Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2016

Johtamisjärjestelmä, 23.–24.11.2016

Tarkastuksen aiheita olivat TVO:n laadunhallintaorganisaation tehtävät, resurssit ja osaamisen kehittäminen sekä toimittaja-auditoinnit ja auditoijien pätevyys ja osaaminen. Lisäksi tarkastuksessa todennettiin ohjeiden YVL A.3 ”Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä” ja YVL A.5 ”Ydinlaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto” täytäntöönpanopäätöksissä edellytettyjä hankintoihin ja projektien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Tarkastus toteutettiin todentamalla tietoja dokumenteista, muun muassa toimittaja-auditointiraporteista, sekä haastattelemalla luvanhaltijan henkilöstöä laitospaikalla.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. STUK teki kuitenkin havaintoja toiminnan edelleen kehittämiseksi. Kaikki toimittaja-auditointeihin liittyvät dokumentit, kuten auditointisuunnitelmat ja raportit, voisi tallentaa siten, että ne löytyvät samasta paikasta tarvittaessa. Lisäksi TVO:n tulisi miettiä tarkempien auditointikriteerien käyttöä sekä auditointiraporttien mallia ja raporteissa esitettävien tärkeimpien asioiden kuvausta olisi hyvä kehittää.

Jätteiden loppusijoitustilat, 5.–6.10.2016

Tarkastus kohdistui Olkiluodon voimalaitosjätteiden loppusijoitustilan (VLJ-luola) betoni- ja kalliorakenteisiin. Tarkastuksessa käytiin läpi näihin liittyvä TVO:n organisaatio, prosessit ja toiminnot, käyttöohjeet, TVO:n omat tarkastukset, käynnissä olevien tutkimusten tilanne ja kunnossapitomenettelyt. Vuoden 2016 tarkastuksessa STUK painotti henkilöstösuunnittelua organisaatiota koskevassa osiossa.

TVO:n VLJ-luolan monitoroinnista ja tutkimuksista sekä niiden raportoinnin koordinoinnista vastannut henkilö oli lähtenyt TVO:lta elokuussa 2016. Tarkastuksen ajankohtana lokakuun alussa 2016 tilanne vastuiden osalta oli epäselvä. Epäselvä tilanne vaikuttaa myös VLJ-luolan seuraavan monitorointiohjelman laatimiseen. STUK esitti tarkastuksen perusteella kolme vaatimusta, jotka liittyvät Olkiluodon VLJ-luolan käyttöön, kunnossapitoon ja tutkimuksiin liittyvien tehtävien vastuunjakoon, VLJ-luolan monitorointiohjelmaan vuosille 2018–2022, sekä VLJ-luolan monitorointiin liittyvän raportoinnin kehittämiseen ja sen toimittamiseen valvontaviranomaiselle.

STUK teki tarkastuksessa myös positiivisia havaintoja. TVO oli teettänyt VLJ-luolan pohjavesikemian näytteiden ja havaintojen edustavuusarvioinnin hyvin pätevillä toimittajilla. Arviointityön tuloksista on hyötyä myös VLJ-luolan seuraavan monitorointiohjelman laatimisessa. TVO etsii vaihtoehtoisia mittausmenetelmiä kallioperän siirtymämittauksia varten keskiaktiivisen jätesiilon yläosan sellaisiin monitorointikohteisiin, joissa em. mittauksia ei voida tehdä säteilytilanteen vuoksi. Siirtymämittauksia tarvitaan kallioperän perustilan kartoittamiseksi ennen VLJ-luolan tulevaa laajentamista varten.

PRA:n käyttö, 5.12.2016

PRA:n käyttöä koskeva tarkastus kohdentui PRA:n päivitystilanteen ja päätulosten läpi käyntiin, PRA:n sovellutuksiin, henkilöresurssien riittävyyteen ja PRA:ta koskevan ohjeiston ylläpitoon. Lisäksi erityisaiheena käytiin läpi vuosihuollon aikana tapahtuneen rotametrin vuodon perusteella suunniteltuja korjaavia toimenpiteitä ja niiden mahdollista merkitystä PRA:n päivityksen kannalta.

Tarkastus osoitti, että henkilöstömuutoksista huolimatta TVO on saanut ylläpidettyä riittävät resurssit ja PRA:n päivitys on edennyt suunnitellussa aikataulussa. PRA-sovellutuksia on laadittu runsaasti mm. laitosmuutosten, soveltuvuusarvioiden ja vuosihuoltosuunnittelun tueksi sekä neljännesvuosittain käyttötapahtumien riskienseurantatarkasteluissa. PRA:ta koskeva ohjeisto on ajan tasalla ja PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena. Tarkastettavalla alueella ei havaittu puutteita.

Rakenteet ja rakennukset, 2.–3.11.2016

Rakenteiden, rakennusten ja merivesikanavien ja tunneleiden kunnossapitomenettelyihin kohdistunut tarkastus kohdennettiin erityisesti rakennustekniikkaa ja rakennusteknistä kunnossapitoa koskeviin henkilöresursseihin ja ohjeisiin. Lisäksi käytiin läpi voimayhtiön tarkastusten tulokset sekä tehdyt muutostyöt.

Tarkastus osoitti, että TVO:n ohjeet ovat ajan tasalla ja rakennustekniset työt on suoritettu organisaatiomuutoksesta ja henkilöresurssimuutoksista huolimatta ajallaan. Tarkastuksessa kirjattiin huomioita henkilöstön työkuorman seurantaan ja koulutussuunnitteluun liittyen.

Turvallisuustoiminnot, 8.–9.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa reaktiivisuuden hallintaa toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan. Reaktiivisuuden hallinta kattaa reaktorin pysäyttämisen sekä reaktorin alikriittisenä pitämisen. Tarkastuksessa muun muassa käytiin läpi pikasulkutoimintoa suorittavien järjestelmien ketjuja sekä niiden suorituskyvyn ja luotettavuuden ylläpitoa. Tarkastuksessa todennettiin suojaustoiminnon määräaikaiskokeiden ohjeita sekä pistokoemaisesti kokeiden suoritusta. Tarkastuksessa tehtiin lisäksi kierros varastolle ja tutustuttiin varaosien käytön hallintaan.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että TVO:n menettelyt reaktiivisuuden hallinnassa ovat asianmukaiset ja ohjeisto on ajan tasalla. Myös organisaatioiden resurssit, osaaminen ja perehdytys ovat riittävällä, hyvällä tasolla. Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n tulee arvioida miten määräaikaiskoeohjelman systemaattinen arvioiminen ohjelman kehittämiseksi tehdään. Vastuut ja menettelyt tulee kuvata ohjeistossa. Toinen vaatimus liittyi eri järjestelmistä ja laitostoiminnoista tehtävän raportoinnin selkeyttämiseen ja vastuiden määrittämiseen. Tarkastuksen perusteella STUK esitti neljä suositusta. TVO:ta suositeltiin muun muassa arvioimaan tarvetta selkeyttää suojaustoiminnon yksittäisten määräaikaiskoeohjeiden kuvauksia ja rakennetta.

Tarkastuksen yhtenä aiheena oli polttoaineen käsittelylaitteet. Tarkastuksessa käytiin läpi polttoaineen latauskoneen määräaikaistarkastuksia, ohjeistoa, käyttäjien pätevöintiä ja ikääntymisen hallintaa. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että ohjeistus on kattava ja sitä päivitetään säännöllisesti. Myös latauskoneen määräaikaistarkastukset tehdään asianmukaisesti. TVO:lla on olemassa latauskoneiden modernisointiin eri vaihtoehtoja ja kokonaisuutena latauskoneiden ikääntymisen hallinnan voidaan todeta olevan asiallista.

Valmiusjärjestelyt, 8.–9.9.2016

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2016 tarkastettiin erityisesti henkilöstösuunnittelua ja koulutussuunnitelmia, valmiusharjoitusten palautetta ja niiden perusteella löydettyjä kehityskohteita. Valmiusvarusteiden osalta tarkastettiin automaattista säteilyvalvontaverkkoa ja paineilmahengityslaitteita. Tarkastuksessa selvitettiin, miten TVO käyttää hyväkseen kansainvälistä käyttökokemustoimintaa valmiusjärjestelyiden kehittämisessä. Paineilmahengityslaitteet otettiin esimerkiksi käyttökokemustoiminnasta. Tarkastuksessa käytiin myös läpi Olkiluoto 3 työmaan pelastusjärjestelyiden nykytila.

Valmiusjärjestelyjä hoitavien henkilöiden osalta henkilöstösuunnittelu ja koulutusohjelmat ovat kunnossa. Valmiusorganisaation osalta TVO on jatkanut valmiuskoulutuksen ja harjoittelun systemaattista kehittämistä. Tarkastuskaudella valmiusjärjestelyiden hoitamisen henkilöstöresursseja on lisätty. TVO on käynnistämässä hengityssuojainten sekä normaalikäyttöä että valmiustilanteita koskevan kehitysprojektin. Joissain TVO:n ulkoisen säteilyvalvontaverkon asemissa on ollut pitkiä tiedonsiirtokatkoja. Asemat eivät kuitenkaan ole vierekkäisiä, joten verkon peittävyydessä ei ole ollut valmiustoimintaa haittaavia katveita.

STUK esitti tarkastuksessa kolme vaatimusta. TVO:n tulee selvittää miten muilla ydinvoimalaitoksilla tulokoulutuksensa saaneiden valmiuskoulutus järjestetään. TVO:n tulee sisällyttää parempi kuvaus OL3 työmaan evakuointijärjestelyistä TVO:n valmiussuunnitelmaan. Valmiustiloissa olevat valmiusohjeet tulee päivittää voimassa oleviin versioihin.

Ydinmateriaalivalvonta, 13.–15.9.2016

Tarkastus kohdistui TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja siihen, kuinka TVO huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Tarkastuksessa arvioitiin TVO:n menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa (erityisesti YVL D.1) sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset.

Tarkastuksella käsiteltiin johdon roolia ydinmateriaalivalvonnan järjestämisessä, ydinmateriaalien kirjanpito- ja raportointijärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen kuuluvia laitoksen toimia ja vastuita, valvontavelvoitteiden täyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita sekä viranomaisvalvonnan (ml. IAEA ja Euroopan komissio) mahdollistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. Tarkastuksessa todettiin, että Olkiluodon laitoksen johto on mukana henkilöstösuunnittelussa ja ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten täyttämiseksi tarvittavien resurssien varmistamisessa, mutta suunnitelmaa ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilöiden tukemiseksi ja tarvittavien resurssien varmistamiseksi ei ole tehty. IAEA:n ja Euratomin tarkastajien vierailuluvan myöntämistä koskevia ohjeita ei ole valmisteltu, vaan toiminta on tapahtunut suullisten ohjeiden mukaan. Jotta tarkastajien pääsystä laitokselle ja tarkastettaviin kohteisiin voidaan varmistua kaikilla tarkastuksilla, on nämä asiat sisältävät vieraantuontiohjeet oltava kirjallisesti ja näihin ohjeisiin on oltava ydinmateriaalivalvonnan käsikirjassa viittaus.

YVL-ohjeiden täytäntöönpano, 28.9.2016

STUK teki vuoden 2015 aikana arvion siitä, miten Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt täyttävät uusitun ydinturvallisuusohjeiston (YVL-ohjeet) vaatimukset. Täytäntöönpanopäätösten yhteydessä todettujen parannustoimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä. Tarkastuksessa arvioitiin, miten luvanhaltija seuraa YVL-ohjeiden täytäntöönpanopäätöksissä avoimiksi jääneiden vaatimusten täyttymiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista ja varmistaa, että uudet menettelytavat jalkautuvat eri organisaatioyksiköiden käytäntöihin.

Tarkastuksen perusteella on todettavissa, että avointen toimenpiteiden systemaattiseen seurantaan on olemassa työkalut. Seurattavien asioiden listalla ei todettu merkittäviä puutteita. Myös vastuut toimenpiteiden suorittamiseksi on selkeästi määritelty ja johto seuraa toimenpiteiden toteutumista määritetyssä aikataulussa. Menettelytavat toimenpiteen määräajan siirtämiselle sekä tästä STUKille viestimiseksi on ohjeistettu ja tätä valvotaan. Tarkastuksessa pistokoemaisesti todennetut toimenpiteet oli toteutettu määräajassa ja sisällytetty osaksi TVO:n johtamisjärjestelmää.

TVO on järjestänyt henkilöstölle koulutusta uusista YVL-ohjeista. Koulutusmateriaalien laadinnassa on huomioitu, että organisaatiossa on uusia henkilöitä ja koulutuksissa on läpikäyty uusien ja muuttuneiden viranomaisvaatimusten lisäksi uusien YVL-ohjeiden merkittävin asiasisältö. TVO tulee uusimaan koulutukset vuoden 2017 keväällä.

Tarkastuksen perusteella STUK edellytti TVO:ta edelleen arvioimaan ja tarvittaessa päivittämään testauslaitosohjeistoaan. Lisäksi STUK edellytti TVO:ta läpikäymään ohjeen YVL B.1 täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä esitetyt toimenpiteet ja täydentämään seurantalistaa mahdollisten puutteiden osalta.

Projektien ja muutostöiden hallinta, 14.–15.12.2016

STUK arvioi ylimääräisessä tarkastuksessa turvallisuuden kannalta tärkeiden investointi- ja muutostöiden menettelyjä ja projektiosaamista TVO:lla. Tarkastuksen kohteena olivat erityisesti projektipäälliköiden vetovastuulla olevien hankkeiden laadun- ja riskienhallintamenettelyt (esim. poikkeamien hallinta, kokemusten hyödyntäminen).

STUKin näkemyksen mukaan TVO:n projektien hallinnan menettelyt ovat systemaattiset. Investointiprosessi on kuvattu, ohjeistettu ja vastuutettu. Projektien käyttöön laadituissa ohjeissa ja mallipohjissa on huomioitu YVL-ohjeiden vaatimukset ja organisaatioon nimetty luvituspäällikkö varmistaa osaltaan prosessin vaatimustenmukaisuutta.

Projektipäälliköt ovat tiedostaneet hyvin tärkeimmät tehtävänsä projektin johtajana. Tehtävä on vastuullinen (budjetti, aikataulu, laatu), minkä vuoksi on tärkeää, että heillä on riittävä osaaminen ja tarvittaessa myös muun organisaation tuki. TVO on järjestänyt projektipäälliköille koulutusta ja projektipäälliköiden tukena ovat muun muassa luvituspäällikkö ja pääinsinöörit. Kuitenkin riskienhallinnan tukihenkilö puuttuu tällä hetkellä. STUKin vaikutelmaksi jäi, että TVO:lla on haasteita tarjota henkilöresursseja projektien tarpeisiin ja organisaatiomuutoksen jälkeisten sisäisten siirtojen vuoksi aina jonnekin jää aukkoja.

Projekteista vastaavat henkilöt kirjaavat vähän poikkeamia TVO:n toiminnasta. Haastattelujen perusteella TVO:lla ei ole yhdenmukaista käsitystä siitä, kenellä on vastuu projektin poikkeamien viranomaiskäsittelytarpeen arvioimisesta. Tarkastuksen perusteella STUKille jäi näkemys, että projektien osalta ei yhdessä käydä läpi riittävästi TVO:n omia tapahtumatutkintojen oppeja, minkä vuoksi esitettiin vaatimus toiminnan kehittämiseksi. Sen sijaan muiden laitosten kokemuksia ja tapahtumien oppeja käsitellään STUKin näkemyksen mukaan riittävästi.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2016

Vuosihuolto, 8.5.–8.6.2016

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta suunniteltuja tarkastuskohteita. Tarkastuksen erityiskohteena oli Olkiluoto 1:n uuden pääkiertopumpun ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan asennustyöt ja käyttöönotto, joihin STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloilta. Pääkiertopumpun uusintatyö onnistui STUKin havaintojen mukaan hyvin, vaikka ensimmäistä kertaa toteutettu laaja muutostyö oli haasteellinen. Positiivisena havaintona oli pääkiertopumpun koekäyttökokeiden tekeminen rauhallisesti ja suunnitelmallisesti. TVO:n oman asiantuntemuksen todettiin olevan korkealla tasolla. Uuden pumpun koekäyttöä koskien STUK esitti suosituksen koekäyttöohjeiden kehittämiseksi.

Tarkastuksen perusteella TVO:n toiminta vuosihuolloissa oli hyvällä tasolla. STUK kirjasi tarkastuksessa kaikkiaan 54 havaintoa. Suurin osa havainnoista oli neutraaleja havaintoja, joissa todettiin menettelyjen vastaavan viranomaisvaatimuksia sekä laitoksen omaa ohjeistoa. Tarkastuksessa ei tullut esille turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Havaintojen perusteella esitettiin kolme vaatimusta, joista kaksi koski uusien henkilöiden perehdyttämiseen liittyviä menettelyjä ja yksi laitoksen säteilysuojelua. Tarkastuksen perusteella STUK huomautti myös käyttötapahtumien seurauksena määriteltyjen korjaavien toimenpiteiden aikataulussa toteuttamisen tärkeydestä. Havaintojen perusteella osaa korjaavista toimenpiteistä ei oltu toteutettu suunnitellussa aikataulussa.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammi–huhtikuussa 2016

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 9.–10.3.2016

Tarkastuksessa selvitettiin sitä, miten johto on toiminnallaan ja viestinnällään varmistanut, että organisaation kulttuurissa turvallisuuden ensisijaisuus toteutuu organisaatiomuutoksen ja henkilöstövähennysten yhteydessä. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin sitä, millaisin turvallisuusindikaattorein ja toimintaprosessien mittarein TVO:n johto seuraa organisaation toiminnan laatua ja turvallisuutta. TVO esitteli myös laatimansa turvallisuuskulttuuriohjelman, joka on luotu turvallisuuskulttuurin kehittämisen rungoksi. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyistä huolehtimista osana turvallisuutta, johtamista ja turvallisuuskulttuuria.

Tarkastuksessa TVO:n johdon näkemys oli, ettei organisaatiomuutoksella ole ollut vaikutusta turvallisuuden ensisijaisuuteen eikä turvallisuuteen Olkiluodon laitoksilla. Organisaatiomuutoksen jälkiarviointeja on tehty ja organisaatiossa on käynnistetty erilaisia toimia organisaatiomuutoksen tavoitteiden ja vaikutusten keskustelemiseksi ja selkeyttämiseksi. Tarkastuksen perusteella ei kuitenkaan saatu todennettua, onko johdolla riittävä kuva organisaatiomuutoksen jälkeisistä organisaation toiminnan käytännön haasteista. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi vastuiden selkeys sekä osaamisen ja resurssien riittävyys.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n on arvioitava henkilöstökyselyn heikentyneen tuloksen ja henkilöstön kriittisyyden yhteyttä toiminnan laatuun ja turvallisuuteen. Lisäksi STUK edellytti TVO:ta täydentämään turvallisuuskulttuuriohjelmaansa kokonaisvaltaisemmaksi.

Käyttökokemustoiminta, 2.–3.3.2016

STUK varmistui tarkastuksessa TVO:n käyttökokemustoiminnan henkilöresurssien riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä käyttökokemustoiminnan menettelyjen dokumentoimisesta ja toimivuudesta. Tarkastuksessa selvitettiin myös TVO:n käyttökokemustoiminalle asettamat tavoitteet ja menettelyt niiden saavuttamiseksi. STUK teki tarkastuksen perehtymällä TVO:n käsikirjoihin ja ohjeisiin, haastattelemalla TVO:n henkilöstöä, todentamalla TVO:n ohjeiden edellyttämiä dokumentteja ja seuraamalla toimintaa. Tarkastusalue oli laajahko, koska käyttökokemustoimintaa koskeva uusi viranomaisohje YVL A.10 tuli voimaan vuoden 2015 loppupuolella ja STUK halusi varmistua vaatimusten täyttymisestä.

Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut käyttökokemustoiminnan henkilöresursoinnista ja menettelyistä. TVO seuraa ja arvioi käyttökokemustoiminnan onnistumista sekä määrittää toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.10 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen käyttökokemustoiminnan tavoitteisiin, osaamisen vahvistamiseen tietyillä osa-alueille, tutkintamenetelmien dokumentoimiseen ja käyttöön sekä omien käyttötapahtumien perusteella määritettävien toimenpiteiden priorisointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi STUK esitti joitain käyttökokemustoiminnan vastuisiin ja menettelyjen dokumentoimiseen liittyviä tarkastushavaintoja TVO:n arvioitavaksi ja otettavaksi huomioon toiminnan kehittämisessä.

Laitoksen ylläpito, 30.–31.3.2016

Tarkastuksessa arvioitiin niitä resursseja, toimintoja ja tehtäviä, joilla TVO varmistaa laitosyksiköiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksen erityiskohteina olivat kunnossapidon henkilöstösuunnittelu, polttoaineen käsittelylaitteet sekä rajatussa laajuudessa putkistot, meneillään olevat muutostyöt ja sähkö- ja automaatiolaitososien kunnossapitoon liittyvät YVL-ohjevaatimukset. Uudet viranomaisohjeet tulivat voimaan vuoden 2015 loppupuolella.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kuusi vaatimusta, joista osa liittyi uusien viranomaisohjeiden vaatimustason täyttämiseksi tehtävien toimenpiteiden selvittämiseen. TVO:n on laadittava suunnitelma varavoimadieselgeneraattorien polttoaineen siirtoputkistojen käyttökuntoisuuden selvittämiseksi. TVO:n on myös arvioitava silmämääräisin tarkastuksin vuoden 2016 vuosihuolloissa, onko tehokäytön aikana luoksepääsemättömissä tiloissa sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä pienputkistoja, joiden puutteellinen tuenta voisi johtaa väsymismurtumaan. Lisäksi TVO:ta edellytettiin ohjeistamaan ja esittämään seuraavassa tarkastuksessa ne menettelyt, joilla se vähentää tuoteväärennösten käytön mahdollisuutta laitoksilla.

Säteilysuojelu, 8.–9.3.2016

Säteilysuojelua koskevan tarkastuksen erityiskohteena oli säteilysuojelun suunnittelussa käytettävät menettelyt, henkilöresurssien riittävyys ja säteilysuojelussa käytettävät ohjeistot. Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut voimalaitoksen säteilysuojelusta hyvin, mistä on osoituksena työntekijöiden pienet säteilyannokset. STUK kirjasi hyvänä käytäntönä säteilysuojelun kannalta merkittävien laitosmuutosten laajan käsittelyn organisaation sisällä. Säteilysuojeluohjeisto on ajan tasalla, ja sitä on täydennetty uusilla ohjeilla.

STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.4 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen säteilysuojeluhenkilöstön varamiesjärjestelyjen dokumentointiin sekä turvallisuuden kannalta merkittävän tehtävän koulutusohjelman laadintaan.

Turvajärjestelyt, 25.–29.4.2016

Tarkastuksessa käytiin läpi uusien viranomaisohjeiden YVL A.11 ja YVL A.12 sekä suunnitteluperusteuhkan keskeisten vaatimusten toteutusta käytännössä. Tarkastuskohteina olivat sekä fyysiset turvajärjestelyt että tietoturvallisuus. Tarkastuksen kohteina olivat erityisesti turvajärjestelyjen vaikuttavuuden ja tehokkuuden osoittaminen, vitaalisten alueiden määrittely ja turvajärjestelyjen käytännön toteutus.

TVO on kehittämässä turvajärjestelyjen itsearviointia valvontasuunnitelman avulla. Lisäksi TVO on sisäisen auditointiprosessin ja riippumattomien ulkopuolisten arviointien lisäksi parantamassa turvajärjestelyjen raportointia organisaation johdolle. Turvaorganisaation harjoitusohjelman seurantaa ja raportointia on kehitetty viime vuosina, ja tarkoitus on käyttää harjoitustoimintaa turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamiseen entistä selkeämmin.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia liittyen turvajärjestelyjen käytännön toteutuksen kehittämiseen sekä turvajärjestelyjen suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen liittyvän dokumentaation tuottamiseen.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö