Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammi–huhtikuussa 2016

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 9.–10.3.2016

Tarkastuksessa selvitettiin sitä, miten johto on toiminnallaan ja viestinnällään varmistanut, että organisaation kulttuurissa turvallisuuden ensisijaisuus toteutuu organisaatiomuutoksen ja henkilöstövähennysten yhteydessä. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin sitä, millaisin turvallisuusindikaattorein ja toimintaprosessien mittarein TVO:n johto seuraa organisaation toiminnan laatua ja turvallisuutta. TVO esitteli myös laatimansa turvallisuuskulttuuriohjelman, joka on luotu turvallisuuskulttuurin kehittämisen rungoksi. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyistä huolehtimista osana turvallisuutta, johtamista ja turvallisuuskulttuuria.

Tarkastuksessa TVO:n johdon näkemys oli, ettei organisaatiomuutoksella ole ollut vaikutusta turvallisuuden ensisijaisuuteen eikä turvallisuuteen Olkiluodon laitoksilla. Organisaatiomuutoksen jälkiarviointeja on tehty ja organisaatiossa on käynnistetty erilaisia toimia organisaatiomuutoksen tavoitteiden ja vaikutusten keskustelemiseksi ja selkeyttämiseksi. Tarkastuksen perusteella ei kuitenkaan saatu todennettua, onko johdolla riittävä kuva organisaatiomuutoksen jälkeisistä organisaation toiminnan käytännön haasteista. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi vastuiden selkeys sekä osaamisen ja resurssien riittävyys.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n on arvioitava henkilöstökyselyn heikentyneen tuloksen ja henkilöstön kriittisyyden yhteyttä toiminnan laatuun ja turvallisuuteen. Lisäksi STUK edellytti TVO:ta täydentämään turvallisuuskulttuuriohjelmaansa kokonaisvaltaisemmaksi.

Käyttökokemustoiminta, 2.–3.3.2016

STUK varmistui tarkastuksessa TVO:n käyttökokemustoiminnan henkilöresurssien riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä käyttökokemustoiminnan menettelyjen dokumentoimisesta ja toimivuudesta. Tarkastuksessa selvitettiin myös TVO:n käyttökokemustoiminalle asettamat tavoitteet ja menettelyt niiden saavuttamiseksi. STUK teki tarkastuksen perehtymällä TVO:n käsikirjoihin ja ohjeisiin, haastattelemalla TVO:n henkilöstöä, todentamalla TVO:n ohjeiden edellyttämiä dokumentteja ja seuraamalla toimintaa. Tarkastusalue oli laajahko, koska käyttökokemustoimintaa koskeva uusi viranomaisohje YVL A.10 tuli voimaan vuoden 2015 loppupuolella ja STUK halusi varmistua vaatimusten täyttymisestä.

Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut käyttökokemustoiminnan henkilöresursoinnista ja menettelyistä. TVO seuraa ja arvioi käyttökokemustoiminnan onnistumista sekä määrittää toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.10 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen käyttökokemustoiminnan tavoitteisiin, osaamisen vahvistamiseen tietyillä osa-alueille, tutkintamenetelmien dokumentoimiseen ja käyttöön sekä omien käyttötapahtumien perusteella määritettävien toimenpiteiden priorisointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi STUK esitti joitain käyttökokemustoiminnan vastuisiin ja menettelyjen dokumentoimiseen liittyviä tarkastushavaintoja TVO:n arvioitavaksi ja otettavaksi huomioon toiminnan kehittämisessä.

Laitoksen ylläpito, 30.–31.3.2016

Tarkastuksessa arvioitiin niitä resursseja, toimintoja ja tehtäviä, joilla TVO varmistaa laitosyksiköiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksen erityiskohteina olivat kunnossapidon henkilöstösuunnittelu, polttoaineen käsittelylaitteet sekä rajatussa laajuudessa putkistot, meneillään olevat muutostyöt ja sähkö- ja automaatiolaitososien kunnossapitoon liittyvät YVL-ohjevaatimukset. Uudet viranomaisohjeet tulivat voimaan vuoden 2015 loppupuolella.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kuusi vaatimusta, joista osa liittyi uusien viranomaisohjeiden vaatimustason täyttämiseksi tehtävien toimenpiteiden selvittämiseen. TVO:n on laadittava suunnitelma varavoimadieselgeneraattorien polttoaineen siirtoputkistojen käyttökuntoisuuden selvittämiseksi. TVO:n on myös arvioitava silmämääräisin tarkastuksin vuoden 2016 vuosihuolloissa, onko tehokäytön aikana luoksepääsemättömissä tiloissa sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä pienputkistoja, joiden puutteellinen tuenta voisi johtaa väsymismurtumaan. Lisäksi TVO:ta edellytettiin ohjeistamaan ja esittämään seuraavassa tarkastuksessa ne menettelyt, joilla se vähentää tuoteväärennösten käytön mahdollisuutta laitoksilla.

Säteilysuojelu, 8.–9.3.2016

Säteilysuojelua koskevan tarkastuksen erityiskohteena oli säteilysuojelun suunnittelussa käytettävät menettelyt, henkilöresurssien riittävyys ja säteilysuojelussa käytettävät ohjeistot. Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut voimalaitoksen säteilysuojelusta hyvin, mistä on osoituksena työntekijöiden pienet säteilyannokset. STUK kirjasi hyvänä käytäntönä säteilysuojelun kannalta merkittävien laitosmuutosten laajan käsittelyn organisaation sisällä. Säteilysuojeluohjeisto on ajan tasalla, ja sitä on täydennetty uusilla ohjeilla.

STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.4 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen säteilysuojeluhenkilöstön varamiesjärjestelyjen dokumentointiin sekä turvallisuuden kannalta merkittävän tehtävän koulutusohjelman laadintaan.

Turvajärjestelyt, 25.–29.4.2016

Tarkastuksessa käytiin läpi uusien viranomaisohjeiden YVL A.11 ja YVL A.12 sekä suunnitteluperusteuhkan keskeisten vaatimusten toteutusta käytännössä. Tarkastuskohteina olivat sekä fyysiset turvajärjestelyt että tietoturvallisuus. Tarkastuksen kohteina olivat erityisesti turvajärjestelyjen vaikuttavuuden ja tehokkuuden osoittaminen, vitaalisten alueiden määrittely ja turvajärjestelyjen käytännön toteutus.

TVO on kehittämässä turvajärjestelyjen itsearviointia valvontasuunnitelman avulla. Lisäksi TVO on sisäisen auditointiprosessin ja riippumattomien ulkopuolisten arviointien lisäksi parantamassa turvajärjestelyjen raportointia organisaation johdolle. Turvaorganisaation harjoitusohjelman seurantaa ja raportointia on kehitetty viime vuosina, ja tarkoitus on käyttää harjoitustoimintaa turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamiseen entistä selkeämmin.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia liittyen turvajärjestelyjen käytännön toteutuksen kehittämiseen sekä turvajärjestelyjen suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen liittyvän dokumentaation tuottamiseen.

 


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2015

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 15.–16.9.2015

Henkilöstöresurssit ja osaaminen tarkastuksen aiheena oli TVO-konsernissa huhtikuussa 2015 käyttöön otetun organisaatio- ja toimintamallin mukainen henkilöstöresurssien hallinta ja -organisaatio. Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin useita henkilöitä, joilla on palvelu- ja osaamiskeskustoimintamallin mukaisia uusia rooleja (esim. palveluvastaava, osaamiskeskuspäällikkö, business partner).

TVO-konsernin uusi toimintamalli on otettu käyttöön ja mm. ensimmäiset palvelusopimukset on tehty vuoden loppuun asti ja henkilöitä on nimetty uusiin rooleihin. HR-toiminnot jaettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä HR-osaamiskeskukseen ja palvelukeskukseen. Tarkastuksen ja siihen liittyvien haastattelujen perusteella STUK totesi, että TVO-konsernin palveluihin ja rooleihin perustuva toimintamalli on otettu käyttöön, mutta se vaatii vielä työtä käytäntöön vakiinnuttamiseksi. STUK seuraa aktiivisesti muutosta. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Johtamisjärjestelmän toimivuus ja laadunvarmistus, 28.–29.10.2015

Johtamisjärjestelmän toimivuuden ja laadunvarmistuksen tarkastuksen aiheena olivat TVO:n asiakirjojen hallinta sekä poikkeamien kirjaamisen ja käsittely. Lisäksi tarkastuksen kohteena oli TVO:n uuden toimintamallin mukainen, viranomaisaineistojen vaatimustenmukaisuutta varmistava palvelu. Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin seitsemän poikkeamien ilmoittamis- ja kirjaamiskäytäntöihin liittyvää kenttähaastattelua.

STUK todensi ohjetietokannasta TVO:n eri käsikirjoihin kuuluvien ohjeiden ajantasaisuutta. Tarkastuksen perusteella menettelyt ohjeiden ajan tasalla pitämiseksi vaikuttavat toimivilta. Poikkeamien hallintaa liittyvien haastattelujen perusteella STUK totesi, että TVO:lla on olemassa hyvät edellytykset poikkeamien esille tuomiselle. Kuitenkin havaintojen ja poikkeamien systemaattisen kirjaamisen tärkeys vaatii vielä lisää viestintää organisaation eri osissa. TVO:lla ei ole dokumentoitua ohjeistusta siihen, miten havaintoja tulee käsitellä ja viestiä vastuuorganisaation yhteisissä kokouksissa. Johdon katselmuksissa käsitellään lähinnä määrin ja yksittäisten poikkeamien käsittelyn tehokkuuteen liittyvää tietoa kahdesti vuodessa.

Tarkastuksessa käytiin läpi esimerkkien avulla STUKin asiakirjatarkastuksen yhteydessä tekemiä havaintoja muun muassa liittyen saatekirjeisiin, etulehteen, asiakirjojen toimittamiseen loogisina kokonaisuuksina ja puuttuviin hyväksyntämerkintöihin. STUK esitti tarkastuksen perusteella vaatimuksen, jonka mukaan TVO:n on arvioitava ja toteuttava toimenpiteet, joilla vältetään asiakirjan ylläpitäminen samanaikaisesti kahdessa eri tietokannassa. TVO:lla on käynnissä viranomaisaineistojen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on luoda selkeät, yhtenevät viranomaisaineistojen laadintamenettelyt koko TVO-konsernin käyttöön. Aineistovaatimuksiin liittyvä koulutus suunnitellaan pidettäväksi vuoden 2016 loppupuolella.

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen, 25.11.2015

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen -tarkastus kohdistui TVO:n suunnittelutoimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin sähkö- ja prosessisuunnittelun menettelyjä, käytettävissä olevia resursseja ja myös poikkeamien käsittelyä eri suunnitteluvaiheissa. Lisäksi aiheena oli muutostyöprosessin nykytilanne. Sähkö- ja prosessisuunnittelun arvioinnin osalta ei havaittu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät vaatimuksen esittämistä. Muutostyöprosessi toimii periaatteessa kuten ennenkin, mutta organisaation muuttuminen on kuitenkin tuonut käytännön toimintaan muutoksia. Uuden organisaation mukaisen toiminnan käyttöönotossa on edelleen menossa siirtymävaihe. Kyseessä on varsin suuri muutos organisaation tapaan järjestää ja hallinnoida töiden tekemistä. Lisäksi muutoksessa on otettava huomioon uusi YVL-ohjeisto ja sen aiheuttamat menettelytapojen ja laitosohjeiden päivitystarpeet. STUK seuraa aktiivisesti kehittymisen etenemistä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

PRA:n käyttö turvallisuuden hallinnassa, 6.10.2015

STUK arvioi todennäköisyysperustaisen riskianalyysin (PRA) käyttöä turvallisuuden hallinnassa tarkastuksessa, jonka aiheina olivat PRA:n päivitystilanne, PRA:n tulosten kehitys, organisaatio, resurssit ja ohjeisto. Lisäksi arvioitiin PRA:ta tekevän organisaation osalta poikkeamien käsittelyä. Tarkastuksessa todettiin, että TVO arvioi PRA-sovellutusten päivitystarpeet kattavasti vuoden 2016 aikana. Viimeisen vuoden aikana PRA-arvioita on tehty pääasiassa liittyen erilaisiin laitosmuutoshankkeisiin ja vuoden 2015 vuosihuoltojen suunnittelun tueksi. TVO on suorittanut neljännesvuosittain käyttötapahtumien risk follow-up tarkasteluja. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena eikä tarkastettavalla alueella havaittu puutteita.

Rakenteet ja rakennukset, 21.–22.10.2015

Olkiluodon voimalaitoksen rakennustekniikan tarkastuksessa STUK arvioi rakenteiden, rakennusten, merivesikanavien ja tunneleiden, käytetyn polttoaineen säilytys- ja käsittelyaltaiden, lauhdutusaltaiden, polttoaineen säilytystelineiden sekä putkistotukien kunnossapitomenettelyjä ja ikääntymisenhallintaa. Tarkastuksessa käsiteltyjä aiheita olivat voimayhtiön organisaatio, voimayhtiön tarkastusohjeet, voimayhtiön määräaikaistarkastukset, korjaus- ja muutostyöt, rakennusten ikääntymisenhallintaprojektit, sekä muut vastuualueeseen kohdistuvat tarkastukset. STUK todensi tarkastuksessa voimayhtiön sisäisten tarkastusten toteutuksen, niiden tulokset ja raportoinnin. STUK totesi huomioina muutamien rakennusteknisten ohjeiden olevan ilman ajantasaista katselmusta. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Kemia, 11.–12.11.2015

Kemian tarkastuksessa arvioitiin voimayhtiön menettelyjä, joita käytetään turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien kemiallisten olosuhteiden ylläpidossa ja valvonnassa sekä primäärijäähdytteen radionuklidipitoisuuksien valvonnassa. Vuoden 2015 tarkastus sisälsi seuraavat kohdat: edellisten vuosien vaatimusten tilanne ja havainnot, kemian ja radiokemian organisaatioyksiköt ja niiden toiminta, kemialliset olosuhteet ja aktiivisuuksien kulkeutuminen, laboratorion teknisten toimintojen laadunhallinta, poikkeamien käsittely sekä laitoskäynnin.

Tarkastuksen tuloksena STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK esitti neljä huomiota koskien vertailumittauksia, työnkierron riskien huomioon ottamista, laadunvarmistustulosten hyväksyntää ja vikaantuneen tai rikkoutuneen laitteen merkitsemistä. Lisäksi STUK tunnisti yhden hyvän käytännön. Työnkierto laajentaa henkilökunnan osaamista ja siten vähentää henkilöriippuvuutta. Samalla se lisää myös työhyvinvointia ja jaksamista.

Palontorjunta, 16.–17.9.2015

Olkiluodon palontorjunnan tarkastuksessa arvioitiin ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä käytiin läpi palontorjuntajärjestelyjen muutossuunnitelmia ja palontorjuntaan liittyvää ohjeistoa. Lisäksi käsiteltiin poikkeamien hallintaa ja käytiin läpi vuoden aikana kirjatut palotarkastushavainnot ja niiden käsittelytilanne. Tarkastuksen yhteydessä tehdyllä laitoskierroksella todennettiin paloteknisiä muutoksia ja hankintoja. Tarkastuksessa todettiin organisaatioon liittyvänä havaintona, että sijaisuudet voivat aiheuttaa yhdelle päällikkötason henkilölle usean tehtävän yhtäaikaisen vastuun. Laitoskierroksella ei havaittu ylimääräistä palokuormaa kulkureiteillä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Turvajärjestelyt, 26.–27.10.2015

Vuoden 2015 toinen turvajärjestelytarkastus käsitteli fyysisten turvajärjestelyjen käytännön toteutusta. Tarkastuskohteina olivat turvajärjestelyiden ylläpitämiseen liittyvä koulutus ja harjoitukset sekä turvajärjestelyihin liittyvät tapahtumat ja poikkeamat. Vuoden 2015 koulutus- ja harjoitussuunnitelma oli toteutunut suunnitellulla tavalla. TVO on kehittämässä harjoitusten ja koulutusten tulosten käsittelyä, niiden perusteella tehtävää turvajärjestelyjen arviointia, jatkotoimenpiteiden seurantaa ja näiden raportointia. Tarkastuksessa käytiin läpi vuoden 2015 turvavalvontatilastot. Poikkeamia käsiteltiin turvaorganisaation tekemien havaintojen kirjaamisen ja käsittelyn kannalta. STUK totesi, että edellisissä turvajärjestelytarkastuksissa esitettyjen poikkeamien hallinnan jatkuvaan kehittämiseen liittyvien vaatimusten mukaisesti on syytä jatkaa havaintojen ja poikkeamien käsittelyä tilannekuvan kokonaisuuden arvioimiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt uusia vaatimuksia.

Voimalaitosjätteet, 5.–6.10.2015

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Tarkastuksessa käytiin läpi mm. jätehuollon prosessit, henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön säteilyannokset. Jätteiden käsittely- varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä tarkastettiin laitoskierroksella.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita. TVO suunnittelee yleistä koulutusta toimenpiteistä jätemäärän pienentämiseksi. Voimalaitosjätteen keräyspisteiden merkintöjä on selkeytetty ja paloturvallisuutta on parannettu jätteen keräyksessä ja varastoinnissa Olkiluodon voimalaitoksella. Henkilöstön säteilyannoksia aiheuttaa vuosihuollon aikainen jätteenkäsittely, jätekuljetukset, jätteiden pakkaaminen ja nestemäisten jätteiden kiinteytys. Säteilyannokset ovat olleet pieniä koko voimalaitoksen annoksiin verrattuna ja alittavat selvästi säteilytyöntekijöille asetetut henkilökohtaiset annosrajat.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2015

Vuosihuolto, 3.5.–4.6.2015

Olkiluoto 1:n ja Olkiluoto 2:n vuosihuollot tehtiin 3.5.–4.6.2015. STUK teki vuosihuollon aikana tarkastuksen, joka kohdistui voimalaitoksen toimintoihin, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastuksessa STUK seurasi toimintaa, teki laitoskierroksia ja haastatteli työntekijöitä. Tämän vuoden tarkastuksessa erityiskohteena oli syöttövesilinjan sekoituskohdan vaihtotyö. Sekoituskohta sijaitsee syöttövesijärjestelmän ja sammutetun reaktorin jäähdytysjärjestelmästä tulevien putkilinjojen liitoskohdassa, jossa virtaukset sekoittuvat. Sekoituskohdan vaihtotyön taustalla oli vuoden 2014 vuosihuolloista löytyneet säröt. Tarkastuskohteina olivat lisäksi mm. sähkö- ja automaatiotyöt, seisokkiriskit, säteilysuojelu, rakennustekniikka ja palontorjunta, laitoksen käyttökemia sekä Olkiluoto 2:n varavalvomon toteutus. Pääosassa tarkastuskohteita ei havaittu huomautettavaa. Tarkastuksen perusteella STUK esitti yhden vaatimuksen koskien suojarakennuksen toimilaitetason säteilysuojelumenettelyjä.

Konetekniikka, 15.–16.6.2015

Konetekniikan tarkastuksessa  kohteena olivat turvallisuudelle tärkeiden putkistojen käyttökuntoisuutta ja pitkäaikaista käyttöturvallisuutta varmentavat menettelyt.  Niitä läpikäytiin vastuutusten, resursoinnin, osaamisen ja seurantamenettelyjen kattavuuden kannalta ottaen huomioon käyttökokemukset ja niiden hyödyntäminen.  Pääpaino tarkastuksessa oli Olkiluoto 1:lle toteutetun apusyöttövesijärjestelmän kierrätyslinjamuutoksen yhteydessä esiintyneet värähtelyongelmat. Muutostyöhön liittyen tarkastuksessa käytiin läpi merkitykselliset rakenteelliset tekijät, ongelmien syistä esitetyt asiantuntija-arviot sekä ongelmien ratkaisemiseksi tehdyt tutkimukset ja koekäytöt.

Tarkastuksessa todettiin, että TVO:n toiminta ja raportointi hankalan värähtelyongelman selvittämiseksi on ollut aktiivista ja järjestelmällistä.  Sen sijaan järjestelmämuutoksen suunnitteluvaiheessa ei järjestelmän normaalikäyttöä analysoitu niin huolellisesti, kuin järjestelmän ongelmalliseksi tiedetyn aiemman käyttöhistorian perusteella olisi ollut aiheellista. Tarkastuksen perusteella STUK esitti neljä vaatimusta. STUK edellyttää TVO:ta muun muassa selvittämään menettelyt ja käytettävissä olevat resurssit putkistojärjestelmien muutoshankkeissa tarvittavia virtausteknisiä mitoituslaskelmia ja analyysejä varten. Lisäksi STUK edellyttää selvittämään putkistojen pitkäaikaista käytettävyyttä varmentavien mittausohjelmien ja väsymisseurantajärjestelmien riittävyyttä ja käyttökuntoisuutta.

Valmiusjärjestelyt 9.–10.6.2015

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuoden 2015 tarkastuksessa erityisenä tarkastuskohteena olivat voimalaitoksen evakuointijärjestelyt.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kolme vaatimusta. Valmiussuunnitelman päivityksien toimittaminen STUKiin on ollut puutteellista. STUK edellyttää TVO:ta toimittamaan puuttuvat suunnitelmat STUKiin ja täsmentämään valmiussuunnitelman toimitusmenettelyjä jatkossa. Suomessa ja Ruotsissa voimalaitosten tulokoulutusta ei tarvitse suorittaa erikseen jokaiselle laitokselle. TVO:n tulee täsmentää muilla ydinvoimalaitoksilla saatua tulokoulutusta täydentävää laitospaikkakohtaista kirjallista valmiuskoulutusmateriaalia. STUK edellytti myös, että evakuoinnissa käytettävät kokoontumispaikat tulee merkitä selvästi yhdenmukaisella tavalla ja että kokoontumispaikkojen yhteydenpitomenettelyjä tulee tarkistaa ja korjata valmiussuunnitelmaan.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammikuu–huhtikuu 2015

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 3.–4.2.2015

Johtamisen ja turvallisuuskulttuurin tarkastuksen teemana oli TVO:n toimintamallin muutos ja sen mahdolliset vaikutukset ydinturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin. Tarkastuksessa käytiin läpi TVO:n suunnitelmia ja toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi muutoksessa. Tarkastukseen ei liittynyt haastatteluja.

TVO on ottamassa käyttöön uuden toimintamallin kevään 2015 aikana. Uudessa toimintamallissa yhtenäistetään toimintatapoja ja pyritään käyttämään resursseja joustavasti; yleisluonteiset tehtävät keskitetään palvelukeskuksiin, erityisosaamista vaativaa tekemistä johdetaan osaamiskeskuksista. Turvallisuuden kokonaisuuden hallinnan vastuut määritellään aiempaa selkeämmin. Merkittävä osa TVO:laisia on osallistunut muutoksen suunnitteluun ja muutoksen läpiviennissä TVO on pyrkinyt panostamaan avoimuuteen.

Näin merkittävästä organisaatiomuutoksesta on tehtävä riippumaton arviointi, jonka tekee TVO:n ulkopuolinen taho. Lisäksi STUK edellytti, että TVO:n on arvioitava muutos sen toteutuksen jälkeen ja toimitettava arviointiraportti STUKille tiedoksi vuoden 2015 loppuun mennessä.

B4 Käyttökokemustoiminta, 8.–9.4.2015

STUK todensi käyttökokemustoiminnan tarkastuksessa prosesseja ja organisointia sekä näihin liittyviä ohjeistoja ja menettelyjä. Tarkastuksessa arvioitiin sisäisten ja ulkopuolisten käyttökokemusten ja uuden turvallisuustutkimusten tulosten hyödyntämistä. Tapahtumien käsittelyä ja raportointia sekä muiden laitosten käyttökokemusten hyödyntämistä todennettiin esimerkkitapausten avulla.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia, mutta tarkastuksessa esitettiin havaintoja liittyen poikkeamien käsittelyyn. Joidenkin tapahtumien yhteydessä tiedon siirtyminen organisaatiossa on ollut hidasta. Esille tuotiin myös, että käyttökokemustoiminnan vuoden 2014 vuosiraportointi ei kaikilta osin vastaa YVL-ohjeessa esitettyjen vaatimuksien tavoitetta. Vuoden 2015 vuosiraportointia arvioidaan uuden ohjeen YVL A.10 mukaisesti.

Käyttötoiminta, 12.–13.3.2015

Laitoksen käyttötoimintaan kohdistuvan tarkastuksen tavoitteena oli todentaa laitoksen käyttöorganisaation poikkeamien hallinnassa käytettäviä menettelyjä. STUK kohdisti tarkastuksensa kolmeen tarkastuskohteeseen: käyttövuoron laitoksella tekemät kiertolistan mukaiset laitoskierrokset TVO:n käyttötoimintaan kohdistuneet sisäiset auditoinnit ja poikkeamien hallinta käyttöorganisaatiossa.

STUK osallistui aamuvuoron mukana kiertolistan mukaisille laitoskierroksille. Kiertolistan mukaisten laitoskierrosten tavoitteena on järjestelmällisesti varmistaa, että laitoksen huonetilat ja laitteet ovat vaatimusten mukaisessa kunnossa. Tarkastuksessa todennettiin, että kierrokset suoritettiin laitoksen omia ohjeistuksia noudattaen. TVO:lla on käynnissä kehityshanke, jonka tavoitteena on sisällyttää erilaisten käyttöhavaintojen seuraaminen osaksi kiertolistan mukaisia laitoskierroksia. Lisäksi turvallisuuden kannalta tärkeiden huonetilojen osalta ohjeistetaan yksityiskohtaisemmin mihin asioihin käyttömiehen pitää kiinnittää huomiota (mm. palokuormat ja maanjäristysriskit). Käyttöorganisaatiolle kirjattujen poikkeamien käsittelyn osalta todettiin, että kaikki toimenpiteet oli tehty ajoissa ja toiminta vastasi ohjeistettua.

Tarkastuksen perusteella todettiin tarkastettujen kohteiden olevan kunnossa. STUK teki muutamia havaintoja, mutta ei esittänyt niiden pohjalta vaatimuksia.

Laitoksen ylläpito, 30.–31.3.2015

Tarkastuksessa todennettiin henkilöhaastatteluilla ja asiakirjojen katselmoinnilla, miten uuden ohjeen YVL A.8 ”Ydinlaitosten ikääntymisen hallinta” vaatimukset täyttyvät Olkiluodon käyvillä laitoksilla. Viiteaineistona käytettiin myös TVO:n aiemmin laatimaa kannanottoa kyseisen ohjeen vaatimusten täyttymisestä. Toisena pääaiheena olivat käytössä olevat keinot tuoteväärennösten estämiseksi hankinnoissa.

Laitosyksiköiden ikääntymisen hallinnassa ei voitu todeta kaikilta osin uusien vaatimusten täyttymistä. Selvää näyttöä ei voitu esim. esittää siitä, että moninkertaisuusperiaatteella toteutettuun järjestelmään kuuluvan osajärjestelmän käyttökuntoisuus varmistetaan itsenäisesti ja riippumattomasti muista osajärjestelmistä, tai ei ollut näyttöä sellaisesta ohjeistuksesta, jolla varmistetaan, että tehtävien hoidossa tarvittavat keskeiset tiedot ja osaaminen säilyvät henkilöstömuutoksissa. TVO:n ikääntymisen hallintaan palataan myöhemmissä tarkastuksissa, kun ohje YVL A.8 on saatettu voimaan. Tuoteväärennösten estämiseksi TVO kouluttaa henkilöstöään sekä päivittää ohjeistustaan seuraavilla aihealueilla: hankintojen tekeminen, toimittajien arviointi ja tarkastuskäsikirja. Tunnistamiskeinoina nähtiin esim. vertailevat visuaaliset tarkastukset vastaavaan tuotteeseen sekä laatusertifikaattien todentaminen koko alihankintaketjuille. Tarkastuksen perusteella TVO:lla on keinoja estää tuoteväärennösten pääsyä laitokselle (tai vähentää niiden käytön riskiä).

Sähkö- ja automaatiotekniikka, 10.–11.3.2015

Sähkötekniikan tarkastuksessa kohteina olivat muun muassa Fukushima- ja Forsmark-tapahtumien vaikutukset Olkiluodon voimalaitoksen sähkö- ja dieseljärjestelmiin, sähkölaitteiden vanhenemisen seuranta, vakavan reaktorionnettomuuden sähkönjakelujärjestelmä, poikkeamien käsittelytavat, ohjelmistopohjaiset sähkölaitteet ja sähkölaitteiden käyttöönottotarkastukset. Tarkastustulosten perusteella STUK edellytti TVO:lta tiedoksi selvityksiä havaituista kelpoistamattomista sähkölaitteista ja sähkölaitteiden ikääntymisen hallinnasta.

Automaatiotekniikan tarkastuksen kohteina olivat edellisistä tarkastuksista mittaustarkkuuden osalta avoinna olevat asiat, automaation suunnittelu- ja toteutusprosessi siirryttäessä uusiin YVL-ohjeisiin, tulokset merkintöjään vastaamattomien laitteiden selvittämisestä, poikkeamien hallinta automaatiotekniikassa ja muutossuunnittelussa sekä ikääntymisen hallinta. Tarkastuksessa todettiin seurattavaksi asiaksi erityisesti automaation suunnittelu- ja toteutusprosessin kehitystyö uusien YVL-ohjeiden käytäntöön viemisen yhteydessä.

Tietoturvallisuus, 28.–29.4.2015

Tietoturvallisuustarkastus kohdistui tietoturvallisuuden käytännön toteutukseen. Tarkastuskohteina olivat mm. tietojärjestelmien luokittelu, tietoaineistoturvallisuus, organisaatiomuutoksen vaikutus tietoturvallisuustoimintoihin, vuosihuollossa toteutettavat laitosmuutokset, järjestelmien tietoturvallisuuden arviointi ja tietoturvallisuuskontrollien valintamenettelyt. Lisäksi käytiin läpi edellisten tarkastusten vaatimusten ja havaintojen tilanne. Näiden toteutus etenee hyväksyttävästi.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kaksi vaatimusta. Ensimmäinen liittyi ohjelmoitavien laitteiden konfiguraation hallintaan ja toinen koski tietoturvallisuustapahtumien arviointia ja raportointia.

Säteilysuojelu, 18.–19.3.2015

Säteilysuojelun tarkastuksessa erityiskohteena oli dosimetria. Tarkastuksessa tarkasteltiin annosmittauspalvelun toimivuutta, laadunhallintaa ja poikkeamien käsittelyä. Tarkastuksen perusteella säteilyannosten määrityksen voitiin todeta toimivan sille asetettujen tavoitteiden mukaan,

Säteilytyöntekijöiden säteilyannoksien määrittämiseen käytetään sekä passiivisia että reaaliaikaisia elektronisia dosimetrejä. Säteilyannokset määritetään virallisesti passiivisilla dosimetreillä. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, jolloin säteilyannokset joudutaan arvioimaan käyttämällä reaaliaikaisista dosimetreistä saatavaa tietoa. Syynä tähän on usein se, ettei passiivisia dosimetrejä palauteta heti työjakson päätyttyä. Arvioitujen annosten lukumäärä on  pysynyt suurena viimeisten vuosien aikana.. TVO:ta pyydettiin tarkastuksen perusteella laatimaan selvitys, millaisilla toimenpiteillä arvioitujen säteilyannosten lukumäärää voidaan pienentää.

Turvajärjestelyt, 8.–10.4.2015

Vuoden 2015 ensimmäinen turvajärjestelytarkastus kohdistui turvajärjestelyprosesseihin osana johtamisjärjestelmää sekä turvajärjestelyjen tekniseen ja toiminnalliseen toteutukseen. Johtamisjärjestelmäosuudessa käsiteltiin fyysisiä turvajärjestelyjä ja tietoturvallisuutta sekä turvajärjestelyjen ja ydinmateriaalivalvonnan rajapinta-asioita. Käytännön toteutuksen osuus keskittyi fyysisiin turvajärjestelyihin. Tarkastuskohteina olivat poikkeamien ja riskien hallinta, itsearviointi ja turvajärjestelyjen käytännön toteutus. Edellisten tarkastusten vaatimusten ja havaintojen perusteella aloitettujen toimenpiteiden toteutus etenee hyväksyttävästi.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Ensimmäinen liittyi poikkeamien hallinnan jatkuvaan kehittämiseen: STUK edellytti mahdolliseen lainvastaiseen toimintaan tai turvajärjestelyihin liittyvien havaintojen kattavuuden, priorisoinnin ja raportoinnin parantamista. Toisena vaatimuksena STUK edellytti, että ydinmateriaalivalvonnan riskien hallinnan menettelyt yhdenmukaistetaan yritystasoisen riskienhallinnan kokonaisprosessin kanssa.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö