Ulkopuolisten työntekijöiden annostarkkailu

Toiminnan harjoittaja vastaa ulkopuolisten työntekijöiden suojelusta samalla tavalla kuin omien työntekijöittensä suojelusta. Toiminnan harjoittaja on velvollinen järjestämään työolojen tarkkailun ja tarvittavan annostarkkailun, ellei niitä ole jo muutoin järjestetty.

Ulkopuolisia työntekijöitä ovat (säteilylaki 37 a §) ulkopuolisen yrityksen työntekijät ja itsenäiset elinkeinonharjoittajat, jotka osallistuvat toiminnan harjoittajan teettämään säteilytyöhön olematta toiminnan harjoittajan palveluksessa.

Ohjeita annostarkkailun järjestämiseen

Ydinvoimalaitoksilla työskenneltäessä voimalaitos huolehtii annostarkkailun järjestämisestä kaikkien laitoksella työskentelevien henkilöiden osalta. Muussa säteilytyössä ulkopuolisen työntekijän annostarkkailun voi järjestää joko toiminnan harjoittaja tai työnantaja heidän yhdessä sopimansa käytännön mukaisesti.

Säteilytyö huomioitava kokonaisuudessaan

Kun sama työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useammalle kuin yhdelle toiminnan harjoittajalle, kukin toiminnan harjoittaja on oman toimintansa osalta vastuussa siitä, että annos- ja terveystarkkailu on asianmukaisesti järjestetty. Työntekijän annos- ja terveystarkkailun tarvetta arvioitaessa on otettava huomioon työntekijän eri toiminnan harjoittajille tekemä säteilytyö kokonaisuudessaan sekä töiden laatu ja kokonaistyöaika.

Säteilyaltistuksen seurannan ja terveystarkkailun järjestämisen voi hoitaa ulkopuolisen työntekijän oma työnantaja. Jos säteilyaltistuksen seurantaa ja terveystarkkailua ei ole järjestetty, on toiminnan harjoittajan järjestettävä nämä samalla tavalla kuin omille työntekijöilleen. Rinnakkaista annostarkkailua ei kuitenkaan pidä järjestää, jos ulkopuolisella työntekijällä on jo käytössään henkilökohtainen annosmittari.

Kun työntekijä tekee säteilylle altistavaa työtä useille eri toiminnan harjoittajille eri säteilyn käyttöpaikoissa, on työntekijän oman työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijänsä kanssa ja tarvittaessa muiden toiminnan harjoittajien kanssa, onko työntekijä luokiteltava säteilytyöluokkaan A tai B. Annos- ja terveystarkkailu järjestetään säteilytyöluokan mukaisella tavalla. (Annostarkkailu ohjeen ST 7.1 mukaisesti ja terveystarkkailu ohjeen ST 7.5 mukaisesti.)

Vain yksi annosmittari käytössä kerrallaan

Mahdollisuuksien mukaan työntekijän tulisi pyrkiä käyttämään yhtä henkilökohtaista annosmittaria, jota hän kuljettaa mukanaan eri säteilyn käyttöpaikoissa. Työntekijälle aiheutuva altistus on arvioitava ennakkoon ja käyttöön on otettava annostarkkailua koskevat selvitysrajat (ohje ST 7.1). Jos työntekijän säteilyaltistuksen arvioidaan aiheutuvan pääasiallisesti yhdestä säteilyn käyttöpaikasta, voidaan tähän työpisteeseen ottaa hänelle käyttöön yksi annosmittari ja kaikissa muissa säteilyn käyttöpaikoissa hän voi pitää toista annosmittaria.

Annostiedot oltava toiminnan harjoittajien ja työnantajan käytössä

Annostarkkailun järjestävän tahon on huolehdittava siitä, että annostarkkailun tulokset toimitetaan sekä työntekijän työnantajan että kaikkien niiden toiminnan harjoittajien tietoon, joille kyseinen henkilö teki säteilylle altistavaa työtä.

Työnantajan ja asianomaisten toiminnan harjoittajien on sovittava kirjallisesti annos- ja terveystarkkailua sekä työolojen tarkkailua ja tiedonkulkua koskevat käytännöt. Lisäksi on sovittava annostarkkailun tuloksia koskevista selvitysrajoista sekä tulosten seurannasta ja toimenpiteistä selvitysrajojen ylittyessä.

Jaa tämä sivu

Muualla verkossa Muualla verkossa

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö