Radon maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla

Ohjeessa ST 12.1 on esitetty maanalaisten kaivosten ja louhintatyömaiden radonia koskevat vaatimukset. Radonpitoisuuden toimenpidearvo säännöllisessä työssä on 400 Bq/m3 (säteilyasetus 27 §).

Toiminnan harjoittajan on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle kaivoslaissa tarkoitetun kaivostoiminnan aloittamisesta ja kauemmin kuin kaksi kuukautta kestävästä, pääasiassa maan alla tai suljetussa tilassa tehtävästä louhintatyöstä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ennen toiminnan aloittamista. Ohjeessa ST 12.1 (pdf) on annettu ohjeet ilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen louhintatyömaasta voi tehdä myös lomakkeella:

Ilmoitus maanalaisesta louhinta- ja rakennustyöstä (pdf)

Säteilyturvakeskus tekee määräajoin tarkastuksia maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla. Toimenpidearvon ylittyessä on radonpitoisuutta pienennettävä, sikäli kuin se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Radonpitoisuutta voidaan tehokkaimmin pienentää ilmanvaihtoa parantamalla sekä vesivuotoja vähentämällä.

Muun kuin säteilyturvallisuuden osalta kaivosturvallisuutta valvoo Turvatekniikan keskus (TUKES).

Lisätietoja

Sähköposti: luonnonsateilynvalvonta (a) stuk.fi
Olli Holmgren, puhelin (09) 759 88 555
Pirkanmaan seutu: Katja Kojo, puhelin (09) 759 88 472
Pohjois-Suomi: Antti Kallio, puhelin (09) 759 88 444
Henkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@stuk.fi  

Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö