Loviisa 1 ja 2

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella syyskuu–joulukuu 2016

Johtamisjärjestelmä 30.11.–1.12.2016

Tarkastus kohdistui luvanhaltijan integroidun johtamisjärjestelmän toimivuuteen ydin- ja säteilyturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan johtamisjärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä siihen liittyvään organisaatioon ja muutostöihin liittyvien hakemusten tarkastusprosessiin ja muutosten implementointiin. Lisäksi käsiteltiin Fortumin kehitystoimia uusien YVL-ohjeiden vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkastuksessa todettiin, että Fortumin on tarpeen vielä arvioida yhteistoiminnan muotoja henkilöstö- ja liiketoimintayksikön päällikön (johdon edustaja johtamisjärjestelmän kehittämisessä) ja muiden johtamisjärjestelmän kannalta tärkeiden tehtävien välillä. Asiasta asetettiin vaatimus. Lisäksi todettiin, että Fortumilla on kehittämissuunnitelmia muutostyöprosessin osalta. STUK piti suunnitelmia tarpeellisena ja haluaa seurata kehitystyötä, johon liittyen asetettiin vaatimus. Johtamisjärjestelmän ylläpidon (mm. arviointi) ja kehittämisen/jatkuvan parantamisen osalta STUKilla ei ollut huomautettavaa.

Säteilysuojelu 27.–28.10.2016

Säteilysuojelua koskeva tarkastus kohdennetaan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluun, säteilymittaukseen sekä päästö- ja ympäristövalvontaan. Tämän vuoden erityiskohteina olivat hallinnollinen säteilysuojelu, organisaatio, ALARA-toiminta sekä tapahtumien käsittely.

Tarkastuksessa todettiin Fortumin onnistuneen ALARA-tavoitteessaan. Laitoksen säteilyannosnopeudet mm. höyrystintiloissa ovat edelleen alentuneet kummallakin laitosyksiköllä. Suurin syy alentuneisiin annosnopeuksiin on ollut projekti, jolla antimonia on onnistuttu poistamaan primäärijäähdytteestä.

Tarkastuksessa esitettiin neljä vaatimusta. Nämä koskivat tehtäväkuvauksia, koulutusohjelmia sekä säteilysuojeluohjeita. Tarkastuksessa edellytettiin lisäksi, että Fortum jatkaa kartoitusta, jolla selvitetään silmälle kohdentuvaa säteilyaltistusta. Kartoitus on tarpeellinen, jotta voidaan perustella, tarvitaanko joissain ydinvoimalaitoksella tehtävissä töissä erillinen silmädosimetria.

Valmiusjärjestelyt 12.10.2016 ja 18.10.2016

Valmiusjärjestelyjä koskevassa tarkastuksessa säännöllisesti tarkastettavia aiheita ovat valmiusohjeistus, tilat ja -varusteet sekä valmiusorganisaatio ja sen koulutus. Vuonna 2016 tarkastettiin erityisesti henkilöstösuunnittelua ja koulutussuunnitelmia, valmiusharjoitusten palautetta ja niiden perusteella löydettyjä kehityskohteita. Valmiustilojen osalta tarkastettiin tilojen käytettävyyden kannalta erityisesti kontaminaatiohallintaa.

Valmiusjärjestelyjä hoitavien henkilöiden osalta henkilöstösuunnittelu ja koulutusohjelmat ovat kunnossa. Valmiusorganisaation osalta Fortum on pystynyt kasvattamaan erityisesti säteilysuojelun valmiusvakanssien miehitystä ja nimeämään korjausasentajat valmiusorganisaatioon. Fortumin on käynnistämässä projektin valmiuskoulutuksen tarkastelusta kokonaisuutena käsittäen peruskoulutukset, kertauskoulutukset ja ohjeistot. Fortumin valmiuskeskuksen kontaminaationhallintaa on harjoiteltu 2015 ja harjoitusta varten toiminnan periaatteet on mietitty. Valmiustilojen kontaminaation hallinta ei kuitenkaan ole valmiiksi suunniteltu ja ohjeistettu kokonaisuus. Tarkastukseen kuului laitoskierros, jossa tutustuttiin valmiuskeskuksen varavoimansyöttöön ja tulvasuojausprojektiin.

STUK esitti tarkastuksessa yhden vaatimuksen: Fortumin tulee suunnitella valmiustilojen kontaminaationhallinnan järjestelyt, ohjeistaa toiminta ja sijoittaa tarvittavat varusteet suunnitelmien mukaisille käyttöpaikoille.

Vuosihuolto 7.8.–10.10.2016

Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin vuosihuoltojen aikana toimintoja, joilla ylläpidetään turvallisuutta sekä johdetaan ja hallitaan vuosihuollon aikaisia toimia. Tarkastukseen osallistui STUKin Ydinvoimalaitosten valvontaosastolta useita eri tekniikan alojen tarkastajia, joilla oli ennalta määritettyjä tarkastuskohteita. Lisäksi STUK suoritti yleisvalvontaa laitosalueella mm. suorittamalla säännöllisiä laitoskierroksia sekä valvomalla suunniteltujen töiden etenemistä. STUK valvoi myös turvallisuuden asettumista etusijalle luvanhaltijan päätöksenteossa.

Tämän vuoden tarkastuksessa oli erityiskohteena korkeapaineisen hätälisävesijärjestelmän moottorien sekä lämmönvaihtimien vaihto, joihin STUK kohdisti valvontaa mm. konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, säteilysuojelun ja käyttöturvallisuuden aloilta. Muita vuosihuollon aikaisia valvonnan kohteita olivat henkilöiden perehdyttäminen vuosihuollon kannalta tärkeisiin tehtäviin ja henkilöresurssien hallinta, henkilöstösuunnittelu, Fortumin vuosihuoltoihin liittyvä käyttökokemustoiminta, seisokkiin liittyvät raskaat nostot turbiini- sekä reaktorihallissa, rakennustekniikka ja palontorjunta.

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta Fortumin vuosihuoltotoiminnan olevan vaatimusten mukaista ja onnistuneen hyvin. Vuosihuolto tarkastuksessa tehtiin kaikkiaan 26 havaintoa ja vaatimuksia esitettiin 2 kappaletta. Vaatimukset koskivat käyttötapahtumien raportointia ja niiden käsittelyä.

Turvallisuustoiminnot 25.11. ja 30.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan menettelyjä, joilla luvanhaltija varmistaa turvallisuustoimintoja toteuttavien järjestelmien suunnitteluperusteiden mukaisen tilan ja perusteiden oikeellisuuden. Tämän vuoden tarkastus kohdistui erityisesti reaktorin pikasulkutoiminnon ja reaktorisydämen valvonnan määräaikaiskokeiden kattavuuteen sekä polttoaineen käsittelylaitteiden koestus-, tarkastus- ja kunnossapitomenettelyihin ja latauskoneiden käyttäjien pätevöintiin. Lisäksi käsiteltiin suunnittelu- ja kunnossapito-organisaation henkilöstösuunnittelua.

STUK tekee lisäksi vuoden 2017 alkupuolella siirto- ja nostotoimintaan liittyvän käytönvalvontatarkastuksen seuratakseen Fortumilla meneillään olevia kehitystoimenpiteitä koskien lataus- ja nostotoimintaa sekä lataus- ja nostokoneiden käyttäjien pätevöintiä.

Laitoksen ylläpito 2.–3.11.2016

Tarkastuksessa arvioitiin niitä resursseja, toimintoja ja tehtäviä, joilla Fortum varmistaa laitosyksiköidensä järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttökuntoisuuden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tässä tarkastuksessa aihepiiristä valittiin erityiskohteiksi kunnossapidon henkilöstösuunnittelu sekä laitososien tuloksellisuuden mittaaminen ja niiden kunnonvalvonnan kattavuus. Tilaisuudessa käytiin myös läpi Fortumin vastineet vaatimuksiin, jotka oli esitetty edellisissä Laitoksen ylläpito- ja Konetekniikka- tarkastuksissa.

Kunnossapidossa on Fortumin organisaatiomuutoksessa uutena ryhmänä tullut käyttöiän hallinta. Kunnossapidon henkilöstön määrään muutos ei ole vaikuttanut. Vaikutelma kesällä voimaan tulleesta Loviisan laitosyksiköiden kunnossapidon uudesta järjestelystä on myönteinen. STUK seuraa kunnossapidon toiminnasta saatuja palautteita ja mm. aluekunnossapidon ulkoistussuunnitelmia ja – toimenpiteitä. Yksi tarkastuksen havainto oli, että terässuojakuoren ulkopuolisen ruiskutusjärjestelmän putkilinjat säätöventtiileiltä ruiskutussuuttimille eivät ole kuuluneet tarkastusten piiriin ja näin yksi järjestelmän toimintakyvyn kannalta kriittinen osuus on ollut koestamatta niiden käyttöönotosta (1990) lähtien. Vaikka näiden ruiskutusventtiilien päästä avoimien linjojen tukkeutuminen lienee epätodennäköistä, ei sitä täysin voida sulkea pois ilman koestamista. Tästä syystä Fortumia edellytettiin koestamalla varmistamaan esteetön virtaus ko. putkilinjoissa.

Käyttötoiminta 20.12.2016

Tarkastus kohdistui ydinvoimalaitoksen käyttötoimintaan ja siihen läheisesti liittyviin toimintoihin ja menettelytapoihin. Tarkastuksessa arvioitiin ja todennettiin niitä käyttötoiminnan prosesseja ja organisaation toimintoja, joilla voimalaitos huolehtii ja varmistaa asetettujen ydinturvallisuutta ja säteilysuojelua, käyttötoiminnan luotettavuutta sekä laadunhallintaa koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Vuoden 2016 käyttötoiminnan tarkastus kohdistui Loviisan voimalaitoksen käyttöyksikön koulutussimulaattoriin ja Simulaattori ryhmään. STUK tarkasti simulaattorin osalta, miten se vastaa käytössä olevia laitoksia, simulaattoriohjeita ja miten simulaattorikoulutukset ovat toteutuneen suunnitelmiin nähden. Henkilöstösuunnittelun osalta STUK tarkasti Fortumin organisaatiomuutoksen vaikutuksia ja simulaattorikouluttajien sekä vuoropäällikkö/ohjaajien koulutussuunnitelmia.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita simulaattorin tai koulutuksen osalta eikä siinä esitetty vaatimuksia. Henkilöstösuunnitteluun ei ollut huomautettavaa ja ohjeet olivat ajan tasalla. Tarkastuksessa todettiin, että simulaattoriryhmän toiminta on laadukasta ja motivoitunutta.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella toukokuu–elokuu 2016

Henkilöstöresurssit ja osaaminen, 18.–19.5.2016

Tarkastuksessa arvioitiin luvanhaltijan henkilöstösuunnittelua, resurssivaatimuksia ja osaamisenhallintaa. Vuoden 2016 tarkastuksessa keskityttiin luvanhaltijan osaamisen hallinnan kehittämistoimenpiteisiin ja resurssienhallintaan. Tarkastuksessa oli kolme pääaihetta: osaamisvaatimusten määrittely, koulutusryhmän resurssit ja tehtävät sekä laitoksella käyttöönotettujen hyvien työkäytäntöjen (Human Performance) toimenpiteet 2016.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty huomautuksia, ainoastaan yksi suositus: Tarkastushavaintojen perusteella STUK suosittelee, että osaamisen kehitysprojektissa panostetaan huomattavasti enemmän esimiesten sitouttamiseen ja viestintään projektin tavoitteista ja hyödyistä.

Voimalaitosjätteet, 1.–2.6.2016

STUK valvoo ja tarkastaa radioaktiivisen voimalaitosjätteen käsittelyä ja loppusijoitusta Loviisan voimalaitoksella. Matala- ja keskiaktiivista jätettä syntyy huolto- ja korjaustöissä sekä prosessivesien puhdistuksessa. Voimalaitosjätettä koskevassa tarkastuksessa käsiteltiin edellisen tarkastuksen huomioita sekä edellisen tarkastuksen jälkeen tapahtunutta kehitystä ja huomionarvoisia tapahtumia sekä henkilöstösuunnittelua ja henkilöstön säteilyannoksia. Laitoskierroksella tarkastettiin jätteiden käsittely-, varastointi- ja loppusijoitustilojen kuntoa, tilojen säteilytasoja sekä luokituksia ja merkintöjä.

Tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä puutteita eikä kehitystarpeita, eikä sen pohjalta esitetty vaatimuksia. Positiivisena havaintona tarkastuksessa todettiin, että jätepakkaamossa käytössä olevan mittariston perusteella pakkaamon toimintaa on kehitetty mm. jätteiden esiluokitusten osalta ja pakkaamalla jätteet entistä tiiviimmin.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella tammi–huhtikuussa 2016

Kemia, 25.–26.4.2016

Kemian tarkastuksessa tarkastettiin luvanhaltijan menettelyjä liittyen primääri- ja sekundääripiirin vesikemiallisten olosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, primääri- ja sekundääripiirin radiokemiallisten olosuhteiden valvontaan, laboratoriotoimintaan ja dekontaminointiin. Erityisesti tarkastettiin, että vesi- ja radiokemiallisten olosuhteiden hallintaan käytettävien järjestelmien ja laitteiden kunnossapitotoiminta on asianmukaista ja että niiden määräaikaisten testausten tulokset ja käyttötoiminnasta saatavat kokemukset otetaan huomioon. Lisäksi tarkastukseen kuului laitoskierros.

Tarkastuksessa todettiin, että kemian laboratorion henkilökunnan toiminta on laadukasta ja motivoitunutta. Laboratorion johto kannustaa henkilökuntaa laajentamaan osaamisaluettaan.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia. Tarkastuksessa tehtiin seitsemän havaintoa, joista kaksi oli hyviä käytäntöjä. Havainnot liittyivät organisaatioon, osaamisen tarpeen tunnistamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, vikaantuneet tai rikkonaisen laitteen merkitsemiseen sekä primääripiirin hopealähteiden tunnistamisen jatkamiseen. Lisäksi STUK suositteli, että suunnitelma primääripiirin boorihappopitoisuuden näytteenoton harventamisesta vuosihuolloissa kierrätetään ydinturvallisuusyksiköllä ja näin muodostetaan sisäinen turvallisuusarvio muutoksesta.

Palontorjunta, 21.–22.4.2016

Palontorjunta-tarkastuksessa arvioitiin laitosyksiköiden palontorjuntajärjestelyjen ja voimayhtiön toiminnan tehokkuutta sekä suojeluyksikön organisaatiota - sen muutoksia, organisaatiota koskevia ohjeita ja palokunnan henkilöstön koulutusta ja harjoituksia

Tarkastuksessa todennettiin, että laitoksen paloilmoitin- ja palojärjestelmiä on tarkastettu kunnossapito-ohjelman ja työmääräinkäytännön mukaisesti. Palontorjuntajärjestelyjen toimintaa on arvioitu säännöllisesti sisäisissä auditeissa mutta myös mm. Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen, TUKES:in ja Nordic Nuclear Insurers toimesta. STUK perehtyi näissä tarkastuksissa havaittuihin parannusehdotuksiin. Lisäksi käytiin läpi organisaatio ja sen vastuut ja siihen tehdyt sekä suunnitellut muutokset. Myös ohjeiden päivityksen tilanne todennettiin.

Tarkastuksen perusteella ei esitetty vaatimuksia luvanhaltijalle. Henkilöstösuunnitteluun ei ollut huomautettavaa ja ohjeet olivat ajan tasalla. Tarkastuksessa todettiin positiivisina havaintoina, että suojeluyksikön koulutus ja osaamiskartoitus on järjestetty hyvin. Lisäksi paloriskiä vähentävä työ turbiinin ohitusjärjestelmän RC hydrauliikka-asemien uusiminen vesitoimisiksi on käynnistymässä 2016 vuosihuolloissa. Muina havaintoina esitettiin palopumppujen tarkastusvälin venyminen, palopumppujen testaamisen tarve jatkossa toimintapistettä korkeammilla virtaamilla sekä raportoinnissa ja turvallisuusindeksissä käytetyn syttymän selvemmän määrittelyn tarve jatkossa. STUK seuraa näitä seuraavissa tarkastuksissaan. Edellisissä tarkastuksissa vaaditut toimenpiteet oli suoritettu asianmukaisesti.

Turvajärjestelyt, 11.–15.4.2016

Käytönvalvontaohjelmaan kuuluva turvajärjestelytarkastus tehtiin 11.4.–15.4.2016. Turvajärjestelyt tarkastettiin laaja-alaisesti tarkastussuunnitelman mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon avainten valvontaa ja avainhallintaa, keskeisten kohteiden suojausta ja kulkumenettelyjä sekä laitosalueella luvattomasti lennätettäviin lennokkeihin liittyviä käytännön toimenpiteitä.

Tarkastuksessa esitettiin viisi vaatimusta. Aiemmissa tarkastuksissa esitettyjen vaatimusten johdosta tehdyt toimenpiteet oli toteutettu asianmukaisesti.

Ydinmateriaalivalvonta, 19.–21.4.2016

Tarkastus kohdistui Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinmateriaalivalvontajärjestelmään ja siihen, kuinka laitos huolehtii ydinmateriaalivalvonnan velvoitteistaan. Tarkastuksessa arvioitiin Fortumin menettelyjä, joilla se täyttää lainsäädännössä, YVL-ohjeissa (erityisesti YVL D.1) sekä EU-säädöksissä asetetut vaatimukset. Ydinmateriaalivalvonnan tarkastuksia on aiemmin tehty erillisinä, ja nyt se oli ensimmäistä kertaa mukana käytönvalvontaohjelmassa. Tarkastuksella käsiteltiin johdon roolia ydinmateriaalivalvonnan järjestämisessä, ydinmateriaalien kirjanpito- ja raportointijärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen kuuluvia laitoksen toimia ja vastuita, valvontavelvoitteiden täyttämiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita sekä viranomaisvalvonnan (ml. IAEA ja EC) mahdollistamiseen liittyviä toimenpiteitä ja vastuita.

Tarkastuksessa todettiin, että Loviisan laitoksen johto on vahvasti mukana henkilöstösuunnittelussa ja ydinmateriaalivalvonnan vaatimusten täyttämiseksi tarvittavien resurssien varmistamisessa, kun sekä hankinta- että varastopuolelle ollaan pätevöittämässä (hakemassa myös STUKin hyväksyntää) uusia henkilöitä huolehtimaan osaltaan ydinmateriaalivalvonnan velvoitteiden täyttämisestä. Lisäksi juuri tehdyllä organisaatiouudistuksella vahvistetaan ydinmateriaalivalvonnan vastuuhenkilön ja varahenkilöiden resursseja ja toimintamahdollisuuksia.

Tarkastuksella todettiin. kehityshankkeina muun muassa, että Euroopan komission (EC) ehdottaman salausohjelmiston käyttöönotto sähköisesti EC:lle ja STUKille toimitettavien salassa pidettävien asiakirjojen toimittamisessa on tarpeen. Lisäksi turvallisuusopastus tarkastajille (IAEA, EC) ennen avoimen reaktorialtaan ympäristössä työskentelyä olisi hyödyllistä.

Tarkastuksella todettiin puutteita sovitun ja sääntöjen (komission erityiset laitoskohtaiset valvontasäännökset) noudattamisessa laitoksen teknisten perustietojen päivittämisessä ja STUKin hyväksymän ydinmateriaalikäsikirjan mukaisissa sisäisissä tarkastuksissa. Näistä tarkastuksella annettiin vaatimuksina päivittää tekniset perustiedot hyvissä ajoin ennen seuraavia IAEA:n ja EC:n kanssa tehtäviä tarkastuksia sekä tehdä tämän vuotuinen sisäinen tarkastus käsikirjan mukaisesti niin, että ydinaine- ja muun ydinmateriaalivaraston tarkastus tehdään laitoksella myös riippumattomasti jonkun muun kuin ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan henkilön toimesta.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö