Mittauspalveluiden yleiset toimitusehdot

1. Toimitusehtojen soveltaminen

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilattuihin mittauspalveluihin ja niihin rinnastettaviin palvelusuoritteisiin, kuten

  • kalibroinnit, testaukset ja säteilytykset
  • säteilyannosmittauspalvelut
  •  biologinen annosmääritys (kromosomianalyysi)
  •  radonmittaukset
  •  gammaspektrometriset näytemittaukset
  •  H-3-määritykset
  •  muut radioaktiivisuusmääritykset
  •  ihmisen radioaktiivisuuden mittaukset.

1.2 Palvelusuoritteiden yksikköhinnat on esitetty STUKin kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa.

2. Veloitus

2.1 STUK laskuttaa palvelusta hinnaston mukaisen hinnan. Hinnastossa oleva yksikköhinta mittauksesta, määrityksestä tai vastaavasta palvelusuoritteesta sisältää pelkän tuloksen tuottamisen. Jos tilaus edellyttää muita toimenpiteitä (kuten näytteen esikäsittelyä, tuloksen perusteella annettavaa arviota, lausuntoa tai tulkintaa, tms. toimenpidettä), nämä toimenpiteet veloitetaan erikseen hinnastossa esitettyjen aikaveloitusperusteiden mukaan.

2.2 Arvonlisävero lisätään hinnaston mukaiseen hintaan.

2.3 STUK voi vaatia, että maksu tilatusta palvelusuoritteesta maksetaan ennakkoon ennen palvelun tuottamisen aloittamista.

2.4 Maksun tulee olla STUKin tilillä viimeistään, kun 21 päivää on kulunut laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on voimassaolevan korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko.

2.5 STUK voi antaa erääntyneen saatavan, jota ei ole asianmukaisesti suoritettu, kolmannelle perittäväksi. Perintäkulut veloitetaan asiakkaalta.

3. STUKin asema

3.1 STUK tuottaa tilatun palvelun huolella ja ammattitaidolla.

3.2 STUK tuottaa palvelun lupaamassaan ajassa. Ellei aikaa ole ilmoitettu tai sovittu, palvelu tuotetaan ilman aiheetonta viivästystä.

3.3 STUKilla on oikeus toimitusajan pidennykseen, jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, STUKista riippumattomasta syystä tai tilaajasta tai tämän vastuupiiriin kuuluvasta syystä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi palvelun tuottamisen oikeassa ajassa (ns. force majeure, kuten sota- tai poikkeustila, STUKin resurssit sitova säteily- tai ydintapahtuma, tulipalo, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy).

4. Palvelun tilaajan asema

4.1 STUK käsittelee tilaajan sille toimittamia palvelun tuottamiseksi tarpeellisia tietoja, näytteitä ja muuta materiaalia huolellisesti ja luottamuksellisesti. Palvelun tuotettuaan STUK antaa tulokset palvelun tilaajalle. STUK ei anna tuloksia ulkopuoliselle ilman tilaajan suostumusta.

4.2 STUKilla on oikeus käyttää tuloksia omassa tutkimus- ja selvitystoiminnassaan. STUK on velvollinen käsittelemään tulostietoja niin, että tiedot tilaajasta tai muusta asianosaisesta eivät paljastu ulkopuoliselle.

4.3 STUK voi yksittäistapauksessa antaa harkintansa mukaan pyynnöstä tiedon mittaus- tms. tuloksesta sille, jota tulos suoranaisesti ja omakohtaisesti koskee. Tämän kohdan soveltamista harkitessaan STUK noudattaa periaatetta, että jokaisella on oikeus tietoon, joka koskee häntä itseään.

4.4 STUKin nimeä ei saa käyttää mainonnassa, ellei STUKin asianomaisen tulosyksikön päällikkö ole antanut tähän kirjallista lupaa. Mainoslupaa pyydettäessä on STUKille esitettävä mainos, esite tai muu aineisto siinä muodossa ja sen sisältöisenä kuin sitä aiotaan käyttää. STUK ei ole velvollinen antamaan lupaa nimensä käyttöön mainonnassa ja siihen verrattavassa asiayhteydessä.

5. STUKin vastuu

5.1 STUK vastaa siltä tilatun palvelun tuottamisesta sovitun mukaisesti. Jos STUK käyttää palvelun tuottamiseen liittyvässä osatehtävässä alihankkijaa, se vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

5.2 STUK vastaa tilaajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat STUKin tahallisesti tai tuottamuksellisesti tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä.

5.3 STUKin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa palvelun tuottamisesta STUKille maksettavan veloitushinnan määrään, kuitenkin niin, että veloitushinnan ollessa pienempi kuin tuhat (1.000) euroa, on vastuurajana tämä määrä. STUK ei vastaa välillisestä eikä epäsuorasta vahingosta.

5.4 STUKin vastuu päättyy yhden (1) vuoden kuluttua siitä, kun tulos on toimitettu tilaajalle tai se on ollut tilaajan vastaanotettavissa.

5.5 Mahdolliset vaatimukset STUKia kohtaan on esitettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa STUKin vastuuajan päättymisestä. Muussa tapauksessa tilaaja menettää oikeutensa korvausvaatimuksen esittämiseen.

6. Erimielisyydet

6.1 Erimielisyydet, joista osapuolet eivät pääse sopimukseen, jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

6.2 Riitakysymysten ratkaisemisessa sovelletaan tilauksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

Jaa tämä sivu