Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2016

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 18.–19.5.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan henkilöstösuunnittelua, resurssivaatimuksia ja osaamisenhallintaa. Vuoden 2016 tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan osaamisen hallinnan kehittämistoimenpiteisiin ja resurssienhallintaan. Tarkastuksessa oli kolme pääaihetta: osaamisvaatimusten määrittely, koulutusryhmän resurssit ja tehtävät sekä laitoksella käyttöönotettujen hyvien työkäytäntöjen (Human Performance) toimenpiteet 2016.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty huomautuksia, ainoastaan yksi suositus: Tarkastushavaintojen perusteella STUK suosittelee, että osaamisen kehitysprojektissa panostetaan huomattavasti enemmän esimiesten sitouttamiseen ja viestintään projektin tavoitteista ja hyödyistä.

Voimalaitosjätteet, 1.–2.6.2016

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Loviisan voimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista jätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia sekä henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely-, varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita, eikä sen pohjalta esitetty vaatimuksia. Positiivisena havaintona tarkastuksessa todettiin, että jätepakkaamossa käytössä olevan mittariston perusteella pakkaamon toimintaa on kehitetty mm. jätteiden esiluokitusten osalta ja pakkaamalla jätteet entistä tiiviimmin.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammi–huhtikuussa 2016

Kemia, 25.–26.4.2016

Kemian tarkastuksessa tarkastettiin luvanhaltijan menettelyjä liittyen primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan, laboratoriotoimintaan ja dekontaminointiin. Erityisesti tarkastettiin, että vesi- ja radiokemiallisten olosuhteiden hallintaan käytettävien järjestelmien ja laitteiden kunnossapitotoiminta on asianmukaista ja että niiden määräaikaisten testausten tulokset ja käyttötoiminnasta saatavat kokemukset otetaan huomioon. Lisäksi tarkastukseen kuului laitoskierros.

Tarkastuksessa todettiin, että kemian laboratorion henkilökunnan toiminta on laadukasta ja motivoitunutta. Laboratorion johto kannustaa henkilökuntaa laajentamaan osaamisaluettaan.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksessa tehtiin seitsemän havaintoa, joista kaksi oli hyviä käytäntöjä. Havainnot liittyivät organisaatioon, osaamisen tarpeen tunnistamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vikaantuneet tai rikkonaisen laitteen merkitsemiseen sekä primääripiirin hopealähteiden tunnistamisen jatkamiseen. Lisäksi STUK suositteli, että suunnitelma primääripiirin boorihappopitoisuuden näytteenoton harventamisesta vuosihuolloissa kierrätetään ydinturvallisuusyksiköllä ja näin muodostetaan sisäinen turvallisuusarvio muutoksesta.

Palontorjunta, 21.–22.4.2016

Palontorjunta-tarkastuksessa arvioitiin laitosyksiköiden palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä suojeluyksikön organisaatiota - sen muutoksia, organisaatiota koskevia ohjeita ja palokunnan henkilöstön koulutusta ja harjoituksia

Tarkastuksessa todennettiin, että laitoksen paloilmoitin- ja palojärjestelmiä on tarkastettu kunnossapito-ohjelman ja työmääräinkäytännön mukaisesti. Palontorjuntajärjestelyjen toimintaa on arvioitu säännöllisesti sisäisissä auditeissa mutta myös mm. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen, TUKES:in ja Nordic Nuclear Insurers toimesta. STUK perehtyi näissä tarkastuksissa havaittuihin parannusehdotuksiin. Lisäksi käytiin läpi organisaatio ja sen vastuut ja siihen tehdyt sekä suunnitellut muutokset. Myös ohjeiden päivityksen tilanne todennettiin.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia luvanhaltijalle. Henkilöstösuunnitteluun ei ollut huomautettavaa ja ohjeet olivat ajan tasalla. Tarkastuksessa todettiin positiivisina havaintoina, että suojeluyksikön koulutus ja osaamiskartoitus on järjestetty hyvin. Lisäksi paloriskiä vähentävä työ turbiinin ohitusjärjestelmän RC hydrauliikka-asemien uusiminen vesitoimisiksi on käynnistymässä 2016 vuosihuolloissa. Muina havaintoina esitettiin palopumppujen tarkastusvälin venyminen, palopumppujen testaamisen tarve jatkossa toimintapistettä korkeammilla virtaamilla sekä raportoinnissa ja turvallisuusindeksissä käytetyn syttymän selvemmän määrittelyn tarve jatkossa. STUK seuraa näitä seuraavissa tarkastuksissaan. Edellisissä tarkastuksissa vaaditut toimenpiteet oli suoritettu asianmukaisesti.

Turvajärjestelyt, 11.–15.4.2016

Käytönvalvontaohjelmaan kuuluva turvajärjestelytarkastus tehtiin 11.4.–15.4.2016. Turvajärjestelyt tarkastettiin laaja-alaisesti tarkastussuunnitelman mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon avainten valvontaa ja avainhallintaa, keskeisten kohteiden suojausta ja kulkumenettelyjä sekä laitosalueella luvattomasti lennätettäviin lennokkeihin liittyviä käytännön toimenpiteitä.

Tarkastuksessa esitettiin viisi vaatimusta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten johdosta tehdyt toimenpiteet oli toteutettu asianmukaisesti.

Ydinmateriaalivalvonta, 19.–21.4.2016

Tarkastus kohdistui Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja siihen, kuinka laitos huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Tarkastuksessa arvioitiin Fortumin menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa (erityisesti YVL D.1) sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset. Ydinmateriaalivalvonnan tarkastuksia on aiemmin tehty erillisinä, ja nyt se oli ensimmäistä kertaa mukana käytönvalvontaohjelmassa. Tarkastuksella käsiteltiin johdon roolia ydinmateriaalivalvonnan järjestämisessä, ydinmateriaalien kirjanpito- ja raportointijärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen kuuluvia laitoksen toimia ja vastuita, valvontavelvoitteiden täyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita sekä viranomaisvalvonnan (ml. IAEA ja EC) mahdollistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita.

Tarkastuksessa todettiin, että Loviisan laitoksen johto on vahvasti mukana henkilöstösuunnittelussa ja ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten täyttämiseksi tarvittavien resurssien varmistamisessa, kun sekä hankinta- että varastopuolelle ollaan pätevöittämässä (hakemassa myös STUKin hyväksyntää) uusia henkilöitä huolehtimaan osaltaan ydinmateriaalivalvonnan velvoitteiden täyttämisestä. Lisäksi juuri tehdyllä organisaatiouudistuksella vahvistetaan ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön ja varahenkilöiden resursseja ja toimintamahdollisuuksia.

Tarkastuksella todettiin. kehityshankkeina muun muassa, että Euroopan komission (EC) ehdottaman salausohjelmiston käyttöönotto sähköisesti EC:lle ja STUKille toimitettavien salassa pidettävien asiakirjojen toimittamisessa on tarpeen. Lisäksi turvallisuusopastus tarkastajille (IAEA, EC) ennen avoimen reaktorialtaan ympäristössä työskentelyä olisi hyödyllistä.

Tarkastuksella todettiin puutteita sovitun ja sääntöjen (komission erityiset laitoskohtaiset valvontasäännökset) noudattamisessa laitoksen teknisten perustietojen päivittämisessä ja STUKin hyväksymän ydinmateriaalikäsikirjan mukaisissa sisäisissä tarkastuksissa. Näistä tarkastuksella annettiin vaatimuksina päivittää tekniset perustiedot hyvissä ajoin ennen seuraavia IAEA:n ja EC:n kanssa tehtäviä tarkastuksia sekä tehdä tämän vuotuinen sisäinen tarkastus käsikirjan mukaisesti niin, että ydinaine- ja muun ydinmateriaalivaraston tarkastus tehdään laitoksella myös riippumattomasti jonkun muun kuin ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön toimesta.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2015

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 6.–7.10.2015

Tarkastuksessa käsiteltiin Loviisan voimalaitoksen koulutusryhmän organisaatiota sekä turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden osaamisen ylläpitoa ja kehitystä. Tarkastuksen perusteella turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden kertauskoulutuksen seurannassa on edelleen kehitettävää. Tästä syystä STUK esitti vaatimuksen, että Fortumin on arvioitava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla se varmistaa turvallisuustehtävissä toimivien kertauskoulutukseen osallistumisen.

Johtamisjärjestelmän toimivuus ja laadunvarmistus, 19.–20.11.2015

Vuoden 2015 tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan poikkeamien hallintaan ja erityisesti siihen miten vaatimusten ja poikkeamienhallintajärjestelmässä käsitellään STUKin vaatimukset. Lisäksi käsiteltiin laadunhallintaorganisaatiota ja ohjeiden YVL A.3 ja A.5 toimittajien valvontaa koskevia vaatimuksia ja niiden vaikutuksia katselmoimalla ajankohtaisiin isompiin muutostyöprojekteihin liittyviä turvallisuuskultuuri- asioita, poikkeamien käsittelyä sekä toimitusvalvontasuunnitelmien tilannetta.

Korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnin käsittely on Fortumilla edelleen kehityskohteena. Tehdyn tarkastuksen perusteella STUK ei asettanut luvanhaltijalle vaatimuksia.

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen, 25.11.2015

Turvallisuuden arviointi ja parantaminen -tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen suunnittelutoimintaan. Tarkastuksessa käsiteltiin sähkö- ja prosessisuunnittelun menettelyjä, käytettävissä olevia resursseja ja myös poikkeamien käsittelyä eri suunnitteluvaiheissa. Lisäksi aiheena oli Design Authority -toiminnon käyttöönotto. Toiminnolla pyritään varmistamaan, että laitosta tai sen järjestelmiä muutettaessa otetaan suunnittelussa huomioon muutoksen kaikki vaikutukset, jotta muutoksella ei aiheuteta esimerkiksi ongelmia jonkin muun järjestelmän tai laitteen toiminnalle.

Sähkö- ja prosessisuunnittelun arvioinnin osalta ei havaittu sellaisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät vaatimuksen esittämistä. Suunnittelua ohjaavaan ohjeistoon ollaan tällä hetkellä viemässä uusien YVL-ohjeiden vaatimuksia. Design Authority toiminnon käyttöönotossa on menossa kokeiluvaihe, jossa testataan ja kehitetään menettelytapoja. Tämä vaihe päättyy maaliskuun 2016 lopussa, jonka jälkeen Loviisan voimalaitos tekee päätöksiä jatkosta tämän toiminnon osalta. Tarkastuksen perusteella STUK ei esittänyt vaatimuksia.

PRA:n käyttö turvallisuuden hallinnassa, 2.12.2015

STUK arvioi todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) käyttöä turvallisuuden hallinnassa tarkastuksessa, jossa käsiteltiin PRA-mallien ja sovellutusten tilanne, valmisteilla olevat laajennukset ja PRA:n tulosten kehitys. Tarkastuksessa käytiin läpi luvanhaltijan PRA:han liittyvä organisaatio, resurssit ja ohjeisto. Lisäksi arvioitiin PRA:ta tekevän organisaation osalta poikkeamien käsittelyä. Erityiskysymyksinä käsiteltiin tulipalojen mallinnusta määrätyissä huonetiloissa sekä vuoden 2016 vuosihuollon aikana suoritettavat korkeapaineisen hätälisävesijärjestelmän haalaustyöt vuosihuollon riskiarvion kannalta.

Viimeisen vuoden aikana PRA-malliin on tehty laajoja päivityksiä ja Loviisa 2 laitosyksikön mallia on kehitetty. Sovellutuksia on laadittu mm. erilaisten laitosmuutoshankkeiden ja vuoden 2015 vuosihuollon tarpeisiin. Tarkastuksen perusteella STUK ei asettanut luvanhaltijalle vaatimuksia. PRA:ta käytetään suunnitelmien mukaisesti ja monipuolisesti turvallisuuden hallinnan tukena eikä tarkastettavalla alueella havaittu puutteita.

Laitoksen ylläpito, 13.–14.10.2015

Tarkastus kohdennettiin ohjeen YVL A.8 (Ikääntymisen hallinta) täytäntöönpanoon. Tarkastuksessa todennettiin henkilöhaastatteluilla ja asiakirjojen katselmoinnilla, miten uuden ohjeen YVL A.8 vaatimukset täyttyvät Loviisan laitoksilla. Viiteaineistona käytettiin Fortumin laatimaa luvanhaltijan arviota ohjeen YVL A.8 ”Ydinlaitoksen ikääntymisen hallinta” vaatimusten täyttämisestä. Arviossa Fortum ottaa kantaa vaatimus vaatimukselta viitaten laitosdokumentaatioon ja esittäen toimenpiteitä vaatimusten täyttämiseksi jatkossa.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että laitoksen menettelyt täyttävät ohjeen YVL A.8 vaatimuksen vähintään periaatetasolla. Mainittavia poikkeamia ei havaittu. Aihetta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin Fortumin toimitettua ohjeessa määritellyn ikääntymisen hallintaohjelmansa vuoden 2016 loppuun mennessä.

STUK esitti tarkastuksen perusteella 2 vaatimusta edellisen tarkastuksen perusteella käynnistettyihin toimenpiteisiin. Fortum on kehittänyt vanhenevien tuotteiden (varaosat, tarveaineet) tunnistamista ja eräseurantaa, ja se on otettu käyttöön uudessa Lomaxissa, mutta ei vielä kattavasti.

Sähkötekniikka, 3.–4.11.2015

Tarkastuskohteina olivat muun muassa sähköteknisen ikääntymisen seuranta ja hallinta, diesel- ja akustokuormien hallinta muutostöissä, poikkeamien hallinta sähkömuutostöissä, varasähkönsyöttöyhteyden käyttö ja kunnossapito sekä sähkölaitteiden ja kaapelien asennustarkastukset.

STUK suoritti tarkastuksen todentamalla luvanhaltijan dokumentteja, arvioimalla sähkösuunnittelun ja kunnossapidon toimintaa ja ohjeistoa. Tarkastuksessa todennettiin menettelyjä ja niiden toimivuutta esimerkkitapausten avulla, tapahtumien käsittelyä ja raportointia.

Tarkastuksen perusteella esitettiin luvanhaltijalle vaatimus, joka koskee varavoimadieselgeneraattorien kunnonvalvontamittausten tulosaineiston toimittamista STUKille.

Automaatiotekniikka, 3.–4.11.2015

Tarkastuskohteina olivat mm. automaatiomuutosten vaatimusten ja konfiguraation hallinta, laitteiden kelpoistusten voimassaolon hallinta, automaation uusintaohjelma, ohjelmistopohjaisen tekniikan tunnistus, määräaikaiskoeohjeiden ajantasaisuus ja mittaustarkkuuden hallinta.

Tarkastuksessa havaittujen korjaus ja täydennystarpeiden vuoksi esitettiin luvanhaltijalle vaatimus päivittää viime vuosikymmenellä toimitettua tarkastelua mittaustarkkuudesta.

Konetekniikka, 28.–29.10.2015

Tarkastuksessa arvioitiin vuosisuunnitelman mukaan valittujen koneteknisten laitteiden eheyden ja toimintakyvyn varmistamiseen liittyvää luvanhaltijan toimintaa. Tänä vuonna kohteena olivat turvallisuudelle tärkeiden putkistojen ja pumppujen käyttökuntoisuutta ja pitkäaikaista käyttöturvallisuutta varmentavat menettelyt. Niitä läpikäytiin vastuutusten, resurssoinnin, osaamisen ja seurantamenettelyjen kattavuuden kannalta ottaen huomioon käyttökokemukset ja niiden hyödyntäminen. Erityisaiheena käsiteltiin pääkiertopumppujen sisäosien viimeaikaisia vikahavaintoja ja niiden mahdollista yhteyttä aiempiin värähtelyongelmiin.

Tarkastuksen perusteella esitettiin luvanhaltijalle 3 vaatimusta. Vaatimuksissa pyydetään tiedoksi selvityksiä koskinen terässuojakuoren ulkopuolisen ruiskutusjärjestelmän (XU) putkiston tarkastuksia, kuormitusten seurantajärjestelmän kehitysmahdollisuuksia termisen väsymisen osalta ja primääripiirin värähtelyjä.

Vuosihuolto, 5.8.–24.9.2015

STUKin vuosihuoltotarkastusten tavoitteena on varmistua, että luvanhaltija suunnittelee ja toteuttaa vuosihuollot säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta turvallisesti ja että käytössä on riittävä ammattitaito ja resurssit. Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon 2015 kohdentuvan tarkastuksen aiheena olivat pääkiertopumpputyöt. Tarkastuksessa huomioitiin kaikille vuoden 2015 tarkastuksille yhteinen organisaatioiden valvontakohde: poikkeamien käsittely. Lisäksi tehtiin seisokkiriskeihin kohdentuva tarkastus sekä tilojen ja työkohteiden kuntoon kohdentuvia valvontakierroksia.

STUK toteutti tarkastuksen seuraamalla töiden suorittamista, todentamalla töihin liittyviä dokumentteja sekä haastattelemalla työntekijöitä. STUK varmistui tarkastuksellaan, että toiminta on ohjeistettu, ohjeita noudatetaan ja ohjeet ovat ajantasaisia.

Voimalaitoksen toiminnassa ei havaittu merkittäviä poikkeamia. STUK nosti tarkastuksen perusteella 11 havaintoa Loviisan voimalaitoksen arvioitavaksi mahdollisina kehityskohteina ja jatkuvan parantamisen aiheina. Voimalaitos saa toimintaansa koskevia havaintoja myös muista lähteistä (mm. sisäiset auditoinnit, tapahtumien selvittäminen). Täten voimalaitos pystyy arvioimaan kokonaisuutta eli onko tarkastushavainnoissa jotain uutta tai toistuvuutta, mikä edellyttää toiminnan parantamista tai lisätoimenpiteiden määrittämistä.

Säteilysuojelu, 21.–22.10.2015

Säteilysuojelun tarkastuksessa erityiskohteena oli dosimetria. Tarkastuksessa tarkasteltiin annosmittauspalvelun toimivuutta, laadunhallintaa ja poikkeamien käsittelyä. Tarkastukseen sisältyi myös sokkotestin tulosten läpikäynti. Tarkastuksen perusteella säteilyannosten määrityksen voitiin todeta toimivan sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tulokset dosimetreille tehdyissä sokkotesteistä ovat olleet sekä kansainvälisissä että kotimaisissa testeissä säännönmukaisesti hyviä.

Todettiin kuitenkin, että Fortumin käytössä oli sormidosimetrejä, joiden sopivuutta ydinvoimalaitosperäiseen käyttöön ei ollut verifioitu. Tämän vuoksi edellytettiin, että Fortumin on esitettävä soveltuvuusarviot laitteille, jotka valitaan sopivaksi käytettäväksi silmä- ja sormiannosten määrittämiseen Loviisan ydinvoimalaitoksen valvonta-alueella.

Tarkastuksessa todettiin, että annostietojen siirto annosrekisteriin toimii oikein ja käytännöt noudattavat nykyään STUKin ST-ohjeissa edellytettyjä menettelyjä. Kuitenkin Fortumin sisäisissä ohjeissa annostietojen siirrossa käytetyt menettelyt oli kuvattu virheellisesti. Tämän vuoksi edellytettiin, että Fortum säteilysuojeluohjeita päivittäessään ottaa huomioon uudistetut ST-ohjeet ja niissä esitetyt muutokset.

Pinta- ja syväannoksen suhteellisen eroissa havaittiin eräissä tapauksissa vaihtelua. Jotta voitaisiin olla varmoja, ettei tämä aiheudu mittauslaitteen likaantumisesta, edellytettiin, että annosmittausten laaduntarkkailuun on luotava käytäntö, jotta suurimpien erojen syytä voitaisiin tarkastella ennen annostietojen lähettämistä annosrekisteriin.

Valmiusjärjestelyt, 3.–4.11.2015

Valmiusjärjestelyjä koskeva tarkastus käsittelee kattavasti ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyitä. Säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, -tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuoden 2015 tarkastuksessa erityisenä tarkastuskohteena olivat voimalaitoksen evakuointijärjestelyt, joihin liittyen tehtiin vuosihuollon aikana suppea kysely evakuointiin liittyvistä asioista.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti vaatimuksen valmiussuunnitelman päivityksestä ottamaan huomioon uusitun ympäristön säteilyvalvontajärjestelmän käyttöönoton ja vanhan käytöstäpoiston.

Tarkastuksessa tehtiin lisäksi pienempiä havaintoja ja kirjattiin kaksi hyvää käytäntöä.

Jätteiden loppusijoitustilat, 24.–25.9.2015

Tarkastus kohdistui jätteiden loppusijoitustilojen (VLJ-luolan betoni- ja kalliorakenteet) kunnossapitomenettelyihin ja kallioperän monitorointiin laitospaikalla. Tarkastuksella käytiin läpi tehdyt korjaus- ja muutostyöt sekä voimayhtiön mittausten tulokset, joihin kuuluivat myös VLJ-luolan kallioperän pohjavesikemian mittaus- ja analyysitulokset sekä hydrologiset ja kalliomekaaniset seurantamittaukset. Näiden seurantamittausten avulla luvanhaltija arvioi VLJ-luolan rakentamisen ja käytön vaikutuksia Hästholmenin kallioperän hydrologisiin, kalliomekaanisiin ja hydrogeokemiallisiin olosuhteisiin. Jätteiden loppusijoitustilojen rakennusteknisten rakenteiden kuntoa tarkasteltiin laitoskierroksella.

Tarkastuksen perusteella STUK esitti 4 vaatimusta. Nämä koskivat meneillään olevien ohjepäivityksien toimittamista liittyen VLJ-luolan rakenteiden ja pakkausten visuaaliseen tarkastukseen sekä kallioperän monitorointia (tulosten arviointikriteerien/raja-arvojen asettaminen) sekä VLJ-luolan pohjavesikemian tuloksien tulkintaa ja perustilan kuvausta.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö