Julkaisut Valvontaraportit etusivu

STUK-TR-raportit

TOROI Paula, KOMPPA Tuomo, KOSUNEN Antti. Annoksen ja pinta-alan tulon mittaaminen. DAP-mittarin kalibrointi röntgensäteilykeilassa. STUK-TR 4. Helsinki 2008. 26 s. + liitteet 10 s.

ISBN 978-952-478-304-0 (nid.)
ISBN 978-952-478-305-7 (pdf)
ISSN 1796-7171

Avainsanat: DAP (annoksen ja pinta-alan tulo), KAP (kerman ja pinta-alan tulo), DAP-mittari, kalibrointi

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan annoksen ja pinta-alan tulon (DAP) mittaamista ja esi­tetään menetelmiä DAP-mittareiden kalibroimiseksi niiden käyttöpaikoilla. Kalibrointimenetelmästä riippuen vertailumittari, jonka avulla kalibroinnissa käytettävä vertailuarvo määritetään, voi olla DAP-mittari tai ilmakermamittari. ICRU:n suosittelema tavoitetarkkuus röntgentutkimusten DAP-mittauksille on vaativa, eikä siihen aina voi päästä nykyisillä laitteilla ja menetelmillä. DAP-mittarin energiariippuvuudesta johtuvaa epävarmuutta voidaan vähentää käyttämällä kalibroinnissa useita säteilylaatuja. Tämän raportin tarkoitus on esitellä menetelmiä ja toimintatapoja hyvän mittaustarkkuuden saavuttamiseksi. Tarkoitus ei ole rajoittaa erilaisten menetelmien käyttöä eikä esittää tarkkuusvaatimuksia vaihtelevissa käytännön tilanteissa tehtäville mittauksille.

Koko dokumentti (pdf, 839 KB)


STUK-TR-reports

TOROI Paula, KOMPPA Tuomo, KOSUNEN Antti. Measurement of dose-area product. Calibration of DAP meters in x-ray beams. STUK-TR 4. Helsinki 2008. 26 pp. + apps. 10 pp. (In Finnish)

ISBN 978-952-478-304-0 (print)
ISBN 978-952-478-305-7 (pdf)
ISSN 1796-7171

Keywords: DAP (dose-area product), KAP (kerma-area product), DAP meter, calibration

Abstract

Measurement of the dose-area product (DAP) is studied in this report, and methods for the calibration of DAP meters at clinical users’ sites are presented. The reference meter, used to determine the reference value for the calibration, may be a DAP meter or an air kerma meter, depending on the calibration method. The accuracy recommended by ICRU for DAP measurements in x-ray examinations cannot always be achieved by present equipment and methods. The uncertainty arising from the energy dependence of the DAP meter can be reduced by using several radiation qualities in the calibration. The object of this report is to describe methods and procedures to achieve a good accuracy in measurements. The purpo­se is not to restrict the use of different methods or to set requirements for the accuracy of measurements in variable practical situations.

Entire document (In Finnish) (pdf, 839 KB)