Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Käyvien ydinvoimalaitosten tarkastukset

Ydinenergia-asetuksen (111 §) mukaan STUK valvoo ydinlaitoksen käyttöä sen varmistamiseksi, että laitoksen käyttö on turvallista ja että sen käytössä noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että käyttö on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaista. Käytön tarkastusohjelma (KTO) on turvallisuusvalvonnan väline, jolla tarkastetaan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti luvanhaltijoiden kykyä huolehtia laitostensa turvallisuudesta.

KTO:n tavoitteena on todentaa, että laitosta käytetään ja ylläpidetään viranomaismääräysten, suunnitteluperusteiden ja luvanhaltijan omien ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa käydään läpi turvallisuusjohtamista, toiminnan pääprosesseja sekä menettelytapoja ja järjestelmien teknistä hyväksyttävyyttä. Tarkastuksilla valvotaan, että laitoksen turvallisuuden arviointi, käyttö, ylläpito ja suojelutoiminta vastaavat ydinturvallisuussäännösten vaatimuksia.

Vuoden 2017 viimeisellä kolmanneksella STUK teki 13 KTO:n mukaista tarkastusta. Tarkastuksista kuusi tehtiin Loviisan voimalaitokselle ja seitsemän Olkiluodon voimalaitokselle. Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita, joilla olisi vaikutusta henkilöstön, ympäristön tai laitoksen turvallisuuteen. Suunnitelmista poiketen Loviisan voimalaitokselle ei tehty turvallisuussuunnitteluun kohdistuvaa tarkastusta vuonna 2017.

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Loviisan laitoksella >

Käytön tarkastusohjelman mukaiset tarkastukset Olkiluodon laitoksella >

Vanhemmat tarkastukset ja laitostapahtumat on raportoitu ydinenergian käytön turvallisuusvalvonnan vuosiraporteissa. Vuosiraportti 2016

Perusohjelma Vuoden 2017 tarkastukset
Loviisa 1 ja 2 Olkiluoto 1 ja 2
Henkilöstöresurssit ja osaaminen   x*
Johtaminen ja turvallisuuskulttuuri x x
Johtamisjärjestelmä x x
Jätteiden loppusijoitustilat x  
Kemia x  
Käyttökokemustoiminta x x
Käyttötoiminta   x
Laitoksen ylläpito
Palontorjunta   x
PRA:n käyttö x  
Rakenteet ja rakennukset x  
Säteilysuojelu x x
Turvajärjestelyt x x
Turvallisuussuunnittelu x  
Turvallisuustoiminnot x x
Valmiusjärjestelyt x x
Voimalaitosjätteet   x
Vuosihuolto x x
Ydinmateriaalivalvonta    
Ylimääräiset tarkastukset
Käyttötapahtumien syiden selvittäminen ja toimenpiteiden vaikuttavuus   x

– Poiketen perusohjelman normaalista jaksotuksesta, Laitoksen ylläpito tarkastusta ei tehdä vuonna 2017. Aihealue tulee kattavasti tarkastettua luvanhaltijoiden ikääntymisen hallintaohjelmien päivitysten käsittelyllä sekä WENRAn ikääntymisen hallintaan liittyvän raportoinnin kautta.

* Tarkastus ”Henkilöstöresurssit ja osaaminen” tehdään yhteistyössä Olkiluoto 3:n rakentamisen aikaisen tarkastusohjelman (RTO) kanssa, jolloin se tehdään nimikkeellä RTO ”Koulutus ja resurssit”.

Olkiluodon käytön tarkastusohjelman tarkastuksissa voidaan käsitellä myös Olkiluoto 3:a koskevia asioita, niiltä osin kuin tarkastettavat toiminnot ovat TVO:n yhteisiä eivätkä yksikkökohtaisia.

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Ei hakutuloksia