resursseja ja henkilöstön koulutusta varaosien valvontaa ja tarkastuksia koskien. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus varastoinnin aikaisen kunnossapitotoiminnan dokumentoimisesta.

Rakentamisen tarkastusohjelman tarkastusten lisäksi OL1/2:n käytön tarkastusohjelman valmiusjärjestelyihin kohdistuneessa tarkastuksessa käsiteltiin valmiusjärjestelyjä myös OL3-laitosyksikön kannalta.


Rakentamisen aikainen valvonta syys–joulukuu 2016

STUK jatkoi käyttölupahakemuksen käsittelyä. STUK hyväksyi käyttölupaan liittyen erilaisia laitoksen käyttöön liittyviä ohjelmia, kuten ympäristön säteilyvalvontaa, laitoksen ikääntymisen hallintaa ja määräaikaistarkastuksia koskevat ohjelmat. Turva- ja valmiusjärjestelyistä STUK edellytti lisätietoja. Laajempien käyttölupa-aineistoon kuuluvien kokonaisuuksien, kuten laitoksen lopullisen turvallisuusselosteen, käyttöehtojen ja todennäköisyyspohjaisen turvallisuusanalyysin tarkastus on vielä kesken STUKissa.

Laitospaikalla asennukset sekä laitteiden ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

Keväällä 2016 STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö laitevalmistajien Creusot Forge ja SBS (Spécial Brides Service) mahdolliset väärinkäytökset (esim. valmistusdokumentaation tai materiaalitodistusten väärentäminen) myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja jos liittyvät, mikä niiden merkitys on. TVO toimitti vaaditun selvityksen syyskuussa, mutta koska selvitystyö asian suhteen on vielä kesken, lopullista johtopäätöstä väärinkäytösten merkityksestä OL3:lle ei voida vielä tehdä. STUK edellytti jatkoselvityksiä molempien valmistajien osalta. Marraskuussa STUK osallistui kansainväliseen viranomaistarkastukseen Creusot Forgelle.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana neljä rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Muutostenhallintaa käsitelleessä tarkastuksessa arvioitiin TVO:n menettelyjä suunnittelu- että työmaamuutosten käsittelyyn ja sitä, miten TVO saa tietoa muutoksista ja valvoo laitostoimittajaa muutostenhallintaan liittyen. TVO:n toiminta todettiin ohjeistuksen mukaiseksi, ja TVO:n todettiin saavan hyvin tietoa suunnitteilla olevista muutoksista. TVO on kehittänyt menettelyjään merkittävästi projektin aikana. Muutosten käsittely oli dokumentoitua ja jäljitettävää. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus työmaamuutosten viranomaishyväksynnän ja sen dokumentoinnin ohjeistamisesta.

Sähkötekniikan tarkastuksessa käsiteltiin TVO:n havaintoja sähköjärjestelmien käyttöönotosta sekä OL3 tuotantokäyttöön valmistautumista koskien sähköteknisen käyttö/kunnossapito ohjeiden harmonisointia OL1/2 ja OL3 laitosyksiköiden välillä. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien suunnitteluperusteisen virran jakautumista SBO:n rinnankytketyissä generaattorikaapeleissa.

Ohjaajien koulutusta ja lisensiointia koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin lisensioitavan käyttöhenkilöstön koulutussuunnitelmia ja niiden tausta-aineistoja sekä suunniteltua käyttöhenkilöstön lisensiointirutiinia. Ennen varsinaista tarkastusta tehtiin neljä käyttöhenkilöstön haastattelua koulutettavien henkilöiden omien käsitysten kartoittamiseksi. Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta: OL3 ohjaajien koulutukseen on sisällytettävä osuus, jossa käydään läpi ohjaajien ja vuoropäällikön toimiminen toistensa varahenkilöinä; OL3 jaospäällikön varahenkilökäytännöt on suunniteltava.

Automaatiota koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin käytön aikaisen ohjeistuksen tilannetta, koekäytössä esiintyneiden teknisten ongelmien ratkaisemisen etenemistä sekä muutosten- ja konfiguraationhallintaa. Viimeksi mainittujen yhteydessä tehtiin kierros laitostoimittajan toimistolla sekä työmaalla tarkastamassa asiakirjojen muutosmerkintöjen asianmukaisuutta. Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus koskien automaation käyttöönottoa koskevien päivittäishavaintojen kirjaamista.


Rakentamisen aikainen valvonta touko–elokuu 2016

TVO jätti käyttölupahakemuksen Työ- ja elinkeinoministeriölle huhtikuussa. STUK aloitti käyttölupa-aineiston tarkastamisen. Aineisto toimitettiin STUKille kokonaisuutena, lukuunottamatta tiettyjä paloriskianalyyseja, joiden toimittamiseen muuta aineistoa myöhemmin STUK on antanut luvan.

Laitospaikalla asennukset ja järjestelmien koekäyttö jatkuivat. STUK valvoi asennus- ja käyttöönottotoimintaa, ja seurasi valittuja järjestelmien käyttöönottokokeita.

TVO tiedotti STUK:lle keväällä kahdesta työmaalla ilmenneestä ongelmasta; venttiiliasennuksissa venttiilien osia oli sekaantunut ja asennettu vääriin paikkoihin, ja ilmastointikanavien tiiveystestauksessa oli huomattu, että suunnittelussa tiiveydelle asetetut vaatimuksen eivät kaikilta osin täyttyneet.

Ilmastointikanavista TVO toimitti STUKille hyväksyttäväksi esityksen tilanteen korjaamisesta; mikäli suunnittelussa on vaadittu tiiveyttä ilman erityistä syytä, vaatimusta voidaan lieventää, mutta mikäli tiiveydelle on todellinen tarve (estetään radioaktiivisuuden leviäminen), asennukset korjataan. STUK hyväksyi esityksen, mutta esitti siihen liittyen vaatimuksia mm. tiiveyden varmistamisesta kokein niille kanavistoille, joiden on oltava tiiviitä.

Venttiiliasennuksiin liittyen TVO toimitti STUKille selvityksen sekaannukseen johtaneista syistä ja opiksi otetuista asioista. Kaikki asennuksessa tehdyt virheet pystytään jäljittämään ja korjaamaan. Myös STUK tulee arvioimaan tarkastusmenettelyjään, jotta vastaavanlainen sekaannus jatkossa havaittaisiin aikaisemmin.

Toukokuussa Ranskan ydinturvallisuusviranomainen ASN tiedotti STUKille väärinkäytösepäilyksistä Creusot Forgen tehtaalla, joka on valmistanut Olkiluoto 3:lle tärkeitä reaktorin jäähdytyspiirin osia, kuten paineistimen. Samaan aikaan TVO kertoi saaneensa tietoa epäselvyyksistä SBS:n (Spécial Brides Service) materiaalitodistuksissa. Kyseinen yritys on toimittanut materiaaleja useille alihankkijoille. STUK edellytti TVO:lta selvitystä siitä, liittyvätkö epäilyt myös Olkiluoto 3:n komponenttien valmistukseen, ja mikä niiden merkitys on. Selvitys on toimitettava STUKille syyskuun loppuun mennessä.

Rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset

STUK teki vuosikolmanneksen aikana kaksi rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman tarkastusta.

Laadunhallinnan tarkastus kohdistui käyttöönottovaiheen turvallisuuskulttuuriin. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyihin liittyviä näkökohtia osana turvallisuuskulttuuria. Tarkastuksen perusteella esitettiin yksi vaatimus (henkilöstöä on opastettava varautumaan erilaisiin ulkoa tuleviin turvajärjestelyuhkiin, kuten tiedon urkintaan).

Toisessa tarkastuksessa arvioitiin TVO:n valmistautumista reaktorilaitoksen käyttöönottotarkastuksiin (laitteille ja järjestelmille tehdään käyttöönottotarkastus ennen niiden koekäytön aloittamista, jotta voidaan varmistua, että edellytykset koekäytön aloittamiselle ovat olemassa). STUK teki tarkastuksen yllätystarkastuksena ilmoittamatta siitä etukäteen TVO:lle. Tarkastuksessa ei havaittu poikkeamia sovituista käytännöistä, ja todettiin, että TVO ja laitostoimittaja olivat kehittäneet toimintaansa aktiivisesti vuoden aikana. Tarkastuksessa havaittiin muutamia kehityskohteita esimerkiksi päällekkäisen työn karsimiseksi, mutta tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Minna Tuomainen / Projektipäällikkö
    puh. +358975988329