Radon tavanomaisilla työpaikoilla

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu raja-arvot säteilyasetuksen 27 §:ssä. Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m³). Tätä toimenpidearvoa sovelletaan myös kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin. Työpaikkojen radonia koskevat tarkemmat ohjeet ja vaatimukset on esitetty ohjeessa ST 12.1.

Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä. Joissakin kunnissa työpaikan radonmittaus on pakollista.

Ohjeen ST 12.1 mukaisesti radonpitoisuus tulee selvittää niillä alueilla, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 prosenttia ylittää arvon 400 Bq/m3. Säteilyturvakeskus ylläpitää luetteloa tällaisista kunnista. Nämä kunnat on esitetty myös kartassa.

Kyseisten kuntien lisäksi radonpitoisuus on mitattava työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla koko maassa. Radonpitoisuus on mitattava myös kaikissa maan alla sijaitsevissa työtiloissa, joissa työskennellään pysyvästi. Työtiloissa, jotka sijaitsevat rakennuksen toisessa tai sitä ylemmissä kerroksissa, ei radonpitoisuutta yleensä tarvitse mitata.

Radonpitoisuuden mittaaminen

Työpaikan radonpitoisuus määritetään käyttämällä radonmittauspurkkia, jota pidetään työtiloissa kaksi kuukautta lämmityskauden aikana. Tämän jälkeen voidaan tarvittaessa selvittää radonpitoisuuden vuorokausivaihteluja Säteilyturvakeskuksen hyväksymillä mittalaitteilla.

Toimenpidearvon ylitys tulee ilmoittaa viipymättä Säteilyturvakeskukseen työpaikkojen radonvalvontaa hoitavalle viranomaisyksikölle. 

Toiminnan harjoittajan on selvitettävä luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus, jos voidaan perustellusti epäillä, että toiminta on säteilytoimintaa (Säteilylaki 45 §). Säteilytoiminnalla tarkoitetaan tällöin sitä, että luonnonsäteilystä ihmiseen kohdistuva säteilyaltistus aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa terveydellistä haittaa.

Työpaikan radonpitoisuus mitataan rakennuksen alimmassa kerroksessa nimenomaan niissä tiloissa, joissa  työskennellään. Toimistoissa riittää yksi mittaus noin 200 m2 kohti, teollisuushalleissa 1–2 mittausta/halli. Jokaisessa erillisessä rakennuksessa on tehtävä vähintään yksi mittaus.

Radonpitoisuuden mittaus on syytä uusia, jos työpaikassa on tehty isompia remontteja, joissa tilojen ilmanvaihtoa on oleellisesti muutettu tai jos lattiarakenteita on jouduttu avaamaan esimerkiksi vesivahingon yhteydessä. Mittaus on myös syytä tehdä uudelleen, jos edellisestä mittauksesta on pitkä aika (yli kymmenen vuotta) ja edellinen mittaustulos on ollut lähellä toimenpidearvoa 400 Bq/m³.

Säteilyturvakeskus antaa määräyksen mahdollisista toimenpiteistä säteilyaltistuksen rajoittamiseksi.

Tilaa työpaikan radonmittaus STUKilta

Työpaikka tilaa radonmittauksen muualta kuin STUKista

Hyväksytyt mittalaitteet

 

 

Jaa tämä sivu

OHJEET JA VAATIMUKSET OHJEET JA VAATIMUKSET

HINNASTO HINNASTO

Haluatko lisätietoa radonista työpaikoilla? Haluatko lisätietoa radonista työpaikoilla?

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

  • Katja Kojo / Tarkastaja