Juomaveden radioaktiivisuusmittaukset

Yksityisen kaivoveden radioaktiivisuus

Yksityishenkilöiden kaivovesinäytteestä mitataan radon ja pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuutta (kokonaisalfa). Kokonaisalfamittauksesta selviää, onko vedessä radonin lisäksi muita merkittäviä luonnon radioaktiivisia aineita, uraania, radiumia ja poloniumia. Toinen vaihtoehto on mitata uraani ICP-MS menetelmällä. Nämä mittaukset tehdään palvelumittauksina.

Vesilaitosveden radioaktiivisuusmittaukset

Vesilaitosten, vedenottamoiden tai muista julkisten paikkojen vesinäytteistä mitataan radon, pitkäikäisten alfa-aktiivisten aineiden ja tarvittaessa pitkäikäisten beeta-aktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuudet. Mikäli nämä mittaukset osoittavat, että vedestä aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 0,1 mSv, tehdään tarkempia määrityksiä veden radioaktiivisuudesta. Tarkempia määrityksiä ovat esimerkiksi veden poloniumpitoisuuden, lyijypitoisuuden tai radiumpitoisuuden määritykset. Nämä radioaktiivisuusmittaukset ovat juomavesidirektiivin mukaiset mittaukset. Tulosten perusteella lasketaan vedestä aiheutuva viitteellinen annos. Nämä mittaukset tehdään valvontamittauksina.

Vesinäytteen mukana pitää toimittaa lomake, jossa kysytään kaivotietoja (lomakkeet alla).
STUKin Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (pdf).
Jaa tämä sivu

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

  • Kaisa Vaaramaa / Ylitarkastaja
    puh. +358975988521