Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammikuu–huhtikuu 2017

Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri, 13.–15.2.2017

Fortum muutti organisaatiotaan vuonna 2016. Tarkastuksessa STUK selvitti, kuinka Fortum hallitsee muutoksen, miten organisaatio asettaa tavoitteensa sekä miten se käyttää tunnuslukuja ja turvallisuusindikaattoreita tulosten mittaamiseen. Lisäksi tarkastuksessa selvitettiin turvallisuuskulttuurin arvioinnin ja kehittämisen menettelytapoja.

Tarkastuksen perusteella Loviisan laitosorganisaation suhtautuminen organisaatiomuutokseen on ollut pääosin myönteistä eikä merkittäviä toimintaa vaikeuttavia tilanteita ole ilmennyt. STUK asetti kuitenkin luvanhaltijalle vaatimuksen kehittää muutosten turvallisuusvaikutusten seuraamiseen liittyviä menettelyjään. Lisäksi uudessa organisaatiossa ydin- ja säteilyturvallisuuteen keskeisesti liittyviä toimintoja on eri yksiköissä, joten STUK edellytti, että ohjeistossa kuvataan, miten ydinturvallisuusyksikkö saa näistä ajantasaisen kuvan. Laitosorganisaatio seuraa toiminnan tuloksellisuutta monitasoisella tunnuslukujärjestelmällä, jossa turvallisuus on mukana. Sekä laitoksen että luvanhaltijan johto seuraavat turvallisuutta tunnuslukujen valossa. Turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja arvioimiseksi laitoksella on käynnissä monia toimia, mutta vaikuttavuuden parantamiseksi toimijoiden keskinäinen suhde ja kokonaiskoordinaatio vaativat kehittämistä. STUK asetti vaatimuksen turvallisuuskulttuuriohjelman päivittämisestä ja sen varmistamisesta, että syntyy kokonaiskuva turvallisuuskulttuurin nykytilasta.

Käyttökokemustoiminta, 6.4., 11.4. ja 13.4.2017

STUK varmistui käyttökokemustoiminnan tarkastuksessa uuden viranomaisohjeen YVL A.10 vaatimusten täyttymisestä. Lisäksi STUK kohdensi tarkastukset niin, että heinäkuussa 2016 tehty Fortumin organisaatiomuutos otettiin huomioon. Organisaatiomuutos aiheutti useita henkilö- ja tehtävämuutoksia käyttökokemustoiminnassa. STUK selvitti tarkastuksessaan etenkin Fortumin käyttökokemustoiminnan henkilöresurssien riittävyyttä, uuden henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä käyttökokemustoiminnan menettelyjen dokumentoimista ja toimivuutta. STUK teki tarkastuksen perehtymällä Fortumin ohjeisiin ja tapahtumatutkintojen tuloksiin. Lisäksi STUK haastatteli Fortumin henkilöstöä, seurasi toimintaa ja todensi Fortumin ohjeiden edellyttämiä dokumentteja.

Fortum on varannut henkilöresurssit sisäisestä ja ulkoisesta käyttökokemustoiminnasta huolehtimiseen. Fortumilla on ohjeistetut menettelyt Loviisan voimalaitoksen tapahtumien tunnistamiseksi ja tutkimiseksi sekä muiden laitosten tapahtumien käsittelemiseksi. Menettelyjä kehitetään jatkuvasti. STUK havaitsi joitain kehitystarpeita ohjeen YVL A.10 vaatimustason täyttämiseksi. STUK esitti tarkastushavaintojen perusteella vaatimuksia liittyen mm. Loviisan voimalaitoksen ja muiden laitosten tapahtumista oppimiseen, uuden henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja omien tapahtumatutkintojen toteuttamiseen.

Rakenteet ja rakennukset, 11.–12.4.2017

Tarkastus kohdistui rakennusten ja teräs- ja betonirakenteisiin, niiden kunnonvalvontaan, kunnossapitoon liittyviin ohjeisiin, tehtyihin tarkastuksiin ja korjauksiin sekä ikääntymisen hallintaan ja muutostöihin liittyviin menettelyihin.

Tarkastuksessa todennettiin johtamisjärjestelmän prosessien toteutumista ja YVL-ohjeiden täytäntöönpanon seurauksena tehtyjä toimenpiteitä. Lisäksi käytiin läpi voimassa oleva ohjeisto, korjaustyöt ja määräaikaistarkastuksen tulokset. Lisäksi todennettiin, että kansainvälisiä käyttökokemusraportteja käsitellään riittävällä tarkkuudella kokouksissa, joissa on kattavasti olennaisia osallistujia.

Tarkastuksessa esitettiin yksi vaatimus, joka liittyi määräaikaistarkastusraportissa olleeseen kiireellisyydeltään merkittäväksi luokitellun korjaustyön suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. Kaksi vanhempaa vaatimusta ovat edelleen auki. Ne liittyvät ohjepäivitykseen ja korjaustyön riskiarvion toimittamiseen. Kunnossapitoyksikön päivittäinen toiminta on nähtyjen tallenteiden mukaan hyvää. Yksikkö kerää ohjeiden päivitystä varten kommentteja ja havaintoja suunnitelmallisesti. Lisäksi sähköiset työn- ja tiedonhallintajärjestelmät tukevat henkilöstön toimintaa.

Turvajärjestelyt, 27.–28.3.2017

Turvajärjestelytarkastus toteutettiin pääosin kahdessa rinnakkaisessa työryhmässä: perinteiset (fyysiset) turvajärjestelyt ja tietoturvallisuus. Näissä työryhmissä tarkastus toteutettiin laaja-alaisesti ja niissä olivat mukana ydinvoimalaitoksen rakenteelliset, tekniset, operatiiviset ja organisatoriset turvajärjestelyt.

Tarkastuksessa esitettiin kaksi vaatimusta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten (yhteensä 12 kpl kahdessa erillisessä tarkastuksessa) johdosta tehdyt toimenpiteet oli toteutettu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta asiankuuluvasti.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2016

Johtamisjärjestelmä 30.11.–1.12.2016

Tarkastus kohdistui luvanhaltijan integroidun johtamisjärjestelmän toimivuuteen ydin- ja säteilyturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan johtamisjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä siihen liittyvään organisaatioon ja muutostöihin liittyvien hakemusten tarkastusprosessiin ja muutosten implementointiin. Lisäksi käsiteltiin Fortumin kehitystoimia uusien YVL-ohjeiden vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkastuksessa todettiin, että Fortumin on tarpeen vielä arvioida yhteistoiminnan muotoja henkilöstö- ja liiketoimintayksikön päällikön (johdon edustaja johtamisjärjestelmän kehittämisessä) ja muiden johtamisjärjestelmän kannalta tärkeiden tehtävien välillä. Asiasta asetettiin vaatimus. Lisäksi todettiin, että Fortumilla on kehittämissuunnitelmia muutostyöprosessin osalta. STUK piti suunnitelmia tarpeellisena ja haluaa seurata kehitystyötä, johon liittyen asetettiin vaatimus. Johtamisjärjestelmän ylläpidon (mm. arviointi) ja kehittämisen/jatkuvan parantamisen osalta STUKilla ei ollut huomautettavaa.

Säteilysuojelu 27.–28.10.2016

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittaukseen sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden erityiskohteina olivat hallinnollinen säteilysuojelu, organisaatio, ALARA-toiminta sekä tapahtumien käsittely.

Tarkastuksessa todettiin Fortumin onnistuneen ALARA-tavoitteessaan. Laitoksen säteilyannosnopeudet mm. höyrystintiloissa ovat edelleen alentuneet kummallakin laitosyksiköllä. Suurin syy alentuneisiin annosnopeuksiin on ollut projekti, jolla antimonia on onnistuttu poistamaan primäärijäähdytteestä.

Tarkastuksessa esitettiin neljä vaatimusta. Nämä koskivat tehtäväkuvauksia, koulutusohjelmia sekä säteilysuojeluohjeita. Tarkastuksessa edellytettiin lisäksi, että Fortum jatkaa kartoitusta, jolla selvitetään silmälle kohdentuvaa säteilyaltistusta. Kartoitus on tarpeellinen, jotta voidaan perustella, tarvitaanko joissain ydinvoimalaitoksella tehtävissä töissä erillinen silmädosimetria.

Valmiusjärjestelyt 12.10.2016 ja 18.10.2016

Valmiusjärjestelyjä koskevassa tarkastuksessa säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2016 tarkastettiin erityisesti henkilöstösuunnittelua ja koulutussuunnitelmia, valmiusharjoitusten palautetta ja niiden perusteella löydettyjä kehityskohteita. Valmiustilojen osalta tarkastettiin tilojen käytettävyyden kannalta erityisesti kontaminaatiohallintaa.

Valmiusjärjestelyjä hoitavien henkilöiden osalta henkilöstösuunnittelu ja koulutusohjelmat ovat kunnossa. Valmiusorganisaation osalta Fortum on pystynyt kasvattamaan erityisesti säteilysuojelun valmiusvakanssien miehitystä ja nimeämään korjausasentajat valmiusorganisaatioon. Fortumin on käynnistämässä projektin valmiuskoulutuksen tarkastelusta kokonaisuutena käsittäen peruskoulutukset, kertauskoulutukset ja ohjeistot. Fortumin valmiuskeskuksen kontaminaationhallintaa on harjoiteltu 2015 ja harjoitusta varten toiminnan periaatteet on mietitty. Valmiustilojen kontaminaation hallinta ei kuitenkaan ole valmiiksi suunniteltu ja ohjeistettu kokonaisuus. Tarkastukseen kuului laitoskierros, jossa tutustuttiin valmiuskeskuksen varavoimansyöttöön ja tulvasuojausprojektiin.

STUK esitti tarkastuksessa yhden vaatimuksen: Fortumin tulee suunnitella valmiustilojen kontaminaationhallinnan järjestelyt, ohjeistaa toiminta ja sijoittaa tarvittavat varusteet suunnitelmien mukaisille käyttöpaikoille.

Vuosihuolto 7.8.–10.10.2016

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Tämän vuoden tarkastuksessa oli erityiskohteena korkeapaineisen hätälisävesijärjestelmän moottorien sekä lämmönvaihtimien vaihto, joihin STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloilta. Muita vuosihuollon aikaisia valvonnan kohteita olivat henkilöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin ja henkilöresurssien hallinta, henkilöstösuunnittelu, Fortumin vuosihuoltoihin liittyvä käyttökokemustoiminta, seisokkiin liittyvät raskaat nostot turbiini- sekä reaktorihallissa, rakennustekniikka ja palontorjunta.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta Fortumin vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin. Vuosihuolto tarkastuksessa tehtiin kaikkiaan 26 havaintoa ja vaatimuksia esitettiin 2 kappaletta. Vaatimukset koskivat käyttötapahtumien raportointia ja niiden käsittelyä.

Turvallisuustoiminnot 25.11. ja 30.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Tämän vuoden tarkastus kohdistui erityisesti reaktorin pikasulkutoiminnon ja reaktorisydämen valvonnan määräaikaiskokeiden kattavuuteen sekä polttoaineen käsittelylaitteiden koestus-, tarkastus- ja kunnossapitomenettelyihin ja latauskoneiden käyttäjien pätevöintiin. Lisäksi käsiteltiin suunnittelu- ja kunnossapito-organisaation henkilöstösuunnittelua.

STUK tekee lisäksi vuoden 2017 alkupuolella siirto- ja nostotoimintaan liittyvän käytönvalvontatarkastuksen seuratakseen Fortumilla meneillään olevia kehitystoimenpiteitä koskien lataus- ja nostotoimintaa sekä lataus- ja nostokoneiden käyttäjien pätevöintiä.

Laitoksen ylläpito 2.–3.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin niitä resursseja, toimintoja ja tehtäviä, joilla Fortum varmistaa laitosyksiköidensä järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tässä tarkastuksessa aihepiiristä valittiin erityiskohteiksi kunnossapidon henkilöstösuunnittelu sekä laitososien tuloksellisuuden mittaaminen ja niiden kunnonvalvonnan kattavuus. Tilaisuudessa käytiin myös läpi Fortumin vastineet vaatimuksiin, jotka oli esitetty edellisissä Laitoksen ylläpito- ja Konetekniikka- tarkastuksissa.

Kunnossapidossa on Fortumin organisaatiomuutoksessa uutena ryhmänä tullut käyttöiän hallinta. Kunnossapidon henkilöstön määrään muutos ei ole vaikuttanut. Vaikutelma kesällä voimaan tulleesta Loviisan laitosyksiköiden kunnossapidon uudesta järjestelystä on myönteinen. STUK seuraa kunnossapidon toiminnasta saatuja palautteita ja mm. aluekunnossapidon ulkoistussuunnitelmia ja – toimenpiteitä. Yksi tarkastuksen havainto oli, että terässuojakuoren ulkopuolisen ruiskutusjärjestelmän putkilinjat säätöventtiileiltä ruiskutussuuttimille eivät ole kuuluneet tarkastusten piiriin ja näin yksi järjestelmän toimintakyvyn kannalta kriittinen osuus on ollut koestamatta niiden käyttöönotosta (1990) lähtien. Vaikka näiden ruiskutusventtiilien päästä avoimien linjojen tukkeutuminen lienee epätodennäköistä, ei sitä täysin voida sulkea pois ilman koestamista. Tästä syystä Fortumia edellytettiin koestamalla varmistamaan esteetön virtaus ko. putkilinjoissa.

Käyttötoiminta 20.12.2016

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen käyttötoimintaan ja siihen läheisesti liittyviin toimintoihin ja menettelytapoihin. Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin niitä käyttötoiminnan prosesseja ja organisaation toimintoja, joilla voimalaitos huolehtii ja varmistaa asetettujen ydinturvallisuutta ja säteilysuojelua, käyttötoiminnan luotettavuutta sekä laadunhallintaa koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Vuoden 2016 käyttötoiminnan tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen käyttöyksikön koulutussimulaattoriin ja Simulaattori ryhmään. STUK tarkasti simulaattorin osalta, miten se vastaa käytössä olevia laitoksia, simulaattoriohjeita ja miten simulaattorikoulutukset ovat toteutuneen suunnitelmiin nähden. Henkilöstösuunnittelun osalta STUK tarkasti Fortumin organisaatiomuutoksen vaikutuksia ja simulaattorikouluttajien sekä vuoropäällikkö/ohjaajien koulutussuunnitelmia.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita simulaattorin tai koulutuksen osalta eikä siinä esitetty vaatimuksia. Henkilöstösuunnitteluun ei ollut huomautettavaa ja ohjeet olivat ajan tasalla. Tarkastuksessa todettiin, että simulaattoriryhmän toiminta on laadukasta ja motivoitunutta.


Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2016

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 18.–19.5.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan henkilöstösuunnittelua, resurssivaatimuksia ja osaamisenhallintaa. Vuoden 2016 tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan osaamisen hallinnan kehittämistoimenpiteisiin ja resurssienhallintaan. Tarkastuksessa oli kolme pääaihetta: osaamisvaatimusten määrittely, koulutusryhmän resurssit ja tehtävät sekä laitoksella käyttöönotettujen hyvien työkäytäntöjen (Human Performance) toimenpiteet 2016.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty huomautuksia, ainoastaan yksi suositus: Tarkastushavaintojen perusteella STUK suosittelee, että osaamisen kehitysprojektissa panostetaan huomattavasti enemmän esimiesten sitouttamiseen ja viestintään projektin tavoitteista ja hyödyistä.

Voimalaitosjätteet, 1.–2.6.2016

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Loviisan voimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista jätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia sekä henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely-, varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita, eikä sen pohjalta esitetty vaatimuksia. Positiivisena havaintona tarkastuksessa todettiin, että jätepakkaamossa käytössä olevan mittariston perusteella pakkaamon toimintaa on kehitetty mm. jätteiden esiluokitusten osalta ja pakkaamalla jätteet entistä tiiviimmin.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Tomi Koskiniemi / Projektipäällikkö
    puh. +358975988642