Olkiluoto 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella toukokuu–elokuu 2016

Vuosihuolto, 8.5.–8.6.2016

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta suunniteltuja tarkastuskohteita. Tarkastuksen erityiskohteena oli Olkiluoto 1:n uuden pääkiertopumpun ja siihen liittyvän taajuusmuuttajan asennustyöt ja käyttöönotto, joihin STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloilta. Pääkiertopumpun uusintatyö onnistui STUKin havaintojen mukaan hyvin, vaikka ensimmäistä kertaa toteutettu laaja muutostyö oli haasteellinen. Positiivisena havaintona oli pääkiertopumpun koekäyttökokeiden tekeminen rauhallisesti ja suunnitelmallisesti. TVO:n oman asiantuntemuksen todettiin olevan korkealla tasolla. Uuden pumpun koekäyttöä koskien STUK esitti suosituksen koekäyttöohjeiden kehittämiseksi.

Tarkastuksen perusteella TVO:n toiminta vuosihuolloissa oli hyvällä tasolla. STUK kirjasi tarkastuksessa kaikkiaan 54 havaintoa. Suurin osa havainnoista oli neutraaleja havaintoja, joissa todettiin menettelyjen vastaavan viranomaisvaatimuksia sekä laitoksen omaa ohjeistoa. Tarkastuksessa ei tullut esille turvallisuuspuutteita, jotka olisivat edellyttäneet STUKin välitöntä puuttumista asiaan. Havaintojen perusteella esitettiin kolme vaatimusta, joista kaksi koski uusien henkilöiden perehdyttämiseen liittyviä menettelyjä ja yksi laitoksen säteilysuojelua. Tarkastuksen perusteella STUK huomautti myös käyttötapahtumien seurauksena määriteltyjen korjaavien toimenpiteiden aikataulussa toteuttamisen tärkeydestä. Havaintojen perusteella osaa korjaavista toimenpiteistä ei oltu toteutettu suunnitellussa aikataulussa.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella tammi–huhtikuussa 2016

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 9.–10.3.2016

Tarkastuksessa selvitettiin sitä, miten johto on toiminnallaan ja viestinnällään varmistanut, että organisaation kulttuurissa turvallisuuden ensisijaisuus toteutuu organisaatiomuutoksen ja henkilöstövähennysten yhteydessä. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin sitä, millaisin turvallisuusindikaattorein ja toimintaprosessien mittarein TVO:n johto seuraa organisaation toiminnan laatua ja turvallisuutta. TVO esitteli myös laatimansa turvallisuuskulttuuriohjelman, joka on luotu turvallisuuskulttuurin kehittämisen rungoksi. Tarkastuksessa käsiteltiin myös turvajärjestelyistä huolehtimista osana turvallisuutta, johtamista ja turvallisuuskulttuuria.

Tarkastuksessa TVO:n johdon näkemys oli, ettei organisaatiomuutoksella ole ollut vaikutusta turvallisuuden ensisijaisuuteen eikä turvallisuuteen Olkiluodon laitoksilla. Organisaatiomuutoksen jälkiarviointeja on tehty ja organisaatiossa on käynnistetty erilaisia toimia organisaatiomuutoksen tavoitteiden ja vaikutusten keskustelemiseksi ja selkeyttämiseksi. Tarkastuksen perusteella ei kuitenkaan saatu todennettua, onko johdolla riittävä kuva organisaatiomuutoksen jälkeisistä organisaation toiminnan käytännön haasteista. Tällaisia haasteita ovat esimerkiksi vastuiden selkeys sekä osaamisen ja resurssien riittävyys.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti kaksi vaatimusta. TVO:n on arvioitava henkilöstökyselyn heikentyneen tuloksen ja henkilöstön kriittisyyden yhteyttä toiminnan laatuun ja turvallisuuteen. Lisäksi STUK edellytti TVO:ta täydentämään turvallisuuskulttuuriohjelmaansa kokonaisvaltaisemmaksi.

Käyttökokemustoiminta, 2.–3.3.2016

STUK varmistui tarkastuksessa TVO:n käyttökokemustoiminnan henkilöresurssien riittävyydestä ja osaamisen kehittämisestä sekä käyttökokemustoiminnan menettelyjen dokumentoimisesta ja toimivuudesta. Tarkastuksessa selvitettiin myös TVO:n käyttökokemustoiminalle asettamat tavoitteet ja menettelyt niiden saavuttamiseksi. STUK teki tarkastuksen perehtymällä TVO:n käsikirjoihin ja ohjeisiin, haastattelemalla TVO:n henkilöstöä, todentamalla TVO:n ohjeiden edellyttämiä dokumentteja ja seuraamalla toimintaa. Tarkastusalue oli laajahko, koska käyttökokemustoimintaa koskeva uusi viranomaisohje YVL A.10 tuli voimaan vuoden 2015 loppupuolella ja STUK halusi varmistua vaatimusten täyttymisestä.

Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut käyttökokemustoiminnan henkilöresursoinnista ja menettelyistä. TVO seuraa ja arvioi käyttökokemustoiminnan onnistumista sekä määrittää toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.10 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen käyttökokemustoiminnan tavoitteisiin, osaamisen vahvistamiseen tietyillä osa-alueille, tutkintamenetelmien dokumentoimiseen ja käyttöön sekä omien käyttötapahtumien perusteella määritettävien toimenpiteiden priorisointiin ja vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi STUK esitti joitain käyttökokemustoiminnan vastuisiin ja menettelyjen dokumentoimiseen liittyviä tarkastushavaintoja TVO:n arvioitavaksi ja otettavaksi huomioon toiminnan kehittämisessä.

Laitoksen ylläpito, 30.–31.3.2016

Tarkastuksessa arvioitiin niitä resursseja, toimintoja ja tehtäviä, joilla TVO varmistaa laitosyksiköiden järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksen erityiskohteina olivat kunnossapidon henkilöstösuunnittelu, polttoaineen käsittelylaitteet sekä rajatussa laajuudessa putkistot, meneillään olevat muutostyöt ja sähkö- ja automaatiolaitososien kunnossapitoon liittyvät YVL-ohjevaatimukset. Uudet viranomaisohjeet tulivat voimaan vuoden 2015 loppupuolella.

STUK esitti tarkastuksen perusteella kuusi vaatimusta, joista osa liittyi uusien viranomaisohjeiden vaatimustason täyttämiseksi tehtävien toimenpiteiden selvittämiseen. TVO:n on laadittava suunnitelma varavoimadieselgeneraattorien polttoaineen siirtoputkistojen käyttökuntoisuuden selvittämiseksi. TVO:n on myös arvioitava silmämääräisin tarkastuksin vuoden 2016 vuosihuolloissa, onko tehokäytön aikana luoksepääsemättömissä tiloissa sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä pienputkistoja, joiden puutteellinen tuenta voisi johtaa väsymismurtumaan. Lisäksi TVO:ta edellytettiin ohjeistamaan ja esittämään seuraavassa tarkastuksessa ne menettelyt, joilla se vähentää tuoteväärennösten käytön mahdollisuutta laitoksilla.

Säteilysuojelu, 8.–9.3.2016

Säteilysuojelua koskevan tarkastuksen erityiskohteena oli säteilysuojelun suunnittelussa käytettävät menettelyt, henkilöresurssien riittävyys ja säteilysuojelussa käytettävät ohjeistot. Tarkastus osoitti, että TVO on huolehtinut voimalaitoksen säteilysuojelusta hyvin, mistä on osoituksena työntekijöiden pienet säteilyannokset. STUK kirjasi hyvänä käytäntönä säteilysuojelun kannalta merkittävien laitosmuutosten laajan käsittelyn organisaation sisällä. Säteilysuojeluohjeisto on ajan tasalla, ja sitä on täydennetty uusilla ohjeilla.

STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.4 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen säteilysuojeluhenkilöstön varamiesjärjestelyjen dokumentointiin sekä turvallisuuden kannalta merkittävän tehtävän koulutusohjelman laadintaan.

Turvajärjestelyt, 25.–29.4.2016

Tarkastuksessa käytiin läpi uusien viranomaisohjeiden YVL A.11 ja YVL A.12 sekä suunnitteluperusteuhkan keskeisten vaatimusten toteutusta käytännössä. Tarkastuskohteina olivat sekä fyysiset turvajärjestelyt että tietoturvallisuus. Tarkastuksen kohteina olivat erityisesti turvajärjestelyjen vaikuttavuuden ja tehokkuuden osoittaminen, vitaalisten alueiden määrittely ja turvajärjestelyjen käytännön toteutus.

TVO on kehittämässä turvajärjestelyjen itsearviointia valvontasuunnitelman avulla. Lisäksi TVO on sisäisen auditointiprosessin ja riippumattomien ulkopuolisten arviointien lisäksi parantamassa turvajärjestelyjen raportointia organisaation johdolle. Turvaorganisaation harjoitusohjelman seurantaa ja raportointia on kehitetty viime vuosina, ja tarkoitus on käyttää harjoitustoimintaa turvajärjestelyjen vaikuttavuuden osoittamiseen entistä selkeämmin.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksia liittyen turvajärjestelyjen käytännön toteutuksen kehittämiseen sekä turvajärjestelyjen suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen liittyvän dokumentaation tuottamiseen.

 


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella syyskuu–joulukuu 2015

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 15.–16.9.2015

Henkilöstöresurssit ja osaaminen tarkastuksen aiheena oli TVO-konsernissa huhtikuussa 2015 käyttöön otetun organisaatio- ja toimintamallin mukainen henkilöstöresurssien hallinta ja -organisaatio. Tarkastuksen yhteydessä haastateltiin useita henkilöitä, joilla on palvelu- ja osaamiskeskustoimintamallin mukaisia uusia rooleja (esim. palveluvastaava, osaamiskeskuspäällikkö, business partner).

TVO-konsernin uusi toimintamalli on otettu käyttöön ja mm. ensimmäiset palvelusopimukset on tehty vuoden loppuun asti ja henkilöitä on nimetty uusiin rooleihin. HR-toiminnot jaettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä HR-osaamiskeskukseen ja palvelukeskukseen. Tarkastuksen ja siihen liittyvien haastattelujen perusteella STUK totesi, että TVO-konsernin palveluihin ja rooleihin perustuva toimintamalli on otettu käyttöön, mutta se vaatii vielä työtä käytäntöön vakiinnuttamiseksi. STUK seuraa aktiivisesti muutosta. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Johtamisjärjestelmän toimivuus ja laadunvarmistus, 28.–29.10.2015

Johtamisjärjestelmän toimivuuden ja laadunvarmistuksen tarkastuksen aiheena olivat TVO:n asiakirjojen hallinta sekä poikkeamien kirjaamisen ja käsittely. Lisäksi tarkastuksen kohteena oli TVO:n uuden toimintamallin mukainen, viranomaisaineistojen vaatimustenmukaisuutta varmistava palvelu. Tarkastuksen yhteydessä suoritettiin seitsemän poikkeamien ilmoittamis- ja kirjaamiskäytäntöihin liittyvää kenttähaastattelua.

STUK todensi ohjetietokannasta TVO:n eri käsikirjoihin kuuluvien ohjeiden ajantasaisuutta. Tarkastuksen perusteella menettelyt ohjeiden ajan tasalla pitämiseksi vaikuttavat toimivilta. Poikkeamien hallintaa liittyvien haastattelujen perusteella STUK totesi, että TVO:lla on olemassa hyvät edellytykset poikkeamien esille tuomiselle. Kuitenkin havaintojen ja poikkeamien systemaattisen kirjaamisen tärkeys vaatii vielä lisää viestintää organisaation eri osissa. TVO:lla ei ole dokumentoitua ohjeistusta siihen, miten havaintoja tulee käsitellä ja viestiä vastuuorganisaation yhteisissä kokouksissa. Johdon katselmuksissa käsitellään lähinnä määrin ja yksittäisten poikkeamien käsittelyn tehokkuuteen liittyvää tietoa kahdesti vuodessa.

Tarkastuksessa käytiin läpi esimerkkien avulla STUKin asiakirjatarkastuksen yhteydessä tekemiä havaintoja muun muassa liittyen saatekirjeisiin, etulehteen, asiakirjojen toimittamiseen loogisina kokonaisuuksina ja puuttuviin hyväksyntämerkintöihin. STUK esitti tarkastuksen perusteella vaatimuksen, jonka mukaan TVO:n on arvioitava ja toteuttava toimenpiteet, joilla vältetään asiakirjan ylläpitäminen samanaikaisesti kahdessa eri tietokannassa. TVO:lla on käynnissä viranomaisaineistojen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on luoda selkeät, yhtenevät viranomaisaineistojen laadintamenettelyt koko TVO-konsernin käyttöön. Aineistovaatimuksiin liittyvä koulutus suunnitellaan pidettäväksi vuoden 2016 loppupuolella.

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen, 25.11.2015

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen -tarkastus kohdistui TVO:n suunnittelutoimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin sähkö- ja prosessisuunnittelun menettelyjä, käytettävissä olevia resursseja ja myös poikkeamien käsittelyä eri suunnitteluvaiheissa. Lisäksi aiheena oli muutostyöprosessin nykytilanne. Sähkö- ja prosessisuunnittelun arvioinnin osalta ei havaittu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät vaatimuksen esittämistä. Muutostyöprosessi toimii periaatteessa kuten ennenkin, mutta organisaation muuttuminen on kuitenkin tuonut käytännön toimintaan muutoksia. Uuden organisaation mukaisen toiminnan käyttöönotossa on edelleen menossa siirtymävaihe. Kyseessä on varsin suuri muutos organisaation tapaan järjestää ja hallinnoida töiden tekemistä. Lisäksi muutoksessa on otettava huomioon uusi YVL-ohjeisto ja sen aiheuttamat menettelytapojen ja laitosohjeiden päivitystarpeet. STUK seuraa aktiivisesti kehittymisen etenemistä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

PRA:n käyttö turvallisuuden hallinnassa, 6.10.2015

STUK arvioi todennäköisyysperustaisen riskianalyysin (PRA) käyttöä turvallisuuden hallinnassa tarkastuksessa, jonka aiheina olivat PRA:n päivitystilanne, PRA:n tulosten kehitys, organisaatio, resurssit ja ohjeisto. Lisäksi arvioitiin PRA:ta tekevän organisaation osalta poikkeamien käsittelyä. Tarkastuksessa todettiin, että TVO arvioi PRA-sovellutusten päivitystarpeet kattavasti vuoden 2016 aikana. Viimeisen vuoden aikana PRA-arvioita on tehty pääasiassa liittyen erilaisiin laitosmuutoshankkeisiin ja vuoden 2015 vuosihuoltojen suunnittelun tueksi. TVO on suorittanut neljännesvuosittain käyttötapahtumien risk follow-up tarkasteluja. Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena eikä tarkastettavalla alueella havaittu puutteita.

Rakenteet ja rakennukset, 21.–22.10.2015

Olkiluodon voimalaitoksen rakennustekniikan tarkastuksessa STUK arvioi rakenteiden, rakennusten, merivesikanavien ja tunneleiden, käytetyn polttoaineen säilytys- ja käsittelyaltaiden, lauhdutusaltaiden, polttoaineen säilytystelineiden sekä putkistotukien kunnossapitomenettelyjä ja ikääntymisenhallintaa. Tarkastuksessa käsiteltyjä aiheita olivat voimayhtiön organisaatio, voimayhtiön tarkastusohjeet, voimayhtiön määräaikaistarkastukset, korjaus- ja muutostyöt, rakennusten ikääntymisenhallintaprojektit, sekä muut vastuualueeseen kohdistuvat tarkastukset. STUK todensi tarkastuksessa voimayhtiön sisäisten tarkastusten toteutuksen, niiden tulokset ja raportoinnin. STUK totesi huomioina muutamien rakennusteknisten ohjeiden olevan ilman ajantasaista katselmusta. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Kemia, 11.–12.11.2015

Kemian tarkastuksessa arvioitiin voimayhtiön menettelyjä, joita käytetään turvallisuuden kannalta tärkeiden järjestelmien kemiallisten olosuhteiden ylläpidossa ja valvonnassa sekä primäärijäähdytteen radionuklidipitoisuuksien valvonnassa. Vuoden 2015 tarkastus sisälsi seuraavat kohdat: edellisten vuosien vaatimusten tilanne ja havainnot, kemian ja radiokemian organisaatioyksiköt ja niiden toiminta, kemialliset olosuhteet ja aktiivisuuksien kulkeutuminen, laboratorion teknisten toimintojen laadunhallinta, poikkeamien käsittely sekä laitoskäynnin.

Tarkastuksen tuloksena STUK ei esittänyt vaatimuksia. STUK esitti neljä huomiota koskien vertailumittauksia, työnkierron riskien huomioon ottamista, laadunvarmistustulosten hyväksyntää ja vikaantuneen tai rikkoutuneen laitteen merkitsemistä. Lisäksi STUK tunnisti yhden hyvän käytännön. Työnkierto laajentaa henkilökunnan osaamista ja siten vähentää henkilöriippuvuutta. Samalla se lisää myös työhyvinvointia ja jaksamista.

Palontorjunta, 16.–17.9.2015

Olkiluodon palontorjunnan tarkastuksessa arvioitiin ydinvoimalaitoksen palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä käytiin läpi palontorjuntajärjestelyjen muutossuunnitelmia ja palontorjuntaan liittyvää ohjeistoa. Lisäksi käsiteltiin poikkeamien hallintaa ja käytiin läpi vuoden aikana kirjatut palotarkastushavainnot ja niiden käsittelytilanne. Tarkastuksen yhteydessä tehdyllä laitoskierroksella todennettiin paloteknisiä muutoksia ja hankintoja. Tarkastuksessa todettiin organisaatioon liittyvänä havaintona, että sijaisuudet voivat aiheuttaa yhdelle päällikkötason henkilölle usean tehtävän yhtäaikaisen vastuun. Laitoskierroksella ei havaittu ylimääräistä palokuormaa kulkureiteillä. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

Turvajärjestelyt, 26.–27.10.2015

Vuoden 2015 toinen turvajärjestelytarkastus käsitteli fyysisten turvajärjestelyjen käytännön toteutusta. Tarkastuskohteina olivat turvajärjestelyiden ylläpitämiseen liittyvä koulutus ja harjoitukset sekä turvajärjestelyihin liittyvät tapahtumat ja poikkeamat. Vuoden 2015 koulutus- ja harjoitussuunnitelma oli toteutunut suunnitellulla tavalla. TVO on kehittämässä harjoitusten ja koulutusten tulosten käsittelyä, niiden perusteella tehtävää turvajärjestelyjen arviointia, jatkotoimenpiteiden seurantaa ja näiden raportointia. Tarkastuksessa käytiin läpi vuoden 2015 turvavalvontatilastot. Poikkeamia käsiteltiin turvaorganisaation tekemien havaintojen kirjaamisen ja käsittelyn kannalta. STUK totesi, että edellisissä turvajärjestelytarkastuksissa esitettyjen poikkeamien hallinnan jatkuvaan kehittämiseen liittyvien vaatimusten mukaisesti on syytä jatkaa havaintojen ja poikkeamien käsittelyä tilannekuvan kokonaisuuden arvioimiseksi. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt uusia vaatimuksia.

Voimalaitosjätteet, 5.–6.10.2015

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Olkiluodon ydinvoimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista voimalaitosjätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia. Tarkastuksessa käytiin läpi mm. jätehuollon prosessit, henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön säteilyannokset. Jätteiden käsittely- varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä tarkastettiin laitoskierroksella.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita. TVO suunnittelee yleistä koulutusta toimenpiteistä jätemäärän pienentämiseksi. Voimalaitosjätteen keräyspisteiden merkintöjä on selkeytetty ja paloturvallisuutta on parannettu jätteen keräyksessä ja varastoinnissa Olkiluodon voimalaitoksella. Henkilöstön säteilyannoksia aiheuttaa vuosihuollon aikainen jätteenkäsittely, jätekuljetukset, jätteiden pakkaaminen ja nestemäisten jätteiden kiinteytys. Säteilyannokset ovat olleet pieniä koko voimalaitoksen annoksiin verrattuna ja alittavat selvästi säteilytyöntekijöille asetetut henkilökohtaiset annosrajat.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Niko Mononen / Projektipäällikkö